Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

17KASIM2OOOCUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER JUDS'likan olayı • ANKARA(AA)- "Yargıtay, Müzeyyen Işıkgöz'e AIDS'li kan verilmesiyle ilgili yargılandığı davada beraat eden Kızılay Kan Merkezi Müdürii Naci Bilgin hakkmdaki hükmü bozdu. Şanlıurfa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi görevlilerinden Neriman Edhemoğlu ve Necmeddin Kılıç hakkındaki beraat karannı usul ve yasaya uygun bularak onayan Yargıtay 2. Ceza Dairesi, Kızılay Kan Merkezi Müdürii Naci Bilgin'in beraatma ilişkin karan ise oybirliğiyle bozdu. Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi'nden, 4 yıl önce verilen AIDS'li kanın, sezaryenle doğum sırasmda kullanılması nedeniyle Müzeyyen Işıkgöz ile kızı Rukiye Işıkgöz, hastalığa yakalanmıştı. Pamukkale için 4 yenikarar • DENtZLİ(AA)- Pamukkale Danışma ve Yönlendirme Kurulu, 'Beyaz cennet' olarak bilinen Pamukkale'nin korunması ve geliştirilmesi amacıyla yeni kararlar aldı. Denizli Valisi Yusuf Ziya Göksu, önümüzdeki dönemde uygulanmak üzere su ve drenaj kanallannın yapımı, yaya yolları ve seyir teraslan yapımı, yıkılan otellerin yerlerinin çevre düzenlemesi ile proje ve şaıtname hazırlanmasına karar verildiğini söyledi. Göksu, Pamukkale'nin kurtanlması için hemen harekete geçilmesi gerektiğini kaydetti. Anayasa Mahkemesi, kira artışlarını sınırlandıran hükmün iptali istemini reddetti Kiracılara müjdeANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Kira artışlarını sınırlandı- ran yasa, Anayasa Mahkeme- si'nin de onayından geçti. Ana- yasa Mahkemesi, Pazaryeri Sulh Hukuk Mahkemesi'nin is- temi üzerine kira artışlarını 2000 yılında yüzde 25'le, 2001 'de yüzde 10'la sınırlandıran yasa- nın anayasaya aykınhk iddiası- nı reddetti. Anayasa Mahkemesi, kiracı- lann ve ev sahiplerinin bekledi- ği kira artışlarını sınırlandıran yasayla ilgili karannı dün verdi. Anayasa Mahkemesi Başkan- vekili Haşim Kıhç, dünkü top- lantının ardından yaptığı açıkla- mada, Pazaryeri Sulh Hukuk • Kira artışlannı sınırlandıran yasa, Anayasa Mahkemesi'nin de onayından geçti. Anayasa Mahkemesi, Pazaryeri Sulh Ceza Mahkemesi'nin istemi üzerine kira artışlarını 2000 yılında yüzde 25,2001'de yüzde 10'la sınırlandıran yasanın anayasaya aykınlık iddiasını reddetti. Mahkemesi'nin iptal istemini karara bağlarken uygulamanın 2000 yılıyla ilgili olması nede- niyle yalnızca bu yıla ilişkin hükmü değerlendırdiklerini vur- guladı. Kılıç, "Sözteşmelerdeka- rarlaşbnlan kira paralannın bu yıl için yüzde 25 arrDnlacağuia" ilişkin hükmü anayasaya aykın bulmadıklannı, bu nedenle iptal isteminin 2'ye karşı 9 oyçoklu- ğuylareddedildiğinibildirdi. Kı- lıç, yerel mahkemedeki dava 2001 yılı kira artışına ilişkin ol- madığından bu yıla ait kira arhş oranının yüzde 10 olacağı hük- münün iptal istemini ise incele- me dışı tuttuklannı kaydetti. Kılıç, kira belirleme davala- nnda söz konusu sınırlamalara uyulacağına ilişkin hükmün de artış oranlanyla bağlantıh oldu- ğu için incelendiğini, ancak bu düzenlemenın de anayasaya ay- kın olmadığına karar verdikleri- ni belirtti. Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nin "kira ardşınısı- lurlandmnamn sözkşme özgür- lüğünüvemülkryethakkınızEde- lemediğuanay'asadakisosvaldev- let ilkesi gereği böyie bir düzen- lemenin yapılabikceğinr ret ka- ranna gerekçe yaptı. Anayasa Mahkemesi'nin bu karanyla, kira artışlarının bu yıl için yüzde 25, gelecek yıl için de yüzde 10 olacağına ilişkin yasa, geçeriüiğini koruyacak. Ancak herhangi bir yerel mahkemeden 2001 yılı artış oranına getirilen sınırlama için anayasaya aykın- lık iddiası ileri sürülürse bu iste- mi de Anayasa Mahkemesi yeni- den karara bağlayacak. Deprem güvenliği konferansı 'Geleneksel binalar daha dayanıklı' tstanbul Haber Servisi - Mimarlar Odası Genel Başkanı Oktay Ekinci, geleneksel mımari bakı- mından Türkiye'nin önemli bir birikime sahip olmasına karşın bunu kullanamadığını belirte- rek, "Gcçen yıl yaşanan deprem felaketkrinde y> kılan binlerce bina ara- sında ayakta duran gefe- neksel yapdann verdiği mesaj da çok iyi okuna- rakdeğerlendirflnıefidir" dedi.UNESCOKültürel Miras Bölümü, Avrupa, Asya ve Pasifik Bölge Başkanı Francis Cbilde, geleneksel bınalann mo- dern binalara kıyasla depreme daha dayanıklı olduğunu ifade etri. Kültür Bakanlığı, UNESCO ve Uluslara- rası Anıtlar ve Siteler FA8RIKAALTINYILDIZ SUNAR. Bilet fiyatları, bütünseanslarda 15 - 22 - 27 milyon TLdir. Sınırlı sayıdakı VIP brletlerimiz için Call Center'ı arayımz. Her yasla çocuk bilele labıdır. Rutrvasyan İçin: nter Konseyi'nin katkılanyla düzenlenen "Deprem Güvenliği: Geleneksel Mimariden Atanacak Dersler" konulu ulusla- rarası konferans, The Marmara Oteli'nde baş- ladı. Konferansın açılı- şında konuşan Mimarlar Odası Genel Başkanı Ekinci, depremle ilgili çıkartılan teknik yönet- meliklerin, geleneksel yapı sistemlerini tümüy- le reddeden bir anlayışa sahip olduğunu ve bu- nun değiştirilmesi ge- rektigini söyledi.UNES- CO Kültürel Miras Bö- lümü, Avrupa, Asya ve Pasifik Bölge Başkanı Cbilde ise dünyada oldu- ğu gibi Türkıye'de de son 50 yıldır geleneksel mimarinin yok edildiği- ne dikkat çekti. Yıkmtıdan kültürmerkezine Kandilti Kız Lisesi alanı içinde bulunan ve 1986 yıhndaki vangırtda kullanüamaz hak gelen Adile Sultan Sarayı, onanm ve restorasyon çalışmalannın ardından ts- tanbullulara eğitim ve kültür merkezi olarak hizmet verecek. KandiUi Kız Lisesi Kültür ve Eğföm Vakfi (KANKEV) Başkanı Prof. Dr. Türkân Saylan. toplam 3 kattan oluşan Adile Sultan Sarayı'nda, projenin tamamlanmasıyla her türiü kongre, seminer ve konferanslann gerçekleştirilebileceği 2 büyük konferans sa- lonuile çok sayıda toplanü salonunun bulunacağını anlatn. Prof. Dr. Saylan, mer- kezde sergi, konser ve eğrtime yöneük kurslann da düzenkneceğini kaydetti. Telif sorunu Yiızarlann adını Idtaptan çıkardüar BARISDOSTER tlköğretim okullannda Ingilizee derslerinde ders kitabı olarak okurulmak üzere Serhat Yayınla- n'nca basılan "EngHsh FbrTurksRisingStarStu- denfsBookö" adlı kitabın üç yazanndan ikisinin adı, kitabın 2000 yılı baskısın- da yayınevi tarafından iki yazann bilgisi dışında çı- kanldı. Olay üzerine iki yazar yargıya başvunır- ken Serhat Yayınlan, ki- tabın fıkir ve sanat eseri olmadığını, yazarlan da "memur" olarak gördü- ğünü açıkladı. Ingilizce öğretmenleri Gülden Özder, Sebnin Fmdıkoğhı ve önder Renküyüdmm'ın, 1996 yılında birlıkte yazdıklan Ingilizce ders kitabının 2000 yıh baskısından, Özder ve Fındıkoğlu'nun adlan çıkanhnca iki ya- zar, yaymevinin bu dav- ranışının emeğe saygısız- lık anlamına geldığını be- lirttiler. Avukatlan Ab- dullah Egeti, eser üzerin- de degişüdik yapıldığı ge- rekçesiyle, tstanbul Basın Savcıhğı'na başvurdu. Savcılık başvuruyu hakh bularak yaklaşık 2 bin ki- tabı toplatü. Serhat Yayın- Ian gelişmeler üzerine "KesmHkle iyi nryerJrviz" açıklamasını yaptı. 24 - 25 - 26 Kasım Mydonose Shovvland Atışılmışın dışına hoş geldiniz! Nefeslerinizi tutun! Bir dans ve perküsyon çılgınlıgı yaşamaya hazırolun! Trash, sadece 3 özel gösteri için Türkiye de. İSTANBUL SATIŞ NOKTALARI: Mydonose Cal! Center Gişeleri (Her gün saat: 10:00-22:00 arası): Akmerkez, Capıtol. Çatsı Maslak. D&R Erenköy. 0&R Nişantaşı. Galleria. The Marmara Otelı Mydonose Stıowland (Gösteri öncesıl AFM Sinenuları: Akmetkez. Teşvikiye. Carousel. Pyramid Tur Operatörleri: VIP Ttırizm Seyahat Merkezleri. KolonTour(0212|284 54 57 İntermt özeriınlen bilel satıslanmız baslamışlır. www.mydonose.com.tr Sürpriz! Bu muhteşem gösteriye gelen herkese. Fabrika Altınyıldız Mağazaları'ndan %10'Iuk indirim. ANKARA 22. İCRA DAİRESİ'NDEN Dosya No: 1999/48 Tatimat Satümasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı: Ankara, Çankaya ılçesi, Çoban- yıldızı Sokağı 8 kapı numarah Güneş Apartmanı'nın bulunduğu yere rastîayıp, ımann 5630 ada 16. parselini teşkıl eden ana gayrimenkulün 192/3824 arsa payh 1. kat 10 numaralı, 4 oda, salon ve müştemilatındaıı ibaret 168.55 m2 kullanım alanlı mesken vasıflı taşınmaz bir borç nedeniyle açık arttırma suretıyle satılacaktır. Ge- niş evsafı dosyada mevcut bılırkişi raponında açıklan- mıştır. Takdir edilen kıymeti : 60 000.000.000 Tl % 17 KDV alıcıya aıttir. Sadşşartlan: 1-Satış, 23.1.2001 gunüsaat 14.50'den 15.00'e kadar Adliye Mezat Salonu'nda açık artörma suretiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmın edilen kıyme- tın yüzde 75'ıni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacâklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok artnra- nın taahhüdü baki kalmak şartıyla 2.2.2001 günü aynı yerde aynı saatte ikıncı artnrmaya çıkanlacakhr. Bu art- tınnada da bu miktar elde edılememışse gayrimenkul en çok arthranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmın edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve sattş ısteyenm alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamm- dan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflanm geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektır. 2- Arttrrmaya iştirak edeceklerin, tahmın edilen kıy- metın yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Saoş, peşin para iledir, alıcı ıstedığinde 20 gü- nü geçmemek üzere mehil verilebılir. Tellaliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Bink- miş vergiler sataş bedelmden ödenir. 3- Ipotek sahibı alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa daır olan iddıalarmı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaş- madan hariç bıralalacaklardır. 4- Ihaleye kaühp daha sonra ihale bedelini yatırma- mak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara- sındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daire- mizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelınden ahnacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesın.göre- bilmesi için daırede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönnüş ve münderecannı kabul etmiş sayüacaklan, başkaca bilgi almak ısteyenlerin 1999/48 Tal. sayılı dosya numarasıy- la müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 7.11.2000 (*) Ilgililer tabinne irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 65275 0212 335 9335 katkılanyla. kshowlan www.mydonose.com.tr SARKAYA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2000/106 Davacı Gülperi Şaşmaz vekili Av. Resul Cankurtaran tarafından davalı Mustafa Şaşmaz aleyhine açılan bo- şanma davasında, Yozgat ili, Sankaya ilçesi, Alifakıh köyünden davalı Mustafa Şaşmaz'ın bilinen adresine davetıye çıkanlımş ve bila ikmal iade edilmiş, zabıtaca yaptınlan tüm araştınnalara rağmen teblıgata yarar açık adresi tespit edilemediğınden ilanen tebligat yapılması- na karar verilmiş olduğundan, Davalı Mustafa Şaşmaz'ın duruşmanın atılı bulundu- ğu 12.12.2000 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamaya yokluğunda devam edılıp ka- rar verileceğı hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 64364 DUZYAZI ORHAN BİRGİT Yepyeni Bir KIT.. Elindeki bütün sanayi ve ticaret kuruluşlannı hızla özelleştirmeye kararlı olan devlet, tesadüflerin kaçı- nılmaz sonucu ile yepyeni bir KfTin sahibi olmaya ha- zırlanıyor. Aslında, bu "tesadüf" sözcüğü yerine, devleti bu yola iten asıl gücün "hür teşebbüs" adı altında kolay ve kestirmeden para kazanmayı hırs haline getirmiş bazı batakçı banka patronlan olduğunu söylemeliyiz. Tasarruf Mevduatı Sıgorta Fonu'na devredilen se- kiz bankanın bağlı olduğugrup ya da holdinglerin ça- tsı altında yüze yakın şirket var. Bunlan üretimden alı- koymamak, dahası çalışanlan işsiz bırakmamak için hükümetin alacağı önlemlerin ana başlığı, önceki ge- ce yapılan koalisyonu oluşturan liderier toplantısın- dan sonra Ecevit tarafından yazılı olarak açıklandı. Açıklamada, hükümetin sorunu nasıl çözeceğini gösteren önlemlerin "önümüzdeki günlerde Banka- larKurulu'nda karariaştınlarak kamuoyunaaçıklana- cağı" bildiriliyor. Bu amaçla bir başbakan yardımcı- sının başkanlığında bakanlardan oluşan bir komite olusturuluyor. flk bakışta, hükümetin kurtaıma operasyonunu, mesela Egeli birkaç işadamının geçen hafta çarşam- ba günü ortak imzalan ile yaptıklan çağrı yönünde mi düzenleyip düzenlemeyeceği kimi zihinlerde bir sor- gu burgacına neden oluyor, ama o burgaç kısa bir sü- re sonra yenni daha akılcı çağnşımlara bırakıyor. Şimdi o çağnşımlan ırdeleyelim. Bugünkü kabarık batık banka lıstesi oluşmadan, yani Bankaalık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun son operasyonundan önce kimi kıyı bankalan "off- shore'un mağduriannın sürdürdükleri eylemler üze- rine Sayın Mesut Yılmaz'ın ısrarlı girişimleri ile hü- kümetin bir yasa tasansı hazırlayarak zarar görenle- rin kayıplannı Hazine'den ödeyeceği duyurulmuştu. Gerçi, o yasa hazırlandı ve TBMM'ye gönderildi, ama daha bu aşamada bile haklı tepkiler öylesine bir- birini izledi ki Bütçe ve Plan Komisyonu' nun, kolay yoldan çok faiz sağlamacı bir grubun uğradığı zara- n, ülkenin dürüst vergi mükelleflerinin ceplerinden alma gibi bir düşünce taşımadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla o tasan şimdı uykuya tefk edilmiş, hü- kümette off-shorezedelere verdiği sözü, ucundan bi- le olsa tutmuş oldu. Gelelım, Cumhuriyet'te 31 Ekim günü yayımlanan listeye göre o bankaya bağlı 89 şırketin geleceğine. Bunlann içinde, yazılı ve görsel medya kuruluşlan var. Dağıtım, pazarlama kuruluşlan, tekstil, turizm- otelcilik, konut yaptırma, besicilik, süt, et, elektrik üretimi gibi kısaca aklınıza gelecek hemen her türiü ticaret ve sanayi oluşumu var. Hani, Mahmutpaşa Yokuşu'ndan inerken o işini yapmak isteyen pazarcının "batan geminin bunlar" diye avaz avaz müşten aradığı önündeki koca tez- gâhın üstüne sıralanmış birbınne uyan uymayan bir sürü malı çağnştıran bir sergilenme. Egeli aklı evvel bir iki pamuk elli girişımcimiz, ilan yolu ile kuyuyataşı atmamış olsa, kimi gazetecilerde aklın yolu tektir deyip bir özel kurtaıma girişimi dü- şünmeyecekler ve dolayısıyla da dünkü Bakanlar Ku- rulu toplantısındaki görüşmeleri anlatan nöbetçi Hü- kümet Sözcüsü Rüştü Kâzım YüceJen'e soru üs- tüne soru yöneltmeyecekler. Tam aksine hükümetin bir "AKUT" timi olmaya- cağını, zira namuslu ve durüst yurttaşlannın vergile- rine el atmayacağını düşünecekler. Dahası, emekli- ntn, memurun, işçinin hırsının burnunda olduğunu bir yana itmeyecekler. "Kaldı ki" diyecekler "öyle bir gözü pek cesaref- te hükümet Egeli birkaç işadamının kılavuzluğunda bir kurtarma operasyonuna girse bile, hem Dûnya Bankası hem de IMF bugüne kadar açtığı kredibili- te notlannı bir çırpıda geri alacaktır." Peki Ne olacak? O zaman Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Öz- kan'ın başkanlığında üç partiden bakanlann katılımı ile dün kurulan komitenin fazla bir işlev yapmayaca- ğını, çünkü asıl sorumluluk yükünün Sigorta Mevdu- at Fonu'na ve dolayısıyla Bankacılık Düzenleme ve DenetJeme Kurulu'na ait olduğunu birbirimize hahr- latacağız. Bu hatırlatmanın sonucu, Istanbul'a taşınan Tür- kiye Iş Bankası'nın bu nedenle boşattarak BDDK'ye kiraladığı Kızılay'daki o görkemli gökdelenin geçici, ama uzun bir süre için de olsa yepyeni bir KtT oluşu- muna da ev sahipliği edeceği sonucu karşımıza çı- kacaktır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bu şirketlerin ekonomiye katkısını sürdürmek, hatta art- tırmak için çalışmak zorunda kalacak; dolayısıyla bunlann her birine ya yeni kayyumlar atayacak, ya da eski yöneticilerinden kimini bu görevle yerlerinde bırakacak. Böylece binlerce insanın ücretlerini alarak, evlerini geçındirmelenni de sağlama yoluna gidılecek. Tabii, o arada amacı elindeki KlT'leri bir an önce özelleştirmek olan hükümet, bu şirketlere de çekidü- zen verip yeni sahiplerine pazarlama yöntemlerini arayacak. Çünkü devlet, şu anda gazete yayıncısı, televizyon istasyonu sahibi, otelci, dağrtımcı, pazariamacılık gi- bi adeta emrivaki bir sürü kurumun sorunlan ile kar- şı karşıya kalmış durumda. Ülkenin yeni ve belki de en büyük, ama en karma- şık KİTinin yeni patronu Zekeriya Temizel'e Allah kolaylık versin. Yolu ve önü açık olsun. Faks:0212-677 07 62 E-mail:obirgit(« e-kolay n e t ül KOOP-C'den DOSTLUK VE DAYANIŞMA YEMEĞÎ Cumhuriyet Mahallesı hizmet |Ç binmlen kapsamında kurulan ~ "OKUR ÇEVRE KÜLTÜR ve İŞLETME KOOPERATtFİ" gerek ortakları, gerekse Cumhunyet Mahallesi proje- sınde yer alan tüm mahalle sakinlerı ile tanışmak, kaynaşmak ve daha sıcak ılışkiler kurmak amacıyla bir "DOSTLUK ve DAYANIŞMA YEMEĞİ" düzenlemişrir. 25 Kasım 2000 Cumartesi günü Saat: 19'da ARMA- DA OTECde yapılacak (Sultanahmet-Ahırkapı) yemek- li toplanhya katılmak isteyenler kooperatif meTkezinden telefonla aynntılı bılgı alabilirler. Yemek davetiyeleri 21 Kasım 2000 tanhinde koope- ratif merkezinden satışa çıkarhlacak ve davetıyeye göre rezervasyon yapılacaktır. Bilgi için Tel: 0212 520 2191-92 ' . Fax : 0212 520 50 23 Adres : Türkocağı Cad. Basın Sarayı No:l Kat:4 " Cağaloğlu/İSTANBUL (TÜRKİYE GAZETECİLER BÎNASI) Iran Konsolosluğu Karşısı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog