Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17KASIM2000CUMA 8 HABERLER Dotandırıcılık şebekesi yakalandı • ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Emnıyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda yapılan operasyonda Emlakbank'ın Bayburt Şubesi'ni 2 trilyon lira dolandıran şebeke ortaya çıkanldı. Alınan bilgiye göre şebekenin kurduğu paravan şirketler aracılığıyla bankayı dolandırdığı belırlenen, aralannda bankanın eski şube müdüriinün de yer aldığı 10 kişı gözaltına alındı. Çete üyelerinin sorgusu sürüyor. tokıf ünivepsitelepi tamşılıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TBMM Milli Eğitim Komisyonu'nda, sayılan artan vakıf üniversitelerinin öğretün düzeyi tartışıldı. Komisyonun dünkü toplantısında 3 tasan kabul edildi. Komisyon, fakülte, enstitü ve yüksekokul açma konusunda Bakanlar Kurulu'na yetki taruyan tasanda yaptığı bir değişiklikle partizan uygulamalara olanak tanıyacak bir düzenleme öngördü. Tasanda, "en fazla 3 fakülte, enstitü" olarak öngörülen hüküm "gerekli sayıda" ifadesiyle değiştirildı. Yarım gün iş bıraktılar • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Köy Hızmetlen Genel Müdürlüğü'nde örgütlü memurlar dün yanm gün iş bıraktı. Enerjı-Yapı Yol Sen Genel Başkanı Cengiz Faydalı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada 4 kişilik ailenin geçim tutannın 600 milyon, ortalama ev kirasının 200 milyon, bir kilo etin 6 milyon lira olduğu bir ülkede kamu çalışanlannın ortalama 180 milyon lira maaşa mahkûm edilmesınin 'toplu katliama eşdeğer bir sonuç' doğurduğunu kaydetti. Paris'te kalp krizi geçiren sanatçı, Yılmaz Güney'in de defhedildiği mezarlıkta toprağa verilecek Alımet Kaya vasaıııuu yitirdi Sanatçı Ahmet Kaya'da aüeden gelen kalp sorunu bulunuyordu. • Paris*fekrevinde rahatsızlanan Kaya'yı kardeşi ve evine gelen sağlık ekibinin müdahalesi kurtaramadı. Hakkında DGM'ce 4 dava açılan 43 yaşındaki Ahmet Kaya, yurtdışına çıkmış ve Paris'te yaşamaya başlamıştı. PARtS/tSTANBUL (Cumhu- ri>'et) - Protest müzik sanatçısı Ahmet Kaya dün Fransa'da ge- çirdiği kalp krizi sonucu yaşamı- nı yitirdi. "BöJücü örgüte yar- dım ve yatakbk etmek" suçun- dan dolayı DGM'de hakkında 4 dava açılan 43 yaşındaki Ahmet Kaya, davalar sürerken yurtdışı- na çıkmış ve Paris'te yaşamaya başlamıştı. Kaya, Pans'teki Pe- re-Lachaise Mezarlığı'nda def- nedilecek. Ahmet Kaya, Paris'in Porte de Kendisini dava adamı olarak görüyordu Ozgün müziğin isim babasıKültür Servisi - Ahmet Kaya'yla bugüne dek salt sa- natı ve müziğiyle sınırlı bir söyleşi yapılamamıştı; çün- kü kendisini bir dava adamı olarak görüyor ve müziğini bu yola adadığını söylüyor- du. Görüşleri ve son dönem- dekı politik söylemleri med- yaya da ilginç gelince sürek- li bu yanıyla yer buldu man- şetlerde. Oysa yerli müziğin son yirmi yıllık serüveninde önemli bir yere sahipti Ah- met Kaya; ilk kasetini yapar- ken Unkapanı'nda ürettiği müziğe bir isim aranmış ve tesadüfen bulunan 'özgün müzik' terimi daha sonra Seksenler ve Doksanlar'ın en tutulan rürlerinden birine isim babalığı yapmıştı. Müzik basını Kaya'nın milyonluk tirajlara ulaşan al- bümlennı 'fantezi' kulvann- dan değerlendınrken o, yap- tıklanna 'alternatifhalkmü- ziği' diyordu. Şarkı söylerken kullandı- ğı vıırgulama nedeniyle eleş- tiriliyordu. Birsöyleşimizde bu konuya şöyle açıklık ge- tirmişti: "Hakhbireleştiriy- di o. Fakatilk başta bunu dü- şünemedim. Öyİesine kapb- np gidiyordum ki, dfl foneti- ğbne uygun şeküde besteledi- ğim şarküan değiştirdiğun zaman yorumda olumsuz farklılaşma oluvordu. Sonra daha dikkatli davranarak değistirmeye çahstıın." Sanat yaşamının ilk yılla- nnda sol kesimden büyük destek görürken sonralan ge- cekondu semtinde kaset im- zalama ya da lüks otomobil- leri gibi magazin konulany- la yıprahlmaya başlanmıştı. Talk show'lann en aranılan konuklanndandı; bir ara ken- disi talk show yapmayı de- nedi ama başaramadı. Ahmet Kaya, ürettiği mü- zdğın bire bir bu topraklarla ilgili olduğunu ve evrensel pazarda şansını denemeye- ceğinı söylüyordır "Benim ulusalhk diyebir derdim var; evrensellik drve bir derdim yok. Aklunı bu ülkeyle boz- muşum; Ağn'ya, Hakkâ- ri'ye girmeden Atina'ya, Al- mama'va, Fransa'ya gftme- yeceğnn" demışti. ölüm onu Paris'te yakala- dı... POTREI AHMET KAYA I957yümda Malatya 'da doğan Kaya, ilk ve ortaokuleği- timini Malatya ve Istanbul'da gördü. Profesyonel anlamda müziğe geçişi 1985 ytiında piyasaya çıkan "Ağlama Bebe- ğim " adlı kaseti ile oldu. Yorgun Demokrat" adlı albüm- legeniş kesimlerin ilgisini çektL Açıklamalarıyla dikkatle- ri üzerine çeken Kaya, kendini "toplumcu müzik "yapan- lardan biri olarak gördü. Kaya, 13 albüm çıkardu Varsailles semtindeki evinde dün sabah saat 07.00 sıralannda kalp krizi geçirdı. Kaya'ya ilk müdahale kız kardeşinden geldi. Eve gelen saglık ekibinin müda- halesi de yeterli olamadı. Sanat- çı hastaneye götürülemeden ya- şamını yitirdi. Kaya'nın cenaze- si Porte de Clichy semtindeki morga kaldınldı. Kaya, sinema sanatçı Yılmaz Güney'in defhe- dildiği Pans'teki Pere-Lachaise Mezarlığı'nda toprağa verile- cek. Kaya'nın kayınbiraderi şair Yusuf Hayaloğlu, cenazenin 2-3 gün ıçınde toprağa verileceğinı söyledi. Paris'teki Kürt Enstitü- sü tarafından yapılan yazıh açık- lamada ise cenaze töreninin ta- rihinin bugün kesinlik kazana- cağı bildirildi. Aileden gelen kalp sorunu bulunan Kaya, da- ha önce de kalp sıkışması nede- niyle hastaneye kaldınlmıştı. Ahmet Kaya, 1993 yılında Berlin'de gerçekleştirdiği bir konser sırasında yaptığı konuş- madan dolayı yargı önüne çık- mış ve Istanbul 6 No'lu DGM'ce "Yasadışı örgüte yardım ve ya- takhk etmek" suçundan 3 yıl 9 ay ağır hapis eezasına çarptınl- mıştı. Kaya daha sonra Münih, Hamburg ve Frankfurt'taki kon- serler sırasında da aynı suçu iş- lediğı iddiasıyla Istanbul 3 No'lu DGM ve 6 No'lu DGM'de gıya- bi tutuklu olarak yargılanıyordu. Kaya, 10 Şubat 1999 günü Maslak Princess Otel'de Maga- zin Gazeteciler Derneği'nin ödül törenindeki konuşmasında, "HaDa dfl, din, uk aynmı gözete- rekkin ve düşmanhğa açıkça tah- rik etmek" suçundan yargı önü- ne çıkmış ancak beraat etmişti. Ahmet Kaya'nın eşı Gülten Kaya, duruşmalar sonrası eşinin yurtdışına çıktığı günden beri geri dönmek istediğini ve Ah- met Kaya'nın bu cezayı hak et- mediğini söylemişti. 2, Spastik Çocuklar Günleri tstanbul Haber Servisi - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ik Türkiye Spastik Çocuklar Vakn taranndan dûzenlenen 2. Spastik Çocuklar Günleri, Metin Sabancı Spastik Çocuklar MerkezTnde başladL Açıhşta konuşan Sabancı HoJding Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, çocuklann toplumun her kesiminden yapılacak yardımlarla iyi bir yaşama kavuşabfleceğini vurguladL Sabana, merkeze yapdan ek bir inşaatla, Ahnanya'daki bir modekkn yola çıkarak "Yaşam evteri" oluşturacaklannı söyledi ABD'deld modeli örnek alarak da "Körier okulu" kurmak istediklerini beürten Sabancı, "Bu okullarda görev alacak öğretmenlere özei uzmanhk eğitimi verflmesi gerekiyor. Yapdan işler '1 numara' obun ki başkâlanna davetiye çıkarabüan" diye konuştu. Törende, merkezde eğitim gören bir gnıp çocuk taranndan halk oyıınlan gösterisi sunuklu. Sabancı aynca 27May»-4 Haziran tarihleri arasında Hollanda'da yapüan ve zihinsd engeDflerin kâüldığı özel otimpiyaüarda yüzme, aıüstik jimnastik ve aâetizm dallannda madarya kazanan Türk \lilli Takum'nm 14 oyuncusuna 10'ar cumhuriyet ahuu verdi (Fotoğraf: AA) Tatbikatla misilleme Atina'ya Kıbns r uyansı • Türkiye, Yunanistan'ın gerilimi ttrmandırma faaliyetlerine Toros 2000 tatbikatıyla karşılık verecek. Tatbikat kapsamında, iki yıl aradan sonra ilk kez Kıbns'a Türk savaş uçaklan inecek. ANKARA (Cumhuriyef Bürosu)-Türki- ye, Ege ve Kıbns'ta son aylarda gerilimi tır- mandıran Yunanistan'a, 21 -23 Kasım 2000 tarihleri arasmda KKTC'de düzenlenecek Toros- 2000 askeri tatbikatı ile yanıt vere- cek. Ekim ayında düzenlediği Nikiforos tatbikatmda adaya savaş uçaklannı gönde- ren Yunanistan'a misilleme olarak Türk sa- vaş uçaklan 2 yıl sonra ilk kez KKTC'ye inecek. Mıllı Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu ve Kara Kuvvetleri Komuta- nı Orgeneral Hilmi Ozkök de tatbikatı iz- lemek üzere KKTC'ye gidecekler. KKTC^de yapılacak Türk Silahlı Kuv\ etleri'nin (TSK) plan- lı tatbikatlanndan olan Toros-2000 tatbika- tı, Kıbns Türk Banş Kuvvetleri Komutan- lığı sorumluluğunda kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katılımı ile 21-23 Kasım 2000 tarihleri arasında KKTC'de gerçek- leştirilecek. Genelkunnay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye 'nın BM ve diğer ku- ruluşlann çözüm çabalanna destek olmak amacıyla, Kasım 1998 tarihinden bugüne adaya savaş uçağı indirilmediği belirtilir- ken buna karşın Yunanistan'ın geçen ekim ayında Baf Havaalanı'nı hizmete soktugu ve savaş uçağı intikal ettirdiği anımsatıldı. Yunanistan'a misilleme Açıklamada, Türk savaş uçaklannın bu nedenle bu yıl Geçitkale Havaalanı'na ine- ceği ve karşılıklı hizmet yardımı eğitimi ic- ra edileceğı bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Güney Kıbns Rum Yönetimi (GKRY), TOR-M1 fuzeleri, Milan-3 tanksanar füze- leri, toplar ve helikopterler tedarik ederek silahlanma faaüyetkrine yoğun bir şekflde de> r ametmektedir. GKRY ve Yunanistan'ın bu yaklaşunlarına rağmen Türkiye, küre- selleşen dünyanm çağdaş değerierinden bi- ri olan banşçı yaklaşımı esas alması nede- niyle Kıbns'ta banşa yöneük çözüm çaba- larmı desteklemey e devam etmektedir" Türkiye, Yunanıstan ile dostluk görüş- melerini ve Kıbns'taki aracılı görüşmeler sürecini dikkate alarak geçmişte, yılda iki kez yapılmakta olan Barbaros/Toros tatbi- katlannı tek taraflı olarak bire indirmiş, bu yıl da yine aynı nedenle Toros tatbikatını planlı tarihinden görüşmelerin sonrasına ertelemişti. KULTUR • SANAT www.perareklam.com.tr - www.sinemufilm.com - (O 212) 293 89 78 EN İYİ 2. FİUI: I EH İYİ EBKEK OYUNCU : | EMİTİCOH0inÛYÖNEIliaİ:| ENİYİMÛ7İK; ALKAZAR SÎMEMAİI Seansları: 1 2.00-14.00-16.45-19.1 5-21.30 ALKAZAR Cafe'de ) KE1NT 0YU1NCULARI 246 35 89 247 36 34 MICHAEI.FILA.YI9r Çfviren: TJılc Ercıı Tofit'înı; JVÎnlcolm Kay Dcknr: Ccııgiz Ozck Kostihu: A%T5cl Doğ.ın v- Her Cuma Saat^.OO'da Tel:(0.212) 293 24 66-67-249 72 97 tivatroovunevi 0212 251 6060 www.tiyatrooyunevi.com Komedi Oynayanlar: Mehmet Bİrkiye, Güneş Berbcroğlu, Hakan Gerçek, Şebnem Sönmcz 17-18-23-30 Kasım Saat:20.30 f ^ p ^ 19 Kasım Saat: 15.00 \ j T Ydneten: Mahir Günşiray Franz Kafka Sahne Tasanmt: Claude Leon UMHU&NM Işık: YükselAymaz ^n-J^S, Oyuncular Alper Devçlioğlu, Ece Eroğlu, Evren Yazıcı, Ayca Damgacı, Güven Ince, Mehmet PoUt, Mahir Günşiray 26 Kasım,Cuma 20.30 25 Kasım, Cumartesı 18.30 r, Adam Kitabevi (Beyoğlu) ve gi$ede. I Rezervasyon: 0212 254 9696 J C | 1 9 ITAT Tarlabajı Bulvan | I 5 H A. I\A I No: 120-122, B«yoğtu 1 Aralık Cuma 20.30 / 2 Aralık C.tesi 15.00-1S.30 Yeni Oyun. Koftes w Hcmcn önOntkkl &wat iyi hava ! kötühava 3-4-10-11 Cuma, Cumortaı 20:30 BİLSAK Snadvikı. Sctea Sok. Na7 Tdaan TeL (OI12) 2*3 28T9-99 16 - 17 Perfembe, Cuma 20:30 18 OmartBi 18:30 İSM TuU»)! B « n No 120-!Z2Tıkıno Tet (OZİ2) 254 96% 10. .VII BAKIRKÖY BELEDİYE TIYATROLARI 10. .Yll *B.B.TiO.YılııiıEıiyilıriı... İVANİVANOVÎC Yazan/Hu 1991'dcbeıMdlkaaı Y.E.K.M/24-25-30 Kasm 20.30/26 Kasım 15.30 EFES Pilsen'in knltöıve sanata katkılan aıtaıık sürecek. Sefer ÖZTÜRK Resim Sergisi 9-26 Kasım '00 EMLAK SANAT GALERISI Istıklal Cad No 4 Tûnel Tel.(0 212)252 6100 > MARY MARYYaun: Jean Kerr Yöoeten: Müşfik Kenicr Çeriren: Aaode Zeybekoğhı Y.E.K.M/ 29 Kasım 20.30 LUI24-25 Kasım 20.30 / 26 Kaam 15.30 Yazan/OUa; Anjm Yöaetoı/Orhan Aydın A.U/18tom20.30/19 Kasım 15.30 YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZI (Y.E.K.M.) ALTAN ERBULAKSAHNESİ (A.E.S) 9Kı»m AtalcöyGişeTel:(0212)4613!95 Başırı Sk. No.2 Kartıltepe Gı;e Tel: (0212) 543 7} 28 Biletler gişelerimizde ve Cumhuriyet meydanında satılmaktadır. Yııaı: Tırgıt Öııka» Ytıeten: Md(fik HENTER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog