Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyeC i k ı t a p 1 a r ı OSMANLI GERÇEĞİ Erdoğan Aydm » CumhuriyeC ^ kitap kulûbü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 CumhuriTT. YIL SAYI: 27445 / 350.000 TL (KDV KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BflŞYAZAH: NADlR NADİ (1945-1991) U M H U R İ Y - GEORGE SAND I N K Ü Cumhuriye<! k ı t a p 1 a f ı; MÜZİĞİN DORUĞUNA FAZIL SAYYOLCULUĞU Gürgün Say Cumhuriyet ^ kitap kulübü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 27 KASIM 2000 PAZARTESİ Ü R M I THERESE ILE LAURENT-l Fransızcadan çeviren: Turan Gülçür Ceorge Sand, adı kadın özgürlüğüyle özdeşleşmiş bir yazar. 19. yüzyıl Fransız coşumculuk akımına bağlı romancıların önde gelenlerinden olan Sand, yazarlığa "Indiana", "Valentine", "Lelia", "Mauprat" gibi temel izleği aşk ve kadın özgürlüğü olan romanlarla başladı. GEOHOE SAND THERESE ILE LAURENT 1 Daha sonra toplumsal konulara yöneldi ve başlıcaları Tonsuelo" ile "Le Peche de M. Antoine" (M. Antoine'ın Günahı) olan siyasal romanlar yazdı. 1848 düş kırıklığından sonraysa, kır yaşamma ve doğaya duyduğu sevgiyi yansıtan "La Petite Fadette" (Ktiçük Fadette), "Şeytanlı Göl" gibi romanlarıyla Fransa'da doğa romanı türünün başyapıtlarını verdi. Romancılığı kadar aşklarıyla; özellikle Prosper Merimee, Alfred de Musset ve Frederic Chopin ile yaşadığı aşklarla da ünlü George Sand. "Therese ile Laurenf da işte bu aşklardan birinin, Alfred de Musset ile yaşadığı fırtınalı aşkın romanı. Bu bakımdan yazınsal değerinin yanında, özyaşamöyküsel bir önem de taşıyor. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... IMF'ye söz veren Türkiye, kamu harcamalanna ayırdığı payı bu yıl da düşük tuttu tıısaııa değilfaize Almanya Yolsuzluk uyansı # Azgelişmiş ülkelere açılan kalkınma kredilerinin, geriletici sonuçlar doğurduğu ileri sürüldü. Federal Almanya' nın önde gelen uzmanlanndan Prof. Hankel, birçok azgelişmiş ülkede yolsuzluk ve rüşvetin yaygın olduğunu behrterek "Ihtiyaç duyulan şey, işlek bir banka ağı, temiz seçkınler, denetim altına aJınmış enflasyon" dedi. • 6. Sayfada Kişi basına gelir artışı 10yılda350dolar • 199O'h yülarda iki büyûk kriz yaşayan Tüık ekonomisi, kişi başına ulusal gelirini 10 yılda yalnızca 350 dolar arttnabildi. Türkiye'nin 1990'da yaklaşık 152.3 milyar dolar olan ulusal geliri, gerçekleşme tahminlerine göre 2000 yılmda 199.8 milyar dolara çıkacak. 2001 yıh programı verilerine göre bütçe 3, faiz ödemeleri 6 kat arttı. • 13. Sayfada Vergi gellrlerlnln yarısını götürüyor Bütçeden sağlığa, eğitime, sosyal güvenliğe ve altyapı yatınmlanna aynlan pay giderek azalırken bunun yerini faiz ödemeleri alıyor. Geçen yıl vergi gelirlerinin yansını alan faiz ödemeleri, bütçenin de yüzde 50'sini ahp götürdü. Faiz sorunuyla boğuşan Türkiye'nin kamu harcamalanna ayırdığı pay da gelişmiş ülkelerin çok gerisinde. Kamuyagelişmişülkelerdebüyükpay iMFye verilen sözler nedeniyle bütçe görüşmeleri "gayri safi milli hasüadaki payı yüzde 15.7 olan kamu harcamalannı nasıl kısabiliriz" zihniyetiyle sürerken gelişmiş ülkelerdeki kamu harcamalannın payı yüzde 50'ler düzeyinde. OECD ülkelerinde kamu harcamalanna ulusal gelirin yüzde 40.8'i, G-7'lerde yüzde 39.5'i, AB ülkelerinde ise yüzde 50.1'i aynhyor. MTMN KOfNnn takari • 13. Sayfada Sivil toplum örgütleri, konferansın başarısızlığını 'insanhğınfelaketi' olarak nitelendirdi ! • Gittikçe ısınan dünyada, birbiri ardına yaşanan onlarca felakette, yüzbinlerce insan yaşamını yitirirken ısınmayı engellemek için "tek çare" olan Kyoto Protokolü, büyük beklentilere karşın Lahey doruğunda da yürürlüğe konulamadı. EMİNE KARAKİTAPOĞLU LAHEY - Küresel ısınmanın en- gellenmesi için Hollanda'nın La- hey kentinde yapılan Dünya Ödim Değişikliği Konferansı başansız- lıkla sonuçlandı. Havaya kanşan karbondioksit emisyonlannın azal- tılmasını öngören Kyoto Protoko- lü'ne işlerlık kazandınlması için yapılan yoğun görüşmelerde hiçbir ilerleme kaydedilmezken konfe- rans 2001 yılına ertelendi. Konfe- rans Başkanı Hollanda Çevre Ba- kanı Jan Pronk, kamuoyunun önemli beklentilerle izlediği kon- feranstan sonuç çıkmamasından büyük hayal kınklığı yaşadığını belirtirken uluslararası etkin sivil toplum örgütleri de, konferansın başansızlığını 'insanhğuı felaketf olarak nitelendirdiler. 1997 yılında kabul edilen Bir- leşmiş Milletler Ödim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin ek Kyoto Protokolü'ne işlerlik kazandınl- ması için yapılan ve 182 ülkeden 7 bin kişinin katüdıgı Ddim Değişik- liği doruğu, bütün beklentilere kar- şın protokolü yürürlüğe koyama- dı. Ülkelerin havaya bıraktıklan karbondioksit miktannı azaltma yöntemlerinin görüşüldügü toplan- tıda, en çok atık üreten ABD, Ka- nada, Japonya ve Avustralya'nm uzlaşmaz tutumu, Avrupa Birli- ği'nin bütün çabalanna karşın aşı- lamadı. MArkasıSa.6,Sü.3'te Orgeneral Şenoğul 'Üniteryapı bozulmak isteniyor' # 'Harp Akademileri Günü' töreninde konuşan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Nahit Şenoğul, bazı uluslararası kuruluşlar ile Avrupa devletlerinin demokrasi ve insan haklan adına ' Türkiye'den üniter ; yapıdan ve ulus ı. devletinden vazgeçmesini : istediklerini belirtti. # Harp Akademileri'nin ülkenin bölünmez | bütünlüğünden ve üniter •; devlet yapısmdan asla ! ödün vermeyeceğini belirten Şenoğul, '. Atatürk'ün Türk ulusuna bıraktığı en büyük # miraslar olan çağdaş j uygarlık, cumhuriyet, ! üniter yapı ve laikliğe 1 sahip çıkacaklannı söyledi. • 7. Sayfada ^ e z e K r a ' d P Galatasarav'la Fenerbahçe AB Sami Yen St^'ndagolsnzberaberekaldLHerildtakımlulb«*m- lannın birbirterine sert hareketier yaptığı maçta Galata- sarayta JardeL 5 net gol pozisyommdan yararlanamadı, Rüştü kalesinde devleşti. Karşılaşma öncesi Mecidiyeköy 'de iki takım taraftarlan arasuıda gerginlik yaşandL CMaylarda 1 güvenlik görev1isi>le 1 taraftar yaralandı. Maç, ilk ya- nda yaküan meşaleler ve sis bombalan nedeniyle hakem Erol Ersoy tarafindan 2 kez durduruldu. FenerbahçeB ta- raftarlar, eski açık tribünde bulunan çok sayıda kohuğu lorarak maddi hasara neden oldular. Bu nedenle Fener- bahçe'ye ve yaküan meşaklerden ötûrü de Galatasaray'a ceza gelmesi bekleniyor. • Spor'da irtica tasarısı ANAP'tan pasif direniş ^ # Hükümet, irticacı memurlara meslekten ihraç yolunu açan yasa tasansı için "uyutma" taktiği izliyor. # Yaklaşık 2 haftadır genel kurulun "öncelikli" gündemınde bekleyen tasan konusunda, MHP veANAP milletvekillerinin tepkisini dikkate alan hükümet ortaklan, "aceleci davranmama" karan aldı. # ANAP, tasannın görüşmelerini mümkün olduğunca geciktirerek genel kuruldaki görüşmeler sırasında da "pasif direniş" karan aldı. Bu çerçevede ANAP, "grup karan" almayarak milletvekillerini serbest bırakacak. 5. Sayfada BushÂBD Başkanı # ABD'de yılan hikâyesine dönen başkanlık yanşuıda, seçim sonucunu belirleyen Florida'da sonuçlar bu sabaha karşı belli oldu. Florida Eyalet Bakanı Katherine Harris, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı George W. Bush'un 537 farkla Florida eyaletinde kazandığuu açıkladı. # Demokrat Parti'nin adayı Al Gore, hukuk savaşına dönen seçim yanşında pes etmeye niyetli değil. Gore'un kampanya avukatı David Boies, Miami-Dade, Palm Beach ve Nassau ilçelerinden gelen sonuçlan, tam olmadığı için kabul etmeyeceklerini ve yasal yollara başvuracaklanm belirtti. W 10. Sayfada YitikKent ABD'de# 1932-39 yıllan arasuıda, Türkiye'ye katılmadan önce Antakya'da bulunan ve ABD ile Fransa'ya kaçınlan eserler görkemli bir sergide ilk kez ziyaretçi önüne çıktı. Tannça Hygeia heykeü. ÖZGENACAR ANKARA - Roma Imparatoru Julian'ın "şen ve müreffeh kent" dediği Hatay, gelecek yıl Amerikan turistlerinde önemli bir patlamaya sahne olacak. 1932-39 yıllan ara- suıda Hatay Türki- ye'ye katılmadan ön- ce Amerikan arke- ologlannca yapılan kazılarda bulunan görkemli mozaikler, heykeller ve mücev- herler Massachusetts eyaletinde, kentin adı- nı taşıyan Worcestar Sanat Müzesi'nde ser- gileniyor. "Antakya: Yitik Antik Kent" admdaki bu sergideki M.4rkasıSa.6,Sü.3'te ŞÎDDET ARTARAK SÜRÜYOR Ateş, Güney Lübnan^a sıçradı # Hızbullah müıtanlan tsra.il askerlerine yönelik saldın düzenledi. lsrail'in kuzey cephesinin yeniden açümasına ve 1 askerin ölmesine neden olan saldmnın ardından sınırda silahlı çatışmalar çıktı. Barak, patlamaya "güç kullanarak tepki göstermek" gerektığını söyledi. • 11. Sayfada ÇÖP KUTUSUNA BOMBA Bağcılar^ila padama: 2 yarah tstanbol Haber Servisi - Bağcılar'da bir çöp kutusu- na bırakılan bombanın patlaması sonu'cu 1 'i agır 2 kişi yaralanırken bir yurttaş da şoka girdi. Bağcılar Meyda- nı'nda bulunanparktakı bir çöp kutusuna bırakılan bom- ba dün saat 13.45 sıralannda patladı. Patlama sonucu mArkasiSa.6,Sü.8'de CANKIRAÇ GUNDEM Yaşam sahflinde sade bir yurttaş • 41 yıl hep patronun gündemiyle yaşadım. Hep patrondan önce işe gelip patrondan sonra aynknak geleneğini sürdürdüğüm için bir an bunaldım ve dedim ki: "Sen, ey Can Kıraç, kendi hayatını ne zaman yaşayacaksın?.." M f Zkfii'Hi PmrtMİ &tpm 9. Sayfada MUSTAFA BALBAY Türkiye: İleri Karakoldan Seyyar Karakola mı? Bugünü, biz iç sorunlarla çimlenirken, dışımızda bi- çimlenen gelişmelere ayıralım. 1 - Avrupa Birliği, 2000'li yıllarda nasıl yürüyeceği- ni saptarken, savunma kimliği konusunda da kendi çıkarları doğruttusunda adımlar atıyor. Avrupa Gü- • Arkası Sa. 6, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog