Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17KASIM2000CUMA 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Kenya'da kaçak içkj öldürdü • NAİROBİ- Kenya'da, kaçak üretilen alkollü içkiden 10'u kadın olmak üzere enaz51 kişi öldü. Resmi kaynaklann son açıklamasında, hastanelerde tedavi altına alınanlann sayısının 174 olduğu belirtildi. Ölenlerin bazılan yol kenarlaraıda bulundu. Tedavi altına alınanlann çoğunun görme yetisini yitirdiği kaydedildi. Polis sözcüsü, kaçak içkinin yapıldığı yerin henüz belirlenemediğini belirtti. Hastane kaynaklan, içkiye antifhz ve çözücü yapımında kullanılan zehirli metanol maddesi katıldığını tahmın ettiklerini ifade ettiler. EsacTtfan siyasi mahkûmtara af • ŞAM(AA)-Sunye Devlet Başkanı Beşir Esad, yasadışı çeşitli siyasi örgütlere üye 600 mahkûmun sahverilmesi yönünde talimat verdi. Resmi makamlardan affedilen siyasi mahkûmlar hakkında aynntı verilmezken siyasi kaynaklar, salıverilecekler arasında Müslüman Kardeşler ile Komünist Eylem Birliği üyelerinin de bulunduğunu söylediler. Filistin köylerine yönelik hava saldınsında 1 Alman doktor öldü, 11 kişi yaralandı Israil, Bah Şeria'yı vurduDış Haberier Servisi - tsrail savaş helikop- terlerinin, dün sabaha karşı Batı Şeria'daki Fi- listin hedeflerine saldın düzenlemesi sonu- cu bir Alman doktor öldü, en az 11 Filistin- li yaralandı. Başbakan Ehud Barak, Filistın- lilerle savaşın uzun süreceğini söylerken Is- rail, Filistin'e ekonomik yaptınm da uygula- maya başladı. Saldınlar Barak başkanlıgında düzenlenen güvenlik kabinesı toplantısından birkaç saat sonra düzenlendi. Helikopterlerin, Gilo'daki Yahudi yerleşim birimine ateş açılmasına kar- şılık olarak Beytüllahim yakınlanndaki Beyt • Filistin'e yönelik tutumunu daha da sertleştiren Başbakan Ehud Barak, îsrail'le Filistin arasındaki savaşuı uzun süreceğini bildirdi. Cala'da bulunan Filistinlilere ait binalan vur- duğu kaydedildi. Beyt Cala'daki saldında, bir Filistınli kadınla evli olan ve köyde yaşa- yan 1 Almanın öldüğünü söylediler. 55 yaşındaki Harry Fischer'in saldında yaralanan komşulanna yardım ettiğı sırada bir şarapnelin isabet etmesı sonucu öldüğü be- lirtildi. AFP muhabiri, doktorun cesedinin parçalandığını ve yandığını söyledi. Beyt Ca- la'da 7 Filistinli yaralandı ve 2 ev zarar gör- dü. Diğer bölgelere yapılan saldınlarda da 4 ki- şi yaralandı. Orduya göre, Filistin lideri Ya- ser Arafat'a bağlı El Fetih örgütünün sılahlı kanadı Tanzim'e ait Batı Şeria'nın kuzeyin- deki Tulkarim ve Salfıt ile güneydeki El Ha- AB-AKDENİZ BAKAJNLAR TOPLANTISI Konferansta Filistin rol çaldı Dış Haberier Servisi - Av- rupa Birliği (AB)-Akdeniz Bakanlar Konferansı'na (Eu- romed) katılan Dışişleri Ba- kanı Ismail Cem, tsrail Dışiş- leri Bakanı Şlomo Ben Ami ile görüşmesinde, Ortadoğu banş sürecinin devam ettiril- mesini istedi. Fransa'nın başkenti Marsil- ya'da önceki akşam başlayan Euromed toplantısında, ağır- lıklı olarak önceki gün ve dün Ortadoğu'daki şiddet olayla- nyla ilgili tartışmalar yaşan- dı. Suriye ve Lübnan, Israil'i protesto etmek için toplantı- ya katılmadı. Cem, Ben Ami'yle 1.5 saat süren gö- rüşmede, Ortadoğu'da şidde- te son verilerek iki tarafın da görüşme masasına dönmele- ri gerektiğini belirtti. Cem İsrail'e gidecek Ben Ami'nin Cem'i tsra- il'e davet ettiği, Cem'in ge- lecek hafta ortasında îsrail'e gideceği bildirildi. Cem, önceki gün ve dün- kü temaslannda, Katılım Or- taklığı Belgesi'nde (KOB) Kıbns konusunda yer alan eklemelerle ilgili olarak Tür- kiye'nin rahatsızlığını gün- deme getirdi. Toplantınm önceki gece yapılan açılış oturumunda Ben Ami ile Fi- listin Dış Üişkiler Bakanı Ne- bil Şaat arasında çok sert tar- tışmalar yaşandığı ve iki ba- kanın karşılıklı suçlamalarda bulunduğu bildirildi. AB'ye üye 15 ve Akde- niz'de kıyısı bulunan 12 ül- ke arasında ekonomik ve sos- yal işbirliğinin geliştirilmesi için oluşturulan konferans, ilkkez 1995'teBarcelona'da düzenlenmişti. Euromed'in mali açıdan en önemli bölü- münü AB 'nin Akdeniz ülke- lerine yapmayı öngördüğü mali yardım oluşturuyor. MEDA fonundan Tûrki- ye'ye yapüması öngörülen 375 milyon euroluk yardım Yunanistan ve AP'nin veto- lan yüzünden uzun bir süre ertelenmişti. AB, ikinci ME- DA yardım programı çerçe- vesinde Akdeniz ülkelerine 5.3 milyar euro yardım yap- mayı planlıyor. Fmstin'deölüsayısı243'eulaşü ^f^., * * güneyindekı El HabTde bir FıBstili daha İsrail askerierinin açüğı ateş sonucu öldü- rüldü. Buna göre, 28 Eylül'den beri devam eden israil-FDistin çanş- nutlannda, çoğu Filistinli olmak üzere ölenlerin sayısı 234"e yükseldi lil'de bulunan üsler de hedef ahndı. Saldın- larda, Eriha'daki bir cephane deposunun da hedef alındığı belirtiliyor. Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'debir Filistili daha israil askerlerinin açtığı ateş so- nucu öldürüldü. Buna göre, 28 Eylül'den beri devam eden Israil-Füistin çatışmalann- da, çoğu Filistinli olmak üzere ölenlerin sa- yısı 234'e yükseldi. Hizbuflah saldınsı Lübnan'dakı aşın dinci Hizbullah örgütü, israil sınınndakı Şebaa Çiftlikleri bölgesin- de bir tsrail askeri devriyesine saldın düzen- ledığinı bildirdi. Örgüt tarafından yapılan açıklamada, gerillalann, "Şebaa Çiftlilde- ri'nde yola yerleştirdikleri patlayıcılarla Siyonist askeri devriyesine bir dizi saldı- n yaptıklan" kaydedildi. israil, saldınyı dogrûladı. tsrail Radyosu ve tsrail güven- lik güçleri, saldınyı "küçükbir patlama" ola- rak değerlendirdi ve saldında ölen ya da ya- ralanan olmadıgını belirttiler. t Üçlû zirve uzak bir olasıhk' Gazze Şeridi'nde önceki gece kafasından yaralanan 12 yaşındaki bir Filistinli çocuk öldü. Başbakan Barak, "tsrail-FUistin savaşt- nın uzun süreceğini'' söyledi. Barak, İsrail helikopterlerinin Batı Şeria'ya yönelik saldınsının ardından yaptığı açıkla- mada, askeri politikasını savundu. "200 ölü yerine 2 bin örünün tûm sorunu bitireceğiııi dûşûnseydik bunu yapardık. Ama bu mucize bir çözüm ofanazdı, çözüme ancak görüşme masasmda ulaşuabinr" dedı. Barak, "Bu ül- kedekigekceğünize karar verecekuzun bir sa- vaşm içindeyiz ve bu karmaşık bir savaş" de- dı. israil Başbakanı, kendisi, Arafat ve ABD Başkanı Bffl CKnton arasında üçlü bir Orta- doğu banş zirvesi yapılma olasıhğının uzak olduğunu bildirdi. Barak, Filistin özerk yönetimine yapılan pa- ra transferinin son günlerde dondurulduğu- nu da belirtti. Ekonomik anlaşmalar uyann- ca Filistin'e yapılması gereken ödemenin son günlerde yapılmadığını kaydeden Barak, bu uygulamanın "gerektiği kadar süreceğini" ifade etti. Fransa'nın başkenti Paris'te 1995'te van- lan ekonomik anlaşma, Israil'in Filistin yö- netimine gümrük vergisi ve Batı Şeria ile Gazze Şendi'ne tsrail topraklan üzerinden gön- derilen ürünler için katma değer veıgjsi ödg-, mesini öngörüyor. 1" , ^ -I" " ABD Savunma Bakanı VVilliam Cohen, Ortadoğu veKörfez ülkekri gezisine dün başladı. Cohen Bahreyn'de 'ABD güçleri Ortadoğu'dan çekilmeyecek' Ihş HaberierServisi-Ortadoğu'da şid- det bütün hızıyla sürerken ABD Savun- ma Bakanı VVilliam Cohen, dün Ortado- ğu ve Körfez ülkeleri gezisine başladı. Dün gezisinin ilk ayağı olan Bahreyn'e giden Cohen, geçen ay Yemen'deki ABD savaş gemisine düzenlenen saldınnın, ABD güçlerinin Ortadoğu'dan çekilme- sine neden olmayacağını bildirdi. Cohen, Bahreyn yolunda uçakta ga- zetecilere yaptığı açıklamada, "Cole destnjyerine yapılan sakhrmın, ABD gûç- lerini Ortadoğu'dan çekilmeye zortaya- cak bir planın parçası olduğuna inaru- yorum. Ama bu olmayacak. Buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu. Bölge politikası değişmeyecek Cohen, Aden'dekı saldınnın arkasın- da Suudi terönst Usame bin Ladm'in bulunduğunu kesin olarak söylemek için henüz erken olduğunu, ancak bu olası- lığm da araştınldığını belirtti. Cohen, Başkan Bfll Cünton yönetimi değıştık- ten sonra da ABD'nin bölge politikası- nın değişmeyeceğini vurguladı. Cohen, Bahreyn'in başkenti Manama'da Bahreyn Emiri Şeyh Hamid Bin tsa el HaMfe ile bir araya geldikten sonra Bahreyn'de bu- lunan ABD 5. Filosu'na bağlı bir uçak gemisini ziyaret etti. Cohen'in gezisi Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birle- şik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır ve ts- rail'i kapsayacak. Cohen, gezisinde ağır- lıklı olarak Yemen'deki saldın, ABD'ye yönelik köktendinci tehdit, Ortadoğu'da- ki şiddet ve ABD'nin Irak'a yönelik tec- ?• nt politikası konulannı ele alacak. f 1Antonina{Turizm İTALYA'DA RÖNESANS (KÜLTÜR TURU) Sanat Tarihçisi Atillı Tuna eşliğinde '"Venedik'te kanallar arasında ve sokak aralannda rahatça dolaş- mak, Cenova'nın tarihsel limanında yürümek, Siena'da Kated- ralin keyfıne varmak, Pompei'de yanardağın yok etmiş olduğu şehn görmek, Romada Sıstine Şapeli'nde Büyük Üstadın fresk- leri karşısında birbkte hayran kalînak, Pisa'da kiıleyı görmek, Flo- ransa'da Uffizi Galerisi'tıin cafesinde sanat taruşmak, Vero- na'da Jülıet'in balkonunda Shakespeare'i anmak. ûstelik tüm bu yerleri bir sanat tarihçisi e^liğinde görmek istiyorum" diyorsa- nız 'Itaha'da Rönesans' turu sızın için hazırlandı. Toplam 8 gece 9 gün: 1 gece Venedik, 1 gece CenoM. 3 gece Roma, 3 gece Floraısa Tarih:24Arahk-10cak Son katılım tarihi: 4 Arslık Puartesi Rezervasyon: (0 212) 292 28 74 - 75 YUNANİSTAN (kültür turu) Doç. Dr. M.İhsan Tunay eşliğinde 27 Arahk -1 Ocak Antonina 9"urizm web sıtemız: www.antoninaturizm.coni Rezervasyon: (0 212) 292 28 74 - 75 İLAN T.C. IĞDIR ASlİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1996/593 Karar No: 2000/165 Davacı Ertan Ehıman, Necla Duman vekilî Av. Neca- ti Tuncel tarafından davalılar Naciye Küçükkaya, Ce- mal, Kemal ve Abdullah Küçükkaya aleyhine mahke- memizde açılan men'i müdahale ve in§aatın kal'i dava- sının yapılan açık yargılaması sonunda; Davanın müdahale isteği yönünden kabulüne, inşa- atın kal'i talebüıin reddine karar verilmiştir. Dava davahlardan Abdullah Küçükkaya'nın yoklu- ğunda yûrütüldüğünden yokluğundaki hükmün davalı- ya gazetede yayınlandığı (ve davalılann tenryiz dilekçe- sinin) tanhte sayılabileceği, ilan tarihinden itibaren 15 gün ıçensinde hükmü temyiz etmediği takdirde hük- mÜB kesınleşeceğı ilan olunur. Basın: 58991 SATILIK 94 Model Broadway (kırmızı) 90.000 km.'de Tel: 512 05 05/485-486 BEYOĞLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 2000/286 Davacı Vakıflar vekili tarafından davalı Ahmet Altan aleyhine açılan işgal tazminatı davasında, Davalı Ahmet Altun'un tebligata sarih adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi örneği yerine kaim ol- mak üzere keyfiyetin gazete ile ilanen tebliğine karar venlmiş olduğundan HUMK'nun 213/2 maddesi gere- ğince duruşma günü olan 30.01.2001 saat 9.30'da biz- zat veya bir vekille kendilerini temsil ettirmesi lüzumu ilanen tebliğ olunur. 20.10.2000 Basm: 65427 İLAN TC CEYHAN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2000/228 Davacı Hazine tarafından davalı Türkan Gökçe (Bo- lacalı) aleyhine açtığı tapu iptali ve tescil davasının ya- pılan yargılamasında, Davalı Mahmut ve Şükriye kızı 1961 d.lu Türkan Gökçe (Bolacalı) yapılan tüm aramalara rağmen adre- si tespit edilemediğinden 18.12.2000 günü dumşmaya gelerek beyanda bulunması veya vekil göndermesi, ak- si takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar veri- leceği 7201 sayılı T.K. gereğince ilan olunur. Basm: 64313 HATAY 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Nazmiye Boşme vekili Av. Meryem Erdoğan tarafından davalı Dip Boşine aleyhine açılan boşanma davasının yapılan yargılaması sonunda; Davanın kabulü ile Hatay ili Samandağ ilçesi Sutaşı nüfusunda cilt no: 020 sahife no: 77, kütük srra no: 139'da kayıtlı, Abdulla ve Nedime'den olma 1952 Alu, Nazmiye Boşine ile aynı yerde nüfusa kayıtlı, Mehmet ve Zehra'dan olma, 1948 d.lu Dip Boşine'nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmalanna, taraflann müşte- rek çocuklannın velayetinin davacı anneye verilmesine dair mahkememizden verüen 18.05.2000 gün ve 1998/211 esas-2000/252 karar sayılı karann adresi meçhul olan davalı Dip Boşine'ye ilanen tebliğine, ila- nın neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı Dip Boşıne'ye tebliğ edilmış sayılacağı ilan olunur. Basm: 64964 ANKARA4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1999/7495 Alacaklı Murat Dinç vekili Av. Mesut Sönmez'e masraflar hariç 24.472.325.753.-TL ödemeye borçlu Muzaffer Demirci'nin işbu borcu nedeni ile borçlu adı- na kayıth olan ve dosyamızdan hacizli bulunan Yalova ili, Merkez Kadıköyü, Kabaktarla mevkiinde, Ada: 0, Parsel: 85, Cilt: 1, Sahife: 85'te kayıtlı, 1420/3420 his- seli, borçlu hissesinın 1420 m2 olduğu gayrimenkulün 2.6.2000 tarihinde bilirkişice yapılan kıymet takdiri ın- celemesinde, gayrimenkulün değerinin 28.400.000.000.-TL (yinnisekizmiryardörtyüzmilyon) olarak tespit edilmiştir. Kıymet takdiri bila tebliğ edil- miş, yapılan adres araştırmasında adresinizin meçhul olduğu anlaşıldığından kıymet takdirinin ilanen tebliği- ne karar verilmiştir. İşbu ilan borçlu Muzaffer Demir- ci'ye ilanen tebliğ olunur. 03.11.2000 Basm: 64930 İLAN TC ANKARA15. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1998/481 Davacı Mustafa Tokatlı ve arkadaşlan vekili tarafın- dan davalı Ali Tokatlı ve arkadaşlan aleyhine açılan iza- leyi şuyu davasında, Mahkememizce 31.10.2000 tarihinde davanın kabu- lüne ve dava konusu Ankara, Güneşevler Mahallesi, 6. Sokak, 6 kapı nolu imarm 20698 ada, 2 nolu parseldeki taşınmazm bütün yükümlülükleri ile birlikte açık artır- ma suretiyle yapılacak sanşla ortakhğm gıderilmesme karar verilmiştir. işbu ilan davalı Zerrin Tokatlı (Ahi)'ye ilanen tebliğ olunur. 1.11.2000 Basm. 64925 UŞAK İKİNCİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1999/967 Dosyamızdan hacizli bulunan Uşak Merkez Beyler- han köyü Organize sanayi bölgesinde ve tapunun 108 ada 5 parselinde kayıth taşınmazm satışı istenilmekk müdürlüğumüzce tanzım olunan 3.11.2000 tarih ve 1999/967 sayılı gayrimenkulün sahş ılanında belirtilen sanş günleri olan 12.1.2001 tarihinde Adliye sarayı önü Uşak adresinde saat: 15.30-15.40 arasında, bu tarihte alıcı çıkmadığı takdirde satışm 22.1.2001 tarihinde ay- nı yerde ve saatte yapılacağı hususunun Gördes Tekstil Tic. A.Ş'ye göndenlen tebligahn bila tebliğ iadesinin ihalenin feshine sebebiyet sayılmaması için ilanen teb- liğine karar verilmiştir. Verilen karar gereğince yukan- da belirtilen satış gunlerinin Gördes Tekstil Tic. A.Ş'ye (Ismetpaşa Cad. Burçak Sk. No/5-3 Uşak) ilanen tebliğ olunur. 06.11.2000 Basm: 65187 Ehliyet ve nüfus cüzdammı kaybettun. Hükümsüzdür. FlLtZMATRAS İLAN TC KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (Ahkâmı Şahsiye) Dosya No: 2000/435 Vesayet Mahkememizce verilen 10.7.2000 tarih ve 2000/435 esas, 2000/591 karar saydı ilamı ile Bilecik ili, Bozüyük ilçesi, Yenimahalle C: 4, KSN: 215, BSN: 1 l'de nürusa kayıtlı bulunan lsmail ile Hanife oğlu 1336 doğıunlu Mehmet Ali KuraL MK'nun 355. maddesi gereğince vesayet altına almarak kendisine yıne aynı nüfusta ka- yıtlı bulunan Vedat Kural vasi tayin edilmiştir. ilan olu- nur. 22.9.2000 Basın: 64823 İLAN T.C. KEŞAN ASLİYE 2. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1999/265 Davacı Necmiye Kafaoğlu vs. tarafından davalılar Tuncay Mirik ve Hasan Çolak hakkında açılan tazminat davasının mahkememizde yapılan açık yargılamasında alman ara karan gereğince: Davacılar Necmiye Kafaoğlu vs. meydana gelen tra- fık kazasmdan dolayı davalılardan 5.600.000.000 Tl rü- cu tazminatının 16.08.1999 tarihinden itibaren yasalfa- izi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini ta- lep etmiş ancak dava dilekçesi ve duruşma günü davah- lardan Hasan Çolak'a tebliğ edılemedığı gıbi yapılan za- bıta tahkikatında da adresi bulunamadığından ilan yolu ile tebliğ yapılmasına karar verilmiş olup davalı Hasan Çolak'm duruşma günü olan 7.12.2000 tarihinde duruş- mada hazır bulunması veya bu dava ile ilgili tüm delil- lerini duruşma gününe kadar bildirmesi, bildırmediği takdirde yargılamanın yokluğnda yapılacağı hususu da- valı Hasan Çolak'a dava dilekçesi ve duruşma günü teb- liği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur. 13.09.2000 Basm: 52240 VEFAT - Ailemizin direği, babamız NİYAZİ UÇAR beklenmedik bir anda kaybettik. Cenazesi bugün (17 Kasım Cuma) öğlen Kocasinan Cemevi'nden kaldınlacaktır. AİLESİ •ı VEFAT Demokrat, yurtsever, iyi bir dost NİYAZİ UÇAR arkadaşımızı kaybettik. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. ARKADAŞLARI » O S A Z K Ö Y Birîığimiz Üyesi S.S. Cem Dostlar KYK yöneticilerinden NİYAZİ UÇAR!erken kaybettik. Camiamıza ve yakınlarına başsağlığı dileriz. "* FUAT KESKİN U . EMriMt BaiKkiy Kaap. B H i Başkai ESKtŞEHİR ASLİYE DÖRDÜNCÜ HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 2000/302 Davacı Arsa Ofısi Genel Müdürlüğü vekili Av. Ali Demir tarafından davalı Yahya Ay- bar aleyhine açılan tescil davası nedeniyle; Araştırmalara rağmen adresi saptanamayan davalı Yahya Aybar'ın yargılamanın bırakıldığı 17.01.2001 günü saat: 09.00'da mahke- memizde hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yargı- lamaya yokluğunda devam olunup karar verileceğı dava dilekçesi ve meşruhatlı duruş- ma günü davetiyesi teblığı yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basm: 65301
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog