Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyel k l a p I a r ı SOZ UÇLARI YAZI BURÇLARI Feridun Andaç Tm^ CumhuriYet ^y^ kitap kutiıbû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel. (212)514 01 96 Cumhur ı Cumhurtyet k ı ! a p ! a r ıl Bıçak Sırtındaki DÜNYA VE TÜRKİYE Erol Manisalı > CumhuriYet L,V kitap kuiubü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27446 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 KASIM 2000 SALJ H R H I K I K î GEORGE SAND THERESE ILE LAURENT-I Fransızcadan çeviren: Turan Gülçür Romanlan kadar aşklarıyla da unlü olan George Sand bu romanında Alfred de Musset ile yaşadığı fırtınalı aşkı anlatıyor... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... I GEORGE SAND THERESE ILE HLRFNT I Sosyal güvenlik reformu SSK \ Devletin sosyal kimliği, kapitalizmin son 20 yıldır süregelen küresel ekonomik bunalımmı aşmak için uyguladığı siyasi. ekonomik ve kültürel önlemlerin boy hedefi olmuştur. > Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ülkemizin en geniş kapsamlı sosyal güvenlik kurumudur. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'dan farklı olarak aynı zamanda sigortalılanna sağhk hizmeti de sunmaktadır. > Nüfiısun yansına sağhk hizmeti veren SSK'nin, doktor ve hemşirelerin yalnızca yüzde onunu istihdam etmesi, hastanelerinin hasta yükünü neden taşımadığını açıkça ortaya koymaktadır. DP. MJ n u ûça ve Dr. CIUT O6MTB hui'Mığı ytadUsi Yarın Cumhuriyet'te CEMAL ŞENER ÇERKES ETHEM OLAYI-II Çerkes Ethem yakın tarihimizin üzerinde çok tartışılan ve yargılara varılan fakat ayni ölçüde bilinmeyen bır kişiliğıdir Bu kitap Çerkes Ethem Olayı'ni ıncelemesi açısmdan önemlidir. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... 99 hükümlü ve tutuklunun sürdürdüğü eylemler için Adalet Bakanı göreve çağnldı OKüııorucunda40.eünı Çeşitli cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin F tipı cezaevi ve yaşanan sorunlan gündeme getırmek için başlattıklan ölüm orucu eyjemi yayılarak devam ediyor. Ölüm orucu eylemcilerinın sayısı 99'a ulaşırken destek açlık grevlerine ise 5 gün ara verildı. HaberMerkezi-Çeşitli cezaevlerin- de siyasi tutuklu ve hükümlülerin "F ti- pi cezaevleri ve cezaevlerinde yaşanan sorunlar" nedenıyle başlattığı ölüm orucu eylemi 39. gününü doldurdu. Ölüm orucu eylemcilerinin sayısı 99'a ulaşırken açıİdama yapan Özgür Tu- tuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaş- ma Derneğı (TAYAD) tutuklu ve hü- kümlülerin ölüm sınınna yaklaştıklan- nı behrterek Adalet Bakanı'm göreve çağırdı. Cezaevlerinde, DHKP/C, TKP(ML), TKİP davalanndan yargılanan tutuklu ve hükümlülerin sürdürdüğü ölüm oru- Ortak acıklama Eylemcilere yazar desteği # Dört yazar örgütünün ortak açıklamasında "Türİciye'nin aydınlan, yazarlan, her zaman olduğu gıbi ne yazık ki bugün de düşünceyı dile getırme özgürlüğünü, giderek yaşama hakkını savunma durumundadırlar" denıldi. Dört örgütün bu yoldaki girişimleri birlikte yürütmeye karar verdıkleri belirtildi. • 19. Sayfada FP'li Bekaroğlu 'Af söylentisi işkence oldu' # FP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, hükümetin af konusundaki tutumunu eleştirdi. Hapishanelenn pimi çekilmiş bombaya dönüştürüldüğünü belırten Bekaroğlu, cezaevlerinde devam eden açlık grevleri konusunda Adalet Bakanı'nın duyarsız olduğunu söyledi. • 19. Sayfada Ortaklar bir araya geldi MHP'den yeni afönerisi # MHP'ninaftaslağında, rüşvet, zimmet, ırza geçme, banka batırma, çete kurma suçlan ile TCY'nin 125,146 ve 169. maddelerinin af kapsamı dışında bırakılması öngörüldü. Dün akşam ekonomiyi görüşen hükümet ortağı parti liderlerinin toplantısında af konusunda somut bir karar alınamadı. • 19. Sayfada cu eylemi yayılıyor. Ölüm orucu ey- lemcilerinin sayısı 99"a ulaşırken des- tek açlık grevlenne ıse 5 gün ara veril- dı. Beş gün sonra cezaevlerinde yenı- den açlık grevı eylemtne başlanacak ve belli bır süre sonra yeru gruplar, eyle- mi ölüm orucuna dönüştürecek. 40. güne gıren ölüm orucu eylemi gerçek- leştiren eylemcilerin istemleri şöyle: - F tipi cezaevfcri kapatümabdır. - Adalet Bakanlığı, lçişlen Bakanlı- ğı, Sağlık Bakanlığı'nın ortak imzala- dığı üçlü protokol kaldırılmalıdır. - Terörte Mücadele Yasasıtüm somıç- larryla kakhnlsın. - DGM'ler kaldınlmalıdır. - Buca, Ümraniye, Diyarbakır, Ulu- canlar, Burdur cezaevlerinde yaşanan- lardan sorumhı olanlaryargıianıp ceza- landınlmahdır. - Hastalann tedavılen yapılmalıdır. - Gözalnndayken sanıldara işkence yapanlar yargüanmahdır. Bu istemler nedenıyle ölüm orucu eylemiennin yapıldığı cezaevleri ve ey- leme katılanlann sayısı ıse şöyle: Ümraniye: 2 l.Çankın: 6, Bursa: 10, Aydın: 3, Çanakkale 11, Malatya: 6, Bartın: 8, Gebze: 5, Uşak: 4, Buca: 4, Ulucanlar. 2, Bayrampaşa: 13, Ceyhan: 6. Dört TAYAD'h tutuklu yakınının başlattığı ölüm orucu eylemi de 14. gü- nünü doldururken beş tutuklu yakını, Wk Arkası Sa. 19, Sû.3'te Afşin-Elbistan A Santralı için ayncalıklı hükümlerle devleti zarara uğratacak sözleşme imzalandı değil, talanbelg»Enerji Bakanlığı, TEAŞ'ın "ülkemiz menfaatlanna aykın" uyanlanna karşın Afşin-Elbistan A Santralı'nın işletim hakkı sözleşmesini imzaladı. TEAŞ'ın 15 Eylül 2000 tanhli toplantı tutanağı bakanlığın yalnızca DPT'yi değil, kendi kurumu TEAŞ"ı bile dinlemeyerek devletin zaranna sözleşmeler imzalamaya devam ettiğinı gösteriyor. BANUSALMAN ANKARA - Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı, Afşin- Elbistan A Santralı"nın ışle- tım hakkını, maden sahaîan da bedava olmak üzere ERG- VERBUND şırketine 20 yıl- hğına verirken, TEAŞ'ın uyanlannı dikkate almayarak devlet ve halkın zaranna hü- kümler ıçeren sözleşme im- zaladı TEAŞ'ın toplantı tuta- nağı, şırkete mükerrer öde- meler yapılacağını, ABD tü- ketıcı fiyatlanna göre arttın- lan yüksek bedellerle "haksız kazanç" aktanmlan yapıla- cağını ortaya koyuyor. Söz- leşmeye göre TEAŞ, ihtiyaç olmadığı için enerji almazken de ıhtıyaç olduğu için fazla enerjı alırken de tam tarifey- le şırketın yapmadığı harca- malan ödemek zorunda bıra- kılarak, mücbır sebep nede- nıyle üretim yapılmadığı dö- nemde şırkete Elektrik Ener- jısı Fonu ve TEAŞ tarafından "haksız kazanç" aktanmı ya- pılacak. Şırket ıse üretim ta- ahhüdünü yenne getırmedı- ğınde hıçbır cezaı yaptırımla karşılaşmayacak. TEAŞ, l'5 Eylül 2000 ta- nhlı toplantı tutanağında. "üJkemiz menfaatlanna ve kuruluşumuzun tabi olduğu • Arkası Sa. 19, Sû. 3'te 7 KİŞİ YARALANDI PKK'de oruç kavgası: 4 ölü # Kuzey Irak Gelıye Biçava'daki PKK kampında bulunan teröristlerden 6'sı oruç tutmak istedi. Kamp yönetiminin buna izin vermemesi üzerine çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. ANKARA (AA)- PKK'lıler arasında oruç nedenıyle çıkan kavganın silahlı çatışmaya dö- nüşmesi sonucunda 4 kışının öldüğü, 7 kışmın yaralandığı bildınldı. Kuzey Irak'ta, Kür- distan Yurtseverler Bırlığı (KYB) bölgesinde Gelıye Bı- çava'dakı PKK kampında bu- lunan terönstlerden 6'sının ra- mazan aymda oruç tutma ıste- ğını kamp yönetımine bıldır- diklen, kamp yönetıcilerinın ıse ek bır düzen aluımasının mümkün olrnadığını belırttık- leri kaydedildi. Kamp yöneti- mince, örgütün benımsediği ideolojı nedeniyle geçmiştekı uygulamanın da bu şekilde ol- duğu behrtılerek oruç tutma isteğınin kabul edilemeyeceği ifadeedildı Oruç tutmak iste- yenlerin ısran üzerine kamp yönetiminin, bu kişilerin tu- tuklanması için tahmat verdi- ğı belirtildi. Bunun üzenne çı- kan kavganın silahlı çatışma- ya dönüşmesi sonucu 4 kışinin öldüğü, 7 kışinin de yaralan- dığı bildirildi. ABD SEÇtMİ Ctinton sonucu tanımadı • George W. Bush başkanlığmı ilan etti. ancak ABD Başkanı Bıll Clinton, ' v başkanhk seçınunde yasal süreç devam ederken hangi aday kazanırsa kazansın yardımcı olmak ıçın Geçiş Dönemı Koordınasyon Konseyi oluşturduğunu" açıklayarak Bush'un başkanlığmı dolaylı olarak tanımadığını gösterdı. • 10. Sayfada 'Deprem 7 y den büyük olmaz' # Jeofizık Mühendisleri Odası, Marmara'da dıkey birçok kınğın çalıştığı, bunlardan din olanının bugün için Büyükçekmece-Mürefte arasındakı olduğu, ancak bunun da tek parça ve tek bir depremle kınlmasının beklenmeyeceği ve 7'den büyük deprem üretmeyeceğini açıkladı. • 8. Sayfada DEPREM SİGORTASI YENİDEN YÜRÜRLÜKTE • 8. Sayfada Paüayıcıları stada kimler soktu? # G.Saray-F.Bahçe maçımn 2 kez durmasına neden olan havai fışek, sis bombası ve meşaleler spor dünyasında endışe yarattı Yetkılıler, Alı Samı Yen Stadı'ndakı derbı maçta güvenlik önlemlennın hıçe sayıldığını belırtırken olayın 'organıze bır hareket' olduğu öne sürüldü N& HZUUKn babert • Spor 'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Memleketimden Günübirlik Manzaralar Bir yerde HADEP kongresi: Yayın organları Yeni Gündem'e göre "Ankara'dan HADEPgeçti". Palavra! Ankara'dan geçen kitlesel nümayiş yapan bir parti değil. Partı örtüsü altında "başka birşey". Hedef başka. Yasal bir perde arkasından Kürtçü- • Arkası Sa. 19,Sû.l'de öncellk Boeing'e verlldi Savunma Sa- nayii lcra Komitesi toplantısında, Hava Kuv- vetleri'nin acil ihtiyacı kapsamında alınması düşünülen 6 adet erken uyarı ve kontrol uça- ğı için öncelik görüşmelerinin ABD'li Boeing ile yaptlması kararlaştınldı. • 7. Sayfada FP davasi 12 Arallk'ta Yargıtay Cumhu- riyet Başsavcısı Savaş'ın, FP'nin "kapatılan RP'nin devamı olduğu" ve "laiklik karşrtı ey- lemlerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle kapatılması istemiyle açtığı dava 12 Aralık'ta görüşülmeye başlanacak.B 5. Sayfada Kombassan'a darbe Euro Controi, 11 mii- yon Euro'luk borcunu ödemedıği gerekçesiy- le Kombassan'a ait Air-Aifa'nın uçaklanna el koyma kararı aldı.B 7. Sayfada ^BÖRŞA, |V;: Dun 10.586 Öncekı 10.808 ir-)1 Dun ı § 69O.SOO 1 1 Öncekı | I 689.250 1 r MARK , 1 j^^. ) ' J •/ Dun * 298.2O0 Öncekı 296.000J P ALTINj Dun i 5.93O.OO0 Öncekı 5.890.000 Şirnak'ta yolSUZİUk Şırnak'ta, sahte fa- tura düzenleyerek trilyontarca lira haksız ka- zanç elde ettikleri belirlenen 54 kişi gözaltı- na alındı.B 5. Sayfada THY özelleştirme batağında 1994 yıim- dan beri 'en fazla dövız girdisı sağlayan ku- ruluşlar' sıralamasında binnci sırada yer alan THY'nin mali durumu, özelleştirme gerekçe- lerinin tümünü çürütüyor. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bütçe Görüşmeteri.. . Magna Carta, Ingiltere Kralı John'un, 1215'te iç savaş tehdidi attında uyruklarına tanıdığı özgürlükler demeti olarak bilinir. Doğru, ama eksik... Latincede "büyük berat" anla- mına gelen Magna Carta ile dönemin insanlan bir hak daha elde ettiler: Bütçe... ' s . M Arkası Sa. 19, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog