Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

17KASIM2OOOCUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Pıpua'da deprem vetsunami • IX)KYO(AA)- .Avastralya'nın lcuzeyındeki küçûk ada Glkesi Papua Yeni Gine'nin yakınlannda Richter ölçeğine göre 8.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Büyük Okyanus'taki Bismarck takimadalannın açıklan olduğu belirlendi. 3 saat sonraysa 7.7 büyüklüğünde artçı şok meydana geldi. Can kaybına dair bilgı gelmeyen ilk sarsıntıdan sonra okyanusta tsımami oluşması sonucu Rabaul ve Kokopo kasabalannı su . basn. Halk. tsunami uyansı ûzerine önceden bölgeyi boşalttı. Teksas'ta bir fdamdaha • HUNTSVILLE (AA) - ABD'nin Teksas eyaletinde, 11 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ederek öldûrmek suçundan idama mahkûm olan bir siyahın cezası dün infaz edildi. Tony Chambers'ın (32) cezasının Huntsville'deki cezaevinde zehirli iğneyle infaz edildiği belirtildi. Chambers'ın idamıyla, yılbaşından beri Teksas'ta idam edilenlerin sayısı 37'ye yükseldi. 4 kişinin daha yıl sonuna kadar idam edilmesi öngörülen Teksas'ta, bugüne kadar bir yılda en fazla 37 kişi idam edilmişti. hsan kaçakçıbğı Hemücadete • NEWYORK(AA)- BM Genel Kurulu, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ile kara para aklamalanna "dur" diyecek bir sözleşmeyi oylama yapmadan kabul etti. Söz konusu kirli işlere bulaşan çetelere karşı yûrütûlecek mücadeleyle ilgili kurallan belirleyen sözleşme, devletlerin örgütlü suç çeteleriyle mücadele amacıyla benzer yasalar çıkarmalanm, "• ... kara para aklamalanna engel olacak yöntemler geliştirmelerini ve suçlulann iadesi olanağını sağlamalannı öngörûyor. Gore da, Bush da vazgeçmemekte kararlı... Eyalet seçim sorumlusu ise 'Bu iş cumartesi günü bitecek' dedi Florida'da iş îııada hiııcliDışHaberierServisi-Florida Seçim Komisyonu Başkanı, yeniden elle sa- yım önerisini reddederek seçimlerin sonucunu cumartesi günü açıkhğa ka- vuşturma karan alırken Cumhuriyet- çilerin adayı George W. Bush ve De- mokratlann adayı Al Gore, yine mah- keme kapılanna dayandıiar. Florida Seçim Sorumlusu Katheri- ne Harris, önceki gece şaşırtıcı bir adım atarak Florida'daki çeşitli seçim bölgelerinden gelen elle seçim sayım sonuçlannın, eyalet sonucuna eklen- meyeceğini açıklamıştı. Elle sayım talebinde bulunan üç il- çenin geçerli gerekçeler göstereme- diğıni öne süren ve Demokratlann partizanlıkla suçladığı Harris, deniza- şın oylann bugün gece yansı sayüma- sının ardından eyaleti, dolayısıyla ABD Başkanlığı'nı kimin kazandı- ğının cumartesi günü açıklığa kavu- • Hukuk mücadelesi içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Gore'un getirdiği önerileri reddeden Bush, Atlanta Temyiz Mahkemesi'ne başvurdu. Gore cephesi ise Harris'in sonuçlan yann açıklama karannı mahkemeye götürüyor. şacağını belirtti. Demokrat Parti kam- panya sorumlusu Wi]Ham Daky, Har- ris 'in karanna karşı çıkacaklarını ve konunun mahkemede ele alınacağı yanıtını verdi. Bush 300 oyla önde gidiyor Florida Yüksek Mahkemesi'nin Harris'in yeniden elle sayımın durdu- rulması yönündeki talebini reddet- mesi ise Demokratlara güçlü bir koz verdi. Cumhuriyetçiler de sonuçlan Gore lehine değiştirmesi beklenen yeniden sayım işleminin durdurulma- sı için Atlanta Temyiz Mahkemesi' ne başvurdu. Demokratlann adayı Al Gore'un, "Bütün Florida'daeflesaynn yapdsm, denizaşın oylarekfensm vebu seçimin sonucuobun" önensı de Cum- hunyetçiler tarafından reddedildi. Eyalet Bakanlığı 'nın son açıklaması- na göre Florida'da 300 oyla önde gi- den Bush, Demokratlann ağırlıklı ol- duğu üçelerde yeniden sayıma soğuk bakıyor. Gore, "Sorununcözümü için Bush ile yüz yüze görüşmeye hazır oK- duğunu da" belirtmişti. Bush, bu teklifi de reddetti. Bush kampanyası, yeniden elle sayımda be- lirli bir standartın söz konusu olma- dığını, bu yüzden sayım sonuçlannın adil olmayacağını savunuyor. Taraflar arasındaki söz düellosuy- la birlikte hukuk mücadelesi de sürü- yor. Şimdilik eyalet mahkemeleri bün- yesinde ele ahnan konunun Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi'ne gitme- si de söz konusu. 'Amok koşusu' benzetmesi Cumhuriyetçı Parti'nin Florida göz- lemcisi, ABD'nin eski dışişleri ba- kanlanndan James Baker. gazetecile- re yaptığı açıklamada, "Bu iş Amok koşusuna döndü" dedi. Amok koşusu benzetmesi, bir me- selenin peşini ölümüne bırakmama- yı anlatmak için kullanıhyor. Resmi olmayan tahminlere göre, başkanlık seçimlerinin sonucuna et- ki edebilecek ve hâlâ sayılmamış olan denizaşın oylann sayısı da 2-4 bin arasında değişiyor. Bush kampanya- sının sorumlulan denizaşın oylann çogunun Cumhuriyetçi adaya gelme- sini bekliyor. Milyonlarca kişinin ölümüne neden olan savaştan sonra ilk kez bir ABD Başkanı Hanoi 'de Vietnam utancıyla dinton yüzleşiyor • 25 yıl önce savaş karşıtlan arasında yer alan Bill Clinton, Hanoi yönetimi tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. HANOt(Ajanslar)-ABD Baş- kanı Bill Clinton, üç milyon Vi- etnamlı, 58 bin ABD'li askerin ölümüne neden olan; geride bö- lünmüş bir ABD'yle, yaralannı hala saramayan bir ülke bırakan ve kendisinin de karşı çıktığı Vi- etnam savaşından çeyrek yüz yıl sonra Vietnam'da. 1964-1975 Vietnam Sava- şı'ndan sonra bu ülkeyi ziyaret eden ilk ABD Başkanı olan Clin- ton, geçmişin hayaletlerinden kur- tulmaya çalışacak. Başkanlık döneminin son bü- yük dış gezisini, 25 yıl önce ABD bombalanna hedef olan Hanoi'ye yapan Clinton, 3 günlük temas- lan sırasında ticaret ve ekonomik ilişkileri dayalı bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor. Hanoi yönetimi, ziya- ret öncesi yaptığı açıklamalarla, zama- nmda savaş karşıtlan arasında yer alan; 1994'te bu ülkeye uygulanan ambargoyu kaldıran, bir yıl sonra da dıplomatik iliş- kiler kuran Clinton'ın sıcak karşılayaca- ğı mesajmı vermişti. Nüfusun yüzde 60'ının savaştan sonra doğduğu Vitnam'da halkın da, BaşkanClin- ton'ı, ve ABD'nin "first lady"si, son se- çimlerde New York Senatörü seçilen Hil- bry Ctinton'ı dostça karşıladı. Clinton'dan birkaç saat önce başkent Hanoi'ye giden Hillary Clinton, Noi Baı Havaalam'nda Vietnam Dışişleri Bakanı Nguyen Dinh Bin ve geleneksel kıyafetler içindeki Vı- etnamlı kadınlar tarafından karşılandı. GösterişB tören yapılmadı Bayan Clinton, Vietnam'a. Israil'in su- ikasta kurban giden eski Başbakanı tzak Rabin'in eşi Leah Rabin'in önceki günkü cenaze törenine katıldığı Israü'den geldi. Asya-Pasifik Ekonomik tşbirliği For- mu'na katıldığı Brunei'den dün aynlan Clinton da. TSI18.00 civannda Vietnam'a geçti. Clinton'ın gelişi öncesinde Viet- nam'da çok büyük hazırlıklar yapılmadı. Yalnız başkanlık sarayına giden yola, "ABD Başkanı VYTlliam Jefferson Clinton ve eşi- ne" hoş geldin diyen bir pankart asıldı. Önce sömürgeci Fransa'ya karşı ba- ğımsızlık savaşı veren Ho Şi Min önder- liğindeki Vietnamlı komünistlerin daha sonra ABD'ye karşı yürüttüğü savaş, ABD'nin bütün bombardımanına karşm 1975'te ABD birliklerinin Ho Şi Min'den (eski adıyla SaygonXçekilmesiyle nokta- lanmıştı. ABD'nin savaşta kullandtğı kimyasallardan etküenenVıetnamülann çocuklan sakat doğuyor. Başkan Clinton geimeden önce, yollara asılacak bayraklar özenle ütülendL (Fotoğraf: AP/ REUTERS) VİETNAM Yüzbinlerce sakat çocuk dünyaya geldi Dış Haberter Servisi - ABD ile Vietnam arasında 1964'ten 1973'e kadar süren kanlı savaşın acılannı hâlâ çocuklar çekiyor. ABD güçleri, Kuzey Vietnam'a karşı kimyasal savaş da yürüttü. Gerillalann sık ormanlarda saklanmasını önlemek amacıyla kulianılan zehirli kimyasallar, ormanlan ve bitki örtüsünü yok etmekle kalmadı, çok sayıda insanın ölümüne ve gelecek kuşaklann sakat doğmasına da yol açtı. Bugün Vietnam'da yüz binlerce zihinsel ve bedensel özürlü çocuk yaşıyor. Bu çocuklann büyük bir bölümü özel bakımevlerinde kalıyor. Sakat doğan çocuklann yüzde 80'inin ABD'ye karşı savaşan ve kimyasallardan etkilenen askerlerin çocuklan olduğu belirtiliyor.Bu arada, Vietnam'da savaştan kalma mayınlann patlamasıyla sakat kalan çocuklar da ABD Başkanı Bill Clinton geimeden birkaç saat önce başkent Hanoi'de bir resim sergisi açtılar. Çocuk Esirgeme Kurumu tarafindan düzenlenen "Çocuk Gözûyle" adım taşıyan sergide, mayınlar yüzünden kolu bacağı kopan çocuklann ipek tuval üzerine yaptığı 50 resim sergileniyor. KULTUR • SANAT 0.212 293 89 78 (3 HAT) I K ü l t ü r &Z) 311 5<J OO 1 4 h IZMIT BUYUKŞEHIR BELEDIYESI ŞEHİR TİYATROSU at Fax: (O2G21 311 5?» "SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI" Civan CANOVA Yöneten: Cüneyt ÇALIŞKUR 17-18 KASIM 2000 Saat:20.00 19 KASIM 2000 Saat: 15.00 "SEVDALI BULUT" Gölge Kukla Nazım HİKMET Yöneten: Jean Pierre CORNOUAILLE 22-29 KASIM 2000 Saat: 11.00 (O2I2) 293 89 78 (3 HAT) ANKARA SANAT TJYATROSU Yaıan-Yönetei: Metin 8a!ay Müıik; Kemal Gûnûç DELİKANLI Cuma: 20.30, Cumartesi: 15.30-18.30, Pazar: 15.30 / İzmir Cad. Ihlamur Sok. 7 A Kızılay \ Gişe: (0-312) 417 76 76 E F E S Piisen 'in kultüı ve sanata katküan artarak suıecek. T.C. JStNCAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2000/562 Sincan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 12.10.2000 ta- rih ve 2000/562 esas, 2000/759 karar sayılı ilamı ile Ço- rum ili Osmancık ilçesi, Avlagı köyü, Cilt: 21 kütük: 87'de nüfusa kayıtlı, Ertuğrulgazi oğlu, Mutlu'dan olma, 29.9.1994 doğumlu Volkan Başer'in Volkan olan ismi Osman olarak düzeltilmiştir. Üan olunur. 07.11.2000 Basın: 65300 En sevdiği oyun "karşıt kultûrterin ögelerini ödünç alıp sentezlemek" olan ve Türkiye'de ilk sergisıne hızırlanan bu ABD' li auncel sanatçının öne çıkan czelliğı, güzel sanatlar ve dekoratif sanatlar ;rasındaki ayırt edici •arkları belirsizleştirmek. İSTANBUL 3. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1998/1452 Davacı vekili tarafından eski hale getinne davası açıl- mıştır. Istanbul, Eminönü, Kadırga, Kumkapı, Şehsuvarbey Çıkmazı No: 30 sayüı yerde bulunduğu bildirilen dava- lı Emine Gürbüz'e tnahkememizce tebligat yapılama- maktadır. Istanbul, Eminönü, Kumkapı, Şehsuvarbey Çıkmazı, 74 pafta, 156 ada, 47 parselde ınşa edilen davalıya ait 30 No'lu binanın davacıya ait 48 No'lu parsele inşa edilen 28 No'lu binaya, bahçeden cepheli duvan üzerinde açıl- mış bulunan zemin ve birinci ile ikinci normal katlarda- ki pencerelerin kapatılarak eski hale getirilmesi, davalı- nın müdahalesmin önlenmesine, eski hale getinnek için davalıya takdiren 10 günlük süre verilmesine. eski hale getirme masraflannın davalıdan alınmasına 18.10.2000 tarihli karanmız ile karar verilmiştir. Davalı Emine Gür- büz'e ilanen tebliğ olunur. 6.11.2000 Basın: 63940 SARIYER tCRA DAİRESt'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA tLANI • DosyaNo. 19991110 Tal. Sanlmasma karar verikn ga\Tİmenkulûn cinsL kıymeti, adedi, evsafi: Tapu kaydı: Istanbul, Sanyer, Tarabya Mahallesı, Yenıköy, Hançayın yohı mevki- mde kâın, 74 pafta, 1108 ada, 14 parsel sayılı 46603 m2 miktarlı 25 bloklu, 217 mes- kenh 3 dükkânh bloklardan, A3-19 Blok 318/60000 arsa payh 1. kat 2 No'lu meske- nıntamamı. tmar dunımu: Taşınmazın, 02.12.1991 tasdik tanhli 1/1000 ölçekh uygulama imar planında kısmen, Siluette kalan onanh planlar TAKS.0.15 KAKS 0.30-H.6.50 m. alânında, kısmen de koru alanında TAKS 0.01-H.3.50 metreyı geçemeyecek ve ınşaat sahalan toplamı 40 raetreyı aşmayacak şekilde, rekreatif hizmet binalan yapı- labileceği, parselde ruhsatlı, iskânh T.\KS 0 15 H- 15 50 m irtifada 25 adet, blokta 217 adet konut. 3 adet işyeri olmak üzere, toplam 220 adet bağımsız bölüm bulun- dugunun bildinldiği anlaşılmıştır. \Iahafli dunımu: Taşınmazın, Tarabya, Hacıosman Bayın yolu üzerinde bulunan Nurol Sitesi'nin ıçınde, A3-19 Blok, 1. kat 2 No'lu mesken olduğu tespit edilmiştir. 4 normal. bir küçük oda bir salon, bir tuvalet, bir banyo-tuvalet ve odalardan bi- rinde de ebe\eyn banyosu olup, deniz görmedıği, tüm beledıye bizmetlerinden fay- dalandıgı, bakımlı, tamır ve onamna ihtiyacı olmayan, takriben 150 m2 mesahalı, te- miz malzeme ve işçüikle yapılmış, bahçesinde yüzme havuzu olan, merkezi ısıtma- lı bu- mesken olduğu tespit edilmiştir. Ulaşımı kolay, muhafazah bır site ıçınde ve korumah meskenlerin bulunduğu yer olduğu anlaşılmıştır. Muhammen değeri: Taşınmaza 07.07 1999 tarihınde, günün ekonomik durumu, aüm satım ra>içleri, mevkiı, çarşı pazara mesafesı, site içinde oluşu, kulianılan mal- zeme ve işçılik, genrebıleceği ırat ve hülasa kıymet takdiri için gereklı tüm hususlar göz önüne ahnarak 110.000.000.000.- TL. muhammem bymet takdir edilmiştir. Sataşşartlan: 1- Satış, 08.01.2001 günü saat 10.00'dan 10.30'a kadar Sanyer lcra Daıresı'nde açık artnnna suretiyle yapılacaknr. Bu arttırmada tahmin edilen kıyme- tin yuzde 75'uu ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraf- lannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle ahcı çıkmazsa, en çok arttıra- nın taahhüdü bakı kalmak şartıyla 18.01.2001 günü Sanyer lcra Dairesi'nde saat 10.00'dan 10.30'a kadar ikinci arturmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gaynmenkul en çok artnranın taahhüdü sakk kalmak üzere arttır- ma ilanında göstenlen müddet sonunda en çok arrarana ihale edilecektir. Şu kadar ki arttırma bedelinin mahn tahmin edilen kıymetinın yüzde 40'uıı bulması ve satış is- teyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olnıası ve bundan baş- ka paraya çevirme ve paylaştırma masTaflannı geçmesi lazımdır. 2- Arttırmaya ıştirak edeceklenn, tahmin edilen kıvmetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar miili bir bankanın teminat mektubunu veya bu mik- tar karşılığında döviz veya mılli bir bankanın teyıdi yapümış bloke çekini vremelen lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 20 günü geçmemek üzere mehil venlebilir. İhale pulu, tapu alım harç, tahliye ve masraflan, KDV ahcrya ait olacak- tır. Tellaliye resmi, birikmiş vergiler. tapu satnn harcı satış bedelinden ödenır. 3- Ipotek sahibı alacakhlarla dığer ilgıhlerin (ilgUüer tabirine irtifak hakkı sahip- leri de dahildir) bu gayrimenkul üzenndeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazım- dır Aksi takdırde haklan tapu sıcili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakıla- caklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedehni yanrmamak suretiyle ıhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasında- ki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerriit faızınden müteselsilen mesul ola- caklardır. thale farb ve temerriit faizi aynca hükme hacet kalmaksızm dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelıkle teminat bedelinden ahnacaktır. 5- Şartname, ilan tarihınden itibaren herkesin görebılmesi ıçın dairede açık olup masrafi venldigi takdirde ısteyen alıcıya bir ömeğı gönderilebilir. 6- Satışa ıştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecannı kabul etmiş sayı- lacaklan, başkaca bilgi aknak isteyenlerin 1999/1110 T. sayüı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 08 11.2000 Basın: 64794 DİYABET RİSKİNİZ YARSA * Yakın akrabalarınızda diyabetli varsa, * Kilonuz normalden fazla ise ve çabuk kilo alıyorsanız, * Yüksek tansiyon ve kalp . hastalığınız varsa, * Çok su içme ve idrara çıkma, ağız kuruluğu yakınmalarıniz varsa, * Doğumda çocuğunuzun ağırlığı dört kilonun üzerindeyse SİZ DE DİYABETLİ OLABILIRSİNİZ! Türkiye Diyabet Vakfı Adres: Bayer Cad. Gürsoylu Sok. No: 50 Kozyatağı - İSTANBUL Tel: 0 216 368 78 11 KAKIAL BİRİNCİ ASIİYE HUKUK a4KİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1999/471 Davacı Yüksel Karataş vekih Av Hülya Doğru tarafindan davalılar Fu- at Uğurlu, Alaettin Erdönmez, Adil Utku vs. aleyhlenne açılan tesbit dava- sında, davalılann adresleri tesbit edilemedigj yapılan zabıta tahkıkarı. PTT araştırması Ue de bulunamadığından: Davacı vekih. davalılar ve müvekkı- lmın lstanbul Maltepe Bağlarbaşı mah. Bağdat cd. 15 2 pafta, 2844 ada, 255 parsel sayılı 173 m2 yüzölçümlü taşınmazda kendisıne ait daıreyi ken- disinin inşaat etmiş olduğunun tesbıtine şeklıyle dava açtığı, tanık olarak da Kadır Yıldınm, Safıye Şen ve Dursun Altuncu'yu gösterdığınden du- ruşma günü olan 29 11.2000 günü saat' 10.10'da mahkememızde hazır ola- rak bulunmanız veya kendınizi kanuni bir vekılle temsü ettırmenız veya öz- rünüzü büdirmeniz veya özürsüz olarak duruşmada hazu- bulunmadığınız takdirde HUMK'nun 213 ve 377. maddeleri gereğince yargılanmaya gıya- bınızda devam edileceği ve karar verileceği Alaettın Erdönmez ve Adil Ut- ku'ya dava dilekçesi, tanık hstesı ve duruşma günü davenyesı yenne kaim ohnak uzere ilan olunur. Basın: 65096
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog