Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10KASIM2000CUMA 8 HABERLER TEB'den yurttaslara çağrı 'Soğuk algınlığı ilaçlannı şimdilik kullanmayın' lstanbul Haber Senisi -Ulkemızde sa- dece soğuk algınlığı ılaçlannda bulunan feıulpropanolamm (PPA) maddesının 50 yaşın altındakı kadınlarda be> ın kana- masına neden olduğu yonundekı ıddıalar ilaçlann pıyasadan çekılıp çekılmeyece- ğı tartışmalannı da berabennde getırdı Turkıye Eczacılar Bırhğı (TEB) Başka- »ı Mehmet Domaç, yurttaşların Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama gelınceye dek «sllenndekı ılaçlan kullanmamalannı ıs- tedı SağlıkBakanhğıllaçEczacılıkGe- nel Müdürlüğu'nden Ünver Koyuncu ıse konunun bugunku komısyon toplantısın- da gönışuleceğuu söyledı 'Fada telaşa gerek yok' TEB Başkanı Mehmet Domaç, adı ge- çen üaçlann ıçınden PPA maddesının çı- kanlıp yenıden pıyasaya surulmelennın sağlanabıleceğını ıfade ettı PPA'mn çı- kanlması durumunda ilaçlann ozelhğı- nı kaybetmeveceğını vurgulav an Domaç. "Fnzİa tdaşlanmava gerek >ok. her ilacın yan etidkrindebunabenzer sorunlar ola- bffir"dedı ABD tlaç ve Gıda Idaresı (FDA), ıçın- de PPA raaddesı bulunan soğuk algınlı- ğı ve dıyet ılaçlannın 50 yaşın altındakı kadınlarda beyın kanamasına yol açtığı uyansuıda bulunmuş \ e bu ılaçlan yasak- lamışn Sağlık Bakanlığı'ndan Unver Ko- yuncu, Türk Tabıplen Bırlığı, Turk Ec- «acılar Bırhğı ve Ilaç tşverenlen Sendı- kalan'ndan bılgı ıstedıklennı söyledı Koyuncu, konunun ılaç danışma kurul- laraıın bugunku toplantısında goruşule- ceğını belırttı Koyuncu soz konusu ilaç- lann yurtdışında vıtamın gıbı mağaza- larda satıldığını, bu nedenle endışelenn daha fazla olduğunu da ıfade ettı Uzmanlar, kanser tedavisindeki tartışmalann, hastaları olumsuz etkilediğini vurguladılar 'Tedaviyi bırakma eğflnııi başladı'tstanbul Haber Senisi - Onkologlar, "Kanserin te- davisi var, ancak açıklannu- yor" ıddıalannın hastalan te- davüennı bırakma noktasına getırdığıne dıkkat çektıler Hekunler, söz konusu ıd- dıalann kanserlı hastalar ve yakınlan ıçın cıddı bır halk sağlığı sorunu olmaya baş- ladığını vurgulayarak "Bu tür şariatanlıklara karşı ya- pdabDecek tek şey msanlan aydmlatmak" dedıler Marmara ve tstanbul Ünı- versıtesı'nden uzmanlar, dun îstanbul TabıpOdası'nda dü- zenledıklen basın toplanûsıy- la, kanserle ılgılı ıddıalara yanıt verdıler Oğretun uyelen adına ko- nuşan Tıbbı Onkolojı Deme- ğı Başkanı Prof Dr Bûlent Berkarda, Etyen Mahçup- yan'uı yazüannın hastalann tedavısıne zarar verdığını söyledı Berkarda, kansen "vücutta çeşitii doku ve or- ganlara yeıieşebüen ve uzak organlaradakanvelenfyoK lanyla giderek yayılabflen bir hastakk grubu" olarak ta- nımladı Uç tedavi şekli Teşhısı konulan kansenn 3 tedavi şeklı olduğunu belırten Bulent Berkarda, "Başka bir yerde yayılma yoksa cerrahi yöntemle kanser iyüeşir. Eğer amelhatia hastahktamamen çıkankmamışsa,ozaman>e- rine ve zamanına göre kemo- terapi ya da radyoterapi te- davileri uygulanır" dıye ko- nuştu Son 30 yılda yaşanan gehşmelerle kanserde ıyıleş- me oranının yuzde 40'tan yuz- de 70'lere kadar yukseldığı- nı belırten Berkarda, yıne de yaşanan olumlenn ve sıklı- ğın artmasının şarlatanlan ya- rattığını vurguladı Prof Ber- karda, bır tedavının ancak bı- lımsel denetunlerden geçtık- ten sonra kabul edılebıleceğı- nı ıfade ederek "Sözü edilen Lı\ ıngston'un tedavi şekli ise sadece kendisi tarafindan u> ceknmiş.Hangimetoüankul- landığını belirtmhor ki baş- kalan dadenesin. Bugûne ka- dar yapılnuş araşürmada Li- vingstondışmdakimsebubak- teriyi gönnetniş" dedı tU Onkolojı Ensûtusu Mu- duruProf Dr ErkanTopuz ıse hastalarda tedavıyı bırak- ma eğılımlennın başladığı- na dıkkat çektı Yıllar once zakkum olayında 1500 has- tanın tedavıyı bıraktığını anımsatan Topuz, "Bu olay- da da şimdry e kadar 4-5 has- tamızı yitirdik'' dedı FenerbahçeStadı'ndaki inşaatj eğitimiengelledi Fenerbahçe Stadı'nm büyütübnesi amamla sürdûrûfcn inşatta zemine kazık caküması, stadın yanmdaki Kenan Evren Anadohı Usea'nde eğitim gören öğrencüeri tedirgin etti. Makinefcrin çahşması sırasında okulda meydana gelen sarsınadan korkan öğrendkr dûn smıflar terk etti. Okula gelerek kazık çakma işleminin ders suderi dtşmda yapdacağuu, ancak olası bir depremde "kötü zemini" nedeniyle binanın yıkdmayacağnu garanti edemeyeceğmi söyleyen Kadıköy Befcdiye Başkanı Sdâmi Oztfirk, öğrencflerin tepld^yk karşüaşü. Okul Afle Birliği w baa öğretmenler kse kötû zemıni gerekçe gösterflerek okul arazjsmin Fenerbahçe Kulûbü'nce eHerinden abnmaya çaltyhlığıııı 5DE sürdiL (Fotoğraf KAAN SAĞANAK) Kadınlar bilinclendirilecek Meme kanserine karşı birlik çağnsı tstanbulHaber Servi- a-Kadınlarda en sık go- rülen kanser turu olan meme kansen nedeniy- le dunyada her 11 dakı- kada bır kadrn yaşamı- nı yıtınyor, 3 dakıkada bır kadına yenı meme kansen teşhısı konuyor Tophımunbukonudabı- lınçlendınhnesı gerek- nğını vurgulayan Turk Meme Hastahklan ve Meme Kansen Vakfı Başkanı Dr Can Gûr- bûz, kadınlan guç bırh- ğı oluşturmaya çağırdı Dr Gurbuz, ABD ve Avrupa'da meme kanse- nnın erken teşhısının yuzde 25'ler cıvannda olmasına karşm ülke- mızde bu oranın yuzde 2'lerdc olduğuna dıkkat çektı Bazı kadınlarda nsk orannun normalın ustunde olduğunu ıfade eden Can Gurbuz budu- rumu şoyle anlattı • "Yaş; 50 \aşm ûze- riode kanserin görûlme riski ürî katma çıkar, • Genetik, * •Adetgönneyeertaıl | başlanmasL, menopoza ^ geç girilmesi, Z • Ük çocuğu doğur-^ ma yaşuun geç olması, •10 yıidan uzun sûre doğumkontrol hapıkul- laruhnası, • Sigara ve alkol, • Şişmanhk ve yagh besfcnme'' Kadınlann kendılen ıçın mücadele etmelen- nı ısteyen Gurbuz, "Siz- leryapmazsanızkimse- nin yapacağı yok. Daha çok eğitim toplantüan düzenfenmeü. Kadınlar kendi kendilerine mu- a>eneyi öğrenmeii. Er-1 ken teşhisin önemi vur- gulanmah" dedı Kasım ve arahk ayla-4 n ıçınde vakıf bınasuı- r da düzenlenecek toplan- tılara katılmak ısteyen- ler, 212 219 5509 numa- ralı telefondan ulaşabı- hrler KUITUR-SANAT www.aerareklam.cam.tr - www.sinemafilm.cam • (O 2121 293 S9 78 ALKAZAR §İI\IEIVMAİI Suçun Tadına Vartnak tster misiniz? BJRVVOOOYAUENFIIMI TURKULER TAKSIM'DE Birlikîe Söylüyor HerCU" 13 Y E R T Ü R K Ü EVİ'ndc SADIK GÜRBÜZ le Her Gece CANLI HALK MÜZİĞİ K Ü L T U R M E R K E Z I C l a i K İ ı o I 0111.11 Q..v.,rT ı^r, (."-.ırı RAKLA "ııotalanıı kanatlarmda" Yonetmen Mehmei GURHAN Mtzık Yonetmfnı. Payam KORYAK Oyuncuiar Filiz KUTLAR Mahperi MERTOĞLU M»sru(iyet Cad. No.161 TepebasıTel(O 212) 293 98 48 It1 KASIH CUMARTESI BAŞUYOfi Her Cuma 19 00 mMMJ 1500. tivatroo NâamHıkmet BÎR ÇİFT SÖZÜMÜZ Seansları: 12.15-14.30-16.45-19.00-21.15 ALKAZAR Cafe'de evl N»am HfaneTn jflrtennden tiyalnjya uyartoyan BANU H. YanetmMAHaUTOOKOÛZ MunkNURFTTlNÖZŞÜC* OnaMA Oyn»y«ı MUMTAZSEVİNÇ riSJI 0212 251 6060 www.tiyatrooyunevi.com Yoneten Mahir Günşiray Sahne Tasanmı ClaudeLeon l$ık YükselAymaz Oyuncular Alptr Dcvclıoğlu, Ect Eroğlu, Evrtn Yazıcı, Ayc* Damgaa, Güvcn inct, Hthmet PoUt Hahır Gün*iny 10 Kasım, Cuma 20.30/11 Kasım, Cumartesi 11.30 26 Kasım.Cuma 20.30/ 25 Kasım, Cumartesi 1S.30 BIMltr, Adam KJtıbevi |Bn«4üı) v» gif4Kte Rezcrvasyon: 0212 25* 9696 İSM2.KAT TarUtafi Bulvın No: 120-122, B«yoç)lu EFES ['ilscn ın kıılnır ve sanatı kitkılırı utuak surecek. AKSANAT PRODÜKSİYON TİYATROSU SEVILMEK ™*z™ Kastm atyı boyunca; iflKınfojh 2000AW«H«O«»aiUri En M ftntuntn <& K«»po|lu) w Onmurit ZaynepAva Opnabr GALERİ ve SERGI Franz Kaf ka SERDAR ŞENCAN Resim Sergisi 3 22 Kasım 2000 Her Cuma Saat:22.00'da EUMU IUTUOBII narraj, HEPSİ OĞLUMDU OYUNCAKTAK1 SIR (Ç.O) Çvrirtm UfcjTAMER YOMlMt Burçaı OflALOĞLU 8 9-10-11 12 KASIM 1-0 KMCT HM-M OffdBBABİürfc u *tm YOneten ŞevMAVŞAR 11 12 KASIM PEMBE KONAGIN OEUNLERI SIHIRLİ FLÖT(Ç.O) TOnMM EngnGURMEN »-9-10-11 12 KASIM Nea'e ERÇET1N ATAKAN SABAHA AZ KALA (M.O) Yöneten Neş e ERÇETIN ATAKAN 8 9 İO 11 12 KASIM IÇafşamba gunu 15 OO dek oyun sahne4e tE MBELME M,Ş ,Ç.O, TÜRKİYE İ9 HÛRBEM SULTÂN DUŞLERE SOBE (Ç.O) YOneten Ozkan SCHULZE 11 12 KASIM KENPİ GÖK KUBBEMİZ YOneten Engın ULUDAG 7 9 10 KASIM C6PTİYATBOSUOYUN 3UNLEBI SAU 1500 PERŞEMBE-CUMA 15OO ; j 3 Feyzııbtı Cd. Yactlen Sk. No23 MUepe T«l<0216) 441 91 96 / 441 95 40 (0212) 2 9 5 ^ perareldamtŞperareUam com tr perareklam@superonlıne com www perareUam com tr www smemafılm com T C Kultur Bakanlıgı ÎSTANBUL DEVLET OFERA ve BALESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZI ÎSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ 40. YILINDA SIZLERI KUCAKLIYOR W.A Mozart SARAYDAN KIZ KAÇIRMA opera 3 perde OrkestraŞefı Selmao ADA / Sahneye Koyan Mlckael HEINICKE 11 Kasım Cumartesi 15 30 /16 Kasım Persembe 20 00 / 21 Kasım Salı 20 00 G.Rossıni İTALYA'DA BİR TÜRK opera 2 perde Ûrkestra Şefı N«ıh SEÇKİN / Sahneye Koyan Beppe 0e TOMASI 14 Kasım Salı 20 00 Arıf Melıkov FERHAD İLE ŞİRİN bale 3 perde Koreografı ve Sahneye Koyan Yurı GRIGOROVIÇ Orkestra Şefı Elşad BAGIROV 15-22 Kasım Çarşamba 20 00 / 25 Kasım Cumartesi 15_30 Selman Ada MAVİ NOKTA poetık opera Orkestra Şetı Solman ADA /j rcr TvtkCÜNEDSa KoıoŞef ClMf IMBELMM - T8 Kasım Cumartesi 15 30 KONSER SALONU TÜRK BESTECİLERİ KONSERİ 10 Kasım Cuma 19 30 • J.Bock BENİ SEVİYOR muzıkal 2 perde Sahneye Koyan flatar SteSEVEM / Muzık Yönelmen H t e r t ı M Y A 17 24 Kasım Cuma 19 30 / 1 Aral k Cuma 19 30- Bıletlcr Ataturk Kultut I I satıimaktldır 10 Kasım 2000 (anhmiekı Turt »KlKiKrı" k»nstn Auturk u Anma* nedenîyle ücrfrtsiziîr. 24 Kasım 2000 tarihtndeki " İ H I I Seviyor tefnsili' Ogretmenler Gunu" nedeniyle İlanlarınız için (0212)293 89 78 perareklam@perareklam com tr perareklam@superonlıne com www perareklom com tr www smemafılm com OLIVIER 0. OLIVIER r e s i m s e r g i s i TESVlkflE SANAT G\LERİSt 1983 10 Kasım/ 15 Arahk 2000 ABDI İPEKÇI CAD «8/3 80200 TEŞVIKIYE ÎSTANBUL g\ g\ f\ TEL (0212) 241 « 5 8 24165 35 247 74 75 FAX (0212) 244 67 68 U U U e-mail tsınat@superonlıne com - tsanat@turk net Gise tel: 0212) 251 10 23 251 56 00 7 hat) 254 LEVENT KIRCA & OYA BAŞAR TİYATROSU 'MÜZİKAL KOMEDİ' OYNAYANLAR: LEVENT KIRCA. AŞKIN NUR YEN6İ. AYŞEN GRUDA. DOST ELVER. TEKİN SİPER, ÜLKÜ ÜLKER, DEMET GENÇ, ALİ DEMİREL. CMtER ÇANOHRLI. HİLMİ OZÇELIK. EYUf 0OĞ»N. KEM*L EftOUR/UC.MUSTİFA INCESU ÖZGÜR ŞAHEA2. IÜLENT OEMİIl'. IÜLENT K1NAY. MURAT GÜRSOY, ERGİN EREN. MEHMET YEŞİL iyi hava kötühava 3 4 10 11Cumo Ctırrartnı 20 30 BİLSAK SuveivıJer Sai»cı SüC No Tıksun Tri 0212 2*1 2S ^9 99 17 Penanbe Cuma 20 30 I I Cumartesi 18 30 İSM TuUbafi Butvan No 120-122 TakJtm Tet (0212) Z54 9A96 Elimi Güneşe Verdim MELAHAT BABALIK 1 İlk Şiir Kitabı 10 Kasım 2000 Tüyap6 Sokak GERÇEK SANAT YAYINLAfil STANOI SES-1885 ORTAOYUNCULAR İSTİKUI.CAD M01« TEL(0212)2S1186M6HO.{im)W43V www ortaoyuncular com Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER 23 Kasım Persemke 20.00 Anton Çehov - Ferhan Şensoy FİŞNE PAHÇESU CÜLDÜRÜ • Çehof lazöur laz kalacaktur • C tesl 20 00 / Pazar 15 00 ve 18 00 / Pazaıtesi 20 00^ OMı tnartıjfrm k<«Jon»to Derya BaykalŞensoy ŞU AN MUTFAKTAYIM Tek Kişilik Güldürü 11 Kasım Perşemle / 20.00 Kültüf IManaâ v* Uk»nun kalkılanyl* Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN 17 Kttım Cuma 20 00 Bllel Sattş YerleTt: Onaoyuncular Gışesr 2S1 11 65 VAKKORAMALAPI Taksim. Suadiye Alımerke/ Y A Z A N : T U N C E R C U C F N O G L U Y Ö N E T E N L E V E N t K I R C A.I M Ü Z İ K : S E R V F R A C İ N 1 K O R E O G R A F I E R O A L U Ğ U R L U J D E K O R : fcROL K A S A P O G U U G R A F İ K N A Z A N S A R I B A Y FOTOĞRAF MUZAFFER KANTARCIOĞLU R E J İ A S İ S T A N I : S E L İ M G Ü L . Y E Ş İ M Y A V U Z DOLMABAHÇE KUÇUK ÇIFTLIK PARKInda Cuma-C.tesi: 21:30, Pazar: 15:30. Gişe Tel: 219 10 14 - 233 64 55 BİLET SATIS YERLERİ: VAKKORAMA TAKSİM (0.212) 25115 71 (5 Hat) SUADİYE (0.216) 360 90 90 AKMERKEZ (0.212) 282 09 65
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog