Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet' k ı ! a p 1 a r t • SÖZ LÇLARI YAZI BURÇLARI Feridun Andaçr m" Ounhurtyrt ^ kitap kulubü Tjrkocağ Cad No 39/41 bul Tel 1212)6140196 mhurjy77. Y1L SAYI: 27421 / 250.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) H R H Prof. Dr. SUNA KİLİ I K I TURK DEVRIM TARİHİ - I Bu yapıt Turk Devrimini ulusal ve evrensel boyutlarıyla irdelemekte; Devrimi tarıhsel, siyasal, ekonomık ve toplumbilim açılarından değerlendirmektedir. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... Ttirk Devrim Tarihi I L AOT WTNDEKMH»E1N YHJKZESİ Cumhuriyet ı k ı f a p I a r ! PAYLAŞILANTUTKÜ SİNEMA Gönül Dönmez Colin " Cumhuriyet ^ kitap kulübu ÇaJ Pazartama A Ş Tu-Kocajı Cad No 39 41 ,(34334)Cağaioaiü îstanbul Tel (212)514 01 96 3 KASIM 2000 CUMA I T OSCAR VVILDE LADY VVINDERMEREIN YELPAZESİ İngilizceden çeviren: Hadiye Sayron Olümünün 100. yılında... Oscar VVilde'ın, 19. yüzyıl İngiliz tıyatrosuna yeni bir soluk getiren oyunlarının en güzellerinden biri... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Ergin kardeşler, Uşak Cezaevi 'nde olay çıkardı Mafya hesaplaştı: 5ölü Pencereden attılar g çetesı elebaşılan "Nuriş" lakaph Nun Ergın ve Vedat Ergın kardeşler, yenı tutuklanan 8 kişinin, kendılennı öldürmek için kasıtlı olarak Uşak E Tıpı Cezaevf ne gırdiklen bahanesiyle ayakJanma başlattı. Pencerelerden atılan 10 kışıden 5'ı ölürken yaralanan 9 kişi tedavı alüna alındı. Doktorlar. 2 kışıde kurşun yarası bulunduğunu açıkladı. 29 kişi rehin alindl Cezaevinde 200 tutukluyla başlatılan isyanda, aralarında cezaevi 1. müdürü, 4 cezaevi ikinci müdürü, 16 infaz koruma tnemuru ve 8 hizmetli olmak üzere 29 görevlı ve bazı tutuklular rehin alındı. Rehin ahnanlar arasında ziyaret ıçin gelen bir kadının da bulunduğu belirtıldi. Operasyona ara verildl Adaiet Bakanı Türk. ısyancılann bugün sabaha kadar teslim olacaklannı bildirdiklerıni belirterek operasyonun durdurulduğunu açıkladı. • 4. Sayfada AB belgesi ele ahnacak Amıpa'dan süıpriz TJyaret DlŞİŞleri'nde tOPİantl Türkıye'nin yol hantası nıtelığındekı katılım ortaklığı belgesının açıklanmasına bir hafta kala, AB temsilcilen Ankara'ya geldi. AB Troykası'nın temsilcilen, Dışışleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alptuna başkanlığındakı heyetle görüşecek. Son rÖtUŞİar yapiliyor Dışışleri Bakanhğf ndakı toplantıda, katılım ortaklığı belgesi ıle ılgılı son düzenlemelerin ele alınması bekleniyor. Görüşmelerde, güvenlik konulan da gündem maddeleri arasında yer alıyor. • 3. Sayfada Kuriböke'yi •>. amyoruz > Gazetemizin eski Yaym Kurulu Üyesı, Genel Yaym Yönetmeni, Cumhunyet Vakfi Genel Müdürü ve eski Türkıye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Oktay Kurtböke, toprağa venlışınin 1. yıldönümünde arulıyor. Yakınlan, meslektaşlan ve dostlan Kurtböke'nin Zincirlikuyu'daki mezan başında bir araya gelecek. • 3. Sayfada Âskerden 'temizliğe' destekKıvrıkoğlu'ndan TBMM'de mesaj Geneikur- may Başkanı Kıvnkoğlu ile kuvvet komutanlan, ba- tık bankalar çerçevesinde yürütülen yolsuzluk ope- rasyonuna tam destek verdi. Kıvnkoğlu, TBMM Başkanı îzgi'yi ziyaretinde gazetecilerin sorulan üzerine "Ülkenin temiz olması, güzel bir imaj orta- ya koyması hepimizin arzusudur" dedi. • 9. Sayfada Cenelkurmay'dan llıcak'a yanıt Geneikur- may, FP'li Nazlı Ihcak'ın iddialanna sert yanıt ver- di. Açıklanan belgenin karargâh içi bir çalışmadan ibaret olduğu belirtildi. Genelkurmay, tüm gayretle- rini TSK'yi yıpratmak yönünde yoğunlaştıran bazı karanlık düşünce sahibi kişi ve kurumlann beyhude çabalannın sonuçsuz kalacağını açıkladı • 9. Sayfada Etibank ve Bank Kapital'in Egebank'la olan kredi işlemleri 'Kasırga' çerçevesinde değerlendirilecek KeçflTden krediitirafi1 Ankara Emniyeti'nde sorgulanan Cenajans Grey Şirketi'nin sahibi Nail Keçili, usulsüz olarak Egebank'tan aldığı belirtilen 4 milyon dolarlık kredi için "Geri ödemeye hazınm" dedi. Soruşturma kapsamında, Etibank ile Bank Kapital'in Egebank'la olan "back to back" yöntemine dayalı usulsüz kredi işlemleri ve diğer ilişkiler de inceleniyor. ANAP-DYP tartısması ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Mar- mans'te gozaltına almarak Ankara'ya getı- nlen Cenajans Grey Şirketi'nin sahibi Na- il Keçiti. Egebank'tan usulsüz olarak aldığı belırlenen 4 milyon dolarlık krediyi geri ödemeye hazır olduğunu söyledi. Keçili, Egebank'tan 4 tnlyon lira da "reklam faali- yetieri"karşılığındaaldığınıönesurdu So- ruşturmayı yürüten Ankara DGM Savcısı Nuh Mete YükseL "Kasrga'mn henûzgeç- mediğiııi'' söyledi. Ankara DGM Başsavcıhğı'nın Ege- bank'ın ıçinin boşaltılmasına ilışkin soruş- turması sürüyor. Soruşturmanm Ege- bank'ın ıçinin boşaltılmasıyla bağlantılan- nın belırlenmesı durumunda bankalanna el konulan DinçBflgin ile MahmutCeylaıı'ı da kapsayabıleceğı beürtıldi. Soruşturma kap- samında, devlete 415 tnlyon hra yük bıra- karak batınlan Etibank ile Bank Kapital'in Egebank'la olan "backtoback" yöntemi- ne dayalı usulsüz kredi ışlemlen ve dığer mArkasıSa.l9,Sü.3te Sağdabatık kaygası # DYP, batık bankalara aktanlan kaynaklan TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmelerde gündeme getirmeye , , hazırlanıyor. ANAP ise sistemin bu hale gelmesinden DYP lideri Tansu Çiller'i sorumlu tutuyor. • 9. Sayfada Sendikaların tepkisi Ozelleştirıne yağmayı getirdi # Devlet, bankalara el koyarken bu bankalann sahiplerinin enerji, maden ve hman özelleştirme ihalelerine girdikleri belirlendi. ANKARA (CumhuriyetBûrosu)- Banka- cüıkDüzenleme ve Denetleme Kurulu'nun karan ile devletin elkoyduğu bankalann sa- hiplerinin enerji, liman ve maden özelleş- tirme ıhalelerine girdikleri ve yeni yapüan bazı ihalelenn de bu ısımlere venldığı be- lirlendi. Geçen aylarda ıhalesı tamamlanan ve devir kurulununçahşmayürüttûğü Sam- sun Elektrik Dağıtım Bölgesi (Samsun-Sı- nop-Tokat) ihalesinı lurçayCİDer'e ait Park 19.Sü.rde Keçİİİ'Ve Emlakbailk paStaSl Egebanksonştumaakapsaınında5 " r önceki gün gözahma atanan Cena- jans Gre\ 'in sahibi Nail Keçili'nin kamu bankalarmdan aldığı reklamlarla da servetine ser- vet katüğı beh'rtilivor. Emlakbank'ın reklam ve ilan işlerinin 1985'ten 1997 yılına kadar Cenajans Grej "e verildiği bildirilirken, özellikk 1995 yihnda yapüan reklam harcamalan- nra yfizde 137.4 oranında arthğına dikkat çekSiyor. HAZALfflEŞÇNOfm İHİM4 • 13. Sayfada SARACOĞLUNA YURTDIŞIYASAĞI Balkaner'e de soruşturma # Bankalar operasyonu çerçevesinde Yurtbank'ın eski sahibi Alı Avni Balkaner ve eski yöneticileri hakkında DGM'ce soruşturma başlatıldı. Garipoğlu'nun sorgusu sürüyor. Bayıııdırbank Genel Müdür Yardımcısı Günay, Sümerbank soruşturması kapsamında gozaltına alındı. Saracoğlu'nun pasaportuna el konuldu. tstanbulHaberServia-Es- la sahıplen tarafından "hor- tumlandıktan" sonra yöne- tımlen Tasarruf Mevduatı Sı- gorta Fonu'na (TMSF) dev- redilen bankalarla ilgili so- ruşturmalar genişletılerek ve yenı gözaltılarla sürdürülü- yor. Îstanbul DevletGüvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, Yurtbank'ın eski sahibi AB Avni Balkaner ve bankanın eski yöneticilen hakkında so- ruşturma başlattı. Sümer- bank'm eski sahibi Hayyam Garipoğhı ıle bankanın dığer yönetıcilerinin Îstanbul Em- niyet Müdürlüğü'ndeki sor- gulamalan sürerken Bayın- dırbank Genel Müdür Yar- dımcısı Gökhan Günay ve Sümerbank'ın eski genel mü- dür yardımcısı Metin Berk, bu soruşturma kapsamında gozaltına alındı. Egebank so- ruşturması kapsamında ıfa- desi alınan eski Devlet Baka- • Arkası Sa. 19,Sü.3 'te Rüstü Saracoğlu. AM Avni Balkaner. 'BATIKLARIN SORUMLUSU HÜKÜMET' • 9. Sayfada EYLEM PLANIAÇIKLANIYOR • 79. Sayfada FAZÎLET PARTÎSl UYARDI • 9. Sayfada KAVAKÇrNIN TÜRKİYE DUŞMANLIĞI • 19. Sayfada YILMAZ'IN ATÎNA ZÎYARETİNDE 'PARMAK HESABI' M10. Sayfada ORTADOGU'DA BOMBAYA KARŞIN ATEŞKES mil.Smyfmdm PARLAMEN7ODA KOKAlN GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK "Baba'Içeriyi Solladı, Dışamyı Yeğledl? Mayıs 2000'de, beş yıl daha kalmayı yeğlediği Köşk'ten aynldıktan sonra ne diyordu "Baba": "Halkımın vereceğı hergöreviyerine getirmeye ha- zınm." Ana sloganı buydu, ama yanı sıra daha esnek söy- m Arkası So. 19, Sû.l'de 'Yatağan'da cinayet işleniyor' Danıştay'ın "çalıştınlamaz" karanna karşın yasadışı faalıyet gösteren Yatağan Termık Santralı'nın yarattığı kırlılık nedenıyle ilçe- deokullartatıl edıldı. Enerjı Bakanlığı sant- ralın sadece 3 gun çalıştırılmaması yönün- de karar aldı. İlçe "özel koruma bölgesi" i- lan edildi. MArka Sayfada -i • . • • Susuriuk yerinde sayryor "Hiçbir şey eskısı gibı olmayacak" den- mişti... Aradan dört yıl geçti... Susuriuk skandalı, artık hakkında yazılan onlarca kı- tapla kütüphaneleri süsleyen, sadece her yıldönümünde gazetelenn tozlu arşıvlerin- den çıkarılan belge, yazı ve istatistiksel bil- gi olarak kaldı. • 6. Sayfada \i J Dün 14.516 Önceki 14.079 ALTIN Dün 5.810.000 Önceki 5.830.000 'Küreselleşme' tartışılacak Kitap Fuan süresince 'küreselleşme' çer- çevesinde çeşitli etkinliklerde soruniar, kültür ve eğitime etkisı, Avrupa Bırliğı ve edebiyatımıza yansıması ırdelenecek. 12 Kasım'a dek sürecek fuara bu yıl 259 ya- yınevi katılacak. • 14. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Susuriuk: (D)ÖPt Koca Yıl! Bugün Susurtuk kazasının dördüncü yılı. 3 Kasım 1996'da meydana gelen olay için ancak "kazanın yıl- dönümü" diyebıliyoruz. Başka bir yıldönümü görün- müyor! DYP Şanlıurfa Mılletvekılı Sedat Edip Bucak, kat- liam sanığı Abdullah Çatlı, îstanbul Emnıyet Müdür Yardımcısı Hüseyin Kocadağ ve Gonca Us'u taşı- M Arkası So. 19, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog