Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhurtyet k ı t a p 1 a r ı ÖĞRETEMEDİĞİMİZ TÜRKÇE Kemal Ateş Cumhuriyrt ^ . kitap kulûbû Çağ Pazartama A.Ş Turkocağı Cad No:39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 Cumhuriye Cumhurivrt k ı t ı p l ı r ı NEL HAKK'IN HAKK1 tlhan Selçuk ••* j ^ kitap Kulûbû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No.39/41 (34334)Cağaloğlu-Tstanbul Tel: (212)514 01 96 77 . YIL SAYI: 27442 / 350.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 24 KASIM 2000 CUMA H H t CEMAL ŞENER ÇERKES ETHEM OLAYI-I Çerkes Ethem, yakın tarıhımızın uzerınde çok tartışılan ve yargılara varılan, fakat aynı ölçüde bılinmeyen bir kişiliğidir. Bu kitap Çerkes Ethem Olayı'nı incelemesi açısından önemlidir. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... Cerke" Ethem Olayıl GEORb£ SAND THEKESEİLE LAURENT GEORGESAND THERESE İLE LAURENT-I Fransızcadan çeviren: Turan Gülçür Romanları kadar aşklarıyla da ünlü olan Ceorge Sand bu romanında Alfred de Musset ile yaşadığı /ırtınalı aşkı anlatıyor... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Hükümet vergideki adaletsizliği ve kaçağı gidermek yerine çalışana yeni yük getiriyor Vergi emekçhihısntrndaİşçi yılda 686 mllyon veriyor Maliye Bakanı Sümer Oral, Türkiye'de yükümlülerin yalnızca yüzde 2-3'ünün incelenebildiğıni itiraf etti. Oral'ın açıklamalanna göre 400-500 milyarlık daireleri satan inşaat firmalan 535 milyon, imalat sanayiinde çalışan işçi ise 686 milyon lira vergi ödüyor. Vergi beyanları firmalann işçiden daha az vergi ödediğini ortaya koyarken şirketlerin düşük vergi ödeme eğilimini sürdürmesi, kayıtdışına önlem ahnmaması ve banka boşaltmalann faturası emekçiye çıkıyor. Esnaftan eylem hazırlığı Hükümet, IMF'nin istemi üzerine, 2001 yılında 31 katrilyon 777 trilyonluk vergi gelir hedefini sağlama almak için hayat standardını yasaya ekletti. Özel iletişim veıgileri ve eğıtime katkı payıyla birlikte hayat standardı esası da 2001-2002 yıllannda uygulanacak. Hayat standardı uygulamasına tepki gösteren ve vergi sisteminin bozulacağını savunan esnaf, hükümetin geri adım atmaması durumunda etkili eylemleri yaşama geçirmeyi planlıyor. • 13. Soyfoda Borsa toparlanamadı Ekonomi kurmaylannın açıklamalanndan sonra borsa ve para piyasalan sakindi. îstanbul Menkul Kıymetler Borsası Bileşik Endeksi faizlerin yüksek düzeyini komması nedeniyle günü 11.186 puanda kapattı. Bono faizlerinin yüzde 46, uıterbank faizinin yüzde 75, repo oranlannın yüzde 82'ye inmesi nedeniyle para piyasası da bir miktar rahatladı. DPT Müsteşan îzmirlioğlu, "îstikrar programını etkileyecek olumsuz bir gelişme olmadı" dedi. • 12. Soyfoda HALUK KIRCI PAZARLlfcl SÜRÜYOR DSP basürıyor MHP yumıışuyor > DSP ile MHP arasındaki pazarlık Haluk Kırcı konusu üzerinde yoğunlaşırken bu sorunun Başbakan Ecevit ile MHP lideri ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmede çözülebileceği bildirildi. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, "Bu konuda haklıyız. Ama önemli olan affın çıkmasıdır. Bu konuyu tartışmaya hazınz" sözleriyle yumuşama sinyali verdi. TÜREY KÖSE E1VÜNE KAPLAN ANKARA - Başbakan Bülent Ecevit m Adalet Ba- kanı Hikmet Sami Türk ve hukukçu mılletvekıllenyle yaptığı toplantıda. affin şart- lı sahvenlme yöntemıyle gerçekleştirilmesi, banka batıranlar, ışkencecıler ve dolandıncılann kapsam dı- şında tutulması benimsendı. Eşber Yağmurderetinın de af kapsamına alınması ıçin formül bulunması istenırken son bıçımi verilen DSP tas- lağında ülkücü katıl Haluk NUH METE YÜKSEL AFFA KARŞI 'Hukuk adil olmalı' # Ankara DGM Başsavcısı Nuh Mete Yüksel, banka hortumlayanlann affına kesinlikle karşı olduğunu belırttı. Sabancı Holdıng Yönetım Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı da "Gereksiz aflar yanlış olur" dıye konuştu. • 19. Sayfada ANAPTAN DSPYE TEPKİ Tavnmız saptınlıyor' # DSP'lilerin, banka soyanlann af kapsamına ahnmasını Mcsut Yılmaz'ın istediği yönündeki açıklamalanna ANAP'tan tepki geldi. ANAP Grup Başkanvekili Zeki Çakan, baştan beri affa karşı olduklannı belirterek "ANAP'ın tavrını saptırmaya çalışanlar bilsinler ki dünkû tutumumuz neyse, bugün de aynıdır" dedi. • 19. Sayfada Kmcı konusunda geri adım atılmadı. MHP'nintaslağın- da ise veto edılen yasa esas alındı. Türk, dûn AA'nın sorulantıı yanıüarken Bület Ecevit başkanlığında önce- ki gûn yaptıklan toplantıda, banka batıranlann af kap- samı dışında bırakılmasına karar venldiğini doğruladı. Işkence suçlannın da şartla sahvermenın kapsamı dışın- da bırakıldığını kaydeden Türk, "TCK'nin312,Terör- le Mücadele'nin 8. mad- dderi de yeni düzenlemenin kapsamına ahnacak" dıye konuştu. Başbakan Ecevıt'in önce- kı gün Adalet Bakanı Türk, Adalet Komısyonu Başkanı Emin Karaa, tzmir Millet- vekilı Hayri Diri ile yaptıgı toplantıda, DSP'nin af tasla- ğına son biçımı verildı. Şart- lı salıvenlmenin esas alındı- ğı taslakta on yıl ceza indiri- mı öngörülüyor. Taslakta, "tndirim verilen her bir ce- za için ayn ayn değil, toplam ceza üzerinden bir defaya mahsusyapıhr. Ancakbir Id- şinin muhtelif suçlanndan dolayı cezalan ayn ayn ta- rihlerdeverilmiş olsalâr büe, bu cezalann toplamı üzerin- den yapılacak indüim on yı- b geçemez'' ıfadesı yer aldı. DSP taslağında, Haluk Kırcı için on yıllık indırim yapılması ve böylece hemen cezaevınden çıkmasının en- gellenmesı öngörülüyor. DSP ile MHP arasındaki pazarlıklar, Kırcı konusun- da düğümleniyor. MHP lide- n ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli'nin de bay- • Arkası Sa. 19,Sü.3te 'İŞKENCECÎLER AFFEDlLMESlN' • 19. Sayfada TEKEL işçflerinin özelleştirme protestosu Tûrk-tş'e bap Tek dda-tş Sendikas'na üye yaklaşık 1500 işçi, özeDeştinne ve taşeronlaştınna uygu- lamalannı protesto ederek yürüyûş yapo. TEKEL Genel Müdûrlûğû'nün Haüç'e bakan kesnninde dûn öğle saatlerinde toplanân işçfler, "Bugün yemekbane, yann işktme", "Kahroisun IMF. bağımsız Türldye", "IMF usağı hükümet istifa" sloganlan atarak genel müdüriük binasma dek yörüdüler. Bu- rada >-apüan açıklûnada, TEKEL işçflerinin özeDeştinne ve taşeronlaştnnayakar^l5gandfiryemek bm kotu yapbklan anımsaülarak "TEKEL yetkflfleri, hiçbir haklı gerekçeye da\anma>an bu girişüni, biz işçflerin tüm hi ni\etli görüşme ve çözümleme ga> retini hiçe sayarak hayata geçirmiştir. Ancak iş- çisiyle, çahşanıyla tek vücut olan ve TEKECde demokratik hak arayışımızı ve sosyal taraf olarak ira- demizi yok sayan bu zihniyeti ve sorumlulannı şiddetk protesto ediyoruz" denüdi (UĞUR DEMİR) Türkiye 'nin AB üyeliği Fransız bakandan demokrasi uyansı 0 Dışişleri Bakanı Ismaıl Cem'in de katıldığı ve Fransa'nın Socheaux kentinde dün yapılan Avrupa Konferansı Bakanlar Toplantısı öncesınde L'Alsace gazetesınuı sorulannı yanıtlayan Moscovici, Türkiye'de ınsan haklan, demokrasi ve azınlık haklanna saygıyla birlikte, orduyla siyasi kurumlar arasındaki ilişkinin sorun oluşturduğunu öne sürdü. # Moscovici, Türkıye'yi tam üyeliğe hazırlamaya yönelık katıhm ortaklığı belgesinın (KOB) kabul edılmek üzere olduğunu hatırlattı ve "Türkıye'nin adayhğı, bazılannın itiraz ettıği zor bir bahıs, ama biz bu bahsi kazanmak için yaptık" şeklinde konuştu. • 10. Sayfada AGSK önerileri Ecevit: Tatmin olmadık # NATO Genel Sekreteri Robertson'ın Türkiye ile AB arasında Avrupa Güvenlik ve Savunma Kımligı (AGSK) konusunda "orta yol" bulmaya yönelik hazırladığı ve "savaş, banş ve knz dönemlerinde Türkiye gıbı AB üyesi olmayan müttefiklerin süreçten dışlanmamalannı" içeren önerileri Başbakan Bülent Ecevit'i tatmin etmedi. # Robertson'la görüşen Ecevit, "Türkıye'nin hakkı çiğneniyor AB'nın, NATO bağlamında asken kararlan bizim dışunızda alınmış olacak. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi. • 9. Sayfada Sezer'in yetldlerine sınırlama # Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in hükümetle ters düşmesınin ardmdan gündeme gelen ve Çankaya Köşkü'nün atama yetkilerini daraltan tasarı komisyonda göriişülürken muhalefet mılletvekılleri Sezer'i destekledı. FP ve . DYP'li üyeler, düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'nden döneceğini savundular. • 5. Sayfada BMİklim Konferansı çıkmaza girdi 0 Iklim değişikhğine yol açan gazlann azaltılmasuıı öngören Kyoto Protokolü, gelışmiş ülkelerin güçlü muhalefetıyle karşı karşıya. 15 gundür devam eden Lahey'dekı tklım Konferansı'nda hıçbır ilerleme kaydedılemedı BMME KMUUuTHPOâUTMltaiMrl • Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Adalet Bakanı Ne Zaman İstila Etmez (2) Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün ne zaman is- tifa etmeyeceğıni irdeleyen birinci yazı; 5 Kasım 2000'de bu köşede yayımlandı. Birinci yazıda aylarca önce Içışleri Bakanlığı'nın Uşak'ta olaylar başlayacağını, tutukevını ve kentı ha- M Arkası S<L1 9, SiLl'de Bugün Öğretmenler Günü Yalnızca 5 Ekim ve 24 Kasım'larda hatırianan ve so- runları bitmeyen öğretmenlerin yüzde 36'sının evine 0-1 kilo et, yüzde 36'sının evine ise. 1-2 kilo et giriyor. • 3. Sayfada Arafat Israil'i suçladı Yaser Arafat, Isra- il'i banş sürecını tek taraflı olarak bozmak- la suçlayarak bu ülkenin Filıstın toprakla- nnı yeniden işgal etmek için tüm gücüyle savaştığını söyledi. • 10. Sayfada Haluk Ulusoy'a dava Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Futbol Federasyonu Başka- nı Haluk Ulusoy ve yöneticileri hakkında "hizmet sebebiyleemniyeti suiistimal, bu- na iştirak ve resmi mercileri iğfal" suçla- masıyla dava açtı. • Spor'da f DAPCA PvnvW; "Tl N ^—"^^ 4 Dun 11.187 Öncekı 11.554 ^POLARj ^ ^ ^ 8 & ^ I x —*s Dun 689.000 Öncekı 689.700 * MARI^f ALJMJ > J 1 ^ğr) ' ^ — " * ^ fc " ^ ^ Dun Jf Dun 297.200 1 5.895.000 Öncekı || öncekı 297.500 j] 5.905.000 Demirel'in avukatı gözaltında Yahya Murat Demirel'in sahibi olduğu Akdeniz AŞ'nin Egebank'tan usulsuz aldığı krediler nedeniyle şırketın ortaklanndan olan, aynı zamanda avukatlığını yapan Suat Çelebi gözaltına alındı. Demirel'i bıçaklamaya az- mettiren Muhtesem Ekenler de gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yürümekle Hükümet Aşınmaz... Bugünü, güncel konular karşısında hükümetin du- rumuna ayıralım. Bağınp çağıımakla derdini anlatamayan kesimler, ^ereyi yüjümekte buldu. Trafik kazasında çocuğunu yitijen b a ^ , Ankara'ya yürüyerek sesini duyurmaya, | terAnü durdurmaya çalışıyor. irkasıSa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog