Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

-I7KASIM2000CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Durtnuş'tatı eczacdara baskıPPA içeren ilaçlann yaratabileceği tehlikelere karşı açıklamalarda bulunan Ankara Eczacı Odası Başkanı Mustafa Demir, Sağlık Bakanı Durmuş'un odayı baskı altına almaya çalıştığını söyledi ANKARA(CumhuriyetBürosu)- An- kara Eczacı Odası Başkanı Mustafa De- mir, PPA içeren soğuk algınJığı ve diyet ilaçlann yaratabileceği tehlikelere karşı oda olarak yaptıklan basın açıklamala- rmın ardından Sağlık Bakanlığı'ndan 3 müfettişin odayı teftişe geldiğini bildir- di. Demir, Sağlık Bakanı Osman Dur- muş'un. anayasa ve yasalardaki antide- mokratik maddelere dayanarak denetle- m e mekanizmasını kullandığıru, Türk Eczacılan Birliği'nden sonra Ankara Ec- zacı Odası'nı da baskı altına almaya ça- lıştığını söyledi. Demir, dûn yaptığı ya- zılı açıklamada; FDA'nın, PPA içeren soğuk algınlığı ve diyet ilaçlan konu- sundaki raporu doğrultusunda, oda ola- rak halk sağlığını korumaya yönelik açıklamalar yaptıklannı anımsattı. Bu açıklamalann Sağlık Bakanı'nın tepki- sine yol açtığını, ancak eczacılann göre- vinin halk sağlığını korumak olduğunu belirten Demir, şunlan söyledi: "Bu gö- revin hertaangi bir merci araalığryla en- geOenmesi esasen yasalar açısmdan aykı- nhk teşkil etmektedir. 20 senedir tefuş mekanizması işleulmiyordu. Sağbk Ba- kanı'nın, bilimsel bir arasürmanın so- nuçianve SağfakBakanhğı İlaçDanışma Kuruhı'nun raponına itibar etmeyerek halk sağbğını hiçe sayması yanında, ken- digörûşlerikarşKindahalksağlığıaçısın- dan ohunhı görüş betirtenAnkara Ecza- a Odası'nı denetim altına abnak isteme- â, karşı görûşe tahammülsüzlük ve bas- kıa bir anlayışın en somut göstergeâdir. Odanuz, her ne baskı yapıhrsa vapdsn bübnsd doğruiardan yana ve kamunun sağhklı yaşam hakkını savunan tavnnda kararbdır ve ısrarcı oiacakür. Sağlık Ba- kanı da sonunda bu bilimsel çizgiye gd- mek durumundadnf Demir, Sağlık Bakanlığı ile herhangi bir polemiğe girmek ıstemedıklerinı de vurgulayarak, "Bakanlık bizi karşısına akü. Bunu anlavamadık Ben, kendisini hedef ahnadınr dıye konuştu. FDA'nın dünyadaki ilaç otoritelerinin en bûyüğü olduğuna işaret eden Demir, Sağlık Ba- kanhğı'nın bu yıl içinde FDA'nın öneri- siyle "terfenadm" içeren alerjı ilaçlan ile "sfeaprit'' içeren mide ilaçlannı Üaç Ec- zacılık Genel Müdürlüğü'nün yaasıyla geri çektiğini söyledi. Demir, FDA'nın önerisiyle PPA içeren ilaçlann neden ge- ri çekilmediğini ise anlayamadıklannı ifadeetti. Demir, birçok ilacın market- lerde satıldığına işaret ederek "Biz, bu- nun halk sağhğnu riske atnğuu söyledik. Bu ilaçlann Türkiye'ye girişinin Tarun Bakanhğı'ndan ahnıp tek elden Sağhk Bakanhğı taranndan ruhsatlandınhnası lazun. 1999 yıhnda açoğmnz dava devam ediyor. Ashnda Sağhk Bakanhğı dava- mtn dikkate ahnmadT dıye konuştu. Türk Eczacılan Bırlığı Başkanı Mehroet Domaç da eczacılann görevlennın halk sağlığını korumak olduğunu anımsata- rak "SağhkBakanhğı'nailettiğimizöne- riierimizin arkasındayız'' dedi. . Riskli ilaçlan bitirinr Bakanlık firmalara çahştyor • Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ilaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü, 1995 yılında, "insan ve çevre sağhğı açısından yüksek risk potansiyeline sahip olduğu" belirlenen bir grup ilacın dünyada üretimden kaldınlması üzerine Türkiye'deki firmalara 6 ay süre tanıdı. FATMAKOŞAR Uygulamalanyla tepki çeken ve son olarak risk taşıdığı belirtilen soğuk algınlığı ilaçlan konusun- da firmalardan yana tu- tum sergileyen Sağlık Ba- kanlığı'nın daha önceki yıllarda da ilaç şirketleri- nin çıkarlannı kolladığı ortaya çıktı. Bakanlık bünyesindeki İlaç ve Ec- zacılık Genel Müdürlü- ğü'nün, 1995 yılında, "in- $an ve çevre sağhğı açısın- dau vüksek risk potansi- yeliııe sahip olduğu" be- lirlenen bir grup ilacın dünyada üretimden kaldı- nlması üzerine Türki- ye'deki firmalara 6 ay sü- re tanıyarak "stoklannızı eritin'' uyansmda bulun- duğu belirlendi. Sağhk Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Mü- dürlüğü, 27 Ekim 1995 tanhlı ve Genel Müdür Kemakttin Akahn' uı im- zasını taşıyan, İlaç En- düstrisi Işverenler Sendi- kası'na gönderdiği yazı- da; "gamrna benzene he- xa düoride" etken mad- desi içeren ürünlerin Dünya Sağlık Örgütü'nün temel ilaçlar listesinden çıkanldığını anlatarak fir- malann stoklannı bitir- mesini ıstedi. Söz konusu etken mad- de 1995'e kadar üretilen bit ve uyuz tedavisinde kullanılan şampuan türü ilaçlarda kullanılıyordu. Etken maddenin insan ve çevre sağhğı açısından çeşitii tehlikelerinin tes- pitinin ardından, bunu içeren ürünler pek çok ül- kede üretimden kaldınlır- ken Dünya Sağlık örgü- tü'nün temel ilaçlar liste- sinden de çıkanldı. Bu gelişmeleri dikkate alan Sağlık Bakanlığı ise söz konusu dönemde yurttaş- lann sağhğı için ürünle- rin satışını engellemek yerine firmalara 6 ay sü- re tanıyarak stoklannı eritmeleri uyansını yaptı. Bakanlığın yazısında özetle şöyle denildi: "Ulkemizdeinsanlarda bit tedavisi amacryla kul- İHpılmaLta olan mÜStah- zaıiann bakanhğunızm Üaç Ruhsatlandırma Bi- fimsel Komisyonu'nda ye- niden gözden geçirilmesi 9ODUCU gerek hasta, gerek- se çevre açısından yüksek risk potansiyeline sahip I.inHan (gamma benzene hexa chloride) etken mad- desini içeren müstahzar- lann;Dunya Sağhk Örgü- tü'nün temel ilaçlar Kste- sinden çıkanhms, ohnası, pek çokülkedeüretimden kaldınhnalan nedeniyle firmalann stoklan en geç 1 Temmuz 1996 tarihine kadar bhirmeleri, bu ta- rihten sonra ruhsatiarmı, iptal edUmek ûzere ba- kanhğumza göndermele- ri gerekmektedir." Tüketiciyi Koruma Der- neği Başkanı Mehmet Se- vim, dünyada sağhk ön planda tutulurken Türki- ye'de Sağlık Bakanhğı'nın firmalann stoklannm der- dine düştüğünü ifade ede- rek "Üaç işverenlerinin sa- bşlan için bunca işgûzar- hk, insan ve çevre sağhğı için böylesi vurdumduy- maznkneden" dıye sordu. Mustafa Balbay'ın muthı günüANKARA (Cumhuriyet Bürosu)^^zete- miz Ankara Temsilcısı ve yazan MMâfa Bal- bay, Ankara Ünıvereitesi tletisim Faköltesi me- zunu Gülşah Atalay'la evlendi. Atakule Nikâh Salonu'nda önceki gün gerçekleştirilen nikâh töreninde Balbay'ın nikâh tanıklığım gazete- miz Yayın Kurulu Başkanı ve yazanmız tlhan Selçtık, Atalay'ın nikâh tanıklığım da emekli Iş Bankası yönetıcılerinden Mustafa Adıbeüi yaptı. Nikâhı Çankaya Belediye Başkanı Hay- darYıhnazkıydı. Nikâh töreni ve Galeri Sera'da düzenlenen kokteyle gazetemiz yönetici, yazar ve çahşan- lan, Balbay ve Atalay aileleri, Adalet Bakanı Hikmet Sami Tûrk, Devlet Bakanı Fikret Ün- h\ DSP mılletvekillen Ahmet Tan, Rıdvan Bu- dak,Tahir Köse ile Hakan Tartan, ANAP mil- letvekili Işm Çelebi, Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcısı V\iral Savaş, Dışişlen Bakanlığı Müs- teşan Faruk Loğoğhı, Yargıtay 8. Ceza Daire- si Başkanı Naci Ünver, eski Anayasa Mahke- mesi Başkanı, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Yekta Güngör Ozde^.jCazakistan'ın Ankara Büyükelçısı Kayrat Sanbay, Kültür Bakanlı- ğı Müsteşar Yardımcısı Hüseym Akbuhıt, Kü- tûphaneler Genel Müdürü Gökçin Yalçm, Bü- yükelçiler SanhTopçuoğhı ve Kuthı Özgüvenç, Devlet Tıyatrolan Genel Müdür Yardımcısı Taroer Levent, tiyatro sanatçısı Mûmtaz Se- vinç, CHP Genel Başkanı Deniz Ba> kal, CHP Genel Sekreten Önder Sav, genel başkan yar- dımcılan Eşref Erdem, Oya Arash, Genel Sek- reter Yardımcısı Akjan Hacaloğhı, MYK üye- leri Yıhnaz Ateş, An Dinçer, PM üyesi Murat Karayalçm, PM üyesı Enis Tütûncû, eskı CHP Genel Başkanı Altan Öymen. Hikmet Çetin, Fikri Sağlar, Şule Bucak, Tarhan Erdem, Ha- luk Özdalga, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, yaymcı-yazar Muzaffer Ühan Erdost, hukukçular HaBt Çeknk, Veli Devecioğlu, Cey- han Mumcu, um:ag Başkanı Güldal Mumcu, um:ag Yayın Yönetmeni, yazar Sevgi Özd, Avanos Belediye Başkanı MehmetSeyhan Du- ru, Aliağa Belediye Başkanı Hakla Ulkü, es- ki TÖ8A Başkanı Ayhan Çavdar, Pro^Dİ. Al- parsbn Işıkh, Prof. And Çeçen, Prof. Korianaz Akmdar, Prof. Yakup Kepenek, Prof. Erdo- ğan SoraJ, AÜ Iletışım Fakültesı Mezunlan Vakfı Başkanı Süleyman Coşkun, ADD Genel Başkanı Haffl tbrahim ŞabJn, TevfikKızgmka- ya, Cahit Angın, Mehmet Dülger, ük kadnı spi- ker Jülide Gülizar. Canan Yücel Eronat, Ah- met Akgül, Başbakanlık Müşavin Doğan Taş- deten, eski ANAP milletveküi Yusuf Ekmd, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisı Sedat Er- gm, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Fik- ret Bila, Radıkal Gazetesi Genel Yaym Yönet- meni İsmet Berkan, NTV Ankara Temsilcisi Murat Akgün, Hürnyet Gazetesi yazarlan Mümtaz Soysal, Emin Çölaşan ile Yalçın Ba- yer, gazetecıler Can Dündar, Nebil Özgentûrk, Cevher Kantara, TRT'den Hasan Çatar, Cem Kirçak,FulmKırçak, AycanGiritlioghıve Sel- çuk Altan ile Ege ve Ankara Üniversitesi ile- nşim fakültesi mezunlan ve çok sayıda davet- ü katıldı. Mahkeme kararUm uygulansın OZANYAYMAN ALTINOLUK- Yaşam hak- lannı savunmak ve hukukun çiğnenmesine tepki göstermek amacıyla Bergama köylülerinin sürdürdüğu yürüyüşe yurtdışm- dan da destek geldi. Bergamahlar'ın Kuvayi Milh- ye yürüyüşünde dört gün ve 140 kilometre geride kaldı. "Kaza- nıhnış haklarnmzı eümizden ala- mazlar" diye yola çıkan köylü- ler. yürüyüşün dördüncü günün- de altuı madeninin çalıştınlma- yacağına ilişkin verilen mahke- me kararlanm boyunlanna asö- lar. Dün Edremit'ten Altıno- luk'a yürüyüşe geçen köylülere yol boyunca gösterilen ilgi yine yoğundu. Edremit'ten sonra Gü- re'de yaklaşık 500 kişiük bir ka- labalık taranndan karşılanan Bergama köylülerine burada çi- çekler verildi ve Güreliler'in Bergamahlar'ın yanında olduğu bildirildi. Köylüleri karşılayan Güre Belediye Başkanı Karnil Saka. "Emperyaüzme karşı yü- rüyen Bergama köylülerinin mücadelesini destekleyerek ör- nek ahyoruz" dedi. Turkcell hatlı Nokia 3210 ve Nokia 8210'lar Advantage Card ile Genpa Bayilerinde, peşin fiyatına taksitle! : - — Peşin Fiyatına Peşm Fiyatına TURKCELL IMOKIA GENİŞ AÇI HÎKMETBtLA Ked-Fare Oyunu Anlaşılan Avrupa Türkiye'yi serseme çevirme politikası uyguluyor. Lüksemburg'da bir tokat atıyor. Helsinki'de yanağını okşuyor. Brüksel'de canını yakan bir makas alıyor. Strasbourg'da bir şamar daha... Deli eder adamı şu Avrupa. Kafayı taksan üşütürsün. Nedemişozan: Nesevdiğin belli ne sevmediğin... Katılım Ortaklığı Belgesi'nin daha mürekke- bi kurumadan Avrupalı dostlanmız ağızlanndan baklalan çıkarmaya başladılar. O belgede Tür- kiye'nin başına iş açacak konulann doğrudan sözcüklerle değil de imalı ifadelerle vurgulan- ması kimilerini çok sevindirmişti."Avrupa Tür- kiye'yi rencide edecek sözlerden kaçındı, ya- şasın" diye çok yorum dinledik. Adamlar paldır-küldür o korkulan sözcükle- ri kullanmaya başladılar. Şimdi ne olacak? Av- rupa Parlamentosu'nun kabul ettiği Türkiye ra- porunda ne istersen var. Al sana "Kıbns ", al sa- na "Işgalci Türkiye", al sana "Kürt sorunu", al sana "azınlıklar". ••• - '" Avrupa'nın samimiyetsiz tavırlanna karşı çı- kanlan Avrupa Birliği'ne karşı olmakla suçlayan çevrelere bazı sorular sormak gerekiyor Katılım Ortaklığı Belgesi'nde son anda deği- şiklik yaparak Kıbns konusunu, kısa vadede çözülecek soaınlar arasına almak ne demek- tir? Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporunu apar-topar Ermeni soykınmı önergesini ekleyip onaylatmak ne anlama gelmektedir? Son dakika oyunlan, koskoca Avrupa Birli- ği'nin hangi kriterinde vardır? Iki taraf arasında ortaklığa kadar gidecek uyum süreci gibi ciddi bir iş varken, Ermeni ta- sansı gibi bugün hiçbir anlamı ve önemi olma- yan bir konuyu araya sokuşturmak hangi niye- tin ifadesidir? Türkiye raporuna eklenen Ermeni önergesi bakın ne diyor: "Avrupa Partamentosu, Türk hükümeti ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Türk toplumu- nun önemli birparçası olan Ermeni azınlığına yönelik desteğini arttırmaya ve özellikle mo- dern Tün\ devletinin kuoıluşundan önceki soy- kınmı tanıyarak bu desteğini göstermeye da- vet eder." Bu metnin Türkçesi şu: Benim attığım tokat- lar yetmedi, bir tokat da sen kendine at. Avrupa, kedinin fareyle oynadığı gibi Türki- ye ile oynuyor. ••• Ne kadar "dikkatli dil" kullanırlarsa kullansın- lar, Avrupa'daR^Jürkiye'ye verilen mesajlan dogru okumakfe yarar var. Nedir bunlar - Kıbns'ı Yuriânistan'ın egemenliğine bıraka- caksın. * - Kürt sorunu diye bir sorun vardır ve sen bu soruna siyasi çözüm getireceksin. - Türk Ordusu'nu karar mekanizmalannın dı- şına çıkaracaksın. Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin özü bu üç maddedir, gerisi hikâyedir. Peki, Türkiye'nin bu üç maddede istenenle- ri yerine getirmesi mümkün müdür? Hayır. Çünkü: Kıbns'tan vazgeçmek Türkiye için bütün Ege ve Doğu Akdeniz'den vazgeçmek demektir. Kendini bir iç deniz olan Karadeniz'e hapset- mesi demektir. On beş yıl süren silahlı bir saldınyı püskürten Türkiye'nin şimdi siyasi çözüm adı altında Gü- neydoğu'dan vazgeçmesini beklemek de, ne kadar ince sözlerie anlatılırsa anlatılsın, akıllı- ca değildir. Ordunun karar mekanizmalan dışına çıkanl- ması da şu anda olanaksızdır. Bunun yapıla- bilmesi için sivil siyasal kadrolann Cumhuriye- tin temel ilkelerine bağlılıklannı kanıtlamalan gerekir. Türkiye'de etnik ve dinsel temele da- yalı politika ve politikacılar olduğu sürece, or- dunun geri çekilmesini beklemek hayalciliktir. Hele hele, Avrupa'nın her istediğine "eyvallah" çekerek Avrupa Birliği'ne girileceğini sanan po- litikacılar olduğu sürece ordunun devre dışı ka- lacağını düşünmek hepten hayaldir. hikmetb@ntv.com.tr CONNECTING PEOPLE Size en yakın Advantage logolu Genpa Bayüerini öğrenmek için (0212) 287 17 17'yi arayın veya www.genpa.com.tr adresini tıklayın. Kampanya 31.12.2000 tarihine kadar geçerlidir ve stoklarla sınırlıdır. Bu kampanya başka bir Turkcell kampanyası ile bırleştirilemez. A
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog