Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CumftuHyef k a p I a r ı Masaldan Bunalıma YENt DÜNYA DÜZENÎ Işık Kansu - y Cumhurtyri ^ kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 l34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel-1212)514 01 96 umhuriye77. Y1L SAYI: 27437 / 350.000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ (1945-1991) U M H U R I Y E T GOETHE İ N K Ü Ü R Cumhıırty»» k ı I a p 1 a r ı JATÜRK VE AVRASYA ü Çeçen kitap kulûbü Cad No 39/41 (212)514 01 96 19 KASIM 2000 PAZAR M İ IPHIGENIE TAURISTE Almancadan çeviren: Prof. Selahattin Batu Dunyanın en buyuk yazarlarından biri sayılan Goethe'nin en önemli ikı yapıtını, uç kez yazdığı unlu oyunu "Faust"un ulkemızde ılk kez yayımlanan ilk yazımıyla "Genç Werther'm Acıları" romanını daha once okurlanmtza sunmuştuk. GOETHE IPHICENIE TALTUSTE Şimdi de, bu büyük yazarın çok önemli bir başka yapıtJıı §tm>«)ruzj "Iphigenıe Taurıs'te", Goethe nın VVeımar'a gıdişı ve Frau von Steın'a aşık oluşuyla aynı zamana rastlayan klas'k donemının ürunlerindendir. Oyundaki Iphigenıe kişıliğı, Goethe'nin âşık olduğu ve onuı1 çevresiyle uyumlu, kendı ıçinde dengeli bır ruh dunyası kazanmasına yardımcı olan Frau von St«?ın 'ın kişılığinden önemli ızler taşır. Gerçekten de Goethe, 1779'da VVeimar'da yazdığı bu oyunuriun başkışısı Iphigenıe ile sevgiye ve olçulü olmaya dayanan bir insanlık idealini kışileştirmiştir "Iph'genie Tauris te , Lessing'in "Bilge Nathan" ve Schiller'in "Don Carlos" adlı oyunlarıyla bırlıkte, Alman yazınında "insanlık ıdealf'nm ışlendiğı uç temel tıyatro yapitından bırıdir. Sah günü Cumhuriyerie birlikte... Yeni vergiler üzerinde çalışan hükümet, geliri arttırmak için yurttaşın cebine yöneldi Yine lıalk ödeyecek L BDDK BASKANI TEMİZEL 'Fondaki sekiz batık bankaya ilgi büyük' # Bankacıhk Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Temizel, fondaki bankalann maliyetinı yurttaşlara sıfır ölçüsünde yansıtmak için çahştıklannı bildırdi. Temizel, "Bankalann alacaklannı hemen bir gün içinde tahsil etmek mümkün değil. Ama kesinlikle er geç tahsil etmek ıçın herkes elınden geleni yapacak" dedi. # Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan bankalara yurtiçi ve yurtdışmdan büyük ilgi olduğunu belırten Temizel, Hazıne'den sağlanan 6.1 milyar dolarlık kaynağın yanndan itıbaren kullamlacağını söyledi. Zekeriya Temizel, Etıbank ve Bank Kapitai'in zararlannın ] tespıt edılmesi ve yönetim kurullannın devir \ bılançosunun çıkanlmasıyla satış sürecine alınacaklannı vurguladı. • 13. Sayfada Devletin gelirlerini arttırmayı amaçlayan hükümet, yeni vergiler üzerinde çalışmasını sürdürüyor. Aylık geliri 400 milyon liranın üzerindeki yurttaşlardan standart gelir vergisi alınması, LPG kullanılan araçlann vergilerinin yükseltilmesi ile motor hacmi 2000 cc ve üzerindeki otomobillerin alım satım vergilerinin arttınlması gibi seçenekler gündemde. Hükümete tepkı gösteren TESK Genel Başkanı Derviş Günday, "Bunca zamandır sessiz kalmamızı zafiyet zannedenler aldanırlar" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükü- met, 2001 yılında gelırlen arttırmak amacıy- la yeni arayışlara yöneldi. Aylık gelın 400 mıl- yonun üzennde olan yurttaşlardan geçım stan- dardı vergısı alınması, hukumet ortaklan ara- sında tartışıhyor Malıye Bakanlığı, LPG kul- lanımını makul duzeye çekmek amacıyla bır yandan zamlannı sürdürürken otogaz kullanı- lan araç vergılennın arttınlması da gündem- de. Yapılan çalışma ile motor hacmı 2000 cc ve üzennde olan otomobıllenn alım satım ver- gilennın yükseltilmesi de öngörulüyor Türkıye Esnaf ve Sanatkârlan Konfederas- yonu (TESK) Genel Başkanı Derviş Günday, vergıde sıstem değışıklığıne tepkı gösterdı Hükümet, vergı gelırlennı bellı bır düzeyde tutmak ve arttırmak amacıyla yeni arayışlara yöneldi TBMM Genel Kurulu'nda görüşü- len ek vergı yasasına bır ekleme yapılarak ge- çım standardı vergısını uygulamaya koymayı amaçlayan hükümetın, dığer seçeneklen de değerlendırdığı oğreruldı. Ek vergı yasasında yapılacak ekleme ile aylık gelın 400 müyonun üzennde olan yurttaşlara yeni vergı getınlme- sının planlandığı dıle getinldı Koalısyon or- taklan arasında tartışılan gelır standardı ver- gısmın TBMM'de önümüzdekı hafta yapıla- cak oylamalar sırasuıda netleşmesı beklenı- yor. Vergi tasansıyla Bakanlar Kurulu'nun art- tınm yetkısinin genişletıldıği taşıt vergileri kapsamında özellikle LPG kullanılan araçla- ra yönelık vergı artışının planlandığı belırtil- U Arkası Sa. 8, Sû.8'de •~" * BORSADA 'KASIRGA OPERASYONU' ENDİŞESl MU.Sayfada Kadın Kurultayı Sokağa dökülme çağnsı > Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Heınnch Böll VakfVnın katkılanyla düzenlenen "Kadın Sığınaklan 3 Kurultayı "nda kadına uygulanan şıddete karşı baskı oluşturmak ıçın "sokağa dökülme" çağnsı yapıldı. Şıddete karşı eylem planınm tartışıldığı kurultay 3 gûn sürecek I 9. Sayfada Ecevit, Ege sorununu da AB belgesine ekleme girişimine tepki gösterdi Ânkara'danson uyan Paris AhmetKaya toprağa verildi • Kalp knzı sonucu yaşamını yıteren Ahmet Kaya. Pans'tekı Pere- Lachaıse Mezarlığı'nda toprağa venldı Kürt Enstıtüsü ve Pere- Lachaıse-Mezarhğf nda cenaze törem yapıldı Ahmet Kaya'nm parçalannın çalmdığı törende konuşan Gülten Kaya "kocasmın yanlış anlaşıldığını" söyledi. • 9. Sayfada • AB üyelerinin, katılım ortaklığı belgesinin onaylanacağı yannki toplantı öncesi 'sınır anlaşmazlıklannın çözümü' maddesini belgenin orta vadeli siyasi kriterler bölümüne eklemek için anlaşmalan, Ankara'nın sert uyansına neden oldu. Ecevit, belgeye 'sınır anlaşmazlıklanna' ilişkin bir düzenlemenin konulması durumunda "AB'yle ilişkileri gözden geçireceklerini" vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Atına yönetımının yoğun baskısı uzenne Kıbns konusuna katılım ortaklığı belgesınde (KOB) yer veren AB'nın yann yapılacak Ge- nel Işler Konseyı toplantısın- da "Ege sorunİan''na ılışkın bır paragrafı ekleyeceğı yo- lundakı bılgıler Ankara'nın sert uyansına neden oldu Başbakan Bülent Ecevit bel- geye "sınır anlaşmazlıklan- na" ılışkın bır düzenlemenın konulması durumunda "AB'yle ilişkileri gözden geçi- receklerinT vurgularken aynı uyan, Dışışlen Bakanlığı Müsteşan Faruk Loğoğlu ta- ranndan Dışışlen'ne çağnlan 15 AB büyükelçısıne aktanl- dı. AB üyelennuı, kaülım or- MArkasıSa.8,Sü.3'te BAHÇELÎ, YILMAZ'A YÜKLENDl • *. Sayfada r k ^ i ı m ı Dûncumanamazmdansonram^danagelenolaylardaölenFOistiııliHaınzehAbuShkadenı'iıı U V U l l U c e n a ı e töreninde >ine çatışma çıktı. El Halil'deki cenaze törenine kaülanlar îsrail protestosu- na başlayınca güvenlik güçleri sert yanıt verdi. Çocuklar ise çatîşmadan kaçabilmek için saklandıklan dükkânın yan açık kapısından olavlan korku dolu gözlerle sevretti. Ortadoğu'da şiddet büriin hızıyla sürerken yeni bir barış girişimi başlatan Birleşmiş MilleÜer (BM) Genel Sekreteri Kofi Annan, îsrail'i, Filistin'e BM gözlemcileri konuşlandınlması için ikna etraeye çalışıyor. (Fotoğraf: REUTERS) KESK'ten sonra Ktolav 'ı dolduran Kamu-Sen, hükümetin ekonomi politikalanna'tepki gösterdi. (SERDAR OZSOY) Memurdan protesto — # Yalova'dan "Sosyal hukuk devletine sahıp çıkalun" yürüyüşünü başlatan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Resul Akay'ı bınlerce memur Kızılay'da düzenlenen mıtıngle karşıladı. Kamu emekçıleri alana gelen MHP'lı Namık Hakan Durhan'ı dakıkalarca yuhaladılar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çalışma ve Sos- yal Güvenlik Bakanı Ya- şar Okuyan'ın memleketı Yalova'dan Ankara'ya "Sosyal hukuk devletine sahip çıkahm" yürüyüşü- nü gerçekleştıren Türkıye Kamu-Sen Genel Başkanı Resul Akay'ı bınlerce me- mur Kızılay'da düzenle- nen mıtıngle karşıladı Hü- kümetın yüzde 10'luk zam artışını protesto eden me- murlar, alana gelen MHP Malatya Mılletvekılı Na- mık Hakan Durhan'ı da- kıkalarca yuhaladılar Me- murlar, toplusözleşmelı, grevlı sendıkal haklar ya- m Arkası Sa. H. Sü. Tde ÖCALAN KAPSAM DIŞI TUTULDU Afta pürüzler gideriliyor Devleti dolandıranlara ceza indirimi Hükümet ortaklan af taslağı konusundakı görüş aynhklannı kısmen de olsa gıderdi. Üzerinde anlaşılan taslağa göre haksız ve usulsüz olarak devletten para alanlar bu parayı faizleriyle birlikte öderlerse ceza indinmınden faydalanacak. Bal: Henüz net bir durum yok Erbakanm cezası ertelenecek. 23 Nısan 1999'a kadar venlen ölüm cezalan af kapsamına alınacak. Henüz net bır durum bulunmadığını belırten MHP'lı Devlet Bakam Bal, partisının veto edılen tasan üzennde durduğunu söyledı • 5. Sayfada 'Sıvas katilleri affedilmesin' Pir Suitan Abdal Derneğı Genel Başkam Alı Balkız, cumhunyet tarihinin en trajik katharm Sıvas'ın mağdurlan olarak af yasasma karşı olduklannı açıkladı. • 5. Sayfada YILDIRIM GÜRSES YAŞAMINI YÎTÎRDl • 9. Sayfada YATAĞANLI BUGÜN MEYDANDA • Arka Sayfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ • 8. Sayfada G SARAY ADANA'DAN 3 PUANLA DÖNDÜ B Spor 'da AB Uzerimize Uzerimize... Hukumetımız, arada bır çağdaş deyımlen kullanma- ya meraklı. ömeğin, "şeffaf birhükümet" olmakla övünür. Başbakanımızın, şeffaflıktan soz ederken çoğu za- man titreyen sesı daha bir gür, daha ınançlı, iman do- lu tonlar ıçenyor. Içı dışı halkın gozü önünde ve gözetimınde olduğu nvayet olunan hükümetımizin ne kadar şeffaf olduğu m Arkası Sa. 8, Sill'de âbğışiırınbyt ıııhy "İki ihtilal yaşadım, ama hep politik tıyatro yapmak için direndim" diyor. Tıkandığını hissettiği yerde mutlaka hayata bağlanacak bir şeyin peşine düşüyor. Rolünu hep seçiyor. Çocukluğu ve hayalleri ile Füsun Demirel... GUNDEM MUSTAFA BALBAY bcti-dardaki Balsc An! Affedersın La Fontaıne usta, Yıne başını agrıtmaya geldik Peşrevı uzatmayalım, masala girelım... Bilıyorsun uç ortağı var, °Masa/"lahlık hükümetımizin: Guvercin, kurt, an Bugün anyı masala yatıralım, l Iğneyı geqfnışınden batıralım H Arkası Sa. 8, Sü. is'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog