Bugünden 1930'a 5,439,331 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17KASIM2000CUMA HABERLER DUNYADA BUGÜN ALİSİBMEN Soğukkanlı Olmak Gerek Tam teslımıyet ıle toptan retten oluşan ıkı uç arasında çok genış bır alan vardır kı muzake- re ya da pazarlık deyın ıstersenız, goruşmele- n ışte bu genış alanda cereyan eder Polıtıkanın en onemlı kurallarından bın, bu alanın varlığını ve soz konusu yuzeyın hangı bolgeierınde at koşturulabıleceğını btlmek ve bunu hıç unutmamaktır Katılım Ortaklığı Belgesı'nın (KOB) açıklan- masının ustune, bır de Avrupa Parlamento- su'nun (AP) Turkıye raporunun eklendığı ve ul- kemızde çok kışının ozellıkle bu ıkıncısı uzen- ne buyuktepkıye kapıldığı donemde bu gerçe- ğı anımsamakta sayısız yararlar olduğu kuşku gotûrmez Türk ınsanı tepkılennde haklıdır KOB'da Kıb- ns şartının ılen surulmesının üstunden çok geç- meden AP'de alınan kararda, Turkıye Cumhu- nyetı'nın "Ermenı soykınmını" kabu\ etmesı ta- leplen yenılır yutulur cınsten değıldır Dün de belırtmeye çalıştığım gıbı, doğrusu bu sonuçlarda, ne pahasına olursa olsun, AB uye- lığı tutkusu goaıntusu venlmış olmasının da bu- yuk payı olduğu yadsjnamaz. ••• Ne pahasına olursa olsun AB uyelığı teslımı- yetçılık ucunu nasıl oluşturuyorsa, ozellıkle AP karannın ertesınde, "Eehh canlan ıstersei" de- yıp, dıyaloğun kepenklennı ındırmek de reddı- ye ucunu oluşturmaktadır Ikısı de yanlış1 "Bır kere Avrupalı olalım da, o sayede hem ekonomımızı guçlendınr hem sosyal ve sıyasal sorunlanmızı çozenz" goruşunun hıçbır daya- nağı yok Hıçbır ulke kendı ekonomık, polrtık ve sosyal sorunlarını dış guçlere çozdurmek olanağını butmuş değıldır Unutmayalım sızın yennıze duşunen, sızı de- ğıl, kendını duşunur 1920'lerde, bazı çevrelerde revaçta olan manda goruşunun ne sonuçlar verdığını ıkı dun- ya savaşı arasındakı zaman dılımı ıçınde yaşa- yarak gordu ınsanlık • • • Bu gerçeklen boylece vurguladıktan sonra, elımızı vıcdanımıza koyup duşunmek zorunda- yız Turkıye bugunku sıyasal, ekonomık ve sos- yal yapısıyla, eğıtım duzeyıyle, AB veya çağının onde gelen herhangı bır kuruluşuna rahatlıkla katılabılecek duzeyde mıdır? Bıze yoneltılen eleştınlenn hepsı yanlış, hep- sı haksız mıdır^ Duzeltılmesı ıstenen hususlar, asiında duz- gundurler de onlar mı bıze ıftıra edıyorlar? Bırakın AB'yı ya da ABD'yı bır yana, kımı hat- ta çoğu goruntuler bızlen rahatsiz etmıyor mu? Derını ve sığı, yanı ılk bakışta goze gorunme- yenı ve gorulenıyle devlet aygıtı çağdaş mı? Eğıtımın duzeysızlığı yureğınızı sızlatmıyor mu? Hâlâ butun kurum ve kurullanyla çalışan laık ve demokratık bır duzenın oluşturulamamış ol- ması, duşunen herkesı tedırgın etmıyor mu? Hukuk duzenımız çağdaş, yargı erkımız etkın, hızlı, adıl mı7 Tore cınayetlennı çozememış olmamız, denn bır toplumsal yaranın gostergesı değıl mı? Idam cezalannı Avrupalılar gozumuze sok- masalar, ıçımıze sındırebılecek mıyız'7 Kısacası, muzakerenın ya da dılersenız pazar- tığın genış alanına çekmelıyız butun sorunlan- mızı. Soğukkanlı ve komplekssız bır bıçımde tar- tışmalıyız, bıze soylenenlen ve bızden ıstenen- len Goruşlerın tutarsız yanlannı ortaya koyar- ken kendımız de tutarlı goruşler uretmelıyız. Avrupa'ya. yanı sebep sonuç ılışkısını doğru ırdeleyen rasyonel goruşe gıden yol ışte bu yu- zeyden geçıyor Avrupa'yı, katılmasıyla zengınleştırecek Tur- kıye ışte boyle bır Turkıye olacaktır O yolda da adım adım, azımle ama aynı za- manda soğukkanlılıkla yurumek gerek. Sayıştay, verileri sağlıklı bulmadı Kamuda 430 trilyon liralık kayıt dışı kredi ANKARA(Cumhuri- yet Bürosu) - Sayıştay, TBMM Plan ve Butçe Komısyonu'na gönder- dığı yazıda, 29 kuruluşun 430 tnlyon hralık dış kre- dıyı butçede gosterme- dıİdennı, devletrntoplam borcu ve butçe gıderlen konusundakı venlenn sağlıklı olmadığını bd- dırdı De\ let Bakanı Tunca Toskav "nufus sa- yımının, sıstemdekı bir hataUemalulolduğunu" behrterek beledıyelenn devletten alacaklan yar- dımı arttırmak ıçın nufu- su fazla gosterdıklenne dıkkat çektı TBMM Plan \e Butçe Komısyonu'nda, dun Başbakanlık ve bağlı ku- ruluşlannın butçelen ka- bul edüdı Goruşmelersı- rasında komısyon başka- nı Metin Şahin, Sayıştay başkanlığından kendıle- nne bır "uygunluk yazı- a" gondenldığuu soyle- dı Sayıştay yazısında, 29 kuruluşun 430 tnlyon lı- ra tutanndakı dış kredıyı bütçede gosleraıedığı ve Hazıne Musteşarhğı ka- yıtlannda bulunmadığı vurgulandı Temsılcı, u Bu tutaıiar MecHs'in bügisidtşındaharcanınış- ur. Hiçbır savmanhk he- sabma geçmemıştir" dı- ye konuştu Temsılcı, butçeleştınlmeyen borç- lann 430 tnlyon lırayla sınırlı olmadığını, kendı- lerının ancak bu mıktan belırleyebıldıklennı söy- ledı Şahın bununüzen- ne Malıye Bakanlığı ıle ılgılı kuruluşlardanbutçe dışı bu ha-camalan but- çeleştırmeiennı ısteye- ceklennı bıldırdı Goruşmeler sırasında Gumruk Müsteşarlı- ğı'nın çalışmalanyla ıl- gılı bılgı veren Devlet Bakanı Yüksel Yalova, "Paraşut, Batina ve Buf- fato" operasyonlan so- nucunda bugune kadar 66 gumruk memumnun gorevden uzaklaştınldı- ğını soyledı Baüklamı sabş plaıu hazır BDDK, fondaki bankalara ilişkin eylem plarunı hazırladı. Etibank ve Bank Kapital dışındaki 8 banka için süreç belli oldu. Hazine, tek yönetim altına alınan 8 banka için 6.1 milyar dolarlık kâğıtlan verdi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Hazıne'den 6 milyar 150 mılyon dolarlık devlet ıç borçlan- ma senetlennı almasımn ardından ey- lem planını açıkladı Fondaki banka- lann Nısan 2001 sonuna kadar satışı- nın ongorulduğü eylem planına göre, bankalan satın almak ısteyenler20 Ka- sım Pazartesı günunden ıtıbaren 15 Aralık'a kadar başvuru fonnlannı ku- rula teslım edecekler Kurul, öngörû- len koşullan taşıyanlann bankalarda ınceleme yapmalanmn ardından one- nlennı alacak, ardından Şubat 2001 'de ıhale açacak Kurul, fondaki Etibank ve Bank Kapital dışındaki 8 banka ıçın tek yonetun kurulu oluşturdu Hangı bankayla ılgılı karar alınacaksa o ban- kanın genel muduru yonetım kurulu- na 7 uye olarak katılacak Hazıne, BDDK'ye Etibank ve Bank Kapital dışındaki 8 banka ıçın verdığı 6 milyar 150 mılyon dolarlık kâğıtla- nn koşullannı açüdadı Bunagöre, 1 5 mılyon dolar karşılığı TL tutannda, değışken faızlı 17 Eylûl 2003 tanhın- de gen ödemesı yapılacak olan tahvıl çıkanlacak Bu tahvılın, valor tanhı ıtıbanyla Hazme'mn behrleyeceğı fa- ız oram üzennden ılk kuponu 21 Mart 2001'de odenecek, daha sonrakı ku- pon odemelen 6 ayda bıryapılacak re- ferans ıhalelenne endekslı olarak ger- çekleştınlecek. Yme 1 5 mılyon dolar karşılığı TL tutannda net değerlı, net değer üzennden yûzde 34 58 yıllık bı- leşık faızı ıçeren nommal değerlı, ıs- kontolu, 24 Nısan 2002 tanhlı özel ter- tıp devlet tahvıh venlecek Dovız cınsınden olan 3 milyar 150 mılyon dolarlık tahvıl ıse 5 yıl vadelı, yılda bır LİBOR+2 25 faız odemelı olacak Bu kâğıtlann valör tanhı ıtıbanyla ıç borç stokuna dahıl edıleceğını açıkla- yan Hazıne, fon tarafindan gen ode- menın, Aralık 2002'den ıtıbaren baş- layacağını ve bu borca tahakkuk ettı- nlecek faızle bırlıkte 6 ayda bır taksıt- ler halınde 10 yıl ıçensınde olacağmı bıldırdı Venlen 6 mılyar 150 mılyon dolarlık senetlerle bankalann malı gostergelennın duzeltılmesı ve faız nskme karşı konınması, açık pozısyon nsklenmn azaltılması ve gerektığmde ıvedı nakıt gereksınımının karşılanma- sının hedeflendığı belırtılen açıklama- da. "Bankalann bu tahvilkrirepopi- yasasında, Merkez Bankası açık piya- sa ışlemlennde\edısponibüıteyukum- lüluklennı karşılamakta kullanarak bir miktar hkıdıte sağlayabilmesi ve yuksek malı\etiı fonlamav a bağımlılık- lannın azalması hedeflenmekte, bu sa- yede de piyasa faizleriıün olumlu etki- lenmesi beklenmektedır" denıldı BDDK dun yazılı olarak fondaki bankalann satışına ılışkın eylem pla- nını açıkladı Açıklamada, Hazıne Musteşan Selçuk Demıralp ıle BDDK Başkanı ZekeriyaTeımzelarasında ım- Tasarı TBMM'den gecti Vakıfbank'a özelleştirme yolu • TBMM Genel Kurulu'nda kabul edılen tasan ıle, Vakıfbank sermayesının yuzde 75'ını oluşturan hısse senetlennın serbest pıyasada satışına vıze venldı Devlet Bakanı Yalova, yapüan duzenlemeyle Vakıfbank'ın bınlenne "peşkeş çekılemeyeceğını" ılen sürdu ANKARA(Cumtauriyet Bûrosu) - Vakıflar Banka- sı'nın hısse satışı yoluyla ozelleştınlmesını ongoren tasan, dûn TBMM Genel Kurulu'nda kabul edıldı Yasa ıle banka sermayesı- nuı yüzde 75'ını oluşturu- ran hısse senetlennın ser- best pıyasada satışına vıze venldı Özelleştırmeden sorumlu Devlet Bakanı Yüksel Yalova, bu duzen- lemeyle, Vakıflar Banka- sı'nın bınlenne "peşkeşçe- küemeyeeeğini" ılen sure- rek bu özelleştınnenın "bfiyûk bir rağbete" yol açacağmı soyledı TBMM Genel Kuru- lu'nda dun kabul edılen yasa ıle Vakıflar Genel Mudürluğu'nun elınde bu- lunan yuzde 20'lık B gru- bu hısselere-ılışkın satış yasağı kaldınldı Yasa ıle öngorulen düzenlemeler özetle şoyle • 99 yıl sureyle hızmet amacıyla kurulan Vakıflar Bankası ıçın sınırlama kal- dınlarak suresız faalıyette bulunması sağlandı • Banka sermayesının mıktan ıle her payuı ıtıba- n kıymetının, banka ana sözleşmesuıde belırtılece- ğı hukme bağlandı • Hısse senetlennın sa- tışını kısıtlayan hukumler kaldınldı Hukumet, du- zenlemeye gerekçe olarak bankanın malı yapısını guçlendırerek ıdan ozerk yapıyı sağlamlaştırmak olarak göstenyor • Hısse senetlennın A, B ve C gruplanna aynlarak nama yazılması benımsen- dı BankaldareMeclısı'nın dördû A, bın B, üçu de C grubu hısse senedı sahıple- nnı temsıl etmek uzere 8 üyeden oluşacağı hukme bağlandı • Banka genel müduru- nun bankacılık veya ışlet- mecılık alanında en az 10 yıllık meslekı deneyıme sahıp olması benımsendı * Hısse senedı satışında Devlet Öıale Yasası ve Mu- hasebe-ı Umumıye Yasası hukumlen uygulanmaya- cak Vakıflar Genel Mu- durluğü'ne art B grubu hıs- seler, halka arz suretıyle satılabılecek Buhısselenn satışı yapılmadan A gnıbu hısselenn satışı karan alı- namayacak • A grubu hısselenn sa- tılması \e Vakıflar Genel Mudürluğu'nun A grubu hısselerındekı payı yuzde 50 oranınınaltınaduşunce- ye kadarbankanın Umumı Murakabe Heyetı'nce de- netlenmesı, A grubu Idare Mechsı uyelennden bınsı- nın seçımı ve ücretlennın belırlenmesı, genel mudu- run atanması ve gorev su- resı ıle gorevden ahnması gıbı konularda başbakanın yetkıh olacağı geçıcı mad- de düzenlemesıyle hukme bağlandı İĞNEIİ FIRÇA ZAFER TEMOÇİN zalanan ıkraz (borç verme) anlaşma- sıyla, TMSF'ye ozel tertıp 3 milyar dolan TL, 3 1 milyar dolan dovız kâ- ğıdı olmak uzere toplam 6 1 mılyar dolarlık ozel tertıp devlet ıç borçlan- ma senedı venldığı bıldınldı 8 bankaya tek yönetim Etibank ve Bank Kapıtal'le ılgılı bı- lanço mcelemelenmn henuz tamam- lanmadığı, durumlannın netleşmesı- nm ardından karar venleceğı öğrenıl- dı Bu ıkı banka dışmdakı, Turkbank, Interbank, BankEkspres, Sumerbank, Egebank, Yaşarbank, Yurtbank ve Es- bank'ta tek yonetım kurulu oluşturul- du Bu yonetun kurulu da, eskı Hazı- ne Musteşan, Malıye Bakanlığı'ndan mufettış kökenlı, Koç- bank'ta uzun sure yonetım kurulu başkanlığının ar- dından Mudurnu Tavukçu- luk'ta da çalışan YOK uye- sı Tevfık Alünok, Sıyasal Bılgıler Fakûltesı'nden Prof Dr Çeük Kurdoğiu, Merkez Bankası nda eskı- den gorev yapmış olan Tanju Polatkan. murakıp kokenlı Tasarnıf Mevduatı Sıgorta Fonu adına el ko- nulan banka yonetımlenn- de yer almış olan Adlan Özen ıle eskı tş Bankası Teftış Kurulu Başkanı Ha- san Ulukanlı ve Marmara Unıversıtesı'nden oğretım uyesı Hasan Eken'den oluştu Açıklamada, "Bu bankalann genel müdurie- ri, kendi bankalanıun ka- rariarı alınırken \onetim kuruluna 7. u\e olarak ka- ölacaklardır" denıldı Nisana kadar saülacaklar Devlet batıklann iştiraklerini de kredi ya da yasal düzenlemelerle kurtaracak Bankalann yeni yükii, şirketleri ANKARA(Cumhuriy«tBüro- su) - Hukumet. batan bankalann şıncetlennın ekonomık faalıyet- lennı surdurmelennı sağlama ka- ranyla, batıklann şırketlennı de kurtaracafını ortayakoydu. Boy- lece bıryük daha ustlenen devle- tın, kredi aktararak ya da yasal duzenlemeyle yenı yollar bula- rak destek sağlayabıleceğı belır- nlıyor Bankalara, grup şnketle- nne aktanm yapılarak malı bun- yenın zayıflatıldığı gerekçesıyle el konulduğu dıkkate alındığın- da, devletm de aynı uygulamayı başka bn" yolla devlet kaynakla- nnı kullanarak surdurmesı anla- mma gehyor Batık bankalann şırketlen dışında da zor durum- daolanşırketlerbulunduğu böv- le bu- uygulamayla "mınıcılık yapdınış olacağı'' belırtılıyor • Hükûmet Sozcüsü Ruştû Kazım Yucelen, şırketlerle ılgılı karann kurtarma operasyonu olmadığını savunarak "Bundan böyle yapanın yanına kâr kalmayacaktır" dedı Guvenlık Bakanı Yaşar Oku- yan'ın yer alacağı çalışma grubu oluşturulduğunu bıldırdı Yûce- len, çalışma grubunun, sektorler- Lıderler doruğunda ıstıhdam \e ekonomının olumsuz etkılen- memesı ıçın alınan batık banka- lann şırketlennm kurtanlması karan Bakanlar Kurulu'nda gö- rüşuldu Hukumet Sözcusu Rfiş- tü Kazun Yücelen, karann kur- tarma operasvonuolmadığını sa- vunarak "Bundan böyle yapanın vanına kâr kalma>acakar" dedı Hukumetın, Bankacılık Duzen- leme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) çalışmalanndan mem- nunıyeünı ıfade eden Yücelen, BaşbakanYardımcısı Hüsamertin Ozkan başkanlığında, devlet ba- kanlan Recep OnaL Tunca Tos- kav. FarukBal ıle Malıve Bakanı Sûmer OraL Çalışma ve Sosyal le goruşüp sorunlan tespıt ederek önenlennı Bakanlar Kurulu'na getıreceğını bıldırdı Yurtdışına srvasi garanti Hukumet, yahuzca batık ban- kalann Turkıye'de faahyet goste- ren şırketlennı değıl,yurtdışında- kı ışlenyle ılgılı de destek sağla- maya çalışıyor Turkıye, tsraıl'uî ve Bulganstan'ın faahyetlenne son vennesını ıstedığı, örneğm Ceylan Holdıng'ın şırketlenne de bu çerçevede destek sağlavacak Romanya'dakı Bayındırbank'ın sahıbı KamuranÇörtfik'eaıt olan Banca Turco Romana'yla ılgılı çalışmalar yapmak uzere BDDK elemanlannın Bükreş'e yollan- ması da bu çerçevede dıkkat çek- tı BulganstandaCeylan Inşaat'ın yapacağı 500 mılyon dolarlık ıkı baraj ve otoyol ışı karşılığında Enerjı Bakanlığı'nın bu ûlkeden enei]i almasına ılışkın anlaşma ımzalanmıştı BakanlarKurulu'nda Bulgans- tan, Israıl ve Romanya gıbı baûk bankalann şırketlennın ış yapüğı devletlere, maddı guvence değıl, "sij'asi guvence ve destek" venl- mesmın benımsendığı belıröldı Ecevıt de, "Bankalar operasyo- nunda ortaya çıkan tabio iç açıcı degfl. Sıkmhlar getirecek bir tab- lo. İstikrar geürecek onlemter al- mak zonındayız" dedı Satış surecı de şöyle ger- çekleşecek • Kurum, 20 Kasım Pa- zartesı gunûnden ıtıbaren banka hısselennı satm al- mak ısteyenlenn başvuru fonnlanm almaya başlaya- cak Başvuru ıçın son gün 15 Aralık olarakbelırlendı • Kurulun saptadığı banka hısselennı satın al- mak ıçın başvuracaklarda aranacak koşullan taşıyan- lar, kurulca onaylanacak Bu ışlem 22 Aralık'ta bıte- cek • Gereklı koşullan taşı- yanlarla gızlılık sozleşme- sı yapılarak ılgılendıklen bankalarda ınceleme yap- malan sağlanacak încele- melenn ardından kuruluş- lann onenlen alınarak de- ğerlendınlecek Bu sureç Ocak 2001 'e kadar devam edecek • TMSF ıhale şartname- lennı hazırlayarak ıhalele- nn açılması, duyulann ya- pılması surecuu d"e Şubat 2001 'de tamamlayacak • Hısselen satın almak ısteyenler şartnamelen dıkkate alarak bankalar hakkında her tûrlü bılgıyı edmıp gerektığmde yenı- den mceleme yaparak tek- hflenm hazırlayacak ve Nısan 2001' ın ılk haftasın- da fona ıletecekler • Teklıfler, değerlendı- nlıp ıhale sonuçlandınl- ması Nısan 2001'uı sonu- na kadar gerçekleştmle- cek. Ardından satış sözleş- melen ımzalamp hısse devnne geçılecek SlFIR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR oralcalislar@yahoo.com Genelkurmay Genel Sekreterı Tumgeneral Aslan Guner'ın Ankara Gazı Orduevı'nde yazariara verdığı davetten sızlere aktarabıleceğım ılgı çekıcı noktalan duşunuyorum llgınç goruntulerden bınsı Cengiz Çandar ve Mehmet Aiı Bırand'ın davetlı ol- masıydı Şemdın Sakık'ın sahte ıfa- delenne monte edılen gazetecıler- den ıkısı Çandar ve Bırand'dt Onla- nn adı Genelkurmay'ın "andıç" adı venlen belgesınde de yeralmıştı Da- vet bır yuzleşme de sayılabılırdı Tumgeneral Guner, baştan bu ko- nuyu konuşmak ıstemedıklennı, Ge- nelkurmay'ın bu konudakı açıklama- sı dışında bır şey soylemeyeceklen- nı belırterek bır anlamda tartışmayı noktaladı Gazetecıler yıne de bu ko- nuyu sormaya devam ettıler Edındı- ğımız ızlenım, Genelkurmay artık o donemın geçmışte kaldığı mesajını vermek ıstıyordu Tabıı o zaman ka- famıza yakın tanhteyazilmış Hazıran 2000 tanNı "andıç" belgesı takıldı CHP-HADEP ılışkısını sankı yasal ol- mayan bır ılışkıymış gıbı ele aian bel- Parlamento'dan Genelkurmay'a genın bırçok yanlışı da ıçınde bann- dırdığı, Attan Öymen'ın Hasan Ce- mal'e yolladığı mektupta da vurgu- ladığı gıbı ortaya çıktı Başbakan Bülent Ecevit. bellı kı bu belgenın etkısıyle CHP'yı HA- DEP'le ışbırlığıne gırmekle suçlamış- tı ikı yasal partının ışbırlığı yapması ya da bır konuda goruşmesı Genel- kurmay'ın raporyazmasını gerektin- yor muydu"? Haydı boyle bır rapor yazıldı dıyelım, seçımle gelmış bır Başbakan'ın kendı eskı partısını bır başka yasal partıyle ışbırlığıne gınyor dıye suçlaması ne anlama gelıyor- Genelkurmay'ın davetınde bıryan- dan kendı aramızda konuşuyor, bır yandan da Tumgeneral Guner'ın bu konudakı sorulara verdığı cevaplan oğrenmeye çalışıyorduk Guner, ıl- kınden farklı olarak Hazıran 2000 yı- lındakı raporun bır yargı ıçermedığı- nı bılgı notu olarak ust makamlara ıletıldığını soyledı Bu sozler eskı an- dıçın pek benımsenmedığını ıfade eder mı? Ancak gorulduğu kadany- la "andıç "lar konusu daha bır sure tartışılacak Genelkurmay davetı sırasında ga- zetecı arkadaşlar genel sekretere Av- rupa Bırlığı, Ermenı sorunu, Kıbrıs sorunu gıbı çok teme) sıyası konular- da arkası arkasına sorular sordular Genel sekreter de, bu konularda or- dunun goruşlennı yansıtmaya çalış- tı Ordunun bu konudakı goruşlerı zaten zaman zaman basın yayın or- ganlannda yer alıyor Gazı Orduevı'nı terk ettıkten son- ra kendı kendıme sorular sormaya başladım Bır ulkenın sılahlı kuvvet- lennın ulkenın en temel konulardakı goruşlen neden sık sık gundeme ge- lır? Boyle bır durum noımal mıdır'? Örneğm Avrupa Bırlığı konusu Bu konu tamamen sıyası bır konudur ve bu sıyası konuda karar mercıı de sı- yası ıradedır, yanı Meclıs ve huku- mettır Ermenı konusu da, Kıbns so- runu da aynı sınıflandırma ıçıne alı- nabılır Bızde bu konularda askenn ne du- şunduğu her zaman one çıkjyor He- pımız de bunu noımal karşılıyoruz Yanlış anlaşılmasın, ordunun bu ko- nudakı goruşlennı açıklamasına kar- şı değılım Ne duşunduklennı merak da edıyorum Asiında ben butun devlet kurumlannın ve devlet me- murlannın goruşlennı ozgurce açık- lamasından ve sıyaset yapma ozgur- luğune sahıp olmasından yanayım Demokratık ulkelerde artık memuriar sıyaset yapabılıyorlar Ancak burada belkı tartışılması ge- reken nokta sıyası ıradenın tavn Başbakan Bulent Ecevıt'ın, Katılım Ortaklığı Belgesı'nde (KOB) yer alan Mıllı Guvenlık Kurulu'nun bır danış- ma organına donuşturulmesı ısteğı- ne verdığı cevap ışte bu anlayışı çok guzel yansıtıyor Ecevıt, "MGKzaten bırdanışmaorganı" demezmı Ger- çekten MGK bır danışma organı mı? O zaman neden MGK'nın saatlersu- ren kntık toplantılan yayın organlan- nın gundemınden duşmuyor^ Ne- den ulkenın en temel sıyası konula- nnın ılk muhataplarından bınsı as- kerler oluyor? TBMM'de dun bırçok parlamen- terle konuşurken hep bu soruyu sor- dum, "8u konular asıl sızın konula- nntz değıl mı^ Sıyası ırade kendı ıra- desını başkasına devrederek bu ûl- keyıyönetebılırmû" Benı tatmın edı- cı bır cevap verdıktennı soyteyemem Şıkâyet edıyoriardı ya da susuyor- lardı Meclıs kondorlannda dolaşır- ken Meclıs'ın ne zaman karar vencı etkınlıkte bır organ olacağmı duşu- nup durdum. • • • Ahmet Kaya'nın olum habennı al- dığımda denn bır uzuntu duydum. Onu, cadı kazanlanna atan anlayışı öfkeyle anımsadım Kendı suskunlu- ğumuza hayıflandım
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog