Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17KASIM2000CUMA 12 EKONOMI / ekonomi@cumhuriyet.com.tr AMalaı a M aiıCımerto atfiokeCiTOTlc lyTaklıBbya erdan Tekstil •taÇnmto »wa Yapı Emtöstn onısanYatmn onısad osdı Fren Sıstemler ItS» SHMk mr.O. Cqbo%)im ODHKioa! Unıon Sg __PnlrtasBaslu Celete Hava Servı» tttHaüt «TASÇelrtMakıne » * • Mas BORSA 16! 2000 HBSEA* ftfs» % «fcrtH tsten Srt.Fi». U c * te 2:.M0 22.500 STOO 3.000 5(00 5.200 MdK. ıtssr*AtYatnnOıtaklıtı MdtTeksUI 4.600 16,500 14.750 . IÎ0O0 1075 2275 1075 2.275 5700 17.000 6900 43.500 13000 17.000 16.7! 6,61 m 4 650 4 5 50.000 2775 3.500 2.350 2.27i 3 000 2950 1/250 16750 8.400 8,300 10000 9700 1.210.000 1.200.000 27 500 27.000 1.200 1.200 7.600 7.400 18,750 18750 6.300 6.000 5.600 5.500 17.250 16750 4000 54.000 7200 10750 12.000 1350. 2.125 . . Tk îeSsam* •sefGflim gsftnansalKMİaaı ıtiıes B«w Sanayı ıegTİ[lenıırÇ«lık MejveveGnSSa scart Coreputtf ; S^tei Y.fl. ınanitaok ordOtasan FngoPakGıdalllad Garantı Bankası larantıYatOrt Ge*k«.O. jtfeipKk İSM5 *alMenkuiDeg MVatmn imıl-teaı " ° Tufla iktaş Hûrrm GaMecdıt şYatmnOrtaklıgı IdarAnoalaı EvMetteıı tsFiıam itkl.ro 14.000 23 750 2.150 2.3O0 8100 7.600 1500 atFınam 8İ700 !H8 3200 7 700 1.500 7 700 12,250 S.0OG (.000 1.750 Karsan Otomotıv ırşüTetstıl revit»GıdaSan 'AKftPaza.'iaına AS ıMMnf ifatGıoa Itonıteks Çıma* ÜHstalMa litajrpPocseieıı ısKadıfe gUaa Taknn rt Ç t e mnansNtımııııs mnjnsMartıOM ntalBnaVernk " iSkHMmt >Mding ..BîtksM tnsa Mensdcal HtaCtda teıtteks fesktıl 13.750 2.025 1,775 1.875 T2.000 8400 5.600 10.10O 6100 7,400 89.000 16İ0O0 7,800 13.250 20750 9.200 24.000 7000 42.500 3 90C 11.250 15.750 2,750 55.000 2.325 ıdumu Tav Ethrizıı 12,750 2,900 1750 29000 mm14.750 23250 11000 ifög5700 9400 .Banusı T.S.K.6 T.Tutat TaçYaftımOrt Tansaş TatKonseıve Tek-MTırcm Teksfclbank 3.000 7.800 3 000 105.000 9500 26,000 1150 8400 1Ş250 1.000 : ooc- 830C 940 16.250 10.750 30000 11750 1300 2.100 1.600 10250 20.000 61,000 27,500 10.000 5,400 10.500 15.250 5.700 1250 14000 1,775 16.250 14,250 19,750 2.850 3 950 7000 3.000 2.350 2.500 18.250 50.000 31,500 24,500 5 700 17750 10.100 230.000 1,000 19:000 6.300 1700 1.100 9.700 1.500 20.750 67.000 1,175 7.700 14.500 2,100 g.400 10.100 6.200 7.400 91.000 46.000 4.000 16,500 8.300 13750 24.50) 7.000 43.500 4.050 910 22,750 4.000 13.250 1.850 3.«0 22,750 -1.09 9.300 1.09 1.550 10250 960 I 14,500 6.100 3800 0:500 22,750 6.800 41,000 3.850 870 8.900 10.500 15 2» -353 -128 4.40 8.900 -220 10.500 -6.67 15250 -3.17 2.750 0J» 22.750 2:550 2.175 7000 23500 O.0Ö 19,750 2.050 7.000 7.100 5.700 -86.10 Ü81.475 4.900 3,000 101,000 20.382..-. J f 1«;™.65İ 5.( -192 :S »:57ı 1,943 m 71SGS 5.326 239.014,8 1.133 ».000 ffiji 20.475 11.51 9210 Ü> 888 345793.600 9.049 21,978,500 53.497 2.313 22321 9,132,000 2,551 18,44T0W 5,492 7.'744:000 90202 35,584.325 3.093 54.384.000 5.790 20:010:000 1.335 883,528 14.188 12.082.000 1.994 225,783,221 2.640 63,514.600 95.384 54,828,000 m «000 m16.113,000 8340.000 38334 1,569 8340.0 13212 38.334.0 14762 12710 l,jlj 18,135.000 5.471.500 7,0 "ftSU.872.000 '3 8.183,400 _J1 62.788,000 7235 28,180,500 7,050 12,055,1" 5693 4,749,1 2001 programında yer alan cari açık önlemleri büyümeyi yavaşlatacak Hükümet iç talebi kısıyor • Hükümetin programına göre, cari açığuı azaltılması için tasarruflann artması gerekiyor. Yap-işlet- devret, yap-işlet ve işletme hakkı devir modelleri gözden geçirilecek. A1SKARA (Cumhuriyet Bûro- su)-Hükümet, 2001 yılındakamu tüketiminin artış hızinı yüzde 1.9, özel tüketimi de yüzde 3.2'de tu- tarak, toplam tüketim artış hızinı yüzde 5.8'den yüzde 3'e çekmeye çalışacak. Böylece IMF'nin üze- rinde önemle durduğu cari işlem- ler açığını düşürmeye çalışacak olan hükümet, 2001 yılı progra- mında, iç talep artışının sınırlan- masıyla büyüme hızının yavaşla- yacağını kabul ediyor. Devletin, proje stokunun mev- cut ödenek düzeyinin korunması ve yeni projeler eklenmemesi du- rumunda ancak 10 yıl 2 ayda biti- rileceği hesabının ortaya konulun- duğu 2001 programında, çalışan- lann yansının kayıtdışında oldu- ğu belirtiliyor. Hükümetin 2001 yılı programında yer alan bazı sap- tamalar şöyle: • Yap-işlet-devret, yap-işlet ve işletme hakkı devir modellerinin "rekabeti engelkyici uygulamala- ra yol açmaması" için yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor. • özelleştirme kapsamındaki KlT'lerin borçlanma gereğinin EMPnin tzerinde durduğu cari açığı dûşûrmek tsteyen hükümet, büyümeyi azamcı önkmlcr alacak. ulusal gelir içindeki payı 1999'da yüzde 0.1'ken 2000'de yüzde 0.5'e yükseldi. • Toplam sivil istihdamın yak- laşık yansı sosyal sigorta prog- ramlan kapsamı dışında. • Türkiye nüfusunun yüzde 8'i mutlak yoksulluk durumunda, yüzde 24'ü ise ekonomik bakım- dan yoksulluk riski altında. • Ücret gelirlerinin ulusal gelir içindeki payı OECD ülkeleri ile karşılaştınldığında oldukça düşük düzeyde kalıyor. • 2000 yılında ülkede toplam konut açığı 553 bin, yapı kullan- ma izni alan konut sayısı 170 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu du- rum, kaçak yapılaşma sorununun devam edeceğini ortaya koyuyor. • 2000 yüında tüketimin büyü- meye katkısı 4.5 olurken, yatınmın katkısı 2.7 oldu. Dış talep ise bü- yümeyi 1.2 puan geri çekti. 2001 yılında toplam tüketimin büyüme- ye katkısının 2.4'e çekilmesi, top- lam yatuınun büyümeye katkısı- nın da 1.3 olması bekleniyor. • Yurtiçi tasarruflann ulusal ge- lir içindeki payının 2000 yılında yüzde 18.2'yegerileyeceği tahmin edilmektedir. 2001 yılında sabit fı- yatlarla yurtiçi tasarruflann yüzde 10.6 artması bekleniyor. • Artan kamu kcsimi açıklan ve açıklann fınansmanındaki zor- luklar nedeniyle yıllar itibanyla kamu yarınmlan için tahsis/teİdif oranı düştü. 1990 yılında bu oran yüzde 67.8 iken, 1999 yılında yüz- de 22.6'ya düştü ve 2000 yılında da yüzde 24.5 olarak gerçekleşti. Carlo Cottarelll ba$kanlığındaki IMF heyetl çalışmalarını tamamladı 1 milyar dolarlık kredi yoldaANKARA (AA) - IMF heyeti ile stand-by kapsa- mında yapılan gözden ge- çirme görüşmelerinin ta- mamlanması, aynca ka- mu bankalannın özelleş- tirilmesine ilişkin tasan- nuı Meclis'ten geçmesiy- le, IMF ve Dünya Banka- sı'ndan gelecek yaklaşık 1 milyar dolarlık kredinin önü açıldı. Her iki kuruluşun üst organlannda nihai karar- lann verilmesi sonrası stand by kapsamında IMF'den 2 ve 4. dilim ola- rak toplam 600 mılyon dolar, Dünya Banka- sı'ndan ise mali sektör uyum kredisi (FSAL) kapsamında 390 milyon dolar kredi gelecek. IMF Türkiye Masası Şefı Carto CottareOi baş- kanlığındaki heyetin, Türkiye'de yaklaşık 20 gün süren 3 ve 4. gözden geçirme görüşmelerinin tamamlamasınm ardın- dan, Türkiye'nin, stand- by düzenlemesi çerçeve- sinde 3. ek niyet mektu- bunu kasım ayının sonu- na kadar Washington'a göndermesi bekleniyor. IMF Yönetim Kuru- lu'nun da aralık ayının ikinci yansuıda, Noel ön- cesi toplanarak 3 ve 4. MERKEZBANKASIKURLARI CİNSİ 1 ABDDolan 1 Avustratya Dolan 1 Danimarka Kronu 11ngiliz Sterlıni 11sviçre Frangı 11sveç Kronu 1 Japon Yeni 1 Kanada Doian 1 KuveytOnan 1 Norveç Kronu 1 Sud. Arb. RiyaJİ 1Euro 1 Alman Markı 1 Beiçika Frangı 1 Lüksemburg Frangı 11spanyol Pezetası 1 Fransız Frangı 11rtanda LJrası 10OrtalyanLireti 1 Hotlanda Ronni 1 Avusturya Şilini 1 Portekiz Esküdosu 1 Fin Markkası 1 Bukjar Levası 11ran Riyali 1 Rumen Leyi 1 Şunyeürası 1 Ürdün Dinan 1 Yeni Israil Şekefi 1 Yunan Drahmisi AUS 682,942 354,318 78.367 971,366 382,306 67,224 6^59 440,200 2,199,214 72,816 182,628 585,802 299,005 14,497 14,497 3,515 89,153 742,546 30,202 265,372 42,499 2,917 98,357 DÖVtZ SATIŞ 686,235 356,636 78,753 976,444 384,769 67,924 6,301 442,190 2,228,180 73,307 182,957 587,623 300,447 14,567 14,567 3,532 89,583 746,127 30,348 266,652 42,704 2,931 98,831 17 KASIM 2000 EFEKTtF AUS 682,464 352,688 78,312 970,686 381,733 67,177 6,236 438,571 2,166,226 72,765 181,258 298,796 14,475 14,388 3,507 89,019 738,091 30,111 264,974 42,435 2,895 98,288 152,264 119 22 5,650 825,307 139,571 1,625 SATJS 687.264 358,776 78,934 977,909 385,346 68,080 6,325 443,870 2,261,603 73,476 184,329 300,808 14,589 14,676 3,540 89,717 750,604 30,463 267,052 42,768 2,953 99,058 233,988 182 34 8,474 930,665 146,729 1,741 ÇAPRA2 KURLAR 1 ABDDolan 1.9242 8.7138 1.7635 10.1030 108.91 1.5519 9.3611 3.7508 ilag.S. IKmytD: 1SDR: 1S0R: 1Em Avutrslyı Dolsrı Oaaimarta Kraıtı sviçrB Frinyi IneçKroM Japofl Yeni Kaıuda Dolan NonretKroMi S Aratoüo Riyali 1.4229 U 0 Dolan 32470 AIO Dolan 12826 AN DMan 880.16511. 0.8563 ABO Dolan Eıra dönüsüm oranlan 1.95583 40.3399 40.3399 166.386 6.55957 0.787564 1936.27 2.20371 13.7603 200.482 5.94573 Alman Mart ftetçika Frangt Lüktembonj Frangı btanyol Ptzatajı Ffjnsc Fmçı Iriamla LJrası Italyan Lireti Hollanda Ftariai Amlınra Şilini Portekiz Esküdosu FioMaıttnı SERBESTDÖVİZ CİNSİ ALJŞ SATIS Amerkan Dolan Aiman Markı Isvtçre Frankı Fransız Frankı Hollanda Flonnı Ingilız Stefiım Avusturya Şilini lOOrtal.üretı SArafc Rıyalı lapon Venı 682000 298000 381500 88700 264000 965000 42250 30000 181000 6200 683200 299000 383500 89500 265750 975000 42575 30250 182500 6280 ALTIN 24 ayar altrn 5.835.000 5865000 Cumhunyel 38.000 000 39 750 000 Reşat 40 500.000 43 000.000 22 ayar biJezîk 5267000 5.800.000 İMKB REPO Interbank: 67.25 1 Günlük Repo: 79.26 gözden geçirme çerçeve- sinde iki kredi dilimi olan yaklaşık 600 milyon dola- n serbest bu^kması öngö- rülüyor. Aynca, kamu bankalannın özelleştiril- mesıne olanak sağlayan yasa tasansının TBM- M'de kabul edilmesinin ardından, Dünya Bankası Yönetim Kurulu'nun da ay sonunda yapacağı top- lantısında, Türkiye'ye ve- rilmesi planlanan toplam 1.5 milyar dolarlık FSAL kredisinin 390 milyon do- larlık kısmının serbest bı- rakılması konusunda ka- rar alması bekleniyor. Kamu bankalannın özelleştırilmesine ilişkin KHK şeklindeki düzenle- menin Cumhurbaşkanı ta- rafindan iade edilmesinin ardından, Dünya Bankası Yönetim Kurulu'nun 29 Eylül'de yaptığı toplantı- sında ele alınamamıştı. Borsa IOSBB ^3K««B MSBB tJS» f$«a» YORUM ÖZltN AKGÜÇ Ycrisuzhığa Kimler YolAçıyop? Türkiye'nin çeşitli yollarla soyulmasından sayı- lan az da olsa bilinçli, duyarlı bir vatandaş kitlesi rahtasız, yakınıcı (şikâyetçi). Peki Türkiye'nin so- yulmasına kim önayak oluyor, kim yol açıyor? Po- Ittikacılar, liderleronlann atadıklan bürokratlar. Ba- zı işadamlan, bankacılar, dış odaklar. Türkiye'nin nasıl soyulabileceği konusunda politikacılara yol gösteriyorlar veyasözde bürokratlar, danışmanlar bu konuda politikacılara yardımcı oluyortar, bazı politikactlanmızın da doğrusu bu konularda do- ğuştan özel yetenekleri var. Kamu bankalannda batan kredilerden, tahsil edilemeyen kredilerden, bazı özel bankaların sa- hipleri ya da yöneticileri tarafından soyulmasından, off-snore hesaplan nedeniyle bazı yatırmanların (mudilerin) vartıklannı yitirmelerinden yakınıyoruz. Peki, kamu bankalannın yöneticilerini kim atıyor? Bankalann kurulmasına, el değiştirmesine kim ka- rar veriyor? Off-shore hesapların açılmasına iliş- kin düzenlemeleri kim yapıyor? Yerine göre Bakan- lar Kurulu, yerine göre ilgili bakanlık, yerine göre de Hazine Müsteşarlığı. Özellikle 1980'li yılardan sonra öyle kişiler bazı kamu bankalanna yönetici olarak atandılar ki soygun amacı açıktı. Bunlara ve- rilen görev, belirli kişilere, belirli isadamlanna kre- di açılmasını sağlamaktı. Şimdi kirli amaçları için bankalara yönetici atayan politikacılar, partileri bı- rakmış, kamu bankalarımızı sorguluyor, batak kre- dilerinin boyutunu, ekonomiye olan yükünü he- saplamaya çalışıyoruz. Bankalann kurulmasına izin veren Bakanlar Ku- rulu, devirlerine izin veren de Hazine Müsteşarlığı idi. Ne yazık ki Bakanlar Kurulu ve Hazine Müste- şarlığı izinleri verirlerken, bankacılık kurallanna ya- sal koşullara uymadılar! Şaibeli, banka kurucula- nnda bulunması gerekli niteliklerden yoksun kişi- lerin banka kurmalanna izin verdiler ya da bu tür kişilerin bankalan devir almalarına göz yumdular. Şimdi oturmuş, saf saf bankaiann nasıl soyuldu- ğunu okuyor, izliyoruz. Sanki beklenmeyen bir olaymış gibi. Soygun planlı, adım adım gerçekleş- tiriliyor. Bankalan soyanlar yargı önündeler ama bu soyguna olanak hazırlayanlar, fırsat verenler, gö- revlerini yapmayanlar nerede? Hâlâ boş laflarla kamuoyunu oyalamaya çalışıyorlar. Kryı bankacılığı ya da off-shore bankacılığının af- federsiniz bir üç kâğıtçılık olduğu bilinir. Bu tür bankalar, genelde tabela bankalandır, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, kanuni karşılıklar, dispo- nibilite gibi bankacılığa ilişkin yükümlülüklerden kurtulmak için kullanılırtar. Işlemler başka yerde gerçekleştirilir, bu tür bankalara sadece muhase- be kaydı verilir. Bu gerçekler bilindiği halde, 1993 yılında Bankalar Kanunu'nun hem de kararname ile değişiklik yapılarak kıyı bankacılığı düzenlenme- si yapılmıştır. Söz konusu 512 sayılı KHK Anaya- sa Mahkemesi'nce iptal edilince, 538 sayılı KHK ile aynı hüküm yinelenmiştir. Kıyı bankacılığının, off-shore hesaplannın gerçek niteliği bilindiği hal- de zarar edecek bazı banklara, bazı kişilere bu tür üçkâğıt olanaklannın yasal tabanı hazırlanmıştır. Şimdi bu tür olanaklardan yararlanıp afişe olmuş kişileri kınıyor, kovuşturuyoruz. Bu tür yasal ola- naklan hazırlayan politikacılar bürokratlar ise ade- ta unırtulmuş gibi. Bence asıl suçlular, çoğu kez biterek bazen de bilgisizlikten, ayartılara kapıtarak bu tür düzenleme yapanlar, uygulamalara göz yu- manlar. Türkiye temizlik yapacaksa, önce kimler- den temizlenmesi gerektiğini öğrenmeli. 'Stopaj oranlan arttırılmayacak' ANKARA(AA)-Ma- liye Bakanı SümerOraL mevduat faizi ve repoda stopaj oranlaruun arttı- nlması yönünde çalış- malan olmadığını bildir- di. Maliye Bakanı Sü- mer Oral, Bakanlar Ku- rulu toplantısından çı- kışta gazetecilerin soru- su üzerine, konunun Ba- kanlar Kurulu'nda gün- deme gelmediğini belir- terek, "Olsa söyterim. Şu anda hiç öyle bir şey yok" diye konuştu. En son, geçen yıl 1 Aralık'tan geçerlı yapı- lan düzenlemeyle, sto- paj oranlan mevduatta yüzde 13'ten yüzde 15'e, repoda ise yüzde 12'den yüzde 14e yük- seltilmişti. , , •ntA* kaü E» Eı Siftt «Mk MIIIIISÇKIK ilitaıaot 5.000 m11.750 1.650 14,000 5.400 12500 1,750 15500 24500 1?: PeffikentTmzu 24İ5ÖÖ 24ÎM 24;?5Ö SoniKiPanıklv 60.000 57,000 60.000 Yaf> Nredi Fnansal 4,100 3.800 4,150 5,100 11.750 1.675 14,250 22.500 57.000 4,150 -3.77 1.09 a-147 -339 -772 İ4İ •5.00 122 Y*nl Sirk«tl«r f>azan CAzattı Pazon 300 m 495.000 m 13 1.375 980 1.700 450 7,500 2700 2700 4,750 -i 28.500 2J50 2,575 16750 4 0 » 4.700 27.500 2.3M 2.425 15,750 3.8OÖ -1.79 • & 678 28.092 2754 2.410 15.690 3737 4.072 559.000 415.487 5336.000 6,476.522 1,575 1.700 1.675 -1.47 1,633 1,039.000 YATIRIM A TtPl FMHU !; Bank Hısse f«i 1; Bank Iftvak Fon Iş Bank. Defşkm Fon tşBant İMKB-30Endf*sF interbank A Tipi Dejıştoı lntertjank Mıpı Karma lntefYat.AKamıaF. Inter Yat HısstRm Iküsat A Tıpt Oefışton F. Iktısat Yat-A Tipı Hısse F Garantı A Tipı Karma Fon Garantı A Tipi OegışJıen F. Garantı AİMKB-30 End Fon Garantı tl.K A Defışten Fon FjtankATipıDetışkefl rKY A fıpı Hısse Fon YKYATİpiKatmaFon TKT A Tıtn Tekstil Sek. F. Wf A Tıpu Malı Ktıruml. F. TKY A Tıpı Mrtat Sek. F. YKY A Tıpı GMta-lçecek S.F YKYAIıpıDeJışkmfon YKB A Tipi Karma Fon YKBATİpiHisseSenedıF Halk Sigorta Özel Fon Vakıf Hısse Fon VakıfAGıdaSektnFonu ValuUMalıSettüıFonu VakıfAMetalSe*twFonü Dıjbank A Tıpı Kanna Fon Dı^ban* A Tıp. Oejışfcen Fo »ajartankATıpıDcJışken FınansArıpıOejıskCTFon CU Sigorta A Tipı Defişken FıunsbaıtkATİpiHaseF Tınans Ya!J Tipı Dejışhetı Fınans YatJ\ Tipı Karma F Zıraat A T>pı Dejışken Fon ZifaatYat.ADeîişkeııFofl Hafk A Tıpı Kamta Fon Pamutıbanlı A Bpi De£ı;ken Sâm&r Karırıa Fon EgeFonATıpıüeeişlıenF Ege Fon A tornıa E|e Fon A Hısse D«nırb3nkADegiş>en Fon OanıfYat. A Tıpı Dejışken Demır Yat. AKarrnaF. DtraırT AU-lOOEnöeksF Demtr r. A Tîpi Hisse Fon DemırYat.AMaliKunılu|F FONLARI 5349502 3978577 7895«3 7637 156916 130913 112762 59484 2587574 8673 2993453 5320399 7206 10126 825473 71088 49304 20279 54743 48082 49091 27695 50417 9943 İİ1651 4422709 46544 61287 58886 20172491 5420231 1529952 5885444 1748152 10206 11515 10757 8294678 10293 4328573 29172 104099 497596 8485 8597 3761254 90545 35431 17959 23848 9993 2,00 180 1.04 183 0.85 060 1.01 1.54 1.45 1.58 0.62 1.58 171 0.98 2.39 2.79 \2İ 0.64 371 0.61 0.52 1.58 1.30 2.78 2.53 2.58 1.29 3.25 174 0.38 0.50 0.47 2.43 0.78 1.90 143 153 219 166 0.73 1.66 0.48 0.73 0.80 1.08 1.07 1.15 0 93 1.80 1.48 274 DereifYatilmalatSekt.F TürkiankATıpıDejışkefi Etıbank A Tıpı Degıjken TSKBATıpıDetışkenFon MbankATİpıHisseFon AktankATipıDejjıslıenFon Akbank A Sabancı H.iştırak »* YatJk Hısse Senedi Fonu Tekstil A Tipi Hisse Fon Tetetil A Tıpı Dejişken F. Ata A Tipi Karma Fon Ata A Tipı Hısse Senedı F. Ata A Ulusal İMK8-50 End.F Ata A T.pı Deîtş*en Fon «oçbankATıpıDttışkaıF Koçbank MKB-30 Endeks Fon Koçbank Hısse Fon Koç Şırtetlen Isbrak F. KoV«lıaraSi|.Ûît(fo?ı KûÇtunHAIKctalFjya KoçAHoittıngveYat.Şır». Koç Menkul A Deti;ken Fon GMulATıpıDegiskenFon Gloöal A Tıpı Karma Fon KarfezATıpıDegiskenFon Kfirfez A Tipı Karma Fon TEB A T. Degişhen Fofl TEB A fıpi Karma Fon TEB Yat. Degıstaı A TEBAGSOOeJ.(SıelF TEB Yat. A Tıpı Hisse Fonu Kentbank A Tipı Kanna Fon KentDiokATıpıOetıskenF KentYatınraADefışkenF ABernatıtADeJışken Hak A Tıpı Deft^en Fonu ŞekerATipıDetrçkef, OyakATİpıDegisken Oyak Menkul A Oİjişken. Fon Eczacılıası A Tıpn jejijken Eksoces A Tıpı Oegıjten F SYBATipiDegı^kenFon 3TB A Tıpı Karma Fon Gedık A Tıpı Karma Foı Gedilı A Tıpı Hisse Senedi EkıncilerADegısken KapîtalATipiDetiskenF. ToorakATıpıOelışkcn Toprak A Tipi Karma Fon TekfenFon-1 Kurol A Oegişken Fon AlfaATigıDegıstaıFonıı Alfa A Tıpı Hısse Fon 10075 662070 21482 10595 196136 10232 10189 9523 446355 10526 2260515 104856 8186 11125 2805816 554069 100041 41947 54719 8991 10158 11059 4589670 10214 58197 11981 1241428 249790 81831 50U1 9286 352511 9936 9617 364891 431506 99472 278685 8970 530382 265775 34460 9277 134503 25475 20957 89780 162871 29150 70470 145191 93607 21729 1.01 1.82 1.42 0.12 1.43 0.80 1.72 1.38 1.33 0.36 0.66 2.33 1.83 172 -0.35 1.99 174 0.74 273 0.56 2.31 2.13 1.01 1.65 0.83 0.48 1.42 1.08 1.50 1.52 2.39 134 -0.53 1.58 1.69 1.35 1.94 1.00 1.00 144 0.98 0.55 0.57 0.57 0.93 0.94 1.12 1.08 1.41 0.52 0.63 1.10 2.06 Aifa A Tıpı Ulusal-30 End Evgm Fon-1 Yatınm F. A Degisken Fonu Tacırier A Tioı Karma For TaarierADegıştenF StıateııAOegıskenf. BayımteATipiDetiskenF BapndnATiptHisseF. 8ayındır A Tipi Karma F. i} Yat. Def ışker Fon Osmanlı A Karma Fon EGS A Tipı Karma Fon EGSYatATıpıKamaFon EGS Sigorta A Oegişken Fon EGS Yat. M.D A Tipı EGSYat.MDAFinansGr ABNAmra Karma F. TAISYaL A Degisken A F. KS8CATİpiDcftkenF« HSBCATipiHisseFao EcncıoasıtaaOyakS.OKl Rıva A Tipı Degisken Benöeı A Tıpı Oegişken Fon Srteiıank A Tıpı Degışten F MEKSA A Tipi Oejışken Fon MEKSA Yat. A Tipi Karma F. UB Ulusal Yat. A De|ısken Acaı A Tipı Degisken Fon MNGBankATipıfegıskefiF Anattolutanlı A Tıpı Htsse F I T İ M F O H M lşBan«.LMFon 1; Bank. Degisken Fon 1; Bank. Yabancı M.K. Fonu !; BankTahvil« Bono Fon Intefbank B Oegişken Fon InterbankBlikitFon llıtısat 8 Tatml-Bono MısatBDet^kenF Garantı B Tahvıl-Bono Garanti B Tipi Likıt Fon Garantı B Tipı Oegişken F. Garantı B Tipı Yabancı Fon Garanti M.K. Degisken Fon Garantı M.K. Degt;ken Fon Esbank B Tıpı Degisken Esbank B T.pı Lıkıt Fon YKB B Tipı ükıt Fon YKB B Tıpı Degisken Fon YKBBTahvilBmoFomı YKB B »ab.M.Kıym. Fon 9260 85212 85821 121964 103960 163694 53270 23636 22366 93739 78945 47426 28133 25064 18996 20255 67663 55560 16260 19841 12265i 37972 34959 14760 36118 10210 52625 50428 9965 9357 16323048 3113366 1045141 5533305 7408768 1539820 6192572 4529655 18044894 7481953 4175089 10446 498513 10173 7477045 2721866 17584710 11017641 5402198 2816307 1.81 0.37 0.88 1.12 1.15 2.10 071 0.53 0.14 0.51 0.76 1.11 1.79 2.18 2.06 0.95 1.18 0.64 1.04 2.38 219 1.36 1.87 0.70 1.13 179 0.79 1.62 0.77 177 0.02 -0.12 0.02 •0.62 -0.54 010 -0.04 0.20 -0.87 0.12 •074 072 0.10 0.13 -0.15 0.12 0.11 0.22 -0.31 006 YKY B Tıpi LhM Fon rKYBTalml-BoooFonu YKY B Tıpı Degisken Va*ı(Tahvılw3oıKFonu Vakıf Oegişken Fon Vakıf Yibancı Menkul Fonıt Vakıf Ukrt Fon VatafB Tipi Karnıa Fon OıştantBTİpiDtgiskenF YaşartankB Tıpı Oegişken YaşartankLiutFon Fınans 8 Tipi TaM-Bono FmansB Tipı Degisken Fon Fınans B Tıpı Uklt Fon» Zircat6Tipi0etis.k«Fım Zkaat 8 Tipi Ukit Rm ZifastB Tipi Takvil Bono ZiraatYaLBDeftkenF. HaHBTipıTahvılBono Halk BTipiDejiştaı Fon ParaukB Tıpı ükıt Fon PamukB Tıpı Dejışten Fon 102802 68229 11809 26886743 6044838 3046959 2817839 59617 16122794 2481472 305433 9002355 6788871 5313484 7577880 7651061 6793940 28082 6079186 3342292 6518038 4199384 Emlakbank Tahyıl-Bono Fonu 10388709 EmlakbjnkDegışkeoFon EmlakDut Ukit Fon SûmerDetışkenFon Sâmer Ukit Fon SlmerTahnl Bono Fonu EgeBTipiDetişkenFon Ege B Likıt Fm KalkmmaB Tipi Dejişken F Denı,(takB Degisken DemrYatBDeltsken DenMaokBTaİMİBmF Tarij Fon-1 Lflât Tahş Fon-2 Degisken Tûıttnnk B Tıpı Degisken Etibank B Degisken Etıbank B Ukit Fon Etı Menkul B Degisken Fon TSHBBTioıTatMil-BoooF. TSKBB Tıpı Defışken Fon Akbank B Degisken F Akbank B Tanviı-Bono Tekstil B Tıpı Ukit Fon Tekstil B Oegişken Fon Ata BTanvil Bono F. Isvıçre Sıg Tahvıl Bone Ata B Tipı Likıt Fon Ata B Yabancı MK.Yat.Fonu Koçbank 6 Degisken F. KajbankTatmiSoncFor. Koç Menkuf B Degışken Y F 3424804 9813333 3869900 73303 101828 3781522 10989 4921645 3115006 70516 10643 5538950 1911779 169768 6523465 27474 9651 739608 182666 1752247 842233 579034 890808 118747 53392 24001 10442 1182163 242304 31251 0.11 075 0.08 -0.53 0.06 1.37 0.09 1.04 -0 04 0.11 0.13 -0.53 -0.39 0.11 0.16 0.12 -0.55 0.14 -0.16 0.38 0.10 0.32 -070 -0.04 -0.19 0.09 0.12 -0.69 0.13 0.12 0.00 -0.23 -0.76 -0.O7 0.11 0.09 -0.12 0.38 0.07 0.07 -0.64 -0.02 0.06 -0.43 0.06 0.14 -0.59 -0.11 0.08 0.14 0.01 0.68 0.63 16 KASIM 2000 foçbank B ükıt Fon Glooal B Tıpı Degişken F KSrfez B Degışken Fon KotfötankBTanvılBomf TEB B Dejişken Fon TEB Yatınm BTipiükrtF TEB Yat BTaHvil Bono KertbankB Degisken Fon Kentbank Bükit Fon Kentbank BTanvil Bono Fon Kentbank B Yabancı M.K. Fo Kent Yatınm B Deftsken F Attematff B Degiştefi Atfpmatıf Yab M K fonunHçl lıoll • 1 OU.nl.'L 1 Vtlv ŞeterBTıpiDegiftenFon fhaUunk R [UikfcMi fnn ujauıfliiH • DegişKn ror EpTMHhavı D rtaSickAn FnntCZaaOaŞI D UegrŞKCT rOn tkspres a DegtşKen r pyO ^JiArl»LA«t CAfl İJ MD Lt^lŞKen rOflU SYB a Ttpı Kanna Fon Gedık B Tıp Dejişken Fon EkıncileıBûesışkenFon Kapital B Tipi Dejişken F. K Yatınm BBegışked loprakB Degisken Alfa B Tipi Degisken Fonu Yatınn F. 6 Dejişken Fon Yatınm F.BTahvil Bono F BarıiKtırBTıptDetışkenF lşYat.BTıpıDe{İ5kenF. Osmanlı Îatıvıl-Bora Fonu Osmaniı B Ttpi Ukit Fon OsnuıHıBTıpiO4işkenF EGS B Tıpı Degisken Fon EGS Yat. B Degisken Fon ABNAmraOefışkenFon TAIB Yat.B Degıjken F HSBC Bank B Dejişken Fon HSBC Bank B Tanvıl Bono Fo YurtbankB Degisken Fon Denizbank B Dejişken Fon Denıztı. B Tahvıl-Bono Fon n»ni7tMnk R T 1 ikit Fnn UCIlUmilH D 1. LIMİ ruil ^ıtpbank R Ttnt Heüıskpn F jllcUOIIft D I!(JI UC|^I^N:II T lllııul Rank R Tinı n^flkkp UIU^MSI DOIIH Ü l\yı UCglbnE UHf Rank R Tını rı»dtcksn TMÜU DdHK ü lipi LKglŞ.Keil r &naf1ntııhanh R Tini n»4i^ fnnatJuıuiMnıı o ııpı LWJIs.r B U Ş M EMKKSI (A) TİPİ EHKKSİ d) ıvı tnusı 1109? 19101 645456 11249 288612 12665 12095 89801 10662 10873 10393 12176 245027 110547 85881 '.lOOflH 0 i J3O7 114676 10681 138812 220851 247615 66620 165657 106725 43506 13030 9823! 20364 66492 38151 31211 63173 29010 58947 49829 57985 14400 5232C 43297 39478 36530 39085 23797 1?Sİİ7 10884 124411 91922 15S611 0.14 -0 52 0.12 -070 0.13 0.13 -1.57 0.15 009 0.12 0.10 0.13 0.12 015 0 00 0 06 n TI u.£l n n7UVI 070 0.12 -072 0.09 0.12 0.04 -0.11 0.11 -0 08 0.05 -0.11 -0.69 0.12 0.09 0.11 0.31 0.18 -0.56 0.08 -044 0.13 0.00 000 000 -0.74 0 13 0 09 0 18 1.17 l.H -0.19
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog