Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyrt k ı a p ! a Bir Güneydoğu Gerçeği: NECLA Hikmet Çetinkaya Cumhunyet ^ kıtap kulübü*» kıtap kı Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu Istanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuri77. YIL SAYI 27436 / 350.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) C U M H U R I Y E GOETHE î N K Ü IPHIGENIETAURISTE Almancadan çeviren: Prof. Selahattin Batu Dunyanın en buyuk ya2arlarından bırı sayılan Goethe'nm en onemlı ıkı yapıtını, uç kez yazdığı unlu oyunu "Fausfun ulkemızde ılk kez yayımlanan ılk yazımıyla "Cenç VVerther'ın Acılan" romanını daha once okurlarımıza sunmuştuk COETHE ITHKİENIE TALRISTE • • — Cumhuriyet k ı ı a p 1 a r 11 AHMET TANER KIŞLALPNIN ARDINDAN Der.rlşık Kansu- Mehmet Açıktan ^ kıtap kulübû Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu Istanbul Tel (212)514 01 96 18 KASIM 2000 CUMARTESJ U R M I Şımdı de, bu buyuk yazarın çok onemlı bır başka yapıtmrsunuyoruz "Iphıgenıe Taurıs'te", Goethe'nm VVeımar'a gıdışı ve Frau von Steın'a aşık oluşuyla aynı zamana rastlayan klasık donemının urunlerındendır Oyundakı Iphıgenıe kışılığı, Goethe'nm âşık olduğu ve onun çevresıyle uyumlu, kendı ıçınde dengelı bır ruh dunyası kazanmasına yardımcı olan Frau von Steın'ın kışılığınden onemlı ızler taşır Gerçekten de Goethe, 1779 da VVeımar'da yazdığı bu oyununun başkışısı Iphıgenıe ıle sevgıye ve olçulu olmaya dayanan bır msanlık ıdealını kışıleştırmıştır "Iphıgenıe Taurıs'te", Lessıng'ın "Bılge Nathan" ve Schıller'ın "Don Carlos" adlı oyunlarıyla bırlıkte Alman yazınında "msanlık ıdealı"nın ışlendığı uç temel tıyatro yapıtından bırıdır Salı günü Cumhuriyet le birlikte... Istihbarat birimlerince hazırlanan 6 Tarikatlann2001 HedefT raporu 'Irticayla mücadele başanlr # tstıhbarat bınmlennın hazırladığı raporda, 28 Şubat surecıyle ırtıcaya karşı gınşılen kararlı mücadelerun etkısını göstermeye başladığı belırtıldı Tankatlann son dunımunun değerlendınldığı rapor, Mıllı Güvenlık Kurulu Genel Sekreterlığı ıle Başbakanlık Takıp Kurulu'na gondenldı # Raporda, mücadele sonucunda Fethullahçüann bölunme aşamasına geldıklen belırtılırken 8 yıllık kesıntısız eğıtımden olumsuz etkılenen Süleymancılann, Avrupa orgutlenmesıne ağırlık vermeye başladıİdan dıle geünldı. Kadınlenn "devletle ters duşmeden buyüme" taktıklennı sürdureceklennın kaydedıldıgı raporda, Nakşıbendılenn aralarındakı sorunu çözmelennın beklenmedığı bıldirildı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tankatları yakın- dan ızleyen ıstihbarat bınm- len, 28 Şubat surecıyle ırtıca- ya karşı başlatılan kararlı mu- cadelenın etkısını gosterme- ye başladığını bıldırdı Hazır- lanan ıstihbarat raporunda, venlen mücadele karşısında Fethullahçılann bölunme aşamasına geldıklen, 8 yıllık kesıntısız eğıtımden en çok olumsuz etkılenen Süley- mancılann Avrupa orgutlen- mesıne ağırhk vereceklen dı- le getınldı Raporda, 6 gruba aynlan Nakşıbendılenn ara- lanndakı sorunu çozmelen- nuı beklenmedığı, Kadınle- nn de "devletie ter» düşme- denbüyüme" taktıklennı sür- düreceklen kaydedıldı Istihbarat bınmlennce ha- zırlanan ve tankatlann son durumunu değerlendıren ra- por, Mıllı Guvenlık Kurulu (MGK) Genel Sekreterlığı ıle Başbakanlık Takıp Kurulu 'na gondenldı "Tarikaüarm 2001 Hedefi" başlıgını taşı- yan raporda, tankatlann son dunımu şu ıfadelerle dıle ge- tınldı Fetfaullahçılan 1999 Hazı- MArkasıSa.l9,Sû.3te OYÇOKLUĞUYLA KABUL EDtLDf Italya'dan tasarısma onay # Italya Parlamentosu'nda Solun Demokratlan Partısı Mechs Grup Başkanı Fabıo Mussı tarafından sunulan "20 yuzyılın başında Ermenılerın Türkler tarafından soykırirnına uğratıldıklan" şeklındekj tasan oyçokluğuyla kabul edıldı # Ermenı soykınmının tanhı gerçek olduğunu ılen suren Italya Meclısı, Tûrkıye'nın soykınmı ıddıalannı kabul ermesının AB ıle bütünleşme surecı açısından onemlı olacağını kaydettı Haber Merkezi - ABD'de- kı başansız gınşımın ardın- dan Ermenı lobısının Fransa Senatosu ve Avrupa Parla- mentosu'nda kabul ettırdığı sozde Ermenı soykınmı ıddı- alan bu kez de Italya Parla- mentosu'nda kabul edıldı Italya Parlamentosu, Avru- pa Parlamentosu'nun 3 gun once sozde Ermenı soykın- mına ılışkın olarak aldığı ka- ran destekleyen yonde bır ka- rar tasansını dûn oyçoklu- ğuyla kabul ettı KuzeyBırh- ğı Partısı Mechs Grup Baş- kanı Giancarto PagKarini'nın 1998 yılından bu yana gunde- me getırdığı "Sözde Ermeni soykırımının ttah/an MecB- si'nde fanınmm ve Mecfis'in, uluslararası alanlarda bunun kabulü için çahşmasr yonûn- dekı tasansı, Komunıst Yenı- MArkasıSa.l9,Sü.3te 'KIBRIS'TA ODUN YOK 19. Savfada ABD'DE CUMHURlYETÇtLERE MAHKEME ŞOKU • 11. Savfada BEŞIKTAŞ, KOCAELİSPORU 3-2 YENDl BORSAj Dı*ı ~ 11*32 11163 MSpor'da Dun 683.500 oncekı 683^00 : 298.500 209 000 TV 0un5370.000 ûncekı 5J66.00D GUNCEL Kükürtdioksitin artmasınedeniyle sokağa çıkmakyasaklandı •4* YATAGANLJYA KİRLİLl\ YatağanlUar dün yine kükürtdioksit zehirienmesiyle karşı karşıya kaldılar. İnversiyon ile birlikte havadaki kükürtdioksit oranı 2500 mg'ye ulaşırken santralda güç indirimine gidildi; belediye hoparlörierinden sık sıkyapılan anonslarla vatandaşların zorunlu olmamalan durumunda sokağa çıkmamalan istendL ÖZCANÖZGÜR MUĞLA - Özelleştırme kapsamındakı Yatağan Ter- mık Santralı yöre halkı ıçın tehlıke oluşturmaya devam edıyor Santrahn bacasın- dan çıkan kükürtdioksit ga- zının yörenın ûzenne çök- mesı sonucu meydana gele- bılecek olası facıa dün de rûzgânn yardımıyla önle- nebıldı Sokağa çıkmama- lan konusunda uyanlan Ya- tağanlılar, söz konusu teh- lıkenın daha önce de yaşan- dığına dıkkat çekerek, "Hep rüzgâria işi kurtan- yoruz. Bir gûn bu ruzgâr çıkmayacak. o zaman ne olacak merak ediyoruz" de- dıler \ataganlılaryanndu- zenleyeceklen mıtıngle so- nınlannı dıle getırecekler Yatağanlılar dûn yuıe ku- kürtdıoksıt zehirienmesiyle karşı karşıya kaldılar Saat 11 00'de başlayan inversi- yon saat 13 00 sıralannda çıkan rüzgâria dağıldı In- MArkasıSa. 19,Sü.3'te S I V A S Z E H I R S O L U Y O R Havası en kiıii kentlerarasında # Hava kiriiliğinde Sıvas'ı birinci derecede Mrli kentler arasında gösteren Devlet İstatistik Enstitüsü 'ne Stvas Valiliği'nden yanıtgeldL Valilik Hukuk îşleri Müdürü Kadri Canan, "îthal kömür kullanımını teşvik etmek için Sıvas, hava kirliliği konusunda birinci derecede gösterüiyor" dedL • 19. Sayfada Kasırga operasyonu Gözaltı sayısı 40 9 a ulaştı • Yurtbank Off-Shore'da hesaplan bulunan 350 kışı, dun Kocaelı'den 3 otobüsle gelerek 24 banka yonetıcısı hakkında Istanbul Malı Şube Mudurluğu'ne şıkâyet dılekçesı verdı ANKARA/tSTANBUL (Cumhuriyet)-Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksd'ın, oncekı gun serbest buakılan Hüseyin Bayraktar'uı gıya- ben tutuklanması yonûndekı ıstemı Ankara 1 No'lu DGM tarafından reddedıldı Yone- tunı Tasarnıf Mevduatı Sı- gorta Fonu'na devredılen Egebank ve Yurtbank soruş- turması kapsamında gozaltı- na ahnanlann sayısı ıse 40'a ulaştı Egebank'ın ıçmuı bo- şaltılmasına ılışkın sorustur- mayı yûrüten Ankara DGM Cumhunyet Savcısı Nuh Me- te Yüksel, oncekı gun Kasır- mArkasıSa.l9,SH3'te 'Gazinocular Kralı' Fahrettin Aslan yine vuruldu tstanbui Haber Servisi - Kamuoyunda "Gazinocular Krah" olarak tanınan Fahret- tin Asbuı, Taksım'de sılahlı saldınya uğradı Aslan, aya- ğından aldığı tek kurşunla ya- ralandı Saldınyı gerçekleş- tırdığı ılen surûlen Samara Dıskotek'ın ışletmecısı Vural Babûr bır adet tabancayla bırlıkte gozaltına alındı As- lan 'ın kıracısı olduğu oğrenı- len Babur'un, kıra kontratını • Arkası Sa. 19, Sü. S'te 12 asker yaralandı Adana OrduevVnde patlama ADANA (Cumhuriyet Bürosu)- Adana Orduevı ye- mekhanesındekı mutfakta kullanılan sanayı tıpı tûpler- den bınnın, değıştınhnesı sı- rasında patlaması sonucu 2'sı ağır 12 asker yaralandı Ağu" yaralı 2 asker ılk mudahale- nın ardından hehkopterle An- kara GATA'ya sevk edıldı Inonü Caddesı ıle Fuzulı Caddesı'nın kesıştığı nokta- da Merkez Komutanlığı'yla • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de CUNEYT ARCAYUREK AflaLaf 'Kurtuluş Haftası" başladı. önce Anayasa Mahkemesı, kıracılan konut sahıp- lennden kurtardı Bugunlerden başlayarak katıllenn, hırsızlann, uğur- suzlann, ırz duşmanlannın, devlete karşı suç ışleyen- lere yataklık ve yardım edenlenn.. falan filan suçlan ışleyenlenn.. "Kurtuluş Haftası' başlıyor. mArkosıSa.l9,Sü.l'de Dünya 'kablosuz devrim'in eşiğinde 3&l <L Beyın uzerıne 4 onemlı proje... C Laboratuvar bebekleri yaşam kurtarıyor... c Son 20 yılın en buyuk bılımsel gafları L Kimliğimiz cep telefonlarına emanet... i , Eğıtıme adanmış bır omrun guzellığı C Tarihin en pahalı yerleşim yerinin inşası başladı... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Poimkalar! Bugün Cumhuriyel 'le birlikte. Buffalo operasyonu, et polrtıkasızlığımızı bır kez da- ha ortaya koydu Kamuoyu, olayın daha çok polısıye yanıyla ılgılenıyor Buna da şaşırmamak gerekır, oy- nanan oyun sozcuğun tam anlamıyta, 32 kısım tek- mılı bırden Doğu ulkelennden et ıthal et, Batı ulketennden ge- tınlmış gıbı goster Tonunu 900 dolara getır, 5 bın do- lara sat Tanm Bakanlığı'nın tum belgelennı taklrt et, • Arkası Sa. 19, Su. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog