Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyvf k ı l 3 p I a r ı AY BÜYÜRKEN UYUYAMAM Necati Cumalı « Cumhurtyrt ^ ^ kitap kulûbû Çağ Pazarlama A.Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cagaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriye Cumhuriyet k ı l a p I a r ı SOL GELECEĞt j TARTIŞIYOR Oral Çalışlar/Barış Doster ^ krtâjj ŞÇağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad. No39/41 •(34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 77. YIL SAYI: 27434 / 350.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR NADİ (1945-1991) t "Pdbuççu Muştası" Bir Avrupa devleti olmak, Batıcı aydınlarımızın rüyasıdır. Ne var ki Türkiye'nin Avrupa ailesinde layık bulunduğu yeri alabilmesi, insan haklarını uygulamasıyla olanaklıdır. Avrupa devletleri bu konuyla \ yakından ilgilidirler. D o ğ a n A v c ı o ğ l u ' n u n y a z ı s ı 16 KASIM 2000 PERŞEMBE Görülüyor ki, insanı meta sayan en aenrtasız ekonomik reçeteleri empoze eden devletler, Avrupalı olmaya karar vefdiğmıiz günden beri insan hakları savunucuları olarak karşımıza çıkarlar. Hele bir Avrupa Konseyi'ne girilsin, işler iyiye gidecek, saadet zinciri bize gülecekti. Türkiye, Avrupa ailesine kabul edilmek için her fiyatı ödemeye gönüllüdür. Bu amaçla İngiltere hesabına Rusya ile savaşmak önerisi bir bayram sevinciyle karşılanır. Kırım Savaşı yaratılır. Avrupa Konseyi'ne arka kapıdan girişle sonuçlanan Kırım Savaşı, tam bir İngiliz savaşıdır... • , 5 ile lOyılarası cezalar verildi Işkence sanığı lOpoüse hapis # Manisa'da 5 yıl süren "işkenceci polısler" davası karara bağlandı "Manisalı gençler"e işkence yapan ve haklannda daha önce ıki kez beraat karan venlen 10 polıs, 5 yıl ile 10 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezaîanna çarptınldı Gençler, sorgulanmalan sırasında polislerden cmsel tacız ve maddı-manevı ışkence Sördüklennı belırtmışlerdı. I 3. Sayfada Hedefler belirlendi 200Ve IMF damgası# IMF heyetiyie yapılan görüşmeler sonucu vanlan uzlaşmaya göre Telekom'un satışı Mart 2001 'e kadar bitinlecek. 2001'de 6-7 milyar dolarlık özelleştırme yapılacak. Can açık, ulusal gelirin yüzde 3'ünün altına düşürülecek. M 9. Sayfada Batık bankalar Devletten beslendiler # Hazine'nın el koyduğu 9 bankanın 1996 yüından itibaren 4 yıl boyunca devletin iç borçlanma araçlanndan sağladıklan tutar 3 mılyar 419 milyon dolara ulaşıyor. 4 yıl boyunca yapılan aktanm, Türkiye'nin 3 yılda IMF'den beklediği tutara yaklaşıyor. • 7. Sayfada PPA tehdit ediyor WH0'dan ilaçnyansı # Dünya Sağlık Örgütü, PPA içeren ilaçlar konusunda son noktayı koymaya hazırlanıyor. WHO, yan etkıleri 1980'li yıllardan beri bilınmekte olan PPA'nın, son bilimsel araştırmalann ardından "yaşamı tehdit eden" maddeler suufına alındığını açıkladı. • 3. Sayfada ULUSAL TAKIM FARKLIYENÎLDİ Spor'da KAMU BANKALARI TASARISIGEÇTİ • 7. Sayfada AF TARTIŞMALARI ^ ) Dûn Onceta 11299 • 5. Savfada DOLA& k)Dun 683.000 Oncek. «L200 TÜARKj fyDucı 300-200 Ûncekı 299500 fjDun İS30.000 OnoeKı 5JI15.000 Ermeni soykınmı iddialan 213'e karşı 234 oyla Avrupa Parlamentosu'nda kabul edildi AP'den Vakışıksız# ABD'deki başansız girişimin ardından Ermeni lobisi, Fransa Senatosu'nda kabul ettirdiği soykınmı savlannı bu kez de Avrupa Parlamentosu'na taşıdı. Kabul edilen raporda Türkiye Kıbns'ta işgalci olarak niteleniyor. Kürt yurttaşlar için azınlık ifadesi kullanılıyor. STRASBOLRG (AA) - Av- rupa Parlamentosu, "AB'ye tam üyelik yolunda Türkiye ta- rafindan anlan adunlar" konu- luraporunıhşığındekı karar ta- sansını, Strasbourg'da genel kurulda oylayarak kabul etti. Sözde soykınmı ıddıalannı ka- rara sokmayı hedefleyen değı- şıklik önergesı, 213 ret oyuna karşı 234 oyla kabul edıldı. 93 parlamenter çekımser kaldı Avrupa Parlamentosu karanna gıren paragrafta şu ıfadeler yeraldı: "Avrupa Parlamento- su, Tiirk hükümetini ve TB- MM'yi, Türk toplumunun önemli bir kesimini oluşturan Ermeni azuılığa desteği artnr- maja, bu çerçe^ede, modern Türk devletinin kurulmasın- dan önce Ermeni azınlığın ma- ruz kaldığı soykınmı resmen Unımaya davet eder." Türkiye raporu, 90'lı yılla- nn başında BM'nın Bosna'da- kı banş gücü FORPRO- NU'nün komutanlığını yapmış eskı bir general olan Hıristıyan Demokrat Fransız parlamenter Phiüppe Morillon tarafından hazırlandı. Oylamada "çekim- seroy' kullanan Monllon, Er- meni soykınmı ıddıalannın ka- rara sokulması üzenne rapor- törlük görevını ıade edeceğını açıkladı. Monllon, sözde soy- kınmı ıddialannı içeren deği- şıklık önergelennın reddedıl- mesını ıstedı, ancak yeten ka- dar etkıli olamadı ve 21 oy far- kıyla önerge kabul edildi Av- rupa Parlamentosu'nun toplam 626 üyesı bulunuyor Bu du- rumda, 76 parlamenterin oyla- maya katılmadığı görülüyor. Morillon raporuna ilışık ka- rarda, Türkiye'nin AB'ye tam üyelik müzakerelennin, Ko- penhag kıstaslanna tam uyum sağlanmadıkça başlayamaya- cağı belırtılerek Türkiye'dekı demokratikleşme reformlanna atıfta bulunuluyor ve 'aüian adunlara rağmen 1 insan hak- ları ve azınlık hakJannın gelış- tınlmesı gereğı üzennde duru- luyor. MArkasıSa.8,Sü.4'te Ba$bakan Bülent Ecevlt ve Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin aldığı kararlara sert tepkl 'AB ile iliskilerimiz sarsılır'Türkiye kompleksinden kaynaklanıyor' APnin Türkiye raporuna sonradan eklediği kararlara sert tepki gösteren Başbakan Ecevit, kararlann ciddiye alınacak hiçbir yönünün bulunmadığını belirtti. Başbakan "Bu tür sorumsuzca davranışlar, AB-Türkıye arasındaki ılışkileri sarsacak niteliktedir. Bizimle hep uğraşılacaktır" dedi. Dışişleri Bakanlığı da iddialann Türkiye kompleksinden kaynaklandığını belirtti. • 8. Sayfada KlbriS BOSna'dan kÖtÜ OİUr' Başbakan Ecevit. ad vermeden bazı AB ülkelerinı Kıbns sorununu çıkmaza sürüklemekle suçladı. "Kıbns Türkleri, Rumlara teslim olmayacaktır. Bunu bütün dünya bilmelidir" diye konuşan Ecevit, "Batılı ülkelerin oyununa gelsek, Kıbns Saraybosna'dan daha kötü olur. Yalnız Kıbnslı Türklerin değil, Türkiye'nin güvenliği de tehlikeye düşer. Buna kesinlikle izin veraıeyiz" dedi. • 4. Sayfada • 'DEVLETSÎZ İNSAN KÖLELİĞE MAHKÛMDUR' • 11. Sayfada • KÜRTÇE TV BlR AYDA HAZIRLANIR' • 4. Sayfada Seçim yorgunluğu # ABD başkanlık seçımlennın sonuçlanması gıtgıde uzuyor. Flonda'da kımın kazandığının ancak cuma geceyansı postayla gelecek oylann sayımından sonra netleşebıleceğı bildırildı. Demokratlann adayı AJ Gore kampındakı hukukçular ise Flondanuı bazı bölgelennde oylann elle yeruden sayımının, seçımlerın 'meşruıyeti" açısından şart olduğunu kaydettı. Flonda'da, eyaletın 67 ılçesmden gelen son sonuçlarda, Cumhunyetçı Parti başkan adayı George W. Bush, 300 oyla önde çıktı. • //. Sayfada Sonucu bir tintu açıklanamayan ABD ba;>kanbkteçinş, savım ibitkin CİZRE Hizlnıllalı^uı büyük cephaııeliği # Şeriatçı terör örgütü Hizbullah'ın en büyük cephaneliği Cizre'de ortaya çıkanldı. Cizre'deki iki katlı evde yapılan aramada, çok sayıda silahın yanı sıra elektrikli raylı sistemle yapılmış bir böhne ve bubi tuzaklan ele geçirildi. M 5. Sayfada BERLÎN Metin Kaplan'a 4 yıl hapis BERLtN (AA) - "Kara Ses" olarak bilmen Cemalettin Kaplan ın oğlu Metin Kaplan, Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesı tarafından 4 yıl hapis cezasına çarptınldı. Mahkeme karannda, kendısinı halıfe ilan eden Metin Kaplan'ın. hılafet devleti kurmak, cıhat çağnsı yapmak ve ölüm fetvası vererek 1997 yılında Berhn'de rakıbı Halil İbrahint Sora'yu öldürtmek suçundan yargılandığı bıldırildi. Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesı, aynca Metin Kaplan'ın bir yandaşını da 3 yıl hapis cezasına mahkûm ettı. tBDA-C Erdiş^e ölüm cezası ıstendi ı îstanbul 6 No'lu DGM'deki duruşmada şeriatçı terör örgütü ÎBDA-C'nin elebaşısı "Salih Mirzabeyoğlu" takma adlı Salih îzzet Erdiş'in "mevcut anayasal düzeni silah zoruyla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan idamı istendi. • 4. Sayfada c K H U M Ü 1 H U Z R l L M Y T E E T ' Ü T İN R İ Türk Devnm Tarihi m Prof.Dr. SUNA KİLİ TÜRK DEVRJM TARİHİ-III Türk Devrimini ulusal ve evrensel boyutlarıyla irdeleyen ve Devrimi tarihsel, siyasal, ekonomik ve toplumbilim açılarından değerlendiren bu yapıt için yazar şöyle diyor: Türk Devrimi sömürülen, ezilen, yok edilmek istenen bir ulusun sömürgeci, yayılmacı devlete karşı "tam bağımsızlık" düşüncesinden doğmuştur. Yapıt, Kurtuluş Savaşı ve sonrası döneminin Sıvas Kongresi, I. TBMM gibi önemli toplantı ve kuruluşlara katılan kişilerin meslek durumları, eğitimleri, bildikleri dillere kadar ayrıntılı bilgileri içermektedir. Yapıt verdiği, incelediği belgeler, olaylar, gelişmeler dışında "Bir Kurtuluş Savaşı, Bir Türk Devrim Tarihi Destanıdır." Yann Cumhuriyet 1e birlikte... GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Uyum mu, Uyumsuzhık mu? Başbakan Ecevit, ikide bir ortaklar arasındaki dü- zenli ve uyumlu çalışmayı övüyor. Son günlerde, hükümetteki uyumlu dıye nitelenen çalışmalann yeni örneklennı izledik. Binnci örnek: Katılım Ortaklığı Belgesı açıklandı- ğından ben hükümete ortak her kafadan ayn bir ses çıkıyor. Belgede Türkiye'nin yapması istenilenleri ANAP'ın MArkasıSa.8,Sü.rde Şiirin ve Patika'nın şairi Yunus Küfîiy Yunus Koray için az sözle çok şey söyleme ustası denebilir. Duyarlı şiirleri ile ilgi uyandırmış ve ödüller kazanmıştır. Yunus Koray ile şiiri üzerine konuştuk. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çarş-aflama! Bugün Cumhuriyet'le birlikte. 1998'den beri gündemden düşmeyen affa, başlık dayanmıyor. Ganpliktere bakıp tuh'af' dedik... Herkesın kendisine uygun biçimde taslak hazırta- masına bakıp hoş'af dedik... FH'lileriAsırf Erbakan'ı dikkate almasına bakıp tav'Jf îk I kisitjftiratılinin de bir katemde serbest kalma- Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog