Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p I a r ı! MAVİ BİR MERHABA Ulviye Alpay «' CumhurtYet _ ^ kıtap kulübû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuri Cumhuriye< k l l p l l n MEKTUPLAR Aziz Nesin Saliha Scheinhardt ^ kıtap küîubu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 T. YIL SAYI: 27439 / 350.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 21 KASIM 2000 SALI H R H I K GOETHE IPHIGENIE TAURISTE Almancadan çeviren: Prof. Selahattin Batu Buyük yazarın "Fausf'tan sonra en onemli oyunu... Alman yazınında "insanlık ideali"nın işlendiğı uç temel yapıttan biri... Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... t LPHIGENIE T-MJRIS TE -_ j Çerkei Ethera Olavı I CEMAL ŞENER ÇERKES ETHEM OLAYI-I Çerkes Ethem, yakın tarihimizin uzerinde çok tartışılan ve yargılara varılan fakat aynı ölçüde bılınmeyen bir kişiliğidir Bu kitap Çerkes Ethem Olayı'nı incelemesi açısından onemlıdır. Cuma günü Cumhuriyef 'le birlikte... Yolsuzluğun üzerine gidilmesini isteyen Sezer, AP kararlannın ciddiye alınamayacağını belirtti Türedizeııghıleregemen'Cldeceöi yere kadar gldilsln' Curnhurbaşkanı Sezer, toplumun etik ve hukuksal kurallannı bozan, dar bir çevre- ye büyük çıkarlar sağlayan bütün yolsuz- luklann üzerine sonuna kadar gidilmesi ge- rektiğini belirtti. Sezer, "Yolsuzluğun türe- di zenginlerinin ülke ekonomisine egemen olmasına olanak verilmemelidir" dedi. Avrupa Parlamentosu'na tepkl Katıhm Ortaklığı Belgesi'nde Kıbns ko- nusuna yer verilmesınin AB ıle Türkiye arasındakı ortak anlayışı yansıtmadığını belirten Sezer, "Benzer biçimde AP'nin Kıbns, sözde Ermeni soykınmı ve Kürt sorununa yer veren karannı ciddiye alma- mız söz konusu değildir" diye konuştu. AB'den yapıcı destek beklentisl AB üyesi ülkelere seslenen Sezer, üyelık sürecinde yükümlülüklerin aday ülkelerin omuzlannda olmadığının gözden uzak tu- tulmamasını istedi. AB'den yapıcı destek bekleyen Sezer, "AB istiyor diye değil, halkımız hak ettiği için bu sürecin gerekle- rini yerine getiriyoruz" dedi. • 7. Sayfada ATO Başkanı Aygün'ün açıklamaları DCM'yi harekete geçirdi İşte nüfuz casuslannın isimleri• ATO Başkan Sinan Aygün'ün batık bankalarda yasalara aykın biçimde görev alanların adlannı açıklamasının ardından DGM Cumhunyet Savcısı Nuh Mete Yüksel kanıt toplamaya başladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Anka- ra Tıcaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Ay- gün'ün batık bankalardaki bürokratik uzan- tılara ılışkın açıklamalan, DGM Cumhuri- yet Savcısı Nuh Mete YükseTı harekete ge- çırdı. Aygün'ün açıklamalannı "ihbar" ka- bul eden savcı Yüksel'in batık bankalann eskı bürokratlanna ilişkin somut delillere u- laşmak içın gereklı çalışmalan başlattığı bildıntdı Yükserınbürokratlarailışkın ıd- dıalan doğrulayıcı belgelere ulaşmasının ardından, soruşturma başlatacağı öğrenıldı. "Yobuzhık Kıskacında Türkiye" konulu panelde konuşan ATO Başkanı Sinan Ay- gün, yalnızca yolsuzluğa bulaşmış ışadam- lannın yargılanmasının yetmeyeceğını, buzdağının altındakı sıyası bağlantılann gün ışığına çıkanlması gerektığını belirtti. "Ben, sayın Tantan'a ithaf ederek buradan baa 'nüfuz casuslannı' açıkbyonım" diyen Aygün, 3 yıl süreyle kamudakı ış alanlann- da faalıyet gösteren şırketlerde çalışama- yacaklanna ılışkın yasa hükmünü ıhlal eden şu ısımlen sıraladı: Engin Aras: Banka ve Kambıyo Genel Müduru olarak görev yaptığı sırada 15 Ekım 1997 tanhınde ıstıfa ederek 24 Ara- UArkasıSa.l9,Sü.3'te \\M Hukumet ortakları affı tartısıyor 'Hortıımcıı' ve Kırcıpazar] # Hükümetüı özellikle DSP ve MHP kanatlan arasında yoğunlaşan af pazarlıklan, Haluk Kırcı ve banka batıranlara af konulan üzennde odaklanıyor. Kapatılan RP'nin yasaklı lideri Erbakan'ın cezaevıne girmesinin önlenmesi konusunda uzlaşmaya varıhrken siyasi yasak korunuyor. # MHP'liler "Kırcı'nın hemen cezaevinden çıkması" için DSP'den jest beklerken banka batıranlann durumu tartışma yarattı. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, "banka boşaltanlann affina karşı olduklannı" belırtırken genel başkan yardımcısı Şevket Bülent Yahnicı, faizıyle ödemeleri dunımunda bankalann içini boşaltanlann kapsam içine alınabileceğini söyledi. • 5. Sayfada Milletvekilleri Kendileriıri affedecekler # Hükümet ortağı liderlere sunulan af taslağuıa göre haklannda dokunulmazlığın kaldınlmasına ilişkin fezleke bulunan bırçok milletvekili de af kapsamına girecek. Af yasalaştığında, 26 milletvekili hakkında 4O'ı aşkm dosyanın çoğunluğunun düşeceği bildirildi. # Görevı suiistimal suçunu düzenleyen TCY'nin 240. maddesinden hüküm giyenler de af kapsamında olduğu için, aralannda ANAP îstanbul Milletvekili Aydın Ayaydm, Bağımsız Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın da bulunduğu çok sayıda milletvekili aftan yararlanabılecek. • 5. Sayfada Topmğcısuygı yürüyüşü Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varhklan Koruma Vakfı (TEMA), Erozyonla Mûcadde Haftasının başla- ması ntdenivie "Toprağa Sa>gı\ ürü>-üşü" düzenkdL tstiktal Cad- desi'ndeki scssiz yürüvüşe TEMA Vakfi Başkanı Hayrettm Kara- ca, Onnan Bakanı Nami Çağan, işadamı Sakıp Sabana fle farkh bölgelerinden gekn çoksayıda j urttaşlar kadJdı. • 3. Sayfada (Fotoğraf: KADER TUĞLA) TANTAN 'Dürüst ile soyguncu aynlacak' # îçışlen Bakanlığı'nın bütçesıyle ılgılı görüşmeler sırasında Plan ve Bütçe Komisyonu üyelen, Içişlen Bakanı Sadettın Tantan'ı sürdürülen operasyonlarla ılgıli kutlarken Doğu ve Güneydoğulu üyeler olağanüstü hal uygulamasının kaldınlmasını ıstedıler. # Îçışlen Bakanı Tantan. bölücü akımlara, yolsuzluklara ve teröre karşı mücadelenın "tıcan ve sıyası rekabetlere alet ohnadan, ıdeolojık firsatçılıklara pnm vermeden, dürüst de soyguncuyu bir tutmadan hukuk kurallan ıçensınde yürütüleceğını" söyledi. • 5. Sayfada Harcamalar gizlendi # Sayıştay 2000 Yılı Malı Raporu'na göre 1971 ıle 1999 yıllan arasında bütçede göstenlmeden 116 mılyar dolar harcama yapıldı. Yalnızca 1999 yıünda bütçeleştınlmeyen dış borç kullarumının 605 tnlyon lıra olduğu saptandı. # Sayıştay'ın raporu, Türbye'nın borçlanru ızleyemeyen, harcamalannı kontrol edemeyen bır ülke konumuna düşürüJdüğunü ortaya koydu. • 12. Sayfada Taraflar dinlenilecek Öcalan'ın AİHM duruşması bugün • ölürn cezası venlen Abdullah Ocalan'ın avııkatlannın yaptığı başvuruyu ele alacak olan Avrupa lnsan Haklan Mahkemesi 1. Daıresı, taraflann savunmasını dınleyecek. • AlHMl.Daıresi, avukatlann başvurusunun ıncelenmeye alınıp alınmaması karannı ileri bır tanhte verecek. Bu sürenın 6 aya kadar çıkabıleceğı bıldınlıyor. • 7. Sayfada KOB onaylanmadı Konsey sorunu 'ertekdV • AB Konseyi, Türkıye'ye ilişkin katılım ortaklığı belgesini onaylamadı. Dönem Başkanı Fransa'nın Dışışlen Bakanı Vednne, "Türkiye konusunda tartışmalann sonuçlandınlamadığını ve aralık ayına ertelendığını" söyledi. • Brüksel'de "AB'nm Türkiye ile pazarlık ortamı aradığı ve Ankara'nın tepkilennden ' çekınıldığı" yorumlan yapılıyor • 7. Sayfada Almanya Süahlar için 'hütte' hesaplan • Ankara ıle Berlın arasında sorun olan tank satışlannda yenı bır aşamaya gınldığı ılen sürüldü. Almanya'nın önde gelen haftalık dergısı 'Focus'un habenne göre Fnednchshafen 'deki üretıcı fırma MTU'nun, zırhlı obüs kundağı motorlannı Güney Kore'ye satacağı ve bu mekanızmanın daha sonra top halınde Güney Kore'den Türkıye'ye ihraç edıleceğı belırtıldi. • 19. Sayfada 'ARTIK StNEMADA KLAS OYUNCULAR YOK" M14. Sayfada BANKALAR ZORLU SINAVDA • 12. Sayfada HUKUK MÜCADELESİNÎN FLORİDA AYAĞI SONA ERTYOR • 10. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Muraflar Kurtulur, Kurtulur! 15 Kasım Çarşamba günü Güncel'de yayımlanan yazım şu satırlarla sona enyor "Hırsızı, uğursuzu, katillen, bölücüleri, eşkıyayayar- dım edenlen vs. vs... affettıkten sonra.. Ecevrt'in büyükdostu eskı Cumhurt>aşkanı'nı hoş- MArkasıSa.l9,SiLl'de Israil Gazze'yi bombaladı Gazze'de Isra- ıllı çocukları taşıyan bır okul otobüsü ya- kınlarında patlayan bomba 2 kışının ölü- müne yol açtı. Israil ordusu helıkopterler ve savaş gemılerınden fırlatılan füzelerle Gazze'yi bombaladı.B 11. Sayfada Asgari ücret uğruna Bolu'nun Gökçesu beldesınde özel sektore aıt bir maden oca- ğındaki patlamada ölen 5 ışçinın cansız bedenlerı çıkanldı. Göçük altındakı 2 ışçi- ye ise ulaşılamadı.Jşçilerin asgan ücretle çalıştığı belırlendi. • 5. Sayfada 'Artık hukuk konuşsun' Bergama koylu- terinın "sıyanurle altın" çıkarma gırışımıne karşı başlattığı "Kuvayı Milliye Yürüyüşü" dün sona erdı. • 3. Sayfada -^^^^ ) Dun 11.917 Oncekı 12.832 l Dun 687.000 Öncekı 683.500 DOn 298.800 Oncekı 296.500 .ALTINj 5.890.000 Öncekı 5.870.000 Tank Ali değil, devrim geri çekildi Dev- rimcı olmayan bır durumda devrimci olrna- ya çalışmak anlamsız. Kimliğim, kesinlikle solda... M 15. Sayfada Doğuya sağlık desteği GAP'takı 8 ılde294 bını gızlı 674 bın şeker hastası, 1 mılyon 553 bin hipertansiyonlu ve 980 bın obez var. • Arka Sayjada GU1VDEM MUSTAFA BALBAY Türkiye: AB Semtindeki Avare Kasnak... Avrupa Birliğı (AB), 8 Kasım'da Türkiye içın açıkla- nan katılım ortaklığı belgesı (KOB) ve aday üye ülke- ler içın açıklanan ılerleme raporlannın ardından ilk önemli toplantısını dun yaptı. AB üyesı ülkelerin dı- şışlen bakanlarından kurulu AB Genel Işler Konseyi, • Arkası Sa. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog