Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

k ı t a p 1 a r ı AV SALLANIYOR P.E.N/in Deprem Kitabı p* Cumhuriyet ^ kitap kulübû Çağ Pazarlama A Ş Turkocagı Cad No 39/41 j4334lCa§aloÇlu-lstanbul Td (212)514 01 96 Cumhuriyetl ı Cumhuriyet I k ı t a p I a r ı KULE Nevra Bucak 77. YIL SAYI: 27429 / 350.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI:. NADİR NADİ (1945-1991) Çağ Pazarlama A Ş Turkocagı Cad No 39 41 il34334lCağa)oğlu-lstanbuı Tel (212)514 01 96 11 KASIM 2000 CUMARTESİ C U M H U R I l N K Ü U R H I M î GERARD NERVAL SYLVIE^DIZELER Fransızcadan çeviren: Erdoğan Alkan Romantizm çıkışlı şair, öykücü ve tiyatro yazarı Nerval, bu kitapta yer alan "El Desdichado" şiiriyle simgeciliğin, ünlü "Ejderha Kızlar" (les Chimeres) soneleriyle gerçeküstücülüğün öncülerinden sayılıyor. "Sylvie" adlı öyküsüyse romantik düzyazının başyapıtı ve baştacıdır. 47 yıllık yaşamının son 15 yılı sürekli delilik bunalımlarıyla geçen ve yaşamına kendini sokakta bir fener direğine asarak son veren Nerval, en önemli ürünlerini bu bunalımlar sırasında yazmıştır. Başyapıtları olan "Sylvie", "Ejderha Kızlar", "Rüya ve Yaşam" hep bu çılgın zamanların ürünleridir. Yitirilmiş bir güzellik, saflık ve gençlik cenneti düşünii şiirsel bir anlatımla dile getiren "Sylvie" kurgusal bir öykü değildir; yazarın çocukluk ve yeniyetmelik anılarından, ilk aşklarından kaynaklanır. "Ejderha Kızlar" şiirlerini ise doğaüstü bir düş durumunda yazdığını kendi söylüyor ve şunları ekliyor: "Açıklanmaları olanaksız, ama böyle bir şey olabilse ve açıklanmaya kalkılsa tüm güzelliklerirvi yitirirlerdi." Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Et kaçakçılığı 'Türkiye ciddı visk ulîında' # Tanm ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp, kaçak et konusunda "Inşallah hastalıklı et tüketilmemiştır. Kaçak ve kontrolsüz olduğuna göre sağlıklıdır iddiasında bulunamam" diye konuştu. • 13. Sayfada soruşturma sürüyor "Buffalo operasyonu" çerçevesınde ortaya çıkanlan kaçakçılığın etle sınırlı olmadığı. tereyağı. bağırsak ve domuz etinin de kaçak yollarla yurda sokulup piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Operasyonlar sürerken soruşturmalar da genişletildi. • & Sayfada AB süreci Gözler Ulusal Pmgram'da • ABGenel Sekreterliği'nce hazırlanan ve yıl sonuna kadar tamamlanmak zorunda olan Ulusal Program'ın temelini, Başbakanlık lnsan Haklan Koordinatör Üst Kurulu'nun hazırladığı rapor oluşturacak. Duyarlı siyasi konulann hûkümet ortaklannca belirleneceği kaydedihyor. • 8. Sayfada Sumerbank 40 ldşinin ifadesi ahnacak # Sümerbank'a ilişkin soruşturmayla ilgili olarak aralannda Malatya Bağımsız Milletvekili Ahmet Özal, işadamlan Cavit Çağlar, Yavuz Zeytinoğlu, Erol Aksoy ve Ahmet Şimşek'in de bulunduğu 40'a yakın kişinin ifadesine başvurulacağı ögrenildi. • 4. Sayfada Atatürk'ü ulusça andık. Cumhurbaşkanı Sezer, büyük önderin asıl ve sürekli savaşımının gericilikle olduğunu belirterek laiklik ilkesini yapısal dönüşümün temeli olarak gösterdi Yobazbğa knrşısavaş1 Modern Tûrkiye'nin kurucusu Atatürk, yaşama gözlerini yumuşunun 62. yıldönümünde özlemle anıldı. Sezer, Atatürk'ün yaşamının her evresinde hep geleceği düşünerek ileriye baktığını, geçmişe takıhp kalmanın geleceği kurtarmayacağını bildiğinı söyledi. 1 Değişim ve çağdaşlaşma karşıtı gruplarla savaşımın bağırhsızhk savaşı kadar zor geçtiğini belirten Sezer, yurttaşlara laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve yaşatma sorumluluğunu anımsattı. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın önderi, modern Tûrkiye'nin kuru- cusu Atatürk, yaşama gözlerini yumuşunun 62. yıldönümünde öz- lem mesajlanyla anıldı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Atatürk'ün asıl ve sürekli savaşımının "gericfliğe ve yobazb- ğa" karşı olduğunu belırtırken yurttaşlara laik, demokratik, çağ- daş Türkiye Cumhuriyeti'ni koru- ma ve yaşatma sorumluluğunu anımsattı. Sezer başkanlığındaki devlet erkânı, dün Anıtkabir'i zi- yaret etti. Törene, TBMM Başka- nı Omer Izgj, Başbakan BüJent Ecevit, Genelkurmay Başkanh- ğı'nı temsilen Kara Kuvvetleri Ko- mutanı Orgeneral Hilmi Özkök, FP Genel Başkanı Recai Kutan, Anayasa Mahkemesi Başkan Ve- kili Haşim Kıhç, Yargıtay Başkan Vekili tsmetArslan, Danıştay Baş- kan Vekili Dalova Sancar. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılan Hösamettin Ozkan, Devlet Bahçe- B, Mesut Yıtanaz, Bakanlar Kuru- lu üyeleri, kuvvet komutanlan, DYP Genel Başkanı Tansu Çfller ve bürokratlar katıldı. Törene geç kalan DYP Genel Başkanı Çiller, saygı duruşundan önce devlet er- kâmna yetışti. Cumhurbaşkanı Sezer'in, üze- rinde "CumhurbaşkanT yazılı kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelengi kabre koymasırun arduıdan devlet erkânı, Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te "ti" sesı ve sırenler eşliğinde saygı duru- şunda bulundu. Aynı saatte tüm yurtta sirenler çaldı. Sokaklarda, okullarda ve işyerlerinde bütün yurttaşlar, 1 dakika süreyle saygı duruşunda bulundular. MArkasıSa.6,Sü.2'de YECEK ISTANBUl) OMUTANLAR Yoğun bir kaülımla gerçekteşen Anrtkabir'deki törende alanı dokhıran yurttas ve öğrenciler ellerinde Tûrk bayraklan ve Atatürk resimleri taydıhr (Fotoğraflar: SERDAR ÖZSOY) 'Ozür diHyoruz Atam' # Büyük önder Atatürk, ölümünün 62. yılında Harp Akademileri Komutanlığı'nda düzenlenen törenle anıldı. Kara Harp Akademisi Komutam Tümgeneral Kudret Cengiz, türbanh gençler için Atatürk'ten özür dileyerek "Cehaletten kurtardığın, Batılı birçok kadından önce haklanru tamdığın bazı Türk kadınlan, bugün yeniden kapkara çarşafa bürünme çabası içinde" dedi. I 7. Sayfada AKM'Cfe tören Harp Akademileri öğretım üyesi Kurmay Albay Ömer Esenyel de AKM'de düzenlenen törende Tümgeneral Cengiz'in düşüncelerine yakm bir konuşma yaparak "Demokratik cumhuriyeti yıkarak yerine teokratik devleti getirmeye özenenleri, sanki üniforması olan türbana bürünmüş genç kızlan gördükçe, bunlan büyütenler adına senden özür diliyoruz Atam" dedi. • 7. Sayfada ATATÜRK'ÜN ÖĞRETlSÎNDEN KOPTUK' • 7. Sayfada Mozoleyi çlçekle donattılar Anıtkabir'e yurttaşakını # Ölümünün 62. yılında Anıtkabir'de buluşan binlerce yurttaş, mozoleyi çiçek ve Türk bayraklanyla donattı. Görevliler, çiçeklerden görünmez hale gelen mozoleyi sık sık temizlemek zorunda kaldı. Yaşlısından gencine, başörtülüsünden öğrencisine kadar Amtkabir'e akan yurttaşlar, yakalanna iliştirdikleri Atatürk resimleriyle mozole önünde uzun kuyruklar oluşturdu. • 6. Sayfada Atatürk Selanik'te de anıldı '20. yüzyılı aydınlattı' # Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan'daki bazı şehirleri ziyaret etmek amacıyla Türkiye'den aynlan "Kültür Treni"ndekillO kişilik heyet tarafından, büyük önder Atatürk'ün Selanik'teki evinin önünde anma töreni düzenlendi.- SELANtK (AA) - Büyük ön- der Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 62. yılında, doğum yeri olan Selanik'te törenle anıl- dı. Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan'daki bazı şehirleri ziyaret etmek amacıyla Türki- ye'den ayrılan "Kültür Tre- nTndeki 110 kişilik heyet tara- findan, büyük önder Atatürk'ün Selanik'teki evinin önünde an- ma töreni düzenlendi. Türkiye- Yunanistan Dostluk Grubu ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Tlırhan Tayan, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün, 20. yüzyıla damgasını vuran eş- sizbirlider olduğunu vurgula- dı. Tayan, şöyle konuştu: "Sela- niktekibuevde. 1881 yıhndabir güneş doğdiL Bu güneş 20. yûz- yıh ve bbderi aydınlatü." Katılımın yoğun olduğu tö- rende, "10. Yıl Nutku" Ata- türk'ün sesinden verilirken Is- keçe Türk Birliği Başkam Sab- riye Detioğlu. Atatürk'ü anlatan bir konuşma yaptı. SPK'YE MÜLKÎYELÎ BAŞKAN 12. Savfada GUNCEL FENERBAHÇE LlDERLÎĞI BIRAKTI ! B0ftSA ft>.DOn I3J01 Jnceig 13.740 • £/wr'<to DOn 8794X10 Öncekı fjDûn 300.000 Ûncekı 299.200 Xj Dûn 5795.000 Oncekı 5^00000 CUNEYT ARCAYUREK Bekleyip Gormek Üç saatlik incelemeden sonra Katılım Ortakltğı Bei- gesi'nı ırdeleyen bir açıklama yapan hükümet, "gö- rüş ve duyariılıklanmızın herdefasında AB Komisyon yetkililerine iletildiğini" söylüyor. Buna karşın; belgede, Kıbns sorununun bir yıl için- de sonuçlandmlması ve özellikle bölge adı da verile- rek Güneydoğu ile ilgili Avrupa Birliği istekleri, mad- de madde sıralanıyor. • Arkosı Sa. 8, Sû. 1 'de Mutluluğun anahtarı matematik C, Bir düşünürün yeniden doğuşu: Nietzsche i. Anadolu'nun fayları keşfedilmeyi bekliyor 4* Büyük su uygarlığına merhaba! C En az 3 bin dil, 60 yıl sonra yok olacak! C Kolesterol düşürücü ilaçlar herkese gerekli mi? C Chat yorgunları GU1VDEM MUSTAFA BALBAY Sahte Karlar! Bugün Cumhuriyet'le birlikte. Bugünü, hafta içinde olup bitenlerden çeşitleme- lere ayıralım. Çeşît çok ama, yerimize sıgdığı kadan- nı aktaralım. Uzaktan başlayalım... ABD seçimleri yapıldı, ama başkan seçilemedi. Amerikalılar günlerdir başkanla- nnı anyorlar. Uzak krtadan gelen haberler nedense ba- na hiç ilginç gelmedi: "Sayımda karmaşa var!" M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog