Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

-17KASIM2000CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Karaaslan ppojelerini anlattı • İstanbul Haber Servisi - Istanbul'un yeni II Sağlık Müdûrü Dr. Osman Karaaslan, öncelikle kentin önemli sorunlanndan biri olan 112 acillerin iyileştırilmesine gidileceğinı belirtti. ICaraaslan. dün sağlık ırıuhabirleriyle tanışma toplantısı düzenledi. Haseki Hastanesı'nde KLulak Burun Boğaz uzmanı olarak çalışırken Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Karaaslan, kentin sorunlan hakkında bılgi verdi. Hastanelerdeki çalışanlarla birlikte 60 olan ambulans sayısını 8O'e çıkaracaklannı belirten Karaaslan, nitelikli eleman sorununun da bır an önce giderileceğini vurguladı. Ögretmenlere sağlık taraması • İstanbul Haber Servisi - Bakırköy Beledıyesı, Kızılay ile işbirliği yaparak ilçede görev yapan bayan öğretmenlere meme kanseri taraması yapıyor. Üç ay devam edecek kampanyada, mamogrofi ve kemik ölçümü ücretsız olarak yapılacak. Ayakkato eylemi • İstanbul Haber Servisi - Memur-Sen'e bağh Bem-Bir-Sen'e üye memurlar, hükûmetin uygulamalannı protesto için Eskişehir ve Çorum'dan Ankara'ya yürüyüş başlatan 2 sendika üyesine destek için ayakkabılannı TBMM'ye göndereceklerini belirttiler. Musibet çtktı • Haber Merkezi - Günlûk medya konulannı ele alan yepyenı haftalık mizah dergısı "'Musibet" çıktı. 250 bin liradan satılacak 16 sayfalık dergi, her hafta cuma günleri gazete bayilerinde satışa sunulacak. Kısa... Kısa. • Avnıpa Insan Haklan Mahkemesi, thsan Bilgin adlı kışının açtığı davada Türkiye'yi 70 bin 659 Euro tazminat ödemeye mahkûmetti. I İstanbul Cnivershesi İstanbul Tıp Fakükesi'nde ilk kez acil olarak yapılan nakflte, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevü çocuk kardiyolojisi doktoru 37 yaşındaki Gülhiz Batmaz'a, 67 yaşındaki babasınuı karaciğerinin bir böiümü nakledikti. • tzmıt Büyükşehir Belediyesi'nin Ukrayna'dan kiraladığı BSECMarmara-1 Gemisi, Marmara Denizi'ndeki kirlilik denetim çahşmalanna, istanbul Tuzla'dan başlayacak. • KapahçarşTda altın ve döviz piyasasını trflyonlarca Hra dolandırdığL ardından da kaçüğı öne sürülen "AH Hoca" lakaph Aü Erol, sa\cıhkça serbest bn-akıkfa. • Adana'da yaklaşık 7 yıl önce 4 kişinin öldürülmesi olayına kanştıklan ve çeşitli eylemleri gerçekleştirdikleri ıddıasıyla yakalanan ve DGM'de yargılanan 24'ü tutuklu 70 sanıkJı PKK davası, dün karara bağlandı. Mahkemede 13 sanık ömür boyu hapis cezasma çarptınldı. • İstanbul Büyukşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuna, alt ve üstyapı çanşmalan tamamlanan Ümraniye Akdeniz ve Bayraktar Caddeleriüe geniştetilen Çakmak Köprüsü'nün açıkşuu yapü. Türkiye-AP KPK Türk Grubu Başkanı Eser, TBMM-AP KPK toplantısının planlandığı gibi yapılacağmı bildirdi Sezer: AP'nmtutınmıyanfaşHaber Merkezi -Avnıpa Par- lamentosu'nun (AP) sözde Er- meni soykınmı karannı alması Türkiye'de sert tepkilere neden oldu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Avnıpa Büü- ği'nin, iKşküerin güçlendirüme- sine katkıda bulunacak çabalar içinde oknasını beklemekteyiz" dedi. AP'nin tutumunun yanlış bilgi ve önyargılı savlara dayan- dığına işaret eden Sezer, "AP'nin ülkemMn tarih ve kül- tûrû konusunda karar abnak ve yargıdabulunmakbasiretsizüği- ni getecekte de sürdürmemesini düemekteyiz" dedi. Türkiye-AP Karma Parla- mento Komisyonu (KPK) Türk Grubu Başkanı Kûrşat Eser, parlamentoda alınan karann Türkiye'nin Avrupa Bırliği'ne (AB) güvenini sarstığını belır- tirken TBMM-AP KPK toplan- tısının planlandığı gibı gelecek hafta Antalya'da yapılacağmı bildirdi. AP'nin sözde Ermenı soykın- mı. demokratikleşme, Güney- doğu sorunu ve Kıbns konusun- da aldığı karar tasansı TBMM tarafindan kınandı. AP'nin karar tasansı, TBMM Genel Kuru- lu'nda Dışişleri Komisyonu Başkanı Kamran İnan'ın gün- dem dışı konuşması üzerine dün TBMM'ye taşındı. Inan, Avru- pa'da Türkiye'yi hedef alan se- ri gelişmelere dikkat çekerek "Adeta düğmeye basünuş şekü- de cephenin genişJerilmesi hadi- seavar" dedi. Inan. "CMavlar ne- reje götürülmeyeçauşıüyor" so- rusunu hükümete de yönelrti. tnan'ın konuşmasını destekle- yen grup başkanvekılleri ortak bıldin hazırlanmasında anlaşır- ken TBMM Başkanvekılı Vecdi GönüL söz sırasında son anda değişıklık olması nedenıyle hü- kümete bılgı verilemedığini, eleştinlere Dışişleri Bakanı Is- mail Cem'in ılende yanıt vere- bileceğini söyledi. FP de sözde Ermeni soykın- mı konusunda dünya kamu- oyunda oluşturulmaya çalışılan yanlış ve tek taraflı görüşlere karşı önlem gelıştırmek amacıy- la Meclıs araştırması açılması ıçınönerge verdi. DYP Genel Başkanı Tansu ÇUler. AP'nin aldığı karann ar- dından sözde Ermeni soykınm iddialannın TBMM 'de görüşül- mesı gerektiğini belirtti. FP Genel Başkanı Recai Ku- tan da Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Başbakanı Lionel Jospin'e mektup gönde- rerek benzer karan alan Fransız Senatosu'nun öncelikle Ceza- yir'de yaşananlarla ilgilenmesi gerektiğini kaydetti. tşçi Partisi (IP) Başkanlık Ku- rulu Üyesi Kamil Dede de dün İP istanbul ll Merkezi "nde dü- zenlediği toplantıda Avrupa Par- lamentosu'nun artık Ermenilere soykınm uygulanıp uygulanma- dığını tartışmaktan vazgeçtiğını belirterek u Avrupa, bu soykınmı kabul ediyor. daha da vahimi Türkiye'nin de bu iddia>ı res- men kabul etmesini istiyor. Tür- kiye, Avrupa Biıüği anlaşmasın- dan vazgeçmeli, gümrük birfiği anlaşmasuu da iptal etmefidir" dedi. Ermeni Ortodoks, Katolik ve Protestan topluluklannm is- tanbul ve Anadolu yakasmdaki vakıf temsilcileri de dün Kum- kapı Ermeni Kılisesi'nde Avru- pa Parlamentosu'nda kabul edi- len Türkiye raporuyla ilgili isti- şare toplantısı yaptı. Türkiye Er- meni Patrikliğı'nden yapılan ya- zılı açıklamada, "AP'deonayla- nan Türkiye raporunda Türki- ye Ermenileri ile ilgili ifadelerin kullanılmıs olması Türkiye Er- menileri tarafindan yadırgan- mtşür. Çünkü. Türkiye Ermeni- lerinin bu yönde tûçbir talebi ol- manuşor" denıldı. Lindh, Ankara'ya geliyor Türkiye destek arayışında ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - tsveç Dışişleri Bakanı Anna Lindh, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 8 Kasım'da açıkladığı katılım ortaklı- ğı belgesinin 20 Kasım'da AB Konse- yi'nde ele alınmasından önce Anka- ra'ya önemli bir ziyaret gerçekleştiri- yor. 1 Ocak 2001'den itibaren 6 ay sü- reyle dönem başkanlığmı yürütecek olan îsveç'in Dışişleri Bakanı Lindh, gelecek yılın ilk yansında yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verecek. Türki- ye ise katılım ortaklığı belgesinin 2001 sonuna kadar yerine getirilmesi bekle- nen öncelikleri arasmda yer alan Kıb- ns maddesinin çıkartılması ya da ye- rinin değiştirilmesi için Isveç'ten des- tek arayacak. tsveç Dışişleri Bakanı Lindh, bugün öğle saatlerinde kısa bir ziyaret için Türkiye'ye gelecek. îsveç'in 1 O- cak'tan itibaren dönem başkanlığmı alacağı, Lindh'in de tüm aday ülkele- rin başkentlerine giderek yetkililerle yılm ilk altı aymda yapılacak çalışma- lar konusunda bilgi ahşverişinde bu- lunduğu bildirildi. 1995 yılında AB'ye giren Isveç, ilk kez dönem başkanhğı yapacak. Dönem başkanlığına büyük önem veren Isveç, 6 aylık süreçte "çev- re poütikalan, istihdam düzenleroeie- ri vegenişJeme" konulanna öncelik ve- recek. Lindh, oldukça kısa sürecek Anka- ra ziyaretinde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, AB işlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mesut Yıhnaz ve Dışişleri Bakam tsmail Cem ile bir ara- ya gelecek. Lindh, temaslannın ardın- dan Esenboğa Havalimanı'nda basm toplantısı düzenleyecek. ' i-fn/i/jvi \j£ffftt tmrah Adası'nda hükümlü bulunan Abdullah Ocalan, IJUUİfM VVIUl m e r k e z i Brüksel'de bulunan MED-TV yayınlannı yürü-y ten ROJ yayuıcüığuı kara para akladığı yönündeki bulgular nedeniyle Belçika yetkililerine tanık olarak ifade verdi. Baa ga- zetelerde AİHM'den bir hevetin gizlict Öcalan'ı ziyaret ettiği yolundaki haberier üzerine Adalet Bakanhğı yazıh açıklama yapü. Açıklamada şöyle denildi: "Merkezi Brüksel'de bulunan MED- TV r yayınlanm yüriiten ROJ yayıncdık şirketinin Bel- çika da karapara akladığı yönündeönemli bulgulann elde edihnesi üzerine bu ülke makamlan tarafindan başlaülan ve 'Spırt- nik operasyonu' olarak adlandınlan soruşturma nedeni> le Brüksel 1. Asüye Ceza Mahkemesi Sorgu HâkünKği'nce düzen- lenen bir talimatia Abdullah Öcalan'ın tanık olarak dinlenilmesi talep edilmiştir. Söz konusu talimann yerine getirilmesi ve Beiçikalı adli görevlilerin katılmasının. yetkili Mudanya Cumhuriyet Başsa\cılığı'nca uygun görülmesi üzerine, Belçikah Sorgu Hâkinıi Jeroen Burm başkanhğındaki 8 kişilik heyet, Türkiye'y e gelerek 14 Kasun 2000 gûnü Mudanya Başsavcısı ile birükte tnıralı'ya giderek hükümlü Abdullah Öcalan'ın tanık sıfatryla dinlenilmesinde hazır bulunmustur." 'Türkiye'nin AB üyeliği gecikebiür' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Uluslararası Malı Danışmanlık Şirke- ti Morgan Stanley Dean VVitter'ın (MSDW) raporunda. Türkiye'nin 2012 yılından önce Avrupa Bırliği'ne (AB) katılamayacağı iddia edıldı. Gelır da- ğılımındakı eşitsizliklerin. katılımı ge- ciktirebileceğine işaret edılerek AB'nin öncelığinin politik konular ol- duğu vurgulandı. Raporda, Türki- ye'nin AB için ekonomik ve stratejik önemi olduğu. üyelik için demokratik- leşme ve insan haklan alanlannda bir dızi reforma gereksınım duyulduğu belırtıldı. MSDVV'nin Türkiye'ye ilişkin son raporunda AB'ye üyelik sürecindeki gelişmeler ve tam üyeliğin önündeki engeller mercek altına alındı. Raporda, gelır dağılımındaki eşitsızlik üyelıği gecıktirici unsur olarak değerlendirilir- ken en önemli sorun olarak yüksek enf- lasyon ve istihdam sağlamada tanma daha fazla ağırlık verihnesi gösterildi. AB standartlanna ulaşabılmesi içm Türkiye'nin istikrara ve güçlü bir bü- yüme sürecine gereksinim duyduğuna dikkat çekilirken IMF programı ve gümrük birliği, olumlu gelişmeler ola- rak yorumlandı. Türkiye'nın yıllık yüzde 6.4'lük bir büyümeyi başarma- sı durumunda, AB normlanna 10 yıl- da ulaşabıleceğine işaret edilen çalış- mada, gelir dağılımmdaki eşitsizlikle- rin de üyelik sürecini aksatabileceği uvansında bulunuldu. KULTUR • SANAT 293 89 78 (3 HAT) İTALYAN KÜLTÜR ME R K E Z - ^ Ü R K Ü L E R T A K S İ M ' D E Birlikte Söylüyor Yonelmen. Mehmet GURHAN Her Cü"ıa Y E R TÜKKÜ EVİ'nde SADIK GÜRBÜZ le•-^p*K Oyuncular Filiz KUTLAR TOHfflİjjHı'ıİB Ezgileri tiirküleştiriyoruz JjBjjljî^Mahperi MERTOĞLU ^^ğgjğğfjj^M H e f G e c e C A N L I H A L K M Ü Z İ Ğ İ Mesrutiyel Cad. No:161 TepebasıTel:(0.212) 293 98 4 8 • R e z e r v a s y o n : (C ] - . T.C. Kültür Bakanhğı J İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ • SUMU timnşBm mama > ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ 40. YILINDA SİZLERİ KUCAKLIYOR Okan Demiriş IV. MURAT opera 3 perde Orksstra Şefı Otam DEMİRİŞ (Devtet Sanalçsı) Sahneye Koyan Aytaf MANİZAOE 7 Aralık Perşembe 20 00 (prftmıyer) /14 Aralık Peiîembe 20 00 • • Selman Ada MAVİ NOKTApoetık opera OrkestraŞefı S.lmanADA Şırl" TankBMBtSEL Koro Şefı CaMr MMSEUIMİ 18 Kasım Cumartesı 15 30 • • W.A.Mozart SARAYDAN KIZ KAÇIRMA opera 3 perde Ofkesua Ş«lı Salman ADA / Sanneye Koyan 16 Kasım Perşembe 20 00 / 21 Kasım Salı 20 00 /19 Aralık Salı 20 00 • • Artf Melikov FERHAD İLE ŞİRİN bale 3 perde Koreografı ve Sahneye Koyan Yurl GRIGOROVIÇ Orkestra Şefı Elfld BAGIR0V 22 Kasım Çarşamba 20 00 25 Kasım Cumartes* 15 30 13AralıkÇar&aınt»2O0O KONSERSALONU J.Bock BENİ SEVİYOR muzıkal 2 perde Sahneye Koyan bt*m BÜIUEVEM / Muzık YOnetmenı YSamtm KAYA 17-24 Kasım Cuma 19 30 /1 -8-22 Aralık Cuma 19 30 Ei'eMer Ataturk Kultur Merkezt Deviet Opera ve Balesı I gısetennde satıimakladır 24 Kâsım 2000 tanhmdekı f Benı Sevıyor lemsılı Ogrelmenler Gunu nedeniyle ogretmen ve ogrencilere ucretsizdir. Gtse tpl: (0212) 25T 10 23~ 251 56 00 (7 İTaO 254 www.ibst.gov.tr HARBİYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESİ: «212 24t 77 » İGONUZAHYteYlOLUH'MAMCUItT'1 Z.rrin AKDENİZU ÇELENK Fund» Q7SFMBI Oyunla ^virmn Mclvnet OZGOL tir»n-Yönrten Munafa AftSLAN 15-16-17-1S-19 KASIM OYUNCAjrmdSlKCO.) Yönrten Ş*vket AVŞAR 18-19 KASIM FATİH RESAT NURİ SAHNESİ : 1212 S2t S J H ! I HıntMn İMAHİMMKOV AHaANABENZBI WA.MOZAKT 5İHİMJ HJT [ÇO.) Çnıren Huraman NEZRUZOVA Yİr«tef1 Rustam IBRAHİMBEKOV 15-16-17-18-19 KASIM Uyariayan S«öen EDGÛ Y«n»t«tı CjnDOfiAN 19-19 KASIM ^YENİTİYATRO •Rejisar Şakir Gurzuman, onca tarfcfı mefcan, zamanı venrken gefçekienhartkalar yaratmış Duygu AS£HAWUtymt •Bu oyunu gtdıp görmek tçtn ılla solâj veya Nazım Hıkmet hayranı olmanıza gerek yok Oyunda görev alan üç oyuncunun da sahne kanzmaları çok buyuk Btdri BAYKAkLAkfm •En ryısı sızde gıdıp seyredın şu oyunu Emin KARACA. VAŞAMAK ÛÜZEl BE KARDE?İMm dostlannın ve tıyalro severienn görmesı gereken bır oyun İoir •• Rejlsör: Şakir GURZUMAR Oynayanlar:Me1ın COŞKUN Orhan AYDIN - Şenay GURLER ^^IİB KASIM CUMARTESİ 15.30-21.00 25 KASIM CUMARTESİ 15.30-21.00 HADİ ÇAMAN TİYATROSU-TEŞVİKİYE Gişe Tel:(0212) 246 17 77 - 219 36 29 TC. KULTUR BAKANLIĞI NIN KATKILARIYLA SES-1885 ORTAOYUNCULAR İSTİKLM. C U . MOTİN 1R: (1212) ZS118 S54S HUC (0 212) 244 43 Z7 ,or1ooyuncuiQr,conı USKUDAR MUSAHİrZADE CELAL SAHNESİ: 0} 14 131 •) »7 Hfm BHFTİN ATAKAN SAaAHAAZKALA(RÖ) Yörveten Ne^'e ERÇETtN ATAKAN 15-16-17-18-19 KASIM Prof Or Nurhan KAHAOAG mOllOSİUHtESSOA Oyunlaftıran Tank GÜNERSEL Yönctcn M*kan A1T1NER 15-16-17--H9 KASIM Y0n«en Orkjn SCMULZE 18-19 KASIM Çevıren Zihnı KÜÇÜMEN Vaneten T«n« BARtAS 19-17 KASIM ÎIYATTOSl OVIM &MBİ VE SMTlEtt SAU 15.0&2gj0 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER 23 Kasım Persembe 20.00 Anton Çehov - Ferhan Şensoy FİŞNE PAHÇESU CÜLDÜRÜ • Çehof lazdur laz kalacaktur • C.tMİ 20.00/Pazar 15.00 «• 18.00/Paartml 20.00. Derya Baykal Şensoy ŞU AN MUTFAKTAYIM Tek Kişilik Güldürü 30 Kasım Perşembe 120.00 Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN 17 KMim Cum« 20.00 SALAKKEN Ferhan Şensoy'un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA O V U N GUNLEHI: ÇARŞAUBA: 15.00-20.30 PERŞEUBE 20 30 CUMA 2030 C.TESI:1100IÇO)-1SOO-20.30 P42AH: 11 00 (Ç OH5 00-1900 • ILETLER ŞEHIR TIYATBOLARI CIŞELERIHDE SATISA SUNUtMUSTm. 24 Kasım Cuma 20 00 Bılel Satış Yerlerı: Ortaoyuncuiar Gışesı: ?S1 18 65 VAKKORAMAI AR-Taksim Suadiye. Akmrrkez Türkiye-KPK toplantısı TBMM'den gelen haber rahatlattı • KPK Avrupa Kanadı Eşbaşkanı Daniel Cohn-Bendit, TBMM'nin kararının sevindirici olduğunu belirterek sözde Ermeni soykınmı iddialannın dramatize edilmemesi gerektiğini söyledi. STRASBOURG (AA) -Türkiye-AP Karma Parlamento Komisyonu'nun (KPK) Eşbaşkaru Kûrşat Eser'in 21-22 Kasım'da Antalya'da ya- pılacak KPK toplantısına katılma karan aldıkla- nnı açıklaması, Avrupa Parlamentosu kanadını rahatlattı. KPK'nin Avrupa kanadı, dün Fransa'nın Stras- bourg kentinde bir toplantı yaptı ve son gelişme- leri değerlendirdi. Bu toplanrıya katılan Eşbaşkan D&nid Cohn-Bendit, TBMM tarafının karannın sevindirici olduğunu, sözde soykınm iddialannın "dramatize edUmemesi" gerektiğini söyledi. Cohn-Bendit, KPK'nin Avrupa Parlamentosu ka- nadı üyelennden. Antalya'da "dikkatli olmalan- nı" istedi ve Ermeni konusunun da şüphesiz tar- tışılacağıru, gerginliğin tırmandınlmaması için özen gösterilmesi gerekeceğıni ıfade etti. Türkiye Raportörü PtıiBppe Morillon da yap- tığı konuşmada, raportör sıfatıyla Antalya top- lantısına katılacağını, ancak "vicdanının rahat otanadığmı" söyledi. Morillon. raporuna ılişık karartasansına sözde Ermeni soykınmı ıddiala- nnı sokturanlann amaçlannın, KPK toplanüla- nnın yapılmamasıru sağlamak olduğunu. bir tu- zak kurulduğunu belirtti ve Türk tarafının iliş- kileri geliştirmek istedığini bıldırmesınin mem- nuniyet verici olduğunu anlattı. Raportör, An- talya toplantısmda, sözde soykınm iddialanna karşı çıkanlan temsilen katılacağını, zaten ken- di raporuna çekimser oy verdiğini ifade etti ve bundan sonra Türkiye raportörü olmayacağını tekrarladı. Türkiye-Fransa Meclis'ten AB'ye sert eleştiri • Paris'te yapılan Türk- Fransız stratejik toplantısmda söz alan Bülent Akarcalı, Ûluç Gürkan ve Sema Pişkünsüt, katılım ortaklığı belgesinde (yer alan Kıbns ile ilgili ifadelerden dolayı AB'yi eleştirdiler. PARİS (AA) - Helsinki zirvesinden sonra, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkılerinin konu alın- dığı, Türk-Fransız stratejik toplantılannın üçün- cüsü dün Paris'te yapüdı. Toplantının dün sabah düzenlenen oturumun- da söz alan ANAP milletvekıli Bülent Akarca- h ile DSP milletvekilleri Uluç Gürkan ile Se- ma Pişkünsüt, katılım ortaklığı belgesinde (KOB) yer alan Kıbns ile ilgili ifadelerden do- layı AB'yi eleştirdiler. Gürkan, Kıbns'ın, KOB'da önşart olarak öne sürülmesinin kabul edilemeyeceğini belirterek diğer ülkelerden is- tenmeyen koşullann Türkiye 'den ıstenmeye ça- kşıldığını bildirdi. Akarcalı ise Türkiye'nın Av- rupa tercihini yaptığınıbelirterek AB'yi Türki- ye'ye karşı önyargılı davranmakla suçladı. Fransa Senatosu'nun, sözde Ermeni soykınmı tasansını kabul etmesinin Avrupa Parlamento- su'na kötü ömek olduğunu kaydeden Akarca- h, bu tasannın Meclis'te kabul edilmesi halin- de Türk-Fransız ilişkilerinin büyük zarar göre- ceği uyansında bulundu. Pişkünsüt ise daha çok insan haklan konusu- na değindiği konuşmasında, Türkiye'de son yü- larda bu alanda önemli gelişmeler sağlandığı- nı söyledi. r ,-^'* Cumhuriyet ^ kitap kulübü l.MZAGUMU TAKSİM SERGI SALONU'NDA W kmım Lumarkü ıat:17.00-19.00 Son kitabı "Kaygusuz Abdal"ı imzalayacak tıklal Cad. (Fransız Konsolosluğu yanı) Taksim Tel: 252 38 81/82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog