Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1 CumİHiriyet k ı l J p I a r 11 ÇOCUKLUK ŞARKILARI Işıl Özgentürk Cumhurtyrt kıtap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-istanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriye7 7 . YIL SAYI: 27435 / 350.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) H R H î t Prof. Dr. SUNA KİLİ TURK DEVRIM TARİHİ - III Turk Devrımını ulusal ve evrensel boyutlarıvla ırdeleyen; Devrımı tarıhsel, sıyasal, ekonomık ve toplumbılım açılarından değerlendiren kıtabın III. bolumu. Bugün Cumhuriyerie birlikte... »»HIOFNIE TMJRIS TE [Cumhuriyrt [ k ı l a p l ı r ı EEE... PERDEEE... Üstün Akmen kitap kulübü Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 17KASIM2000CUMA GÖETHE IPHIGENIE TAURIS'TE Almancadan çeviren: Prof. Selahattin Batu Büyuk yazarın "Fausf'tan sonra en onemlı oyunu... Alman yazımnda "insanlık ideah"nın ışlendığı uç temel yapıttan bırı... Salı günü Cumhuriyet le birlikte... Hesap uzmanlarına göre naylon faturalarla 1.2 katrifyonluk soygun gerçekleştirilmiş Aslıtürk vurgıuıu 8 BANKA (ÇtN TEK YÖNETİM Batıklar için satış planı # BDDK fondakı bankalara ılışkin eylem planmı hazırladı Etıbank ve Bank Kapıtal dışındakı 8 banka ıçın süreç bellı oldu Hazıne. tek yönetım altına alınan 8 banka ıçın 6 1 mılyar dolarlık kâğıtlan verdı # Fondakı bankalann Nısan 2001 sonuna kadar satışının öngörüldüğü eylem planına göre, bankaları satın almak ısteyenler 20 Kasım Pazartesı gününden ıtıbaren 15 Aralık'a kadar başvuru formlannı kunıla teslım edecekler H 4. Sayfada BAYRAKTAR SERBEST • 5. Sayfada VAKIFBANK'A ÖZELLEŞTİRME YOLU AÇILD1 • 4. Sayfada \ Maliyecilerin, "Türkiye'nin en büyük naylon fatura vurgunu" olarak nitelendirdikleri olayla ilgili olarak hazırlanan raporda, Barbaros Holding ve Orhan Aslıtürk'ün naylon fatura organizasyonunda 91 şirketin görev aldığı ortaya konuluyor. Raporda, yan şirketlerle birlikte bu sayının 200 dolayında olduğu ifade ediliyor. Aslıtürk'ün şirketlerince basılan naylon faturalann kullanıldığı ihracat tutan 1.7 milyar dolar. Naylon faturalann yurtiçi sirkülasyonunun ise bunun 2-3 katı olduğu belirtiliyor. ANKARA (AA) - Hesap Uzman- lannın. Barbaros Holding ve eskı Şışh Beledıye Başkanı Gülay Aslı- türk'un eşı Orhan Ashtürk'e yo- nelık ıncelemelen, 1 7 mılyar do- larlık ıhracatın. grubun naylon fa- turalan ıle gerçeldeştınldığını, yur- tıçındekı naylon fatura sirkülasyo- nunun ıse bunun 2-3 katı olduğunu ortaya koydu Malıye Bakanlığı hesap uzman- lannın ıkı yıl önce başlattıklan Bar- baros Holding ve Orhan Aslıtûrk araştırması sonuçlandı. Inceleme kapsamında Barbaros Holdıng'ın ışlemlen dıdık dıdık edıldı Gru- bun, büyük bölümü paravan olarak kurulan şırketlen kanalıyla pazarla- nan naylon faturalan kullanan şır- ketler de bu ıncelemeye dahıl edıl- dı Vergı denetmenlennın de yardı- mıyla bınlerce belge tek tek göz- den geçınldı tkı yıllık ınceleme so- nucunda hazırlanan ve eklenyle birlikte 5 klasörden meydana gelen rapor da Hesap Uzmanlan Kurulu M Arkası Sa. 19, Sü.3'te Gülay Aslıtfirk Oıiun Asirtfirk KAÇAK ETE KILIF HAZIRLIĞI • 13. Sayfada FP 'nin ayrım yaptığı, Erdoğan 'ın uygulamalannı Gürtuna 'nın dçı sürdürdüğü belirtiîdi 5 trilyonluk 'yandaş' bursu Fransa Ahmet Kaya yaşamını yitirdi Ahmet Kaya, hakkında açılan dört dava nedenhle yurtdışına çıkmışve Paris'te yaşamaya başlamiştL • Protest müzık sanatçısı Ahmet Kaya, Fransa'dakı evınde geçırdığı kalp knzı sonucu yaşamını yıtırdı. 43 yaşında ölen sanatçının cenazesı Yılmaz Güney'ın demedıldığı Parıs'tekı Pere-Lachaıse Mezarlığında toprağa venlecek. • 8. Sayfada ÖZGÜN MÜZIĞÎN BABASI • 8. Sayfada Peru Ua Fujimori karşıtı gösteri Peru'da, Devlet Başkanı Alberto Fujimori yönetimine karşı hoşnut- suzluk giderek artryor. Önceki gün binlerce işçi, başkent Lima'daki başkanhk saraymnı önünde gösteri yapü. Göstericiler. sarayın çevre- sini saran poBskri taşladılar. Peru'da 8 Nısan 2001'de başkanhk se- çinüeri yapılacak: ancak gözlemcfler Fujünori'nin bu tarihten önce istifa edebileceğini beürti>oriar. (Fotoğraf: REUTERS) # FP'lı Istanbul Büyükşehir Beledıyesi, 25 bını hsans, yüksek lısans ve doktora öğrencısi olmak üzere toplam 35 bin oğrencıye 5 tnlyon 50 mılyar lıralık burs veriyor. Belediyenin, 2000-2001 eğıtım yılında yaptıgı eğiüm yardımını yandaşlanna dağıtacağı öne sürülürken beledıye yetkılılen yardımın, bedensel engelli ve yoksul öğrencılerden başlanarak dağıtılacağını savunuyor. tstanbul Haber Senia - Istan- bul Büyükşehir Belediye Başka- nı AHMüfit Gürtuna. sıyaset ya- saklı eskı başkan Recep Tayyip Erdoğan dönemınde olduğu gı- bi partılı yandaşlannm yakınla- nna eğıtım yardımını sürdürü- yor DSP ve CHP'lı beledıye meclıs üyeleri, FP'lı Büyükşe- hir Beledıyesi'nın eğıtım yardı- mını "beledryenin yaHdaş kazan- ma uygulamasT olarak değer- lendıriyor. DSP'h Büyükşehir Beledıye Mechsi üyesı Rauf Ak- çay, belediyenin öncelıkle kentın gereksinımlennı karşılaması ge- rektığını vurgularken burslarla ılgıli olarak da "Aynmyapüdtğı- na inanıyorunı. FP'K belediye, 25 binaskeryetiştiriyor" görüşünü savundu Yardıma muhtaç öğ- rencılere değıl de yandaşlara yardım yapılmasına karşı olduk- lannı kaydeden Akçay, "Eğhim • Arkası Sa. 19, SiL 3 te İ l h a n S e l ç u k ' u n s u n u ş y a z ı s ı y l a . . . 'Pabuççu Mustası' Bir Avrupa devleti olmak, Batıcı aydınlarımızın rüyasıdır. Ne var ki Türkiye'nin Avrupa ailesinde layık bulunduğu yeri alabilmesi, insan haklarını uygulamasıyla olanaklıdır. Avrupa devletleri% bu konuyla yakından ilgilidirler. Görülüyor ki, insanı meta sayan en acımasız ekonomik reçeteleri empoze eden devletler, i • '•• Avrupalı olmaya karar verdiğimiz günden beri insan hakları savunucuları olarak karşımıza çıkarlar. Hele bir Avrupa Konseyi'ne girilsin, işler iyiye gidecek, saadet zinciri bize gülecekti. Türkiye, Avrupa ailesine kabul edilmek için her fiyatı ödemeye gönüllüdür. Bu amaçla İngiltere hesabına Rusya ile savaşmak önerisi bir bayram sevinciyle karşılanır. Kırım Savaşı yaratılır. Avrupa Konseyi'ne arka kapıdan girişle sonuçlanan Kırım Savaşı, tam bir İngiliz savaşıdır... Doğan Avcıoğlu'nun yazısı 6 . s a y f a d a TÜRKtYE'DEN AB'YE SERT TEPKİ Sezer:AP önyargıh TBMM'ddi kinama Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile ılgıh olarak kabul ettığı "Morillon" raporunda, sözde Ermenı soykınnu iddialanru tanıması, TBMM, siyasi partıler ve sivil toplum örgütlerince sert tepkilerle karşılandı. Sezer, AP'nın tutumunun yanlış bılgı ve önyargıh savlara dayandığını söyledı. AP'nın sözde Ermeni soykınmı, demokratıkleşme, Güneydoğu sorunu ve Kıbns konusunda aldığı karar tasansı TBMM taraftndan kınandı. KPK İle tOplantl yapılacak Türkıye-AP Karma Parlamento Komısyonu (KPK) Türk Grubu Başkanı Kurşat Eser, AP'de alınan karann Türkıye'run AB'ye güvenını sarstığını belirtırken TBMM-AP KPK toplanüsımn planlandığı gibi gelecek hafta Antalya'da yapılacağını bıldîrdi. TBMM Dışılışkıler Komısyonu Başkanı Kamran Inan, karann ardında AB'nin "adaylık statüsünü gen almak yolunda bahane bulma" arayışlannm yattığını savundu. • 9. Sayfada BÖRŞA, i^j Dun Orata 13JB6 DOLAflj r;' Dun ; 6S3JO0 Oncekı M3.000 Vy Oun 299000 j 300,200 V,Dun 5865 000 5.830 000 GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK DURMUŞ'TAN ECZACILARA BASKI • 3. Sayfada ISRAtL, BATI ŞERİA'YI VURDU • 10. Sayfada AF PAZARLIĞI M 5. Savfada AB'yi Memnun EdeMmek İçin Geçenterde AB'den sorumlu Başbakan Yardımcfsı Mesut Yılmaz, Türkiye'nin 21. yüzyıldaki gücünü ta- nımladı. Efendım; nüfusumuz yüzyıl sonunda 100 mılyonu bulacak, belki de aşacak. "Ihtıyar Avrupa" çoğalma açısından yerınde saydığı ıçın Turkıye, Fransa ıle Al- manya'nın toplam nüfusuna eşit nüfusu banndıra- cak. • Arkası Sa. 19, Sü. l'de Kiracıya müjde # Anayasa Mahkemesi, kıracılan sevındiren karannı açıkladı. Kıra artışlarını 2000 yılında yüzde25'le,2001'de de yüzde 10'la sınırlandıran yasanm anayasaya aykınlık ıddıası reddedıldı • 7. Sayjada Atinay ya misilleme # Türkiye, Nikıforos tatbıkatında Kıbns'a savaş uçaklannı gönderen Yunanıstan'a misilleme olarak 'Toros 2000' tatbıkatında KKTC'ye savaş uçaklannı ındırecek. • 8. Sayfada Clinton HanoVde • ABD Başkanı Clinton, mılyonlarca ınsanın ölümüne neden olan Vıetnam Savaşı'ndan çeyrek yüzyıl sonra Vietnam'da. Savaş karşıtı Clinton, 25 yıl sonra bu ülkeyı zıyaret eden ilk ABD başkanı. • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Munafık Murakıplar! Son dönemde üzerine gidilen yolsuzluk olaytanna ilişkın yorumlardan bin şu olabilir "Bılınenlenn gereği yapılıyori" özellıkle Kasırga operasyonu çerçevesinde yürü- tülmekte olan soruşturmalara dayanak oluşturan bil- gilenn hemen hemen tümü 1.5-2 yıl öncesine daya- nıyor. Zamanında devletin uzmanlan gerekli dene- timleri yapmışlar, raporlannı tutmuşJar, ilgili makam- • Arkası Sa. 19,Sü.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog