Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi ayın • Genel YayınKoordınatörü: Hikmet Çetiııkaya # Yazıışlen Müdüru Ibra- him Yıldız • Sorumlu Müdür Fik- ret llkiz • Haber Merkezı Müdürü: HakanKar* lstıhbarat Ongiz \ ıldınm 0 Ekonomı ÖzlemYüzak • Kültur Handan Şenköken • Spor \bdülk»dir V ücelnun • Makaleter Sami Karaören • Duzeltme Abdullah Y azıcı • Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edibe Bugra • *ı urt Haberlen Mehnıet Faraç % \vrupa Temsıkıs\ Güra\ Öı Yaym Kunılu tlhao Selçnk (Başkan), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şükran $oaer.tbrahimVıklCE.Ortun Bursalı, Mustafa Balbay, HakanKara. Ankara Temsılcısı. Mustafa Balbav Atatürk Bulvan No 125, Kat 4, Bakanlıklar-Ankara Tel 4195020 (7 hat), Faks 4195027 • Lzmır Temsücısı Serdar Kıak, H Zıya Blv 1352 S 23 Tel 4411220, Faks 4419117 •AdanaTemsılcıa: Çetin Yiğenoğlu, Inonü Cd 119 S No 1 Kat:l, Tel. 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdürü Ürtâ» Akmen # Koordınatör Ahmet Komlsan # Muhasebe Bâlent Yeoer • İdareHftseyin Gürer • Saöş. Fazilet Koza MEDYA C: • Yönetım Kurulu Başkanı - Genel Mûdür Gilbia Erdaran • Koordınatör Reha lptman •Geoel MüdürYanhmcısı- SevdaÇohaa Tei 514 07 53 - 51395 80-51384«W\,Faks:513M63 > a>ımlsMB >e Basao: > enı Gün Haber Ajajısı. Basuı ve Yayıncılık \ Ş Tûrkotağı Cad 39 4] Cagaloğlu 34334 lstanbul PK 246 - Sı'rkccı 34435 Istanbtıl Tel (O/2l2)512O5O5(2Otert Faks (0/212)513 85 95 www.cumhuriyet.com.tr 17KASIM2000 tmsak:5.17 Güneş: 6.47 Öğle: 11.56 Ikindi: 14.28 Akşam: 16.51 Yatsı: 18.16 FtGENATALAY Eğitım Gönüllülen Vak- fi'nın "Bûtünçocuklarnumut- brmı gerçekkştirme hakkıol- duğu" ınancından yola çıka- rak gerçekleştırdığı Ateş Bö- cekleri'nin ilkı, önümüzdeki günlerde Kastamonu'ndaki çocuklarla buluşacak. Orjin Deri Finnası'nın sponsorlu- ğunda hazırlanan ilk gezıci öğrenimbırimınde, önce Kas- tamonu'ndaki çocuklara, bil- gisayarve zihinsel kapasıteyi geliştirme eğitimi verilecek. Vakıf Başkanı Ibrahim Be- til, vakfin "Ateş Böceği" adı- nı taşıyan son projesını şöyle anlattı: "Buproje,17Ağustos depreminin ardmdan, enka- zın içinden çıkan bir umut ıp- ğj.'Umut2000' pflotprojesiy- Klarneüe barış şarkıları • İstanbul Haber Servisi - Yunanıstan'ın ünlü klarnetçisı Vassıh Saleas'ın banşa adadığı yeni albümü "Isımena" Türkiye'de de yayunlandı. Albümü yayımlayan Yeni Dünya Müzık yetkilileri, Vassili'yi önümüzdeki günlerde Türk müzıkseverlerle buluşturmak üzere çalışmalannı sürdürdüklenni belirttıler. Cvitamininin çoğuzararU • ANKARA (ANKA)- Mayo Clinic uzmanlanna göre, C vıtamınının fazlası zararlı. 19 yaşın üstündeki yetişkinlerden erkeklenn günde 90 mg, kadınlann ise 75 mg. C vitamini almalan gerektığını söyleyen, sigara ıçenlenn 35 mg. daha fazla C vitamini almalannı öngören uzmanlar, "Günde 2000 mg'nin üzerinde C vitamini almak yüz kızanklığı, ateş basması, baş ağnsı, aşın idrar, alt kann kramplan, ıshal, mide bulantısı ve kusma gibi rahatsızlıklara neden olur" dediler. Balık ölümlerf araştırılıyor • MENGEN(AA)- Bolu'nun Mengen ilçesi Gökçesu beldesi Büyüksu Deresi'nde toplu balık ölümleri meydana geliyor. Tanm II Müdürlüğü Çevre Koruma Müdürü Çetin Alpsoy, dere suyundan ve* ölen balıklardan numune alarak Hıfzıssıhha Enstitüsü'ne gönderdiklerini söyledi. Alpsoy, gelen sonuçlara göre ölüm nedeninin belli olacağım belırterek "Balık ölümlerinın nedeni, kimyasal atıklar olabilir" dedi. Büyüksu Deresi'nde 2 yıl önce de toplu balık ölümleri meydana gelmişti. Yortanlı Barajının suları altında kalacak AntikAllionia y yı kurtarma çağnsı Eğitim Gönüllülen'nin 'Ateş Böcekleri' çocuklarla buluşmaya hazır Otobüsle eğitim• Vakıf Başkanı Ibrahim Betil, gezici Öğrenim biriminde, çocuklara, bilgisayar ve zihinsel kapasiteyi geliştirme eğitimi verileceğini söyledi. Betil, "'Gezici birimlerin sabit bir öğrenim birimi olması için yerel katkıya ıhtiyacımız var" dedi. le baştayan, alb ayhk dönem- de 38 okuida 10 büı çocuğa ahşbnproje,.\teşBöceğiadıy- la büyüdü. Gezici birimlerin gfttikİeri yerde sabit bir öğre- nim birimi haBne dönüşmesi içm yerel katkrya gereksinim duyuyoruz." "Ateş BöceğTprojesi, altı gezici öğrenimbinminden olu- şuyor. Birimlerin üçünün spon- sorluğunu Bakırköy Beledi- yesi üstlenmiş. Orjin Deri Fir- ması, Tırsan Şirketi ve bir Amerikan bankası da birer bi- nrrun sporsorluğunu yapıyor. Büyük modelde ayru anda 32, küçük modelde ise 24 ço- cuk, bilgisayar ve zihinsel ka- pasıteyi geliştirme progra- Ctvtictvü fosfoHuyazSonbahann son günkrini yaşarken modacılar önümüzdeki yazm haarlıklannı sürdürfiyor. Ünlü markalar, 2001 yazmın mayo ve bikinifcrini şimdiden tamtmaya başladılar. PierreCardinde670 modelden oluşan mayo ve bikinilerini Öner Eves mankenlik ajansına bağh mankenler Deniz Geris, Ürün Desen ve Ash Eren fle hanımlarm beğenisine sundu. Modacuar, 2001 yazında mayolann cıvıl crvü renklerden oluşan fosfortu, uçuk mavi ve pembe renkli, meyve ve deniz ürünleri desenleri taşryacaklannı söylediler. mmdan yararlanabilecek. Ateş Böceklen'nınherbiri, bıryıl ıçınde 10-14 noktada 2-4 haf- ta kalacak ve her çocuğa en az altı saat eğitim desteği ve- recek şekilde yaklaşık 10 bın çocuğa ulaşacak. Gezici öğrenimbınmlerin- de verilecek eğitimin ıçeriği, "ahinsel kapasiteyi geliştir- me progranu, deneyti fen M- limleri, eğitim içerikli çizgi fîhn,b9gjsayaı;bagisayardaya da birebir destek dersleri, d becerileri, müzik, eğftki dra- ma,resimvelngüizce"olarak sıralanıyor. Bu proje ıçin başka sponsor- lar da aradıklannı söyleyen tbrahim Beül, herkese şu çağ- ndabulunuyor. "Başkaspon- soriar bulabiBrsek birim sayı- snı20'yeçıkaracağız. 100 mfl- yar Krayla 33 bin çocuğa, 6S miharlirayla 25 binço- cuğa » n bir ufuk,bir pen- cere açılabiür. Türkiye'de çokgenç bir nüfus var. Bi- znnçocuklannuzkendfle- rmeortamveoianaksımut- duğu takdirde çok yarab- aolabiliyoriarveyetenek- lerini getiştirebilrvorlar.'' GönûDûkr aranryor Ibrahim Betil, "Ben,ya- nn torunlanma dûzgün bir cevap verebilmek için buradayun. Bogfin etini cebine atmayanlar, yarm çpculdannm,toruıüannm sorularmavereeek cevabı bulamazlar. Paraya ve gö- nüllü katlasma ihtiyact- mız var" dedi. Eğitim Gönüllüleri \yc- fi'nın, herkese çağnsı ise şöyle. "Türkiye'nin ya- nnlarmda a> dınhkyüzler görmenin birinci koşulu, bugün çocuklanmızı en hi şekilde eğitebUmektir. BugünüııçoculdanmDy»- nn,cumhuriyetin temel9- ke ve değerİerine bağh, akdcL sağduynhı,özgüven sahibi, düşünen, sorguia- yan, farklı düşünce ve inançhrasaygıh,insanüş- kilerindeciıtsiyet,ırk,din, dil farkı gözetmeyen bi- re>lerolabflmeieri içineği- tim gönüllükri olarakça- hşmalannuzı sürdünnek, yaygmbıştırmak zorunda- VE. Bugün harekete geç- mek, yaruı ohnadan bir çocuğun geieceğme katkı sağlayacak." SÖYLEŞİ ATTfLÂ İLHAN Rusya, 'Global İdeolojiyi' Reddediyor... Niye hiç kımse üzerine basmadı? Rusya Başbakanı Mihayıl Kasyanof un, Ankara yı zıyaret sırasında; Türkiye-Rusya ara- sında 'muhtemel' bir 'stratejik ortaklıktan söz etmesi, öyle rasgele söylenmiş bir laf değil. Gerçekte bu, Moskova'nın, Yettsin dönemı dış politikasını bütünüyle terk etmekte olduğunun bir ışaretı. Nereden mı çıkardım bunu, çünkü aynı günlerde Rusya Dışişleri Bakanı I.S.Iva- nof da, yaptığı bir konuşmada, *ye™ dış po- litika konseptimiz, çok kutuplu bir dünya- rvın oluşturulmasını öngörüyor1 demiştı de, oradan! Bızdeki magazınden bozma holding basını- nın, nedense görmezden geldığı bu önemlı de- meçte, I.S. fvanof; Yettsin'i ve onun takımının dış politikasını -ki ABD'nin öngördüğü potiti- kadır- açıkça eleştinyordu. "...bundan önceki konsept, 1993'ün başla- nnda kabuledıldi; o zamanlarRus ctevteö, dün- ya arenasına ılk adımlannı atmıştı; bu konsep- tin, kendıne özgü bir romantizmı, bunun be- lirtileri vardı; ve onlara fazla umut bağlamıştı. (Fakat) 'Tek Kutuplu Oünya'nın, uluslarara- sı istikrar açısından, geniş bir ortaklığı ken- diliğinden doğuracağı beklentileri gerçek- leşmedi; tam tersine, bu durum Rusya'nm sınırlannda yeni bir gerginlik ve şkJdet mer- kezini ortaya çıkardı..." Daha sonra, "...yeni konsept her şeyden önce, şimdiye kadar süregelen dış polttika- nın terk editmesini rfade edryor; başka tür- lü söylemek gerekirse, bu konsept son on y*n hayattarafından stnanmış genel hüküm- lerinin bir eleştirisidir.." dıyen I.S.Ivanof, "...Rusya'nm her yerde şu anki global ide- olojiyi reddettiğini ve yeni konseptin aktif ve çok yönlü bir dış potitika ongördüğü- nü..." belırterek demiş ki: "...tekrar altını çizıyorum: yeni konsept, ak- tif bir dış politika üretmeli ve yeniden bölge- sel ilişkılerde dengeyi bulmalıdır. (buraya dik- kat!) Aynca Rusya Devteti'nin önûnde, Bagım- sız Devtetier Topkıtuğu üyesı ulkelerle, AB'yle ve ABD 'yte olan işbirtiği kadar; Asya' nın ve di- ğer krt'lann önemli devtetteriyte de, işbirti- ği yönünde bir ilişki kurma görevi durmak- tadır..." Daha sonra, Rusya'nm, 'ABD Ulusal Savun- ma Stratejisi'nin temelini oluşturan 'Tek Ku- tuplu Dünya', yani 'Kûrese//eşme'politikasına, artk 'boşverdiğini' netleştiren şu sözler geli- yor. "...dış politikamızın yeni konsepti, uluslara- rası ilişkilerde çok kutuplu bir sistemin oluştu- rulmasını öngörmektedir; aynca bölgesel or- ganizasyonlann rolü de büyümektedir. Rusya, Avrupa'ya yöneldiği kadar Asya'ya da yö- netecektir; bu, dış politikamızın 'temel taş- lan'ndan biridir..." (Aydınlık, 29 Ekım 2000) Tadına vardıntz umanm: Ivanof, tasarladıgı o 'Çok Kutuplu Dûnya'öa, 'kutuplar'dan biri- sinin 'Avrasya' olabileceğini, açıkça ima edi- yor. Sizce haksız mıdır? Tek kutuplu dünya 1 Işlmlze geliyor mu? Moskova'da çıkan Vremya Novestey 1 ga- zetesi, Başbakan Mihayıl Kasyanofun Türkiye zıyaretını manşetten vermiş; yorum- larken de, Türkiye/Rusya 'muhtemel' strate- jik ortaklığımn Önemini ön plana çıkanyor: "...Rusya, Türkiye'ye silah, gaz ve elektrik satmayı önerdi, özellikle askeri teknoloji a/a- nında, Türkiye (fe ilişkileri güçlendirmek için, eşi benzeri olmayan çabalarda bulundu; Rus- ya'nın Türkiye ile bu alandaki isbirUği ça- balan, yalnaca helikopter satşını değil. S- aOCIerden ağır zırNı araçlara ve ileri tek- noloji ürünü lojistiğe kadar geniş bir aiam kapsryorda.." (vremya Novestey, 24 Ekim 2000) Peki, bu nedir? 'Avrasya' için 'stratejik' bir ortaklığın 'yoklaması' değil mi? Böyle bir 'or- tafdığın' oluşabılmesı ıçm, her şeyden önce, Tûr- kiye'nin de, 'Tek Kutuplu Dünya'nın, yanı 'Kü- reselleşme'nin, Türkiye'nin 'ulusal çıkaria- n'na uygun diışmedığını anlaması; ona göre bir dış politika, dolayısıyia ona gore bir 'ulusal sa- vunma konsepti' benımsemesı gerekmez mi? Hete Türk Sflahk Kuvvetteri'nin, Kuva-yı Mi- liye ve Müdafaa-i Hukuk döneminde, bizzat Gâzi Mustafa Kemal Paşa tarafından otuş- turulmuş bir 'ulusal savunma anlayışı' rnev- cutsai.. Elbette mevcuttur, şimdi size yirmi yıl önce konuya nasıl yanaştjğHm aktaracagm, görecek- siniz. 'Zallm bir oyunl..' "...Mustafa Kemal için, yabancı komutan- lann işin içine kanşacağı 'ulusal' bir savunma oiamaz. Bûtûn Harbn Umûmi boyunca, Alman Genelkurmayı ıle Alman generalleri ile dalaş- mış durmuştur. Savaşın en tumturaklı biranın- da, zamanın Dışişleri Bakanı'na demiştir ki: "...bana bir şey önerdiniz ki ben onu yapa- mam. Başkomutanlığım vekâletine (yani Enver Paşa'ya) ve onun genelkurmayına başvurmak ve tereddütlerimı gıdermek!.. Beyefendi, far- kında değilmisiniz ki, artık bu memlekette ulu- sal bir genelkurmay heyeti yoktur, bir Alman genelkurmayı vardır, oAlman genelkurmayı ki, ilk iş olarak benim gibi dik başlı bir askeri or- dudan çıkarmak karan verdi. Beni o neyete mi göndenyorsunuz?.." "...Falih Rrfkı'ya yazdırdığı anılannı okuduy- sanız, onun, 'yabancı' denetımınden ne kadar irkildiğini, ülkenin ve ordunun ne kadar 'ken- disine güvenmesinden' yana olduğunu görür- sûnüz. Konuyla ilgili olarak, Enver Paşa ve arkadaşlannı nasıl eleştirmiş, görüşlerini nasıl belırtmiştir..." "...O (Enver) ve arkadaşlan zaten daha ön- ce Tûrkulusunu uygunsuzbirduruma sokmuş- lardı. Bu uygunsuz durum ordunun yaban- cı komutanlann efine brakıtması, vertkme- sidir. (...) Ben ordunun, kayttso. şartsa bûtûn sırlan ileAlman asken heyetine verUmezden ön- ce, birrastlantı ıle durumu öğrendiğimzaman, sesimin erişebileceği makamlara kadar iüraz- larda bulunmayı görev saymtştım. Itirazlanma kimse cevap vermedi..." Zalim ve dehşet verici bir oyun oynamak is- terseniz, ne yapın bılıyor musunuz, şu yukar- da verdiğim metinde 'Alman Askeri Heyeti' sözlerini 'NATO', 'Almanlar 1 sözterini de 'Amerikalılar' kelimeteriyte değistirin; bu takdirde, Kemal Pasa'nın son otuz senelk savunma anlaytşımız' hakkında ne düşûn- düğûnü ekte edeceksiniz..." (Dünya, 20 Tem- muz 1979). Dahabrtmedi. http^/www.prizmanettr/AILHAN http^/www.bilgryayınevi.corn.tr7ailhan Faks/0-212/26019 88 İZMİR (Cumhuriyet EgeBûrosu)-ADD tzmır Merkez Şube Başkanı Sa- dettin Dikkaya. Berga- ma'dakı Yortanlı Barajı sulan altında kalacak dün- yanrn 5. asklepıonu antik Allionia kentının kurta- nlmayı bekledığını vur- gulayarak "2000>ıWırtop- rak altmda kalan,gün yû- züne yeni çıkanlan antik kentin, ömrii 50 >ıl olan Yortanlı Barajı sulan al- ünda kalmasma hiçbir Türk yurttaşı razı ohna- mabdır'' -dedi. Enerji sıkıntısı bahane- siyle Türkiye'nin tanhi de- ğerlerinın su altında kal- masma ADD olarak göz yumamayacaklarını beür- ten Dikkaya, dün gerçek- leştirdiğı toplanüda, yetki- lilerden, kültur varhklan- mn ülke ve dünyaya yapa- cağı katkılan önemseme- lerinı ıstedi. Çifte düğün! 1 Bugünlerde Arçelik'lerde çifte düğün var... Satın alacağınız çamaşır makinesi ile mikrodalga fırın; bulaşık makinesiyle de 37 ekran standart televizyon hediye ediyoruz. 37 EKRAN STANDART TELEVİZYON • 100 Program haftzası • Scaıt bağlantı gırqı • Irrfrared Uzaktan Kumanda • Oegen: 199 100.000 TL MO-500 MhCROOALGA FIRIN « 20 It fmn hacmı • Mekarak kumanda • 6 ayn micro<iaİ9a kadem«sı • Döner cam ttpsı aksesuan • GxDxY 45,8x35,5x29,5 cm • Ağıriık 13,9kg • Fırm Haonf 20 It •Degen 104 500000 TL'dr •AıçM. üünlvnde renk ve görimum • hddanı saUı tutar *8u kampany* 6-X KMIIII tanMan arasmda e-posta : tan @ prizma. net. tr Çamaşır makinesi alana mikrodalga fırın, bulaşık makinesi alana 37 ekran televizyon hediye. www.arcelik.com.tr H a y a t a .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog