Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

I Cumhurtyet, h l ı p l a ı ı AYNANIN GERÇEĞİ "Resim Eğitimi ve Sanatla Karşüaşma* Gülseren Südor»"'Cumhuriyet K kitap kulûbü Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 Cumhuriye Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı KEMALİZM Anıl Çeçen , kitap kulubO Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 7 7 . YIL SAYI: 27444 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 KASIM 2000 PAZAR u M H U R I t N K Ü Ü R M I GEORGE SAND THERESE ILE LAURENT-1 -; -v .•-.. , . v Fransızcadan çeviren: Turan Gülçür •••'•.• <--•••>- : " ' ' " George Sand, adı kadın özgürlüğüyle özdeşleşmiş bir yazar. 19. yüzyıl Fransız coşumculuk akımına bağlı romancıların önde gelenlerinden olan Sand, yazarlığa "Indiana", - - , "Valentine", "Lelia", "Mauprat" gibi temel izleği aşk ve kadın özgürlüğü olan romanlarla başladı. THERE&tlLE I.AUHENT [ I L- — Daha sonra toplumsal konulara yöneldi ve başlıcaları "Consuelo" ile "Le Peche de M. Antoine" (M. Antoine'ın Günahı) olan siyasal romanlar yazdı. 1848 düş kırıklığından sonraysa, kır yaşamına ve doğaya duyduğu sevgiyi yansıtan "La Petite Fadette" (Küçük Fadette), "Şeytanlı Göl" gibi romanlarıyla Fransa'da doğa romanı türünün başyapıtlarını verdi. Romancılığı kadar aşklarıyla; özellikle Prosper Merimee, Alfred de Musset ve Frederic Chopin ile yaşadığı aşklarla da ünlü George Sand. "Therese ile Laurent" da işte bu aşklardan birinin, Alfred de Musset ile yaşadığı fırtınalı aşkın romanı. Bu bakımdan yazınsal değerinin yanında, özyaşamöyküsel bir önem de taşıyor. Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... BM'nin istemleri sonunda oluşacak devletin Türkiye'nin güvenliğini olumsuz etkileyeceği bildirildi Doğu Akdeniz ııyartsıRum ağirllkll Idare IStenlyor Kıbns Zirvesi'nde BM'nin amacının, Kıbns üzerindeki 'Türkiye ağırhğının azaltılması' olduğu belirtildi. BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın taraflara sunduğu öneriler dizisi hem Türkiye'nin garantörlüğünü sulandıracak hem de adanın Rum ağırhklı bir idareyle yönetilmesini sağlayacak nitelikte. BM'nin istemleri sonucunda oluşacak devlet, Bakû-Ceyhan petrol boru hattı projesini de olumsuz etkileyecek. RahatSIZİlk BM'ye blldlrllecek Türkiye ve KKTC, Kıbns Zirvesi'nde alman kararlan, 1 Aralık'ta Ankara'ya gelecek, 4 Aralık'ta da Lefkoşa'ya gidecek olan BM Genel Sekreteri'nin Kıbns Özel Temsilcisi De Soto'ya iletecek. Temas sırasında, BM'nin çözüme yönelik parametrelerini Türk tarafının duyarlı olduğu 'eşitlik ve egemenlik' unsurlarını dikkate alarak değiştirmemesi durumunda sürecin çökeceği uyansı yapılacak. • 8. Sayfada 9 C X ' i. : ..i %«.•" K1BRIS KARARI, KATILIM ORTAKLICI BELCESİNDE VE NİCE ZİRVESİNDE SIKINTI YARATABİLİR tr 't-if'!.''• "tf-- AB sürecİ zorlaşacak# Çankaya Köşkü'nde düzenlenen zirvede alınan karar, Türkiye- AB ilışkilerine olumsuz yansıyacak bir gelişme olarak . değerlendiriliyor. Zirvede alınan bu karar, katılım ortaklığı " belgesinde Kıbns'ı 2001 yılı sonuna kadar çözülmesi gereken siyasi koşullar arasında gösteren AB Komisyonu'na "Kıbns ı, konusunda kararlıyız" mesajı olarak değerlendiriliyor. Ancak . ; ' AB'nin bu mesajı nasıl algılayacağı ve 4 Arahk'ta AB Konseyi'nde görüşülecek katılım ortaklığı belgesine nasıl •"•• yansıyacağı konusunda Ankara'nın net bir öngörüsü yok. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye ve KKTC'nin Kıbns aracılı görüşmelerden çekilme kararını alma- sı, Avnıpa Birliği (AB) ile tam üyelik görüşmelerine geçilebilmesi için kri- tık öneme sahip katılım ortaklığı bel- gesinde ve AB 'nin Nice zirvesinde An- kara açısından sıkıntı yaratabılecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ka- rann açıklanmasının ardından Birleş- miş Milletler (BM), AB ve ABD'den sert tepkiler gelirken, 15 'lere karşı alı- nan bu karann geçen sene yapılan Hel- sinki zirvesi sonuçlanna da ters düştü- ğü vurgulandı. Kıbns işlerinden so- ruınlu Devlet Bakanı Şükrü Sina Gü- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te DENKTAŞ: RUMLARIN KUZEYDE HAKKI YOK • 12. Sayfada EROL MANİSALININ YAZJS1 • 7. Sayfada KARAYALÇIN'DAN ELEŞTlRİ • 8. Sayfada 'Çizgi film zaman içinde unutturulmalı' Pokemon bflimsel incelemeye abndı # Sağlık Bakanı Osman Durmuş, televizyonlann 'Pokemon' adlı çizgi filmi çocuklara unutturmalan gerektiğini belirterek "Çizgi filmin birdenbire kesilmesi halinde ciddi sıkuıtılar ortaya çıkabilir. Bu konuda medyamn rolü büyüktür" dedi. Durmuş, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü'nü uyardığını ve bu konuda Bilim Kurulu'nu toplamasmı istediğini söyledi. ARASTIRMA KOMISYONU Demirel, Ortadoğu için New York'a gitti # Süleyman Demirel, tsrail- Filistin çatışmalan konusunda kurulan Araştırma Komisyonu'nun bugûn yapılacak toplantısına kanlmak üzere dün New York'a hareket etti. # Demirel, Türkiye'nin buhınduğu bölgenin her zaman hareketli olduğunu ifade ederek Kafkaslar, Balkanlarve Ortadoğu'daki olaylann hem bölgeyi hem de Tûrkiye'yi rahatsız ettiğini belirtti. • II. Sayfada ANTALYA(AA)-Sağ- lık Bakanı Osman Dur- muş, radyo ve televizyon- lann zaman içinde 'Poke- mon' adlı çizgi filmi unutturmalan gerektiğini belirterek "Çizgi filmin birdenbire kesilmesi ha- linde ciddi akmnlar orta- ya çıkabilir. Bu konuda medyamn rotü büyüktür" dedi. Durmuş, 1. Türk Sağlık Eğitimi Şûrası'nın ikinci gününde grup çalış- malanna katıldı. Daha sonra gazetecilerin soru- lannı yanıtlayan Durmuş, 'Pokemon' çizgi fılmiyle ilgili bir soruya karşüık, bazı çocuklann bu filmin etkisi nedeniyle balkon- lardan atlaması üzerine Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü'nü uyardığını ve bu konuda Bilim Kuru- lu'nu toplamasını istedi- ğini söyledi.Bilim Kuru- lu'nun görüşlerinin gaze- telerde yer aldığını anım- satan Durmuş, kurulun ebeveynleri uyardığmı, ancak bununla birlikte fil- min yasaklanmasının • Arkası Sa. 8, Sü. 3 te T -û 1 MJ. Ünmperküsyonveritimtopluhığu'Trash' YClSll TWT€S nPStl önceki akşam tstanbuüulara unurulma- * yacak anlar yaşattı. Mydonose Show- land'de sahne alan 10 kişüik grup, çöp kovası ve kova kapağı. su şişeleri. mutfak makineleri, kutular, borular. yağ tenekeleri gibi basrt ekipnıanlar kullanarak oluşrurduklan müzik ri- rimlerini dans gösterileri ile renklcndirdi. İnşaat alanı\ımş gibi düzenlenen sahnede yakla- şık \JS saat kalan gruba zaman zaman seyirciler de eşlik etti. (Fotoğraf: CANER ÖZTÜRK) Recep Önal 'kara çarşamba' için medya ve spekülaiörleri sorumlu tuttu rekabet ı Devlet Bakanı Recep Önal, piyasalarda bu hafta yaşanan bunalımla ilgili olarak "Bir yandan medyada sansasyon yaratarak tiraj ve rating alma kaygısıyla, öte yandan mali piyasalarda bazı kesimlerce pazar payını genişletmek amacıyla yapıldığt düşünülen bu tür spekülasyonlann, güven ve itibar temelinde işleyen mali piyasalar üzerinde olumsuz etkiler yarattıgı kuşkusuzdur" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Devlet Bakanı Recep OnaL piyasalarda bir haftadır bankacılık sektö- riiyle ilgili sorunlar nede- niyle 2.5 milyar dolar para çıkışıyla sonuçlanan buna- lım konusunda medyayı ve pazar payını genişletmek için spekülasyon yapan ba- zı kesimleri suçladı. Önal, "Haksız rekabet koşullan yaratılarak sistemde bazı kuruluşlann yalmz bırakü- maya çalışılmasına, asüsız söylentilerle piyasalarda ba- şat pozisyon elde edilmesi girişimlerine kesinlikle göz yumulmayacakür" 1 sözle- riyle zor durumdaki banka- lara piyasada nakit verilme- mesi olayını doğruladı. Ö- nal," Asılsız haber yaparak, dedikodu çıkararak. söylen- ri yayarak bundan herhan- gi bir kazanç umanlar. bu davramşlannın bedeüni en ağır şekilde ödemek zorun- dakalacaklar. Bundan kim- senin kuşku duymaması ge- rekir'' dedi. Devlet Bakam Önal, Japonya'ya yapaca- ğı ziyaret öncesinde dü- zenlediği basm toplantı- sıyla piyasalardaki geliş- meleri değerlendirdi. Tokyo'da yapılacak ANAYASAYA AYKIRILIK DÜZELTMESİ • 8. Sayfada Türk - Japon Iş Konse- yi'nin 12. ortak toplantısı- na eşbaşkan olarak katıla- cak olan Bakan Önal, ma- • Arkası Sa. 8, Sü.3'te G.Saray-F.Bahce Futbolda büyük buluşma # Iki ezeli rakıp G.Saray'la F.Bahçe,Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'daki maçı Erol Ersoy yönetecek. G.Saray'da Taflarel, ICBülent ve K_Hakan forma giyemeyecek. • Büyük buluşma öncesi ^ ^ > F.Bahçe'de iyileşen kaleci Rüştü'nün ilk 11 'de oynayacağı açıklanırken, iki takım yöneticileri dostluk çağnsmda bulundu. BEŞİKTAŞ ZOR KAZANDI MSpor'da RAMAZAN Sahur bu gece ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ramazan ayı, bu- gün kılınacak olan ilk teravih namazı ile başlayacak, gece yansından sonra da sahura kalkılacak. Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yü- maz, Türkiye Diyanet Vakfı M Arkası Sa. 8, SiLl'de GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 'Karar'ın Ardından Çankaya'da asker sivtl lider kadronun Kıbns Rum kesimi ile BM Genel Sekreteri'nin gözetiminde aracı kanalıyla sürdürülen görüşmelerden çekilme karan alması kimi eski yaralan canlandırdı. Dış sorunlan özenle izleyen bir ilim adamımıza gö- re; olaylan "bu hale biz getirdik". Zira KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Rum- laria yapılan dolaylı görüşmelerden Kıbns sorununu • Arkası Sa. 8, SiLl'de - ' V ^ ' \ S ; . _ \ ! — GUNDEM Affın kapsamı banka hortumlamalannı da içine alacak kadar genişletilirken 10 bin siyasi tutuklu-hükümlü yokmuş gibi ,-_,,. davranılıyor. İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman bu yaklaşımın toplumda kinlenmeye yol açacağını vurguluyor. MLSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikte. Yıirütmekle Hukumet Aşınmaz... Bugünü hafta içindeki sıcak gündemden damlala- raay^lım... Cu||a günü, "yürümekle hükümet aşınmaz" demtş- tik.Çünkü, doktordan memura,esnaftantrafikzede- ye kadar t o ^ n u n her kesimi yürüyor, ama bundan hükümet eti^Pımiyor! m Arkası Sa. 8, SiL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog