Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

10KASIM2000CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ttovunma çökertilmeye çalışılıyop' • tstanbul Haber Servisi - Istanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman, savunmanın, yargının dışına çıkanlmaya, halkın bu önemli güvencesinin çökertilmeye çahşıldığını savunarak Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ü, Türk hukuk devrimine sahip çıkmaya çağırdı. Sayman, cezaevlerindeki olaylardan avukatlann sorumlu tutulmak istendiğini ileri sürdü. Greenpeace'ten Yatağan'a destek • MUĞLA (Cumhuriyet) - Greenpeace Akdeniz Ofısi Temsilcisi Melda Keskin, dün Yatağan'da Belediye Başkanı Haşmet Işık ve Tes-Iş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Erol Soğancı'yla görüşerek yöre halkına "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. tki başkandan olup bitenler hakkında bilgi alan Keskin, işbırliği önerisinde bulundu. İgenel meclistnde krtz • Istanbul Haber Senisi - Istanbul II Genel Meclisi'nın, 6 Kasım'daki dönem açılışı sırasında Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda yaşanan düzen ve protokol knzi nedeniyle dün de sert tartışmalar yaşandı. Û genel meclisinde CHP, ANAP ve FP, DSP Grup Başkanvekili'ni alınan ortak karara uymamak ve basına açıklama yaparak "sıyasi gol" atmakla suçladılar. Çankıpı Cezaevi'nde otay • ÇANKIRI(AA)- Çankın E Tipi Cezaevi'nde adli suçlardan hükümlülerin bulunduğu koğuşta 2 mahkûm arasında çıkan ve daha sonra genişleyen olayda Mustafa Kılıç adlı mahkûm yaralandı. Kılıç, Ankara'daki bir hastaneye sevk edilirken olaylar savcının mahkûmlarla yaptığı görüşmeler sonucunda yatıştınldı. Htzbıdlati davası • tstanbul Haber Servisi - Şeriatçı terör örgütü Hizbullah lideri Hûseyin Velioğlu'nun öldüğü Beykoz'daki operasyondan sonra yakalanan örgütün askeri kanat sorumlusu Hacı Inan ile tstanbul sorumlusu tlyas Kutulman'ın da aralannda bulunduğu 11 kişinin yargılanmasına Istanbul 5 No'lu DGM'de devam edildı. Sanıklann tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. Kısa... Kisa... • Marmara depreminde yıkılan ve 68 kişinin hayatını kaybettiği Çınarcık'taki Haksan Sitesi'nin müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Tevfîk Cengiz, 7.5 yıl ağır hapis cezasına çarptınldı. B Refahyol hükümeti döneminde düzenlenen "tkinci Bedelsiz Ithalat Kampanyası" sırasında teşekkül oluşturarak Ziraat Bankası'nı dolandırdıklan ve bu suça iştirak ettikleri gerekçesiyle yargılanan ve bankanın o zamanki üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişi hakkında verilen beraat karan Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. • Istanbul Üniversitesi Adh Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın kendisiyle ilgili Adalet Bakanlığı'na olumsuz görüş bildiren Istanbul Valisi Erol Çakır'a açtığı 10 milyar liralık tazminat davasının "Vali'nin idari görevini yaptığı" gerekçesiyle Idare Mahkemesi'nde açılmasma karar verildi. Bakanlar Kurulu'nun katılım ortaklığı belgesini değerlendirdiği toplantıda ortaklar arasında tartışma yaşandı Yılıııaz 'be&geyV savıınduANKARA (Cumhuriyet Büro- su)- AB tarafindan Türkiye'ye ile- tilen katılım ortaklığı belgesi Ba- kanlar Kurulu'nda tartışmaya ne- den oldu. Son durum hakkında bilgi veren Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, çekincelere karşın belge üzerinde çahşılabileceğini dile getirdi. Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, belgenin Kıbns bölü- mü nedeniyle reddedilmesini iste- di. Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeti ise kültürel haklar bölü- münün net ifade edilmediğini, bu- nun tehlikeli olduğunu kaydetti. Tartışmalar sonucu oluşturulan yazılı açıklamada, AB'nin mesa- jı algılaması amacıyla bütün çe- kincelere yer verildi. Hükümet adına açıklama yapan Gürel, üye- lik süreci ile Kıbns sorunu arasın- da bir bağlantı kurulmadığının AB'ye önceden iletıldiğini belir- terek "Bu tutumumuzdan vazgeç- • Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, toplantıda bazı çekincelerini belirtmesine karşın belge üzerinde çahşılabileceğini belirtti. Tartışmalar sonucu oluşturulan yazılı açıklamada, hükümet üyelerinin bütün çekincelerine yer verilirken, Kıbns sorununun, Türkiye'nin AB'ye adaylığından ayn tutulmasına bir kere daha dikkat çekildi. mek niyetinde değüiz" dedi. AB Komisyonu'nun önceki gün Türkiye'ye ılettiği katılım ortaklı- ğı belgesi hükümet ortaklan ara- sında tartışmaya neden oldu. Ba- kanlar Kurulu toplantısı sürerken Başbakan Bülent Ecevit haftalık olağan göriişmesi kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e bilgi vererek yeniden top- lantıya katıldı. Toplantının başın- da Başbakan Yardımcısı Yılmaz, katılım ortaklığı belgesi hakkında kurul üyelerine açıklamalar yap- tı. Yılmaz bazı çekinceleri belirt- mesine karşın belgeyi savundu. Bahçeli, AB Komisyonu'nun katılım ortaklığı belgesiyle birlik- te açıkladığı ve Türkiye'nin üye- lik kriterlerini karşılamada eksik- liklerini ortaya koyan 2000 yılı Düzenli Raporu'na da tepki gös- terdi. Bahçeli, raporun neye da- yandınlarak hazırlandığının anla- şılmadığını savunarak iyice ince- lenmesi gerektığinı kaydetti. Kıbns ve kültürel haklar Milli Savunma Bakanı Saba- hattin Çakmakoğhı, Kıbns konu- sundakı çekıncesıni dile getirdi Devlet Bakanı Abdulhaluk Meh- met Çay da kültürel haklar bölü- müne tepki gösterdi ve nethk sağ- lanması gerektiğini kaydetti. Toplantının ardından Gürel, hü- kümetin açıklamasını okudu. AB Komisyonu'na yanıt nıteliğı taşı- yan açıklamada Kıbns ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Belgede, hedefler arasmda y- er verildiği görülen Kıbns koou- su, öncelikle adadaki ild tarafi ffl- gDendinnektedir. Türkrye, Kıbns konusunda Heisinki kararlannı ve bu bağlamda AB ile varmış ol- duğu vazdı anlayış biıüğmi esas almaya devam edecektir. Kıbns konusu ile AB adayhğuu riaim» birbirinden ayn tutan Türkrye, dün açüdanan belgeyi de yukan- daki ilkeler ışığında değerlendire- cektin" Türkiye'nin insan haklan ala- nında uluslararası anlaşmalar çer- çevesinde beürlenen yükümlülük- lerinı yerine getirdıği savunulan açıklamada, Türkiye'de vatan- daşlann temel hak ve özgürlükle- ri anayasa veyasalar ile güvence al- üna ahnmışnr" denildi. Adaylık sürecinde bazı görüş aynhklannın doğabileceği kayde- dılen açıklamada, ilişkilerin daha ileriye götürülmesi için AB'nin çabasınm beklendiğı belirtildi. Açıklamada, ilişkilerde güven ve iyi niyetin korunması için karşıhk- lı yükümlülüklerin yerine getiril- mesinin büyük önem taşıdığı vur- gulanırken iki tarafa da bu çerçe- vede önemli görevler düştüğü kaydedildi. Belgenin işlerlik ka- zanması için AB'nin üzerine dü- şen yükümlülükleri en kısa süre- de yerine getirmesinin istenildiği açıklamada, "Bu bağlamda AB Komisyonu'nca hazırianmış olan çerçeve yönetmeliğüı AB Konseyi tarafindan gedkmeden onaylan- masnı bekfemekteyiz" denildi. tKİ TARAFIN StYASt EŞtTLİGÎNİN TANINMASI ONGORULUYOR AmıaııMaıı Kıbns'ta 'ortak devlet' önerisi • Annan'ın taraflara sunduğu belgede, ortaklığın tek bir uluslararası kimliği ve ortak tek bir egemenliğinin olması öngörülüyor. Annan'ın önerilerinden bazılan şöyle: Ortak devletin, ortak bir hükümeti olmalı. Eşitliğe saygı gösterilmeli. Kurucu devletlerin de kendi temel yasalan ohnalı. Bir kurucu devlet, diğerinin yönetimine kanşmamalı. İki tarafin da güvenlik kaygılan giderilmeli. Adaya silah sokulmamalı. Türk ve Rum ordulan feshedilmeli. CENEVRE (AA) - BM Genel Sekreten Kofi Annan'ın KKTC ve Rum tarafina sunduğu, 11 sayfa ve 20 paragraftan oluşan bağlayıcıh- ğı olmayan belgede (non paper), çözüm şekline atıfta bulunulmu- yor, federasyon veya konfederas- yondan söz edılmeden yenı bir "Ortak Devtet" kurulacağı belirti- liyor. Belgede, yeni ortaklıkta, iki tarafin siyasi eşitliğinin açıkça ta- nınması ve kurucu devletlerin tek bir egemenliği olması da öngörü- lüyor. Annan'ın, görüşmelerle ilgili basına bilgi verilmemesi yolunda- ki uyansına rağmen, bağlayıcıhğı obnayan belgenin Rum tarafınca basına sızdınl- ması, hem BM hem de Türk tarafında rahatsız- lık yarattı. Annan'ın Kıbns Özel Temsilcisi Alvaro De Soto, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı kaldığı otelde ziyaret ederek yaklaşık 40 dakika görüştü. De Soto, "Belgenin kamu- ayunda ifşa edilmesin- den son derece rahatsı- sız. Genel Sekreter, bel- gede de belirtildiği gibi taraflardan bunun ka- mupyuna açıklanmama- smıistemişti. Bu davranı- şı onaylanuyoruz" dedi. Annan'ın taraflara sunduğu belgede, şu noktalara yer verildi: • Üzerinde uzlaşıla- cak anlaşma, bir uygula- ma takvimi ve mekaniz- ması içermeli, bu uzlaş- manın temel bir yasası olmalı. Aynca, güvenlik düzenlemeleri toprak ayarlamalan, mülkiyet rejimi ve ortak devlete ilişkin yönetim organı ohnalı. • Kapsamlı çözüm iki tarafta da halkın oyuna sunulacak. yapılacak değişıklikJer de referan- dumla mümkün olabilecek. • Ortak bir anlaşma metni üze- rinde çalışıyoruz. Buna taraflardan katkı bekliyoruz. • Kapsamlı çözüm, yeni bir or- taklığı öngörmeli, iki tarafin siya- si eşitliği açıkça tanınmalı. • Yeni ortaklığın tek bir ulusla- rarası kimliği olmalı. Kurucu dev- letlerden kaynaklanan ortak tek bir egemenliği olmalı. Kurucu devlet- ler, Türkiye ve Yunanistan ile ada- nın tamamını birleştiremez ve or- taklıktan aynlamaz. Birtaraf diğe- rine tahakküm edemez. Ortaklık Hükümete e l e s t i r i Soysal: Belge kabııledUemezANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - KKTC Cumhurbaşkanı RaufDenktaf uı danışmanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal AB'nin katılım ortaklığı bel- gesinin Kıbns ile ilgili ifadeler yönüyle kabul edüemez olduğunu bildirdi. BM'nin Cenevre'de süren 5. tur dolayh Kıbns görüşmelerinde taraflara Rum görüşlerine yakın belge üetmesüıin kanlım ortaklığı belgesiyle ay- m zamana rastlaması ve AB'nin Kıbns koşulu- nun 1 yıl içinde yerine getirilmesini istemesinin endişe verici olduğunu kaydeden Soysal, "Be^e- nİB Ankara'da rvimserükle karşrianmasım ve hü- kümetin böylestoc hafif tepki göstermesini hay- retle karşdadım" dedi. 5. tur dolayh görüşmeler için Cenevre'de bulunan Soysal, NTV'de telefon- la katıldığı programda son gelişmelen değerlen- dirdi. Soysal, "Belge bizim algıb»Hıgmn7 gibi ild devlet esasına da\ alı bir konfederasyon ya da bir- likteMğı değü. tam tersine parça devietkrden oin- şanveRumtarannınsa\TsalüstünKiğünügözeten bir yapı öneriyor. Ne kadar toprak terk ederseniz o kadar icüıize Rum alırsuuz, deniyor. Bumı endi- şe verid bir belge olarak gördök" dedi. devletinın tek vatandaşlığı ohnalı, insan haklan ve temel özgürlükler garanti altına alınmalı. • Ortak devletin, ortak bir hükü- meti ohnalı. Ortak devletin temel yasalan ohnalı. Eşitliğe saygı gös- terilmeli, bu eşitlik sayısal eşitliğe dayanmamalı. • Kurucu devletlerin de kendı temel yasalan olmalı. Bir kurucu devlet, diğerinin yönetimine kanş- mamalı. • Cözüm, AB üyeliğini engelle- memeli. AB, Kıbns'ın üyeliği ko- nusunda özel düzenlemeler yap- malı. • Mülkiyet konusunda uluslara- rası hukuk dikkate alınmalı. Kişı- lerin temel haklanna saygı göste- rilmeli. • Mümkün olan en fazla sayıda Rum göçmen, Rum tarafina veril- mesi öngörülen toprakJara yerleş- tirihneli. Söz konusu düzenleme sırasında, mümkün olan en az sa- yıda Kıbnsh Türk yerinden edil- meli. • iki tarafin da güvenlik kaygılan dikkate alınmalı. 1960'taki güvenlik sistemi korunmalı. Adada eşit sayı- da Türk ve Yunan askeri ko- nuşlanmalı. Türk ve Rum ordulan feshedilmeli. Ada- ya silah sokulması yasak- lanmalı. Atina memnun Yunanistan Dışişleri Ba- kanlığı Sözcüsü Panayotis Beglitis, Annan'ın Kıbns yaklaşımınm tatmin edici olduğunu söyledi. Beglitis, dün yaptığı basın toplantı- sında. söz konusu belgenin "bozulan dengeleri'' düzelt- tiği yorumunu yaptı. Sözcü, u Bu belge Kıbnshlann (Rum) çözüme ilişkin talep- lerini karşıfayor" dedi. Kıbns Rum tarafinın, An- nan'ın, taraflara sunduğu belgeden oldukça memnun olduğubildirildi. Demokra- tik Seferberlik Partisi (Dl- Sl) Başkanı Nikos Anastasi- ades, Annan'ın belgesinden memmun olduğunu belirte- rek belgenin, Rum yöneti- minin amaçlannı büyük oranda tatmin ettiğıni söy- ledi. TEŞEKKÜR SAYINNAZİME ANTEL Son yolculuğuna uğurlanmasında Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Mezunlar Derneği, Darüşşafaka Lisesi öğrencilerinin sıcak ve samimi ilgilerine ve bilhassa Cemiyet Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çetin Berkman' a içten teşekkürlerimi sunarım. Yüksek Mühendis FETTAH AYTAÇ ın AB katılım ortaklığı belgesinin taröşıldığı Bakanlar Kurulu toplantısı sürerken Başbakan Bülent Ecevit haftalık olağan gö- riişmesi kapsamında Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e bilgi vererek yeniden toplanüya katıldı. (Fotoğraf: AA) Cem strasbourg'da 'Kıbns politikamız değişmez' STRASBOURG (AA) - Dışişleri Bakanı tsmai Cem, AB Komısyonu tarafindan önceki gün açüdanan katı- lım ortakhğı belgesinin (KOB) Kıbns bsmının hukuken tartışmalı olduğu- nu söyledi. "Kıfons ileflgüimaddenin bir AB üyesi ülkenin gönlünü afanak için son dakika eklenmiş bir madde ol- duğunu" vurgulayan Cem, "bdgenkı butasmınınhukukengartpvesakat ol- duğunu" belırtü. Avrupa Konseyi Ba- kanlar Komitesi'nde Avrupa *nm idamdan tamamen anndınlmış bir kı- ta olmasını talep eden bir bildiri de yayımlandı. Toplannlar sonunda Av- rupa Konseyi, Azerbaycan ve Erme- nistan'ı tam üyeliğe davet etti. 'Goldegflofsayt' Avrupa Konseyi Bakanlar Komi- tesi toplantısı için Strasbourg'da bu- lunan Cem, KOB'un Kıbns ile ilgili kısmının AB'nin imajına zarar verdi- ğini belırterek "Kıbns Ue ilgili ksun bazüannm dediği gibi gol değü, of- saytür ve doIayTsrvla bizim için hü- kmnsfizdür" dedi. Cem, Kıbns ile il- gili kısmın sorunun çözümüne yöne- lik girişimlere katkıda bulunmayaca- ğını belırterek, "Türkiye'nin Kıbns poütikasını değiştirmeyeeeğini'' bil- dirdi. Söz konusu maddenin "düşün- dürücü ve çelişkiler içinde" olduğunu kaydeden Cem, "Heisinki'mn dışına çıkrvor gibi, ancaktamotarakcıkma- nuş garip ifadeler var" dedi. Cem, Kıbns'la ilgili maddenin, Heisinki zirvesi sırasında AB Dönem Başkanı olan Finlandiya Başbakanı PaavoLipponen'in Başbakan Bülent Ecevit'e gönderdiği resmı mektupta- ki ifadelere ve AB yetkılilerinin Töri^ | yetkililer ile yaptığı ikili temaslarda» ki açıklamalara "ters düştüğünü" de belirtti. Bu tür bir girişimın, adadaki sorunun çözümüne yönelik çabalara zarar vereceğini kaydeden Cem, "Bu tavnr, Rum taranmn uziaşmaz tutu- munu cesaredendirecektir'' dedi. Cem, Kıbns konusundaki bu tür yaklaşımlann Türkiye'nin Kıbns ile ilgili pohtikasını değiştirmeyeeeğini belirterek "Türkiye ile AB arasuıdaki itişküerk Kıbns konusunda bağlantı kurulmasuu başından beri kabul et- medik. bundan sonra da kabul et- meyeceğiz'' dıye konuştu. Yüce Atatürk, Bizler, getirdiğin aydınlığm sonsuza kadar sürmesi için, ^ ödün vermeksizin tüm varlığımızla görev başındayız. Bu aydınlığa hiçbir güç leke süremeyecektir. Erişilmez değerin önünde _,; saygıyla eğiliyoruz. OKULLAR DERNEĞİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog