Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhunyrf | k ! a p I a r ı ORTA(DAKİ) ASYA ÜLKELERİ Mustafa Balbay « Cumhuriyet ^ ^ kıtap kulübu Çe ğ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No.39/41 (3*334)Cagaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 m hur iye"77. YB. SAYI: 27438 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) U M H U R I COETHE 1 N K U Ü R »PHIGENIE TAURIS'TE Almancadan çeviren: Prof. Selahattin Batu Dunyanın en büyuk yazarlarından biri sayılan Coethe'nin en önemli iki yapıtını, uç kez /azdığı unlu oyunu "Fausf'un ülkemizde ilk kez yayımlanan ilk yazımıyla "Genç VVerther'in Acıları" romanını daha önce okurlarımıza sunmuştuk. CumfıuriyBt k ı t a p 1 a r ı İSTANBUL FOTOĞRAFLARI Necati Güngör ^ kitap kulûbü Çağ Pazarlama A Ş. Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 20 KASIM 2000 PAZARTESİ M I Şimdi de, bu büyuk yazarın çok önemli bir başka yapıtını%jnuyoruz. "Iphigenie Tauris'te", Goethe'nin VVeimar'a gidişı ve Frau von Stein'a aşık oluşuyla aynı zamana rastlayan klasık döneminin urünlerindendir. Oyundaki Iphigenie kişiliğı, Coethe'nin âşık olduğu ve onun çevresiyle uyumlu, kendi içindedengeli bir ruh dunyası kazanmasına yardımcı olan Frau von Stein'ın kişiliğinden önemli izlertaşır. Gerçekten de Goethe, 1779'da VVeimar'da yazdığı bu oyununun başkişisi Iphigenie ile sevgiye ve olçulu olmaya dayanan bir insanlık idealini kişileştirmıştir. "Iphigenie Tauris'te", Lessing'in "Bilge Nathan" ve Schiller'in "Don Carlos" adlı oyunlarıyla birlıkte, Alman yazınında "insanlık ideali"nin işlendiği uç temel tıyatro yapıtından biridir. Yann Cumhuriyet'le birlikte... ~ - ' 'Türkiye 'nin AB rüyası' için kritik gün Ankarayol aynmmda# Türkıye'ye sunulacak yol haritasında Kıbns veya sınır anlaşmazlıklannın çözümünün Türkiye'nin tam üyeliği için önkoşul olarak belirtilmesi durumunda, Ankara, ilişkileri "yeniden gözden geçirecek". # Ankara bu durumda belgenin içeriğine göre ulusal programın geciktirilmesinden katılım ortaklığı belgesinin tümüyle reddedilmesine ve siyasal diyaloğun dondurulmasına kadar bir dizi olasılığı değerlendiriyor. AYHANŞIMŞEK ANKARA - Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğı, AB ül- kelerı dışışlen bakanlannın bugün yapacaklan toplantı- da, katılım ortaklığı belgesın- de Kıbns ve Ege sorunlannın çözümüne yer venlmesı ko- nusunda alacakian son kara- ra göre bıçımlenecek. Türkıye'ye sunulacak u yol haritası" nıtelığındekı belge- de Kıbns veya sınır anlaş- mazlıklannın çözümünün, Türkiye'nin tam üyehğı ıçın önkoşul olarak belirtilmesi Doc. Alkan 'AB'nin oyalama taktiği' ANKARA Cunıhu- riyet -Avrupa Toplulu- ğu Araştırma ve Uygu- lama Merkezı (ÂTA- UM) Müdürü ve Siya- sal Bılgıler Fakültesi (SBF) Oğretım Üyesi Doç. Dr. Nail Alkan, AB'nin katılım ortaklı- ğı belgesinde Kıbrıs ve sınır anlaşmazhkları konulanna yer verile- rek "Türidye'nin yolu- na taş koyulmaya çah- şddığmı" söyledı Tür- İaye'nın belgede Kıb- durumunda Ankara AB ile ilışkılerını "yeniden gözden geçirecek" Belgede her iki konuya da siyasi kriterler ara- sında yer venlırse Ankara, "AB'nin samimi olmadığını içeren" sert bir açıklama ya- parak Kıbns ve Ege'ye ılışkin koşullan reddedeceİc. Ulusal program çahşmalan ıse ge- cıktınlecek. Fransa'nın bu yıl sonunda tamamlanacak dö- nem başkanlığı sırasında bel- genin sonuçlandınlamama olasılığı bulunduğu, bu du- rumda da Türkiye'nin tam üyelığinin en az 2 yıl sarkabi- leceğı behrtıliyor. Belgenin ıçenğıne göre katılım ortak- lığı belgesinin tümüyle red- dedilmesi ya da siyasal diya- loğun dondurulması olasılık- lan Türkiye için uzak seçe- nekler arasında yer alıyor. Türkiye-AB ilişkılennde, AB'nin Kıbns ve Ege konu- lannda getırmek istediği ko- şullar nedeniyle Türkiye'nin adaylıktan dışlandığı 3 yıl ön- ceki Lüksemburg Doru- ğu'ndan bu yana bir kez da- ha kntık bir dönemece gıril- di. AB üyesi ülkelenn dışiş- len bakanlan, AB Genel Işler Konseyı Toplantısı için bu- gün Brüksel'de bir araya ge- lerek AB Komısyonu'nun Türkiye ıçm hazırladığı katı- lım ortaklığı belgesi konu- sunda "tarihi" bir karar vere- cekler. Konsey toplantısı öncesin- de uye ülkelenn Brüksel 'dekı daımı temsılcılen, komısyo- nun ılettığı belge üzerinde M Arkası Sa. 8, Sû. 3te Pangalos ikinci kez görevden alındı # Yunanistan'da Simitis başbakanlığındaki PASOK hükümetinin göreve geldiği günden bu yana zor durumda kalmasına neden olan Theodoros Pangalos, ikinci defa görevi iade etmek zorunda kaldı. Pangalos'un Dışişleri Bakanı Papandreu'nun başta Türkiye olmak üzere izlediği tüm dış politikalan eleştirdiği gerekçesiyle görevinden alındığı belirtildi. Pangalos'un yerine PASOK Selanik Milletvekili Evangelos Venizelos atandı. • 8. Sayfada OSS 200 l'e hazırlık • 9. Sayfada Başvurular bugün sona eriyor • 3. Sayfada Almanya, aşın sağcı Alman Milli Demokratik Partisi'ni (NPD) kapatmaya hazırlanıyor Irkçıpartîye yasak# NPD'nin yasaklanmasıyla ilgili gırişimler, geçen günlerde yabancılara ait ' kurumlara ve mezarlıklara yönelik saldınlann artış göstermesi üzerine gündeme gelmişti. Alman , halkırun üçte ikisinin sadece NPD'nin değil, DVU ve Republikaner gibi diğer aşın sağcı partilerin de yasaklanmasından yana olduğu belirtiliyor. GÜRSELKÖKSAL FRANKFURT - Almanya'da aşın sağcı partı NPD'nin (Alman Milli Demokratik Partisı) yasaklanması yolunda atılan iki önemli adımdan sonra, ülkedeki demokratik sıstemın partı kapatmaya hazır olduğu kay- dedıldı. En yüksek yasama ve yürütme or- ganlanndan ıkısı, Federal Hükümet ve Fede- ral Konsey (Bundesrat), NPD'nin kapatü- ması ıçın en yüksek yargı organı olan Ana- yasa Mahkemesi'ne başvurmaya karar ver- diler. SPD-Yeşıller koalisyon hükümetinin çoğunluk sahıbı olduğu diğer yasama orga- nı Federal Meclıs'ın (Bundestag) de aynı doğrultuda karar alacağına kesin gözüyle bakılıyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru- nun en geç yıl sonunda yapılması bekleni- yor. Aşın sağcı partilerden NPD'nin yasaklan- masıyla ilgili gırişimler, geçen günlerde ya- bancılara, özeUıkle de Musevi sinagoglan- na, kurumlanna ve mezarlıklanna yönelik saldınlann artış göstermesi üzerine günde- me gelmişti. Son on yılda aşın sağcı şiddet eylemcılennin 93 kışiyi öldürdüğü, binler- ce kışiyi yaraladığı, binlerce konutu, toplan- ma ve ıbadet mekânını, ışyennı kundakladı- ğı, mezarhklan tahnp ettiğı belırtılıyor. Almanya'da ıç güvenlıkle ilgili ıstatıstik- lere göre şu anda benzer şiddet eylemlerine • Arkası Sa. 8,Sû.3te Iktidar ortağı partiler, Adalet Bakanlığı 'nın aftaslağını masayayatırmaya hazırlanıyor 'Erbakan yararlanacak'Banka batıranlar Af taslağında banka batıranların "borçlannı faiziyle beraber ödemeleri koşuluyla" af kapsamına alınması tartışma yarattı. Adalet Bakanı Türk, "Meydana gelen zarann giderilmesi birinci önceliktir" diyerek düzenlemeyi savundu. MHP'nin yanı sıra DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit'in de bu düzenlemeye mesafeli yaklaştığı belirtiliyor. Klşller değil ilkeler' Türk, "Kırcı af kapsamına girecek mi" sorusuna, "Hepsini önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. Kişiler üzerinde değil, ilkeler üzerinde duracağız" yanıtım verdi. ANAP, bugünkü başkanlık divanında af taslağını masaya yatıracak. Diğer siyasi partilerin de bu hafta içinde partilerinin yetkili kurullannda taslağı değerlendirip tavır belirlemeleri bekleniyor. Tam uzla$ma yok Taslak konusunda hükümet ortaklan arasında henüz bir uzlaşma olmadığını belirten Türk, çıkacak aftan eski RP lideri, siyasi yasaklı Necmettin Erbakan'ın da yararlanacağını söyledi. Hükümet ortağı partilerin liderleri, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan af taslağı konusunda gruplannın görüşlerini aldıktan sonra bir araya gelerek düzenlemeye son biçimini verecekler. • 5. Sayfada Sonhaharın hiiznii LJUtlUUtlUI Ul İİU^İU çemez,kiınisiükba- hardan... Yalnızlann, suskunlann, kırgınlann favorisi ise sonba- hardır. Ye^ün her tonu kahverengiyle buluştuğunda ortaya ÇH kan manzara hüzünlüdün- Kuruyaprakiann üzerindeyürüme- nin eğlenceü yönü çoğu zaman göz ardı edilir._ Sonbahann son günlerini yaşadığunız şu günlerde parklarda, sokaklarda biraz daha yavaş yürümeye, kuru yaprakiann çıkardığı sesleri dinle- meye ne dersiniz? Belki sizi gülümsetecek, kendi iç dümanızdan çıkaracak birilerine rastlarsınız.- (Fotoğraf: KADER TUĞLA) SELANÎK FİLM FESTİVALİ Altın îskender 'Last Resort'un # 41. Uluslararası Selanik Film Fesüvah'nde büyük ödül Alün Iskender'i, yönetmenliğini Pawel Pawlıkowski'nın yaptığı 'Last Resort' (Son Umut) kazandı Festıvalde Gümüş İskender Jüri Özel Ödülü'nü Dito Tsintsadze'nin 'Lost Killers' (Kayıp Katiller) isimlı fllmi aldı. ASUSaÇUTtatart M8.Sayfada 1. FUTBOL LtGİ Fenerbahçe Trabzon'u 5-2 yendi Trabzonspor'u 5-2 yenerek zırve ) yanşını sürdüren San-Lacivertliler, ' Andersson'un 2 golüyle öne geçti. Baliç'in athğı golle FB ilk yanyı 3-0 önde tamamladı. ikinci yanda Lange farkı ikıye indirdi. FB Baliç ve Lazetıç'le iki gol daha buldu. Lange Trabzonspor'un ikinci golünü atu ve Fenerbahçe karşılaşmadan 5-2 galip ayrüdı... MSporda BERGAMAU KOYLULER Kuvayı Milliyeciler Çanakkale'de # Çanakkale kent merkezindeki yürüyüş sırasında boyunlanna yine mahkeme kararlannı asacak olan Bergama köylüleri, ağızlannı da bantlayarak "Artık mahkeme kararlan konuşacak ve bu kararlan tüm Türkiye'yi dolaşarak insanlara göstereceğiz'' diyecekler. • 7. Sayfada Yatağanlı haykırdı ' Soluma hakkı ıstiyoruz'• Yaklaşık 10 bın kışının katıldığı mıtıngde protestocular "Kahrolsun IMF, bağımsız Türkiye", "Şalter inecek hükümet gidecek", "îşciler kardeştır Ankara kalleştır", "Iş ekmek yoksa banş da yok" sloganlannı attılar. ÖZCAN ÖZGÜR/OLCAY AKDENİZ YATAĞAN - Yatağan'da dün yaklaşık 10 bın kışı özelleştırmeye ve çevre kirli- liğıne karşı yürüdü. Mıtıngde konuşan Ya- tağan Beledıye Başkanı Haşmet Işık, de- sülfunzasyon tesıslennın bıtınlmesinı, Yatağan'ın yeşillendirilerek eski haline dönüştürülmesını ıstedı. tnversiyon gün- lennde kendilenne "geçmiş oİOTn" bile demeyen Muğla mılletvekıllenni eleşti- ren Işık, "Asflkr burada, vekiUer nerede" dıye sordu. Tes-tş Sendıkası Yatağan Şu- be Başkanı EroJ Soğancı da IMF güdüm- lü özelleştirme pohfıkasının Yatağan'da duvara çarpacağını söyledi. Yatağan Demokrası Platformu tarafın- dan düzenlenen "Yatağan'a Sahip Çıka- hm, Çevre Kirühğine, OzeUeştirmeye Ha- yır" mitingi öncesinde başta Soma olmak Wk Arkası Sa. 8, Sü.l'de GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yardım Elinizi Uzatın Ali Dursun Durmasın! Ali Dursun, Şırnak ll Halk Kütüphanesi Müdürü. Onu, geçen eylül ayında Başbakan Bülent Ecevit'in böJgeye yaptığı gezi sırasında tanıdım. Şımak'a 7 kılometre uzakJıktaki Başağaç köyünün yeniden yerteşime açılması için yapılan yatınmlan ge- M Arkası Sa. 8, SH8'd£
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog