Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

-10 KASIM 2000 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER .Atatürk, yaşama gözlerini yumduğu 10 Kasım'da ilke ve devrimlerinin önemi vıırgulanarak hatırlanacak Büyük öiKİer aıııhyorHaberMerkezi-Ulusal Kurtuluş Sa- vaş,ı 'nın önderi ve Cumhuriyetin kuru- cusu büyük önder Atatürk, yaşama gözlerini yumduğu 10 Kasım'da; ilke ve devrimlerinin öneminin vurgulandı- ğı sergi, söyleşi ve konserlerle anıla- cak. Bugün tüm resmı, özel kurum ve ku- ruluşlarda bayraklar yanya indirilecek. Devlet protokolü, saat 08.45 'te Anıtka- bir'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı AhmetNecdet Sezer ile birlikte Aslan- lı Yol'da yürüyecek kortej, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyduktan sonra 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak tstiklal Marşı'nı okuyacak. Cumhur- başkanı Sezer, daha sonra Milli Misak Kulesı'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak. CHP'liler, Genel Başkan Deniz Bay- kal'ın başkanlığında bugün saat 13.00'te Anıtkabir Aslanlı Yol'da bu- luşarak Atatürk'ün mezannı ziyaret edecekler. Saat 08.04'te Gazi Üniver- sitesi Rektörlüğü'nün Atatürk ve Gençlik Anıtı önünde bır tören düzen- lenecek. Van Milletvekih Kamran tnan, Gazi Üniversitesi Konser Salo- nu'nda "Büyük Atatürk'ün reformla- n ve dış politikalarT konulu bır konfe- rans verecek. Saat 09.05'teki anma programmda, Atatürk'ün şarkı ve marşlannın seslendirileceği bir konser de verilecek. Kültür Bakanlığı'mn anma töreni bugün 09.00'da merkez binadaki Ata- türk Salonu'nda başlayacak. Prof. Dr. Öber Ortayk, burada bir konuşma ya- pacak. Ankara Valiliğı, 16 Kasım'a kadar sürecek "Atatürk'ü Anma HaftasT et- kinlikleri kapsammda, bugün 11 .OO'de eski Meclis Genel Kurulu Salonu'nda bir program düzenleyecek. Atatürk film gösterimi ve konserlerin ardından "Gazetelerde 1938 Kasun" konulu ser- gi açılacak. Daha sonra Atatürk'ün ba- zı kişisel eşyalannın sergilendiği "A- ta'ya Saygı" adlı sergi sunulacak. Saat 11.30'de Atatürk Kültür Merkezi'nde 81 ilden yaklaşık 2500 sporcunun ka- tılacağı kros yanşmalan ve ödül töre- ni yapılacak. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Atatürk Haftası (10-18 Kasım) kapsa- mında etkinlikler düzenledi. Dernek, bugün Ankara Üniversitesi ile birlikte Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde ortaklaşa bir anma programı gerçek- leştirecek. Programda, RektörProf. Dr. ı\usretAras, ADD Genel Başkanı Ha- ifl tbrahim Şahin bırer konuşma yapa- cak; Serbüİent Aysun yönetimindeki koro Atatürk Oratoryosu'nu seslendi- recek. Daha sonra ADD Genel Başkanı Şa- hin 'in yöneteceği panele eski ADD Genel Başkanı Yekta Gûngör Özden, Prof. Dr. Özer Ozankaya ve Mustafa Kemal Palaoğtu konuşmacı olarak ka- tılacak. ADD'nin Diyarbalar'da dü- zenleyeceğı panel ıçin 16 Kasım günü trenle yola çıkılacak. "Atatürkçü dü- şünce sisteminde Güneydoğu Anadohı Bölgesi'nin sosyo-ekonomik yaptsT ko- nulu panel, 18 kasım günü gerçekleş- tirilecek. ADD Genel Başkanı Şa- hin'in yöneteceği panele, Diyarba- kn-'dan bir yurttaş, Dicle Üniversite- si'nden bir öğretim üyesi, Prof. Ozan- kaya ve Prof. Dr. Ahroet Saraık katıla- cak. Kadının Sosyal Hayatını Araştır- ma ve Inceleme Derneği, Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet tnan anısı- na "İnançh bir Cumhuriyet KadınT adlı belgeselı, izlenime sunacak. Sela- nik Başkonsolosluğu'nda düzenlene- cek Ata'yı anma törenine, Kavala ve Gümülcine'den sivil toplum kuruluşla- nnın yanı sıra Istanbul'dan Selanik'e kalkacak 'KüJtür Treni' ile bazı millet- vekilleri de kaülacaklar. Atatürkçü Dü- tSTEK Vakn öğrencileri Florj a Köşkü'nü gezdL Çocuklar, Atatürk'ü anlattı 'Atatiirkşimdüd hayattmmn sahibV FİGENATALAY Anadolu'da bir okulda, öğretmenleri öğrencileri- ne, "Atatürk ohnasaydı ne olurdu" ve "Atatürk'ü ni- çin severiz" diye sordular. Onlar da birbırinden ilginç yanıtlar verdiler. Bir öğret- men, kendi aduun ve oku- lun aduun yazılmaması is- teğiyle öğrencilerinin yaz- dıklannı bize yolladı. Işte çocuklar ve Atatürk: - "Atatürk sıradan biri oisavdı suuflara o endamlı fotoğraflan asılmazdı." (Ezgi, 8. srnıf) - "Atatürk Türklere fab- nkalar kurmuş, Türklerin çalışmasrnı sağlamıştır. Onu sevip saymayan, onu özel günlerde anmayan Türk değildir. Atatürk ba- şanlı ohnasaydı, göklerde bayrağrmızın yerine Ame- ıikan bayrağı dalgalana- cakn." (Ozge, 8. sınıf) - "Atatürk'ün yaşadığı devirde yaşamamış obnak benitzüyoıf (Utku, 8. sı- nıf) - "Atatürk sağ olsaydı ögretmen sıkıntısı olmaz- <iı. Doğu'ya daha rahat şe- kilde gidilirdi. Öğrenciler huzurlu şekilde ders görür- dü. Askerler iyi bir şekilde eğitilirdı." (Engin, 8. sınıf) - "Atatürk olsaydı Türk ıhısu daha yükseklere çı- kank" (Erdem, 8. sınıf) - "Dön dolaş pembe bo- yalı ev. Dön dolaş pusulası bozukgemi. ögretmenleri- miz Atatürk üzerine fazla Ür şey söylemediler. Not: 3u ülkede fıkir özgürlüğü aldugunu anımsatarak be- ni bu yazdıklanmdan do- layı cezalandırmamanızı dilerim öğretmenun. Sa- vunduğum düşünceden dolayı değıl, düşüncemi nasıl savunduğumdan do- layı not vermenizi istiyo- rum." (Nesrin, 8. sınıf) - "Atatürk olmasaydı y- ol, fabrika, okul olmazdı. En gerçek yol göstericinin bilim olduğunu bilemez- dik. Herkes kendi kafasına göre taJaünü." (Burcu, 8. sınıf) - "Mustafa Kemal gibi yiğitler bir kez doğar." (Tutku, 7. sınıf) - "Duydum ki yakında Türk askerkri Yunanis- tan'la savaş edecekmiş. Al- lahım inşallah yalandır. Atatürk'ü görmeyi çok is- tryorum; ama bu olanak- sız. Atatürk'ü sevmeyenle- reaayorum." (Bengi, 7. sı- nıf) - "Atatürk savaşmayı öğretirken kamçı kullan- madı. Onun yaptığı yeni- lıkler arasında devrim tari- hi de vardır." (Yonca, 7. sı- nıf) - "Atatürk'e yurdu kur- tarma yeteneğini AUah vermiştir. Atatürk'ü neden sevdiğimibümiyorum ama seviyorum. Televizyonda görüyorum. Atatürk'e ha- karet ediyorlar. Nedendir kimse bilmez. Hakaret edenler hapsi boyhıyorlar. Keşke ömür boyu hapis yatsalar. Belki akıllanniar. 10 Kasım'da doğdum. O nedenle doğum günümü sessizce ve sade bir şekilde kutiuyorum." (Mme, 7. sı- nıf) BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU • BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI, • BANKACİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI, • KURUM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, • Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, • Bankacilik Uzman Yardımcısı, • Kurum (Hukuk) Uzman Yardımcısı, • Kurum (Bilişim) Uzman Yardımcısı, olarak istihdam edilmek üzere sınavla personel alınacaktır. Sınav üç aşamalı olarak yapılacaktır; - ÖSYM tarafından 21 Ocak 2001 Pazar günü saat 9:30'da Ankara'da yapılacak olan sınavın birinci aşaması, yabancı dil ve alan bilgisini kapsayacaktır. - Başarılı olan adaylar, yazılı sınava; yazılı sınavda başarılı olan adaylar da sözlü sınava tabi tutuiacaktır. A) Sınava katılacak adaylann; - Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı ve Bankacilik Uzman Yardımcısı için en az 4 yıllık fakülte ve yûksekokulların; hukuk, iktisat, maliye, bankacilik ve finans, işletme, muhasebe, kamu yönetimi, istatistik, ekonometri, matematik, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi bölümlerinden, - Kurum (Bilişim) Uzman Yardımcısı sınavına katılacak adaylann ise en az 4 yıllık fakülte ve yûksekokulların; mühendislik (bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik, makina), iktisat, işletme, istatistik, ekonometri, matematik, fizik bölümlerinden, - veya yukarıdaki bölümlere denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından, mezun veya belirtilen alanlarda lisansüstü eğitim yapmış, - Kurum (Hukuk) Uzman Yardımcısı sınavına katılacak adaylann üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun ve en geç 28.02.2001 tarihine kadar avukatlık stajını tamamlamış, olmaları gerekmektedir. B) Adaylarda aranacak diğer şartlar, sınavın şekii, konulan, sınava başvuru ve sınava giriş belgeleri ile sınav yerleri "Sınav Broşürü"nde aynntılı olarak yer almaktadır. €) Başvuru formu ile sınava ilişkin aynntılı bilgilerin yer aldığı broşQr "AtatOric Bulvan No: 191/B Kavaklıdere/ANKARA" veya "Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Istanbul Grup Bafkanlığı, Okçu Musa Cad. Bank Han No: 39, Kat: 3 Şif hane/tSTANBUL" adreslerinden temin edilebileceği gibi istenildiği taktirde posta ile de gönderilebilecektir. Babçdievter BelediyedMedis binasmın dış duvanndayer alan29Eldm 1930 tarM posterde, Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan tsmet Inönü, TBMM Başkanı Kaznn Özalp, Genelkunnay Başkanı Mareşal FevTİÇakmak, cumhuriyçtimizüı 7. )ih kuüamalan kapsamında TBMM'den çıkarken görülüyor. şünce Derneği ve Laik Eğitim Vakfı yöneticileri, öğrenci ve öğretmenlen, yann saat 15.00'te Anıtkabir'i ziyaret edecekler. Hukukun Egemenliği Derneği üye- leri, dün Cebeci Askeri Şehitliği'ni zi- yaret ederek çelenk koydular. Erdem Akyüz, 10 Kasım'a geniş bir anlam kazandırmak için bir gün önceden top- landıklannı bildirdi. Istanbul Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsa- mında tstanbul'da Bahçelıevler Bele- diyesi'nce yapıian 41 metrekarelik "Anıt FotoğraF' dün düzenlenen tören- le açıldı. Açılış törenin- de konuşan Belediye Başkanı Saffet Bulut, çağdaş Türkiye Cum- huriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal ve ar- kadaşlannın Cumhuri- yetin 7. kuruluş yıldö- nümünde Meclis'ten çı- karken görülen posteri- ni halka sunmakla bü- yük mutluluk ve onur duyduklanm söyledi. Bulut, 'vynflgerme' sis- temiyle yapıian dev fo- toğrafın, dış mekânda duvar düzeyinde ger- çekleştirilen ilk eser ol- duğunu belirtti. Bahçelievler Beledi- yesi Meclis binasınm dış duvannda yer alan 29 Ekim 1930 tarihli posterde, Cumhurbaş- kanı Atatürk, Başbakan Ismet tnönû, TBMM Başkanı Kaznn Özalp, Genelkurmay Başkanı Mareşal FevziÇakmak, Cumhuriyetimizin 7. yılı kutlamalan kapsa- mmda TBMM'den çı- karken görülüyor. ISTEK Anaokulla- n'na baglı 8 anaokulu ve anasuun öğrencileri de önceki gün, Florya Atatûrk Deniz Köş- kü'nü ziyaret ettiler. Atatürk'ün ileri yaşla- nnda yaz aylanndakul- landığı köşkte yer alan çalışma odasını, yatak odasım gezen minik öğrenciler, Atatürk'e bağhlıklarmı, özlemle- rini dile getirdiler. öğ- renciler dün aynca Şiş- li'deki Atatürk Evi'ni de gezdiler. D) Sınava katılmak isteyen adaylann, sınav broşüründe belirtilen belgeleıie birlikte en son 11.12.2OOO tarihi saat 18:00'e kadar "Atatürk Bulvan No: 191/B Kavaklıdere/ ANKARA" adresine şahsen veya postayla başvurmalan gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve bu tarihten sonra yapıian başvurular dikkate alınmayacaktır. îzmir tzmir'dekı ilk anma bugün saat 08.30'da Cumhuriyet Meyda- nı'ndaki Atatürk Anı- tı'nda yapılacak. lldeki resmi ve sivil kuruluş- lann temsilcileri anıta çelenk bırakacaklar ve Atatürk'ün manevi hu- zurunda 2 dakikalık saygı duruşunda bulu- nulacak. Törenin ardın- dan Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün hazırla- dığı anma programı sa- at 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacak. ADD IzmirMerkez Şu- besi de Atatürk Haftası ıçinde yoğun bir anma etkinliği düzenliyor. Bugün saat 09.05'te Cumhuriyet Meyda- nı'ndaki törenlere katı- larak başlanılacak et- kinliklerin ilk gününde, Deniz Lisesi'nde saat 15.30'da "Atatürk ve Gençlik'' konulu konfe- rans düzenlenecek. DUZYAZI ORHAN BtRGtT Atatürk'ün Bankalam Çoğu kimse, Atatürk'ün kurdurduğu tek bankanın Türkiye Iş Bankası olduğunu sanır. Iş Bankası'nın Ata- türk tarafından, sermayesine de özel katkı sağlayarak kurdurulan ilk cumhuriyet bankası olduğu doğrudur. Ama, hem isimleri hem de işlevleri, yine Atatürk tara- fından saptanan başka iki bankanın da olduğunu bi- lenlerimiz var mi? O iki bankanın adından bugünlerde çokça söz edi- yoruz. Konya Ortaokulu'nda yurttaşlık bilgisi öğretmenli- ğimiziyapan MithatŞakir Altan, bugünlerde adından çokça söz edilen bu iki bankadan birisinin.Türkiye'nin yeraltı servetlerini çıkartıp değeriendirmek için gerek- li desteği sağlamak amacıyla kuruian Etibank olduğu- nu anlatırdı. Öteki de, yine ülkenin emekleme düze- yindeki basma, pazen gibi tekstil ürünlerim hem tez- gâhlarda dokuyacak hem de pazarlayacak olan bir ku- rumumuzun desfekçısi olan Sümerbank'tı. Bu ikıncisini ülkede kuruian kundurafabrikalan, tüm üretimlennin satıldığı yerti mallar pazarlan ile de tanır- dık. Bu yüzden Sümerbank, Ikinci Dünyâ SavasTnm o ' yokluk yıllan içinde ailemizin çok alıştığımız bir parça- sı gibiydi. Ailenin yolu "Türkiyenin kalbi" Ankara'ya düştükçe, o at üstündeki Atatürk heykeJinin bulundu- ğu Ulus Meydanfnda Sümerbank'ın o günler için bi- ze çok görkemli gelen merkez binasıru da görürdük. Atatürk, bu iki bankayı isimledirirken, sanınm tari- himizin çok eski köklerınde yer aldığını bilinçle savun- duğu "Eti" ve "Sümer"ler1e, özellikle bızı çağdaş uy- garlığın üzerine çıkartmak için başlattığı ekonomikat- lımlara ulusal heyecan katmayı da amaçlıyordu. 30'lu yıllann üzerinden yanm yüzyıldan fazla birza- man geçti. Türkiye, o iki ulusal kamu kurumunun da katkısı ile nice yıllan bâşarıyla geride bıraktı. Sonra gün geldi, değişimin kaçınılmaz gereği olduğu söylenile- rek, bu iki kurumun ardındaki bankalann özelleştinV mesine gidildi. Ne yaian söyleyeyim. Hayyam Garipoğlu adında bir yeni işadamının kendi kımliğini Mustafa Kemal'in Sümerbank'ının üzerine perçinlemek isteyişine kendi iç dünyamda nasıl direnmek istediysem; Dinç Bil- gin'in Etibank'ın yeni patronu olmasına aynı oranda hoşgörü ile bakmıştım. Mademki özelleştirme olgusu, kaçınılmaz bir zo- runluluk olarak devletin önündeki gündemlerde yer al- mıştı. Dededen gazetecı bir ailenin de isimlerini Eti- bank'a verme gırişımınde bence en önemli sakınca, bu hızlı büyüme ısteğınin ılende Dınç Bilgin'in dünya- sında nefes dariığı getırecek bırtehlikeye yol açma ola- sılığıydı. Yanılmadım. Büyük bir medya grubunun dededen gazeteci olan patronunun kuruluşlan, son yıllann "kur- bağalaşma" hastalığının kaçınılmaz sonucu ile şişti, şişti ve patlama noktasına geldi. Çözemediğim demeçler O çarpma sırasında yasadışı bir şeyler yapılıp ya- pılmadığını, elbette ben de soruşturma sonucunda bir an önce öğrenmek ısteyenler arasındayım. . Keşke güçlü destekler bulsa da, Bilgın küçülerek de olsa yenıden o Yeni Asır'lı günlere dönse diye düşü- nenlerdenım. Kendisini yakından tanıdıklannı söyleyen Izmırli işadamlannın iki gündüryayımladıklan bildirile- ri, verdikleri demeçleri de dikkatle okuyup, çözmeye çalışıyorum. Ama ne söylemek istediklerini de anlayamıyorum. Ankaraya gideceklermiş, Zekeriya Temizel ile görü- şecek, bakanlann, başbakanın huzuruna çıkacaklar- mış. Bunlar iyi de, Izmir'in sanayi, ticaret ve esnaf dün-' yasının temsilcileri Sayın Bilgin'in bankasına ei konul- duktan sonra her türlü dürüst yaklaşımı gösterdiğini soyteyerek normal ticari yaşama dönmesi isteği ile Ankara'dan ne talep edecekler dersiniz? Milyon dolarlarca borcun tasfıyesi için devletten her halde, "ötekilerinkini söke söke al ama bu hemşeri- mize gelince gözlerini yum" deme hakkına hiç kim- senin sahip olmadığını en iyi bileçek durumda olanla- nn başında, konumu gereği Izmir Ticaret Odası Baş- kanı gelir. Bu yüzden Sayın Ekrem Demirtaş, Ban- kacilik Denetleme ve Düzenleme Kurulu Başkanı'ndan "Bilgin'eborçlannıödeyiptekrardüzlüğeçıkmasıiçin bir fırsat verilmesini istemeyi" nasıl düşünebilir? Egeli işadamlannın ve esnaf temsilcilerinin yapabi- lecekleri, bu konuda üstlenebilecekleri tek çözüm yo- lu, Bilgin Grubu'nun borçlannı son kuruşuna kadar derhal Hazine'ye ödeyecek bir konsorsiyumu hızla oiuşturmak olmalıdır. O borcu öder ve sonra dilerlerse hemşerilerine dö- nerek "Biz görevimizi yaptık. Sen de devlete kamu- oyu önünde verdiğin sözü tut ve bizim tek kalemde ödediğimizparayı taksitle bizlere geri ver" diyebilirler. Ondan ötesi, fakir- fukaranın gömlekleri üzerinden devlet aiacaklannı tahsıl-edilemez hale getirme bece- risini bu kez de sürdürmektir. Ya da ark üstünden bos- tan bağışlamaya kalkışmak. Haydi Egeli işadamlan. Bu kez olsun, bir kez olsun devlete akıl vermek ye- rine pamuk eller ceoe.. Yoksa açtığınız yoldan Isparta, Tarsus, Ankara he- yetleri ve daha niceleri Zekeriya Temizei'den rande- vu sağlamak için kuyruğa ginmek isteyeceklerdir. Faks: 0212 - 677 07 62 E-mail:obirgrt(a e-kolay net Bilim ödülleriverildi TÜBÎTAK ve TÜBA'nın "2000 Yıh Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri'" dün düzenlenen törenle sahip- lerine verildi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Se- zer'in de kanldıgı törene MHP Antalya MiDetveki- K Nesrin Ünal'ın başörtüsüy le kaûlması dikkat çek- ti. Cumhurbaşkanı Sezer, törendeyapüğı konuşma- da Türkryc'nin gelecek dönemde teknoloji üreten ve satan bir ülke konumuna yükselmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Sezer ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli tarafindan TUBİTAKBi- lim Ödülü bu yıl bilime y apüklan katkılar nedeniy- le Prof. Dr. Emel Annç, Prof. Dr. Özer Bekaroğlu, Prof. Dr. Erhan Pişkin ile Prof. Dr. Gazi Yaşargil'e verildL TÜBİTAK ve TÜBA Hizmet Ödülkri de Prof. Dr. Tulu Baytin, Prof. Dr. Sadık Kakaçve Prof. Dr. Nenni Uygur'a sunuldu. (Fotoğraf: AA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog