Bugünden 1930'a 5,439,500 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k. . t a p I 2 r i MAVİ BİR MERHABA Ulviye Alpay V krtap kulûbü Çağ Pazarlama A Ş. Turkocağı Cad. Ncr39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriye Cumhuriyef k i t a p [ a r i MEKTUPLAR t Aziz Nesin ' Saliha Scheinhardt ^ kitap kulûbü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No'39/41 (34334)Cağaloğiu-lstanbul Tel (212)514 01 96 "77. YIL SAYI: 27440 / 350.000 TL (KDV,çinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 22 KASIM 2000 ÇARŞAMBA u M H U R CEMAL ŞENER î N K U U R M î ÇERKES ETHEM OLAYI -I- Çerkes Ethem, yakın tarihimizin, üzerinde çok tartışılan ve yargılara varılan; fakat aynı ölçüde bilinmeyen ve tanınmayan bir kişiliğidir. Hele yakın tarihimizin kimi karanlıkta kalmış onemli noktaları düşünülduğü zaman; Ethem Bey'le ilgili olarak ileri sürülen hususların, yapılan değerlenmelerin; olumlu ya da olumsuz peşin hükümlerden kaynaklandığı ortaya çıkar. Ethem Bey'in Yunan tarafına sığınmasınm hoşgörülme^HtWW(rtin değildir. Kaldı ki bundan daha da önce "Mustafa Kemal'i TBMM kapısında asacağını" söylemesi, Ethem Bey'in nasıl bir başdönmesi, nasıl bir dava içinde olduğunu, çok daha açık biçimde gösterir. Ancak bu tür davranışları nedeniyle, önceden yaptığı tüm hizmetleri unutacak mıyız? Elbette unutmayacağız. Ve bileceğiz ki; Ethem Bey olmasaydı Ulusal Kurtuluş Savaşımız daha başlangıcında "iç isyanlar" nedeniyle boğulabilirdi. Ancak, bir noktada "Ankara'yı kurtaran" Ethem Bey'in, daha sonra gidip asıl düşmana sığınması, gerçekten elem vericidir, anlaşılması çok guç bir olgudur. Cemal Şener'in çalışması, "bu güç olguyu" anlama çabasına yönelik, "iyi niyetli" bir çalışmadır... . v • Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit, aynmsız af istedi "Bütihısuçlara lÖydindırmı'Rahşan Ecevit. afhn shasi suçlan da kapsaması gerektiğini helirtti. MHP Haluk Kırcı ısran sürüyor Haluk Kırcı'run affedilmesi konusunda ısrarcı olan MHP, Adalet Bakanlığı'mn taslağuıdaki " 10 yıl ceza indirimı" yöntemine karşı çıkıyor. "Oransal indirim" yöntemıni öneren MHP hortumculara affa da karşı çıkıyor. • 5. Sayfada ANAP 'Once uzlaşı gerekiyor' Yılmaz, hortumculara getirilen affa ilişkin önerinin DSP'den geldiğine vuıgu yapmaya özen gösteriyor. Yılmaz, "Hûkümet ortaklannın üzerinde uzlaşmadıklan bir metin Meclis'e gelmeyecektir" dedi. • 5. Sayfada 'Oyuna gelmeyiz' Af taslağında Eıbakan'ın siyasi yasağını ortadan kaldıracak bir düzenlemenin yer almaması FP'yi kızdırdı. Kamu vicdanını rahatsız edecek bir işin destekçisi olmayacaklannı belirten Kutan, af konusunun sulandınldığını savundu. • 5. Sayfada 1 Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan af taslağı tartışmalara neden olunca. DSP yeni bir taslak hazırlığına girişti. DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit. gazetemize yaptığı açıklamada "Çıkartılabilecek en adil af, aynmsız, bütün suçlara -ki bu siyasi nitelikteki suçlan da kapsamah- 10 yıl indirim getirilmesiyle sağlanabilir" dedi. DSP'nin taslağında Yağmurdereli'ye özgürlük, hortumcuya koşullu af gibi maddeler de yer alıyor. ORAL ÇAUŞUfiVtTUREYKÖSFl* m&Hm 4. Sayfada Liderler ekonomiyi görüştü. Ecevit, söylentiler üzerine piyasaları yatıştırmaya çalıştı Iş dünyasına güvencePiyasalarda tetiirginlik yaratmayın Ekonomiyi masaya yatıran hükümet ortağı partilerin liderleri, IMF'ye sunulacak ek niyet mektubunu, dış kredileri ve ekonomik programın yarattığı sorunlan ele aldı. Dünkü toplantıda zor durumdakı 4 bankanın da görüşüldüğü belirtildi. Başbakan Ecevit, bazı bankalara karşı alınan önlemlerin üretimi aksarmaması için hükümetın gereken özeni gösterdiğini söyleyerek ginşimcilerden etkinliklennı sürdürmelerini istedi. • 19. Sayfada Bankalarda göder Sezer'de Vakıfbank'ın özelleştirilmesıne olanak sağlayan yasayı onaylayan Cumhurbaşkanı Sezer, onayına sunulan kamu bankalannın 3-4.5 yıl içinde özelleştirilmesine ilişkin yasayı hukukçulanna incelettiriyor. Yasaya göre Ziraat, Halk ve Emlak bankalannın 3-4.5 yıl boyunca kamuda kalacak olmasına karşın, bu bankalan YDK ve TBMM'nin denetüni dışına çıkaran hükmün anayasaya aykın olduğu belirtiliyor. • 13. Sayfada 'Tanm çökecek' uyansı CHP Genel Sekreter Yardımcısı Algan Hacaloğlu. Ziraat ve Halk bankalannın özelleştirilmesıyle tanm ve hayvancıhğın çökertileceği. esnaf ve sanatkânn ekonomıden sılıneceği uyanlarında bulundu. ı Hacaloğlu. bankalann özelleştinlmesine ilişkin yasayı "'tepki, talan velMF'ye teslimiyet yasası" olarak nitelendirdi. I 7. Sayfada 5ı II LJ" * ' * ' r a ^ Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in başlattığı "Filistin'in Kurtuluşu İçin Cihat" kampanyasına katı- UlUUUtl AlUSCylfl Uî lan Iraklı gönüllüler. 1 ayiık talim süresini tamamladıktan sonra Bağdat'ta bir gösteri yürüyüşii düzenkdi- ler. Önceki gün düzenlenen yürüyüşte yer alan 2 milyon gönüJlü arasında, ellerinde AK-47 tüfekleriyle ka- \rnt\tf% nvlfPtfpri dmlar da bulunuyordu. Yüzer kişiök mangalar halinde yûrüyen Iraklı gönüUüter, Devlet Başkanı Saddam İUUUll UötlCI UZİ l Hüseyin'in de önünden geçtiler. Saddam Hüse>in, yürüyüş sırasmda havaya ateş açk (Fotoğraf: REUTERS) Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi'ndeki duruşmaya kla- sörler dolusu belge getirildi. (Fotoğraf: AA) Ocalan dmnsı • İmralfdaki yargılarnanın adil biçimde gerçekleştiğini ve Öcalan'ın avukatlanna tüm savunma imkânlannın tanındığını belirten Türkiye, Strasbourg'daki duruşmada, Abdullah Öcalan'ın İmralfdaki ifadelerinde terör faaliyetleriyle ilgili olarak sorumluluğu üstlendigini anımsattı. YILMAZ AKAR STRASBOURG -Terör örgütü başı Abdullah Öca- lan'ın avukatlannın 16 Şu- bat 1999 tarihli başvurusu üzerine Avrupa Insan Hak- lan Mahkemesi'nde (AİHM) dün gerçekleştiri- len ilk dunışmada taraflar kendi görüşlenni anlattılar. Türk hükümetinin avukat- lan, Öcalan'ın yasalara uy- gun bir şekılde yargılandı- ğını ve suçlamalan kabul ederek itiraflarda bulundu- ğunu anımsatarak PKK h- derinın avukatlannın baş- vurusunun reddedilmesini ıstediler. Öcalan'ın avukat- lan ıse müvekkillerinın uluslararası komploya ma- ruz kalarak Türkiye'ye ge- tirildığını öne sürdüler. Öcalanın îmralfdaki yar- gılaması sırasında davadan çekilen Hasip Kaplan. AtHM'de Yunanistan, Ital- ya. Almanya \e Rusya'yı suçladı Avrupa Insan Haklan Mahkemesi'ndeki (AİHM) duruşma TSİ 10.45'te baş- ladı. Çok sayıda Avrupa Konseyı yetkilısi ve hukuk öğrencisinin de aralannda bulunduğu toplam 250 kı- şinın izlediği duruşmaya, yaklaşık 65 gazeteciyle eşit- lik ilkesi gözetilerek her iki taraftan 60'ar kişı alındı. Duruşmaya, DYP Genel Başkan Yardımcısı Nevfel MArkasıSa. 19,SiL31e 'Kendilerini sömürge valisi ilan ettiler' • 10. Sayfada CHP'den davete ret, ifadelere tepki • 19. Sayfada 'FAJZ DIŞI FAZLA İDDİASI YANILTICT | i 12. Sayfada 'DEPREM DERStNl TARİHLE ANLATTILAR- P 8. Sayfada KUZEY KIBRIS'A ŞERİAT İHRACI P Arka Sayfada HAREKETlN DANSI, ÇlZGtNtN BÜYÜSÜ M 14. Savfada GUNCEL CLNEYT ARC4YUREK Hangisi Doğru? Bu hükümetı anlamak olanaksız. Kamuoyunun duyariı olduğu kimi konularda; örne- ğin bankalan hortumlayanlan kurtarma operasyonun- da Başbakan Ecevit'in söyledikleriyle Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün söylemleri arasında derin fark- lar gözlenıyor. Bakan Türk, banka hortumlayanlara, "ekonomik suça, ekonomik ceza" formülü uygulanabileceğini MArkasıSa.l9,Sü.l'de . Galatasaray puaııla başladı # Galatasaray, Milano'dan puanla döndü. 6 Şampiyonlar Ligi ikinci tur ilk maçı için Milan ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, ilk yanyı Jardel ve Hasan'ın attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Galatasaray, maçın ikinci yansında yediği iki golle Milano'dan 1 puanla döndü. Grupta oynanan diğer karşılaşmada ise Deportivo, PSG'yi Fransa'da 3-1 yendi. • Spor'da BORŞAj n ~1 Dün 1 11.313 i Önceki i 11.917 1 TRÂRK^ 1 , \ Dün İ önceki 1 298.OOO 1 'DÖUR^ i Dün 686.7OO Önceki 687.000 ALTINj r Dün 5.895.000 önceki 5.890.000 Ali Balkaner tutuldandı # Yönetimı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilen Yurtbank'ın off-shore hesaplanndan elde edilen paralarla borsada manipülasyon yaptıklan iddıasıyla gözaltına alınan ve aralannda bankanın eski sahibi Ali A\ni Balkaner'in de bulunduğu 19 kişi, DGM'de sorgulandı. Nöbetçi mahkemece tutuklanan Balkaner ve 6 kişi Kartal Cezaevi'ne konuldu. I 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog