Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Viran Dağlar < * #,. Cumhunyet k ı p 1 a VİRAN DAĞLAR Necati Cumalı r gT Cumhurtyet L V kıtap kulübu 1 Çag Pazartama A Ş Turkocag da No 39 41 li34334)Cağalc<|lu Istandul Tel (212)û14 01 96 Cu mhuriy77. YIL SAYI 27420 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) Cumhunyet k ı 1 a p I a r ENELHAKK'INHAKKI İlhan Seiçuk «'""Cumhuriyet ,. .. kıtap kuTubü Çağ Pazarlama A Ş Tjrkocag Cad No39 ,(34334yCağatoğlü Istanbul Tel 212I5U 01 9c 2 KASIM 2000 PERŞEMBE U M H U R I N K U U R M t Prof.Dr. SUNA KİLİ TURK DEVRIM TARIHI-I "Turk devrımı nedır? Bu devrım, sozcuğun ılk anda akla getırdığı ıhtılal anlamından başka, ondan daha genış bır değışmevı ıçermektedır Bugunku devletımız çağlardan berı gelen eskı bıçımlerı ortadan kaldıran en gelışmış bıçımdedır Ulusun, varlığını surdunmesı ıçın bırevlen arasında duşunduğu ortak bağlarda çağlardan berı gelen bıçım nıtelığını değıştırmış yanı ulus, dınsel mezhepsel bağlantı yerırte Turk ulusallığı ulusçuluğu bağıyla bıreylermı toplamıştır TUrk Devnm Tarihı I Ulus, uluslararası genel savaşım alanında yaşamın ve gucun nedenı olarak bılım ve aracın ancak çağdaş uygarlıkta bulunabıleceğını kanıtlanmış bır gerçek olarak ılke kabul etmıştır Ulus bu değışıklıkler ve devrımın doğal ve zorunlu gereğı olarak genel yonetımının ve tum yasalarının ancak dunyasal gereksınmelerden esınlenen ve gereksınmelerın değışmesı ve gehşmesıyle sureklı değrçme ve gelışme gereken dunyasal bır yaşam yonetımı olarak kabul etmıştır Yapılan ve yapılmakta olan devrımın amacı Turkıye Cumhurıyetı halkını tamamen çağdaş ve tum anlam ve bıçımıyle uygar bır toplum halıne ulaştırmaktır Devrımın temel ılkesı budur" Turk Devrımı'nın onderı Mustafa Kemal Ataturk'un bu cumlelerle tanımladığı devrımın 1981 yılı Bılım Dıl Odulu'ne de değergorulen tarıhını okurlarımıza sunuyoruz Yarın CumhurİyeC 'le birlikte... MGK eylem planı hazırladı İrtiaıya karşı kapsamh strateji • MGK, tum devlet kurumJanndakı ırtıcaı kadrolann temızlenmesı ıçın 28 Şubat'tan bu yana en genış kapsamh eylem stratejısını hazırladı • 312 maddenın "ırtıcaı faalıyete ızın vermeyecek bıçımde" değıştmlmesı ongorulen eylem planına gore bakanhkiar ve dığer dev let kurumlan yaptıklan çalışmalan her ay sonunda raporlaştırarak Başbakanhğa sunacak •Eylem planının en onemlı ayağını eğıtım oluşturdu Planagore unıversıtelerdekı ırtıcaı yonetımlere son venlecek Doçent ve yarduncı doçentler, YOK tarafından belırlenecek • 9. Sayjada YılmazAtinayolcusu Ege'de gerginük azaUk • Ankara ıle Atına'nın Ege'de uzlaşmaları, katılım ortaklığı belgesının açıkJanacağı 8 Kasım öncesı havayı yumuşattı Mesut Yılmaz, Turk-Yunan îş Konseyı toplantısuıa katılmak üzere bugün Yunanıstan'a gıdecek Yılmaz'm Atına'da Başbakan Sımıtıs ve Dışışlen Bakanı Yorgo Papandreu ıle goruşmesı beklemyor • //. Sayfada TürHye-AB ilişkileri 8Kasm'a gidenyol 0 AB nın 8 Kasım'da karara bağlayacağı katılım ortakJığı belgesının hazırlıklan süruyor Belgeye Kıbns ve Ege konulursa Turkıye-AB ıhşkılennde şu sonucu çıkarmak gerekıyör AB, Türkıye'nın adaylık durumundakı sıkışıklığından yararlanmak, Yunanıstan adına Turkıye'ye ıstedıklennı yaptınp ödun almak ıstıyor BMM. 111. Sayfada îçişleri Bakanı Tantan, çıkar gruplanyla örtülü savaş yürütüldüğünü vurguladı Soygımu durtlııracağızMİIIet galip Çlkmall tçışlen Bakanı Sadettın Tantan, çıkar gruplanyla yürütülen bu savaştan mılletin galıp çıkması gerektığını söyledı Tantan, ülkeyı soyanlann aslında korkak ve zavallı olduğunu kaydederek "Bu soyguna dur demek zorundayız" dıye konuştu ödÜn yok Hıç kımseye ödün verme şanslannın olmadığını söyleyen Tantan, "Ne kadar halkımızı bilınçlendinp yurttaşlık bılıncını yükseltırsek, bellı noktalara hâkım güç olarak gelmiş, kendı menfaatlannı onde tutan bu oluşumlan yok edebılme şansımız daha da artar" dedı ATO, SEZER, TEMİZEL VE TANTAN'I ÜLKENİN UMUDU OLARAK NİTELENDİRDİ Ahmet Necdet Sezer Sadettin Tantan ZekeriyaTemizd 'Işteüç cesuryürek'1 ATO Başkanı Sınan Aygün, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Içışlen Bakanı Sadettın Tantan ıle Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanı Zekenya Temızel'ı 'Türkıye'de kırlüığı yok edecek umutlar" olarak tanımladı.l 8. Sayfada ANKARA (Cumhunyet Büro- su) - TODAtE Yerel Yönetımler Araştırma ve Eğıtım Merkezı'nce duzenlenen "Yerel YönetimJer" sempozyumunun açılışında konu- şan Içışlen Bakanı Sadettin Tan- tan, ulke nufusunun hareketlılığın- den kaynaklanan goçun çarpık ya- pılaşmaya neden olduğunu söyle- dı tçışlen Bakanı Tantan, koyle- nn sıyası çıkar ıçın belde beledı- yesı halıne getınldığmı, böylece tanm alanJannın ımara açıldığını belırttı Beledıyelenn fınans gü- cünûn düşuk olduğunu kaydeden Tantan, batma noktasında oldukla- rını, halkın ıstemlenne yanıt vere- bılmek ıçın ıllegal olusumlara ka- pıldıklannı vurguladı Tantan, be- ledıyelenn bu yonelımının onune geçılmesı gerektığını vurguladı Çarpık yapüaşmanın şehır yaşa- mını çekılmez hale getırdığını be- lırten Tantan. yerel yonetımlerya- sa tasansının çıkmasıyla bırtakım sorunlann aşılacağını kaydettı Çı- kar gruplanyla mucadelenın one- mıne dıkkat çeken Tantan, "Hiç kimseye taviz verme şansımız \ok- tur. Ne kadar halkımızı büınçlen- dirip yurttaşlık biüncinı yukseKir- sek, befli noktalara hâkün güç ola- rak gehmş,kendi menfaatlannıÖn- de tutan bu oluşumlan yok edebil- me şansımız daha da süratli olur. Onun için çahşmalannı butünüyle topiuma yön veren idarecüerimi- zin klasikanlayışından kurtularak zamanlannı ulkenin menfaatlan doğrurtusunda harcamalan. çalış- malan, bı/e de daha guç verecek- tir" dıye konuştu Tantan, burokrasının halkın çı- karlanna yönelık çalışması gerek- tığınt vurgulayarak "Bunu da ver- mek meeburrvetindeyiz. Vennez- seniz sıze bınlen geor, hâkım guç olarak onûnde yıllarca cekederini- n iliklediğiniz gibı Uiklemeye de- vam edersiniz. Ama tarih sizi asla bir gun vargılamaktan kaçınma/" dedı Bıreysel çıkarlan ortadan kal- dırmak gerektığım belırten Tan- tan, bunu vapabılecek guçte ol- duklannı, halkın ıradesının onun- de durulamayacağını vurguladı Ulkeyı soyanlann son derece kor- kak ve zavallı olduğunu belırten Tantan sozlennı şovle surdurdu u Bu soyguna dur demek mecbu- riyetimiz vardır. Burada kesintisiz vesûrekülik içindedur dh ecegimi- ze, bu kararnlığımızı gostereceği- • Arkası Sa. 8, SiL 4 'te Ankara'dan verilen talimatlarla geniş kapsamh bir operasyon başlatıldı Nail Keçili gözaltındaEgebank reklamlan ıçın ödenen paralar ve firmalanna kullandrnlan kredılerle ılgılı olarak Marmans'te gözaltına alınan Cenajans Grey'ın sahıbı Keçüı Ankara'ya getınldı. Bankalar operasyonu kapsamında Cenajans Grey'ın 2 yönetıcısı ve eskı Etıbank Genel Müdürü Murat Yüksel de gözaltına alındı. Gözaltı sayısının daha da artacağı öğrenıldı. HaberMerkezi -Cenajans Grey'ın sahıbı Nail Keçili, dun akşam saatle- nnde Marmans'te gözaltına alınarak Ankara'ya getuildı Keçıh'nın, Ege- bank reklamlan ıçın odenen paralar ve firmalanna kullandınlan kredı- lerle ılgıh gözaltına alındığı kaydedıl- dı Operasyonlar kapsamında Çena- jans Grey'uı 2 yönetıcısı ve eskı Etı- bank Genel Müdürü Murat Yüksel gözaltına alındı Bankalann ıçının boşaltılması olaylanna adı kanşan yaklaşık 10 kışının Ankara'dan gelen talımatla gözaltına alınacağı oğrenıl- dı Keçıh dün akşam savcı Nuh Me- te Yüksel'ın tahmatıyla gözaltına alı- m Arkası Sa. 8, SHl'de Polis, sorgu için 4 gün ek gözaltı süresi aldı Garipoğlu'na 'çete' soruşturması # Öncekı gün gözaltına alınan Sümerbank'ın eskı sahıbı Hayyam Ganpoğlu, babası Kasım Ganpoğlu ve 3 banka yönetıcısmın sorgusu sunıyor Polıs, savcılıktan 4 gun ek gözaltı suresı aldı Istanbul DGM, Ganpoğlu de bankanın esla yönetıcılen hakkında "Bankanın ıçını boşaltmak amacıyla teşekkül oluşturmak" suçundan soruşturma başlatt • 73. Sayfada GÜNEŞ TANER'İN ÎLGÎNÇ ZAMANLAMASI • 13. Sayfada KBANKRRB ECEVtT Emekli Sandığı çalışanlarının eylemi Emekli Sandığf nda çahşan memurlar, "diger kamu kuruhışlanndaki gi- bi kendilerine de ek odemede bulunulnıası" talebnle e%lem >apülar. KESK'e bagh Büro Emekçüeri Sencükası (BES) Ankara 1 No'İu Şube- û tarafindan duzenlenen ey leme kablan grup, Krataj 'dan SSK Genel Mû- dürlüğü'ne yürüyüşe geçtL Mithatpaşa Caddesi'nı bir süre trafiğe kapa- tan grup, döviz taşryarak ve düdük çalarak SSK Genel Müdüriügu'nun önünegeldi. Burada, memurlardan 690 nakil dilekçesi topla\an BESyet- kilileri, dilekçeleri Evrak ve Dflekçe Verme Burosu'na tesBm ettiler. Üretim kaybı olmasın' # Başbakan Bulent Ecevıt bankalar operasyonunda ûretım kaybı olmasın dıye çahştıklarını soyledı Başbakan Ecevıt "Ekonomının çarkı donmelı" dedı • 5. Sayfada FP Örgüt suçundan yargılansın' # Fazılet Partısı Grup Başkanvekılı Avnı Doğan, batık bankalarla ılgılı olarak "Çıkar ortaklı orgut kurulmasıyla ılgıh cezalann uygulanması gerekır" dedı • 5. Sayfada ÇİLLER On aileyl kurtardılar' • Tansu Çıller, hûkümetın bankalan bıle bıle batırarak on aıleyı kurtardığıru söyledı M 5. Sayfada KIBRIS GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI • 11. Sayfada ATATÜRKKUPASI BEŞlKTAŞ'IN • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK YaSiyasetinSorumiuluğu Bankalar rezaletını kamuoyu soğukkanlılıkla ıztıyor. Ekonomı gelıştıkçe hortumlanan banka sayısı art- mış. Bu, bır mazeret mı? Yoksa, hortumlanan bankalann ei değıştırmesınde ya da satın alınmasında sıyasetçılenn rolunu araştır- mak gereklı değıl mı? Ya da batınlan bankalarla sıyasetın ılışkısı, bu ban- • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de '18. TÜYAP 19. Istanbul Kitap Fuarı Onu/ Y21221/1 jükmn Ku/drikııl Fuara katılan yayınevlerı * Onur yazarı Şukran Kurdakul'la Alpay Kabacalı konuştu Bu yıl fuara katılan yabancı konuklarla ılgılı kısa bılgıler ve Türkıye'de yayımlanan kıtapları Fuardakı etkınbkler, konuları, konuşmacıları ve saatlerı w Bugün Climhuriyet 'le birljkte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY I Tüpki-yem ve Bank-acılammız! Sozun bıttığı yerdeyız, desek, olmaz Belkı de ya- kın gelecekte yaşayacaklanmız bugunu aşacak. Gorunumu yıldızlayalırn 198O'lı yıllardan ben sosyal kurumlann çoğuna "ka- ra delık" adını takmak moda oldu SSK, yanlış polrtı- kalar sonucu zarar ettınlıyor, kara delık Kamu ban- kalanna ışlevlennın dışında yukler verılıyor, kara de- lık Tanmda uretım-tuketım dengesını kurup ona go- \ Arkası So. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog