Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyet k ı t a p ( a r ı [ CUMHURİYETİN BİREYİ OLMAK Türkân Saylanr gT CumhuriYei ^ kitap kulûBu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel. (212)514 01 96 Cumhuriy77. Y1L SAYI: 27443 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) CumhuHyef k ı 1 a p 1 a r ı OSMANLI İMPARATORLUĞU'NUN YÜKSELİŞ VE ÇÖKÜŞ TARİHİ1-2 Dimitri Kantemir » Cumhurtyrt ^ kitap kulübü Çağ Pazarlama A.Ş. Turkocağı Cad No-39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 25 KASIM 2000 CUMARTESİ U M H U R İ N K Ü U R H I M İ GEORGE SAND THERESE İLE LAURENT-1 Fransızcadan çeviren: Turan Cülçür George Sand, adı kadın özgürlüğüyle özdeşleşmiş bir yazar. 19. yüzyıl Fransız coşumculuk akımına bağlı romancıların önde gelenlerinden olan Sand, yazarlığa "Indiana", "Valentine", "Lelia", "Mauprat" gibi temel izleği aşk ve kadın özgürlüğü olan romanlarla başladı. Daha sonra toplumsal konulara yöneldi ve başlıcaları "Consuelo" ile "Le Peche de M. Antoine" (M. Antoine'ın Cünahı) olan siyasal romanlar yazdı. 1848 düş kırıklığından sonraysa, kır yaşamına ve doğaya duyduğu sevgiyi yansıtan "La Petite Fadette" (Küçük Fadette), "Şeytanlı Göl" gibi romanlarıyla Fransa'da doğa romanı türünün başyapıtlarını verdi. Romancılığı kadar aşklarıyla; özellikle Prosper Merimee, Alfred de Musset ve Frederic Chopin ile yaşadığı aşklarla da ünlu Ceorge Sand. "Therese ile Laurent" da işte bu aşklardan birınin, Alfred de Musset ile yaşadığı fırttnalı aşkın romanı. Bu bakımdan yazınsal değerinin yanında, özyaşamöyküsel bir önem de taşıyor. Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Kışlalı suikastı sanıklanndanRüştüAytufan, emniyette kendisine işkence yapıldığını iddia etti İratı'a talile gittiın'Mahkeme başkanı azarladı Gazetemiz yazan Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlah'nın aracına bombayı yerleştirdiği belirtilen sanık Rüştü Aytufan, savcılık ve emniyettekı ifadelerini reddetti. Iran'a sık sık gidişini "turistik gezi" olarak açıklayan Rüştü Aytufan'ı mahkeme başkanı Hüseyin Eken, "Iran'a niye bu kadar ilgi gösteriyorsun da Kanarya Adalan'na ya da Kıbns'a gitmiyorsun?" diye azarladı. "Derin devlet" gerekçesi Mumcu ile Kışiah suikastlannın da aralannda bulunduğu 22 olaya ilişkin açılan davanın geçen 4 oturumunda konuşmayan Ferhan Özmen ve Necdet Yüksel, savunmalannda "derin devlet" gerekçesine sığınarak iddialan reddetti. Mahkeme, aralannda Mumcu suikastının da yer aldığı 22 olaya ilişkin dosya ile Aytufan 'ın dosyasının birleştirihnesine karar verdi. • 5. Sayfada 2 4 K A S I M Ö C R E T M E N L E R G Ü N Ü T Ü M Y U R T T A K U T L A N D I Oğretmenin isyanı: Açız Hep uyutulduk, kandınldık* 24 Kasım Oğretmenler Günü, îstiklal Caddesi'nde yapılan "Oğretmenler Yürüyüşü"nün yanı sıra çok sayıda tören ve etkinliklerle kutlandı. Eğitim-Sen'li oğretmenler ise 24 Kasım'ın, öğretmenlerin ekonomik sıkıntı çektiği koşullarda kutlanmasıru protesto etti. Zongultak'ta düzenlenen törende izin verilmemesine karşın söz alan emekli öğretmen Jale Yabansu, "Bugüne kadar hep yaldızlı sözlerle uyutulup kandınldık. Bizim ekonomik sorunlanmız var" diye konuştu. • 7. Sayfada oğretmenler bu yıl da buruk oğretmenler bu yıl da 24 Kasım'a buruk girerken Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, öğretmenlerin görevlerini güç koşullar altmda yerine getirdiklerini söyledi. Bakan Bostancıoğlu, 24 Kasım'lann "Atatürk ve öğretmenlere minnet ve şükranlann sunulduğu bir gün" olduğunu vurguladı. Oğretmenler Günü, Ankara'da bakanhk ve sivil toplum örgütlerinin düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı. • 7. Sayfada Oğretmenler günü, yurt geneBnde düzenknen törenve ettdnfik- lerle kutlandı. Deprem bötgesindeki öğrencfler de kaybertikleri öğretmenlerini unutmadL (Fotoğraflar: AA / UĞURDEMİR) Türkiye ile KKTC, eşitlik ve egemenlik göstergeleri dikkate alınmadığı için aracılı göriişmelerden çekilme karan aldı Kıbrıs EKERÎYA TEMİZEL 'Dedikodu bitirilmeli' # Para piyasalannda "Kara Çarşamba"' olarak nitelenen gelişmelenn ardından Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Başkanı Zekeriya Temızel. dedikodulann sektöre zarar verdiğini belirterek "Dedıkodu bitirilmeli" diye konuştu. • 12. Sayfada Kırcı'ya ara formül • DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit'in, Kırcı'nın toplam cezalanndan on yıl indirimı yeterh bulduğu ve ara formüllere karşı çıküğı bildirildi. Ortaklann, Kırcı'nın birkaç yıl sonra hapisten çıkacağı bir formül üzerinde uzlaşabileceği beklentisi yaygınlaştı. • 4. Sayfada ^ORMADENLERİ Ecevit'in ikilemi • 1978'de başbakanlığı döneminde, yabancılar ve özel kişilerin elindeki bölümlerin tamamını kamulaştıran karann altında imzası bulunan Ecevit'in, bor madenini özelleştirme girişimlerini yürüten hükümetın başında olması dikkat çekti. • 4. Sayfada i tıkandı• Türkiye ve KKTC, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın iyi nıyet görevi kapsamında bir yıldır sürdürülen aracılı göriişmelerde Türk tarafının önem verdiğı "eşitlik ve egemenlik" parametrelerinin dikkate alınmaması nedenıyle aracılı göriişmelerden çekilme karan aldı. Ocak ayında yapılması öngörülen 6. tur aracılı görüşmelerin yapılıp yapılmayacağı, BM'nin tavnna göre belirlenecek. # Rauf Denktaş, "Görüşmelere bızim parametrelerimız kabul edılmedıkçe devam etmenin zarannı görüyoruz" dedi. Bülent Ecevit de, Denktaş'ın karannı desteklediklerini belirtti. Ecevit, "Eğer AB, Türk tarafına ve Türkiye'ye karşı dayatmalarda bulunmaya kalkışmasaydı, kanımca er geç uzlaşmaya vanlabilirdi" dedi. • 19. Sayfada Dünya Bankası hukukun önünde Anayasuya aykın yasayaonay# Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, kamu bankalannm özelleştirilmesine ilişkin yasayı, "anayasaya aykrn" olmasına karşm "ekonomik gereklerle" onayladığını açıkladı... FP Grup Başkanvekili Bülent Annç, 3 kamu bankası ile Vakıfbank'ın özelleştirilmesine ilişkin yasalan, iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne göndereceklerini bildirdi. ANKARA (Cumhunyet Bürosu) - Ziraat, Halk ve Emlak bankalannm özelleştınlmesi- 'ne ilişkin yasa, anayasaya açıkça aykınlık oluşturmasına karşın Dünya Bankası'ndan alınacak kredi gerekçesıyle yürürlüğe konu- luyor. Kamu bankalannm özelleştirilmesine ilişkin kanun hükmünde kararnameyı geri gönderdiğinde Dünya Bankası kredisinin gel- memesinin sorumlusu olarak gösterilen Cumhurbaşkanı AhmetNecdet Sezer, bu bas- kı üzerine. anayasaya aykın olmasına karşın "ekonomik gereklerle kamu bankalanmn özelkştirilmestne ilişkin yasa>ı onayladığuu" açıkladı. Böylece Dünya Bankası'nın aralık ayında 380 milyon dolarlık malı sektör kre- disi ilk dihmini onaylaması için anayasaya aykınhğa göz yumuldu. FP Gnıp Başkanve- kili Bülent Annç ise 3 kamu bankası ile Va- kıfbank'ın özelleştirilmesine ilişkin yasalan, iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne gön- dereceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Sezer, kamu bankalannm özelleştınlmesine ilişkin kanun hükmünde kararnameyı. "vergiseldüzenlenıelerinkarar- namevie değU, yasayla yapılması gerektiğine ilişkin anajasal hüküm" nedeniyle geri gön- dermişti. Üstelık bu kararnamenin dayandı- ğı yetki yasası da Anayasa Mahkemesfnce daha sonra iptal edildi. Ancak, hükümetin anayasaya aykın düzenlemeler yapması göz ardı edilerek "kamu bankalanmn özeDeşti- rilnıesine ilişkin çerçeve düzenlemenin yapıl- ması koşuluyla verilecek Dünya Bankası kre- mArkasıSa.l9,Sü.3'te NATO'da Rusya kaygısı Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin'in. iktıdara geldikten sonra Orta Asya ve Kafkasya'ya yönelik izlediği etkin politıkanın askeri yansunalan da görülmeye başlanıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, özellikle Gürcistan ve Azerbaycan'la daha çok işbirligi yapmaya başlayan NATO'nun güney sınırlanna daha çok yaklaşması üzerine. her an savaşa hazır 50 bin kişilik iki büyük yeni gücü Orta Asya ve Kafkasya'ya konuşlandırmaya hazırlandıİdanm açıkladı. ı Bakanhk. NATO'nun yakm gelecekte Türkiye'de 3 yeni birlik kurmayı öngördüğünü, böylelikle güç sayısmı arttıracağını da savundu. • 10. Sayfada JAPKA DEVRÎMİ'NİN 75. YTLDÖNÜMÜ KUTLANIYOR • 19. Sayfada TRABZONSPOR, ANKARAGÜCÜ'YLE 2-2 BERABERE KALDI MSpor'da *)\3ün : unrc*; 1187 DOLAR, t)' Dün 888.250 Oncekı 889.000 MARK Dun 296.000 öncek. 297500 Dun 5^90 000 Ûncekj 5 895.000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Neden? Başbakan Ecevit'in aksini söylemesine karşın; medya, Çankaya ile Başbakanlık arasında hâlâ soğuk rüzgârlar estiğine değinen haberler yapıyor. Haftalardır bir olay dikkatli gözlerden kaçmıyor. Başbakan haftalık olağan görüşmesini yapmak için her perşembe Çankaya'ya çıkıyor... ... Cumhurbaşkanı Sezer'le 20, en çok 25 dakika görüştükten sonra, basına bilgi verme gereğini duy- • Arkası Sa. 19, Sû. 1 'de Genom biyolojinin sınırlannı zorluyor <L Her şey 3. nesil cep telefonlarında... L Viagraya alternatif krem... C Türkiye ve dünyada cep telefonları ağı ve zararları... i, Kültürel miras, kültürel kimlik ve eskiçağ bilimleri... \. 20 yıl içinde bilmemiz gereken şeyler... i , Fenilpropanolamin (PPA) gerçeği... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet le birlikte... Geçmedi Borun Pazarı! Konumuz Niğde'nin Bor ilçesi değil. Dünyadaki toplam rezervin yüzde 60'ına Türkiye'nin sahip oldu- ğu bormadeni. Konu, önceki gün Bakanlar Kurufu'nun gündemin- deydi. Kamuya ait Eti Holding'in işletmeciliğinde bu- lunan bor kaynaklanmızın son durumu masaya yatı- nldı, orada kaldı. Atılması düşünülen adım net değil! Önce dururnun fotoğrafını çekelim... • Arkası Sa. 19, SİL 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog