Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyei I k ı ı a p 1 a r ı MAKEDONYA 1900 Necati Cumalı kitap Ku Çağ Pazarlama A.Ş. Turkocağı Cad. No.39/41 l34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 Cumhuri77. YIL SAYI: 27433 / 350.000 TL (KDViçinde) KUPUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) u M H U R î N K U Cumhuriyet k ı ı a p ! a r ı ANILAR Leyla (Saz) Hanım ^ kitap kulübü Çag Pazarlama A.Ş. Turkocağı Cad No 39/41 (34334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 15 KASIM 2000 ÇARŞAMBA M I Prof.Dr. SUNA KİLİ TURK PEVRIM TARIHI-III Türk Devrimini ulusal ve evrensel boyutlarıyla irdeleyen ve Devrimi tarihsel, siyasal, ekonomik ve toplumbilim açılarından değerlendiren bu yapıt için yazar şöyle diyor: Türk Devrimi sömürülen, ezilen, yok edilmek istenen bir ulusun sömürgeci, yayılmacı devlete karşı "tam bağımsızlık" düşüncesinden doğmuştur. Devrimin bir başka özelliği sömurgeci, yayılmacı devletlere olduğu kadar toplumun geri kalmışlığında baş sorumlu Osmanlı yönetimine, yöneticiliğine karşı geliştirilmiş olmasıdır. Türk Devrimini, kendisinden öncekilerden ayıran özellik, bu Devrimin ulusal boyutlarda başlaması, tüm ulusu kapsamasıdır. Türk Devriminin ulusallığı yanında evrensel bir yönu de vardır. Turk Devrimi "Tüm mazlum uluslara" bir esin kaynağı olacak "ulusal kurtuluş" savaşları sonraki yıllarda birbirini izleyecektir. Devrimi sürdürmek, onu yeni gelışmeler, değişmeler, gereksinmeler karştsında surekli kılmak, ulusal bağımsızlığımıza gölge düşürecek saklı-açık girişimlere karşı çıkmak hepimizin, özellikle genç kuşakların uyanık bekçıliğinin gereğidir. Yapıt, Kurtuluş Savaşı ve sonrası dönemınin Sıvas Kongresi, I. TBMM gibi önemli toplantı ve kuruluşlara katılan kişilerin meslek durumları, eğitimleri, bildikleri dillere kadar ayrıntılı bilgileri içermektedir. Yapıt verdiği, incelediği belgeler, olaylar, gelişmeler dışında "Bir Kurtuluş Savaşı, Bir Türk Devrim Tarihi Destanıdır." Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... "Pabuççu Muştası" Dir Avrupa devleti olmak, Batıcı aydınlarımızın rüyasıdır. Ne var ki Türkiye'nin Avrupa ailesinde layık bulunduğu yeri alabilmesi, insan haklarını uygulamasıyla olanaklıdır. Avrupa devletleri bu konuyla yakından ilgilidirier. Cıörülüyor ki, insanı meta sayan en acımasız ekonomik reçeteleri empoze eden devletler, Avrupalı olmaya karar verdiğimiz günden beri insan hakları savunucuları olarak karşımıza çıkarlar. Hele bir Avrupa Konseyi'ne girilsin, işler iyiye gidecek, saadet zinciri bize gülecekti. Türkiye, Avrupa ailesine kabul edilmek için her fiyatı ödemeye gönüllüdür. Bu amaçla İngiltere hesabına Rusya ile savaşmak önerisi bir bayram sevinciyle karşılanır. Kırım Savaşı yaratılır. Avrupa Konseyi'ne arka kapıdan girişle sonuçlanan Kırım Savaşı, tam bir İngiliz savaşıdır... Doğan Avcıoğlu'nun yazısı Yakında Cumhuriyet 'te. Adım Adım,AB'nin Kıbrıs Po|itikası A B D ve AB arasında "hakça" bir paylaşım yapılmıştı! Doğu Akdeniz'de stratejik bir konumda olan Kıbrıs Adası, artık, AB tarafından daha farklı algılanıyordu. Adada iki devlet vardı. Rum devleti Yunanistan'ın, Türk devleti de Türkiye'nin bölgedeki bir uzantısı konumundaydılar. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta ne işi vardı? Adayı AB'ye katarak bir taşla iki kuş vurulabilirdi. Erol Manisalı'mn yazısı 8. Sayfada ET ÜRÜNLERİ TÜKETMEYİN • 13. Sayfada IMFHÜKÜMETİ ZORLUYOR • 12. Sayfada ANKARA BÎRLİK TtYATROSU'NA YÎNEYASAK mS.Savfa'da ULUSAL TAKIM FRANSA'YI AĞIRLIYOR MSpor'da Yılmaz, AB belgesini olumlu bulurken Ecevit ve Bahçeli bazı maddelere karşı çıkıyor Ortaklarclaıı farkh 'istenen atla deve değil* Başbakan Yarduncısı Mesut Yılmaz Türkiye'ye verilen kısa vadelı ödevler içinde yer alan Kıbns konusunu "Yunanistan'a verilen kozmetik ödün" olarak nitelendirdi. Yılmaz, Türkiye'de bazı kesimlerin AB üyeliğini istemediğini, bunu da bazı aksaklıklan ve pürüzleri büyüterek ortaya koyduklannı kaydetti. • # Yılmaz, AB'nin öngördüğü mali yardımlann yetersiz olduğunu belirtti. "Bugün bölücü yayınlar bazı vatandaşlanmızın evine çanak antenlerle girmektedir" diyen Yılmaz, Kürtçe yayının nasıl yapılacağını kararlaştırmadıklannı da belirtti. 15 lidere sorun iletildi Ecevit'ten AB'ye Kıbns mektubu ) Ecevit, AB üyesi ülke liderlerine gönderdiği mektupla katıhm ortaklığı belgesindeki Kıbns koşulunun kabul edilemeyeceğini iletti. Ecevit, belgenin Kıbns koşulu dışında uygulanabilir olduğunu belirtti. • 6. Sayfada MHP lideri Devlet Bahceli 'Kültürel haklar kabul edilemez' • MHP, AB Katılım Ortaklığı Belgesi'yle ilgili tutumunu açıkladı. Avrupa Birliği'nin, Kıbns konusunda art niyetli olduğunu belirten Devlet Bahçeli, "Türkiye kadar AB'nin görevleri de var" diye konuştu. • 6. Sayfada Tümgeneral Aslan Cüner 'Uniter yapıdan ödün verilemez' t Genelkurmay Genel Sekreteri Tümgeneral Aslan Güner, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olmadıklannı belirterek 'kayıtsız şartsız Avrupa Birliği'ne giriş' konusunda farklı düşündüklerini SÖyledi. • 19. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)- ANAP Genel Başkanı ve Başbakan Yarduncısı Mesut Yılmaz, AB Katılun Ortaklığı Belgesi'nde (KOB) Türki- ye'den ıstenenlenn "atia deve olmadığmı'' söyledi. Belgede yer alan "kısa vadeti" ödevler içine Kıbns sorununun konul- masını "Yunanistan'a verilen kozmetiködün" olarak nıtelen- diren Yılmaz, "Helsinki'de AB ihşküeri fle Kıbns konusunun bağlantılandınlmayacağı. yazılı taahhüt olarak bize sunulmuş- tur" diye konuştu. Kürtçe yayın konusundaki sözlerinin de ka- muoyuna yanlış sunulduğunu kaydeden Yılmaz, "Bugün bö- lücü yayınlar bazı vatandaşlan- mmn evineçanakantenlerle gir- mektedir. Bunu önlemek devle- tin görevktir. Bu amaçla bir dü- zenİeme yapılması gerektiğini savunuyoruz, ancak henüz yön- temini karariastırmadık'' dedi. Yılmaz, dün partısınin grup toplantısında KOByı değerlen- dirdi. AB'nin belge hazırlanma sürecınde sürekli temas haluıde olduğu tek aday ülkenın Türki- ye olduğuna işaret eden Yılmaz, "Biz kendilerine, bazı hassasi- yerJerimiz olduğunu, Lozan'da kabul edilnüş dini azınhk dışın- da bir azınlık tammını, etnik gruba dayalı haklan kabul et- meyeceğimizi ifade ettik. Belge- de de gördük ki bizim bu söyle- diklerimiz dikkate atanmış" di- ye konuştu. Belgede Kıbns ko- nusunun, "kısa vadeü işler" bö- lümüne alınmasında, oybirli- ğiyle aluıan mali kararlara iliş- kin oylamalarda Yunanıstan'ın "vetosunu önleme" amacının UArkasıSa.l9,Sü.3te AVRUPA YOLU MGK'DEN GEÇECEK m6.Sayfada 'KIBRIS'TA ÇÖZÜM TÜRKÎYE VE YUNANÎSTAN'A BAĞLF m8.Sayfada îmar suçlarının da kapsam dışı tutulacağı tasarıda son söz liderlerin olacak Af, dorukta# Hükümet ortaklan arasındaki af pazarlığında son aşamaya gelindi. Affin Şeker Bayramı'na kadar çıkanlması için çalışmalar sürüyor. Çete, terör, yolsuzluk ve devletin dolandınlması ile ırza geçme suçlarının af kapsamı dışında tutulmasını kararlaştıran hükümet ortaklan, son olarak imar suçlarının da kapsam dışına çıkanlmasına karar verdi. M 5. Sayfada AFTA KİLtT İSİM Rahşan Ecevit dugümu # Af yasasının veto edilmesinin ardından Adalet Komisyonu'nda dondurulması ile başlayan süreçte yeni uzlaşma arayışlan sürüyor. Hükümetin "bayramdan önce af"' vaadinin yaşama geçirilmesi için çalışmalar sürerken Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, hazırladığı üç ayn taslağı liderlere sundu. M 5. Sayfada GEÇÎCİMADDE PAKETE ALINIYOR • 5. Sayfada FP ACELECİ • 5. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İntikam mı? Başbakan Ecevit'in af konusunda kapı önünde, kapı arkasında, telefonda söylediklerinden tek bir so- nuç çıkıyor Hükümet ortaklan ile hükümetle muhalefet arasın- da affın kapsamında uzlaşma henüz sağlanmış değil. Partilerin sergiledikleri "yaklaşımlar" uzlaşma ola- sılığının da yitmesine neden oluyor. Bu saptamalann ışığında yalın gerçek ortada: mArkasıSa.l9,SHVde TtilT lntflVirtHn İlH knflirt ABD'D AnnBancroftwNorv^liLrvAmesen. Antarktikakıtasınıkayaklave X İ M * ' «****»*'*«•«• * « * nuuitl kızakköpekleriohnaksaıngeçenflkkaduıiar olarak tarihe geçecekler. 113 ld- logram ağuiığuıdaki kızak, iki kadm sporcu tarafindan çeküiyor. tkilinin, zorlu seferi bugün tamamlaması bekleniyor. (AP) Nesin İn adı okula verildi # Avrupa'da ilk kez bir Türk aydınının adı bir okula verildi. Berlin Aziz Nesin llkokulu'ndaki sınıflarda Alman ve Türk öğrenci sayısı yan yanya olacak ve derse bir Alman ve bir Türk öğretmen aynı anda girecek. ALİYILDIRIM BERLİN - Almanya'nın başkenti Berlin'de Aziz Ne- sin'in adı bir okula verildi. Avrupa devlet okullan mode- li çerçevesinde Türklerin yo- ğun olarak yaşadıklan Ber- lin-Kreuzberg'de faaliyet gösteren, Avrupa'nın ilk ve tek Türkçe-Almanca Avrupa okulunun adı artık 'Berlin Az- MArkasıSa.l9,Sü.rde AIî Avni Balkaner de gözaltma ahndı Haber Merkezi - Istanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Baş- savcılığı'nca yürütülen Yurtbank soruştunnası kapsamında bankanın eski sahibi An Avni Balkaner ve 5 yöneticisi, "çıkar amaçta suç örgütü oluşturarak" bankanın içini boşalttıklan sa- vıyla gözaltına ahndı. Operasyonun, ofT-shore hesaplardaki paralann başka hesap- lara aktanlarak 4 bin mevduat sahibinin zarara uğratıldığı ge- rekçesiyle yapıldığı öğrenildı. Yurtbank'uı yeni yönetim ku- rulu, iki hafta önce ofT-shore hesaplanndaki usulsüzlüklerle il- gili olarak Istanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığf na suç du- yurusunda bulunmuştu. Dün 299.5OO önceki 3OO.2OO Dün 5.815.OOO önceki 5.815.OOO Malki dosyası.Mali Suçlam Araştırma'da # Hesap uzmanlan ve maliye müfettişlerinin hazn-ladığı Nesim Malki dosyası. ay başmda Mali Suçlan Araştırma Kurulu'na teslim edildi. Bursa'da öldürülen tefeci Nesim Malki'nin iş ilişkilerinin incelendiği ^raporda, Sümerbank'ın özelleştirilmesi sırasuıda yaşanan usulsüzlükler de detaylı şekilde işlendi. Tutuklanan Sümerbank'ın eski sahibi Garipoğlu ile Malki arasındaki ilişki de araştınlıyor. • 4. Sayfada KASIRGA'DA 13 YENl GÖZALTI • 4. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog