Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

-IOKASIM2000CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kitap Fuan'nda 'Kültür emperyalizminin duyarlannı yıkma girişimi' paneli 4 Tiiketim kahpları değLştT 1 - ^ • Başsavcılar 'Koşullar düzeltilsin' faanbulBMberServW-tstan- bul'da görev yapan cumhuriyet başsavcılan, görev ve yetkile- rinı tanımlayan yasal düzenle- melerin bir an önce yapılması- nıistedi. Cumhuriyet başsavcılannın açıklamasında şu görüşlere yer venldr "LTkemizde cumhuriyet savfilannın knyılhnnın Avrnpa standardannauygunhaiegetirfl- mesi gerekli görühnektedir. Yeni geüşmelerte ortaya çıkan organi- ze, ekoDomik suçbunn koğuştu- nıhnaan^^ teknigin gprpktirrfigi tum imkânlar cumhuriyet baş- savalannın emrine verflnKfidic Cumhuriyet başsavohğı cezaevi yönetiminde, yasal düzenleme- lerle yöuetim yetiosi verilmeyen ancak fiilen yönetiminden so- rumhı tııtıılan bir makam h*Hm» getirihniştır. O nedenlecezaevin- deki kurumlann yetkilerini be- Mrieyen vasal düzenlemenin ya- pdmasuun uygun olacağuu ka- muoyunuıı hflgOerme sunanz." • Prof. Izzettin Önder, küreselleşmeyi "gelişmiş ûlkelerin olgunlaşmış sermayelerinin karar alması" olarak tanımlayarak emperyalizmde askeri güç unsurımun terk edildiğini vurguladı. Istanbul Haber Servisi - ts- tanbul Üniversitesı öğretım Üyesi, gazetemiz yazan Prof Dr. tzzettin Önder, emperya- lızmde askerın rolünü artık kültüriin üstlendığını belırtır- ken yazar Şükran Kurdakul da Köy Enstitülen'nın kapatılma- sıyla Türkıye'nın kültür em- peryalizminin kucagına düştü- ğünü vurguladı. TÜYAP Kıtap Fuan'nda dü- zenlenen "Kûhiir empmaliz- minin duvarlaruu yıkma girişi- mi'' konulu panelde, kültür emperyalızmı tartışıldı. Şaır Aydm HatipoğhTnun yönettığı panelde konuşan Prof. Izzettin Önder, küreselleşmeyi "geliş- miş ûlkelerin olgunlaşnuş ser- mayelerinin karar alması" ola- rak tanımlayarak emperya- lizmde asken güç unsurunun terk edildiğini vurguladı. Bı- reysel olarak küreselleşmenin karşısında olduğunu anımsatan Önder şöyle devam ettı "Kû- Panekk kültürel emperyaHzmin karşısında oimanın empetyalizmin karşısında ohnak ohhığu vurgulandL reselleşme, o ülkenin üniversi- telerini, kendi sorunlanna ya- bancılaşürmaktadır. Bu yeni bir ajanhktır, 1950'den beri üniversiteler bunu yapıyor. Merkezi sermaye, kendisine sorunlan nasıl aktanyorsa, üniversiteler de aynı bakış açı- sıyla bunu topluma aktarîyor- lar; toplum bu olaylara, kendi gözüyîe değil de sermayenin gözüyle bakmaya başbyor." Kültürel emperyalızmle bır- lıkte tüketım kalıplanrun de- ğıştığını de ıfade eden Önder, "tnsanlara, davraruş kodtann- dan koparülarak ABD'Iinin davramşı yapürdmaya çahşıb- yor" dıye konuştu. Şükran Kurdakul ıse Türkı- ye'nın büyük mırasının, "ûl- kenin kolay yutuhır bir lok- ma" olmasını önledığını be- lırterek "1980 yılında 600 bin aydmın, okumuşun gözahma ahnması kültürel iç dinamiği- mizin somut varhğıdır" dedı. Kültürel emperyalızmın kar- şısında oimanın, emperyalız- mın karşısında olmakla aynı anlama geldığını ıfade eden Kurdakul, "PEN Derneği, Edebiyatçüar Derneği ve Tûr- ktye Yazarlar Büüği olarak, 'kültür emperyalızmının du- varlanm yıkma ginşımı' ha- nrhğı içindeyiz" dedı Yazar Adnan Özyalçıner ıse Türkıye'de yabancı dil egitrmi- nın artık "yabancı dfl ögreti- mi"ne kaydığını beluterek "Dil yoluyla küftürü ete gecirmenin ve fletişün araclanmn, kürtürd empeıyaKzmde büyük avantaj- lan var. Çünkü emperyaUst 01- keier, ajanslan ele geçirince â- ze haberi eksik bügilerle sunu- yorlar" dedı Kültürel emper- yahzmın edebıyatta da görül- dügüne dıkkat çeken Özyalçı- ner, "Tek tip betimsd metinler yaahyor. Ürûnkrde insani de- ğerler yok" diye konuştu. Öz- yalçıner, kültürel emperya- lızmden kurtulmamn tek yolu- nun kendi kültürümüze sahıp çıkmak olduğunu da vurguladı. GENÎŞ AÇI HtKMET BtLA Atatürk, Hatay, Avrupa, Kıbrıs Bugün 10 Kasım. Atatürk'ün 62'nci ölüm yıldönümü. 62 yıl önce 10 Kasım yaklaşırken, ölümcül hastalığın pençesinde- kı Atatürk'ün kafasında "Hatay sorunu" vardı. Hatta, Türkiye'nin dip- lomasideki elini güçlen- dirmek için Hatay'agit- miş, orada gövde gös- terisi yapmış, birlikleri denetlemiş ve bu ne- denle hastalığı biraz daha ağıriaşmıştı. Hatay, Atatürk'ün ölümünden yaklaşık sekiz ay sonra Türki- ye'ye katıldı. Atatürk bu olayı göremedi, ama gözü arkada gitmedi. Hayatının son aylann- da, Hatay'ı kurtaracak adımlan atmıştı. Başta Fransa olmak üzere Batılılann dıretmelenne karşın... Atatürk, Türkiye'nin bağımsızlığını Batılılarla savaşarak elde etti. A- ma Batı uygarlığıyla, çağdaş uygariıkla sa- vaşmadı. Aksine, "çağ- daş uygartık düzeyine çıkmayı" devrimin he- defi yaptı. Bunu yapar- ken de "Aman Batı'yı kızdırmayaJım" diye bir Herhangi bir Koçbank kredi kartınız varsa, bir telefonunuzta anında destek yanınızda! /OMÛBANK 444 0 555www.kocbank.com. tr aşağılık kompleksine kapılmadığı gibi, Ba- tı'nın siyasal dayatma- lanna da kulak asmadı. Hatay sorununu Türki- ye'nin çıkarlan doğaıl- tusunda çözmeyi ba- şardı. "Ver kurtul" anlayı- şında hiç olmadı. 62 yıl sonra Türkiye hâlâ Batılılaşma çaba- sında. Batıiılaşmanın ölçüsü de Avrupa Birli- ği'ne üye olmak. O za- man Hatay sorunu var- dı, bugün Kıbns soru- nu var. Batılılar bastın- yor "Verkurtul". Içerde kimileri bastınyor "Ver kurtul". "Vermezsem ne olur?" "Avrupa Birliği'ne gi- rerpezsin. Batılılaşa- mazsın." Vay canına... • • • Fransız Senatosu, öncekj gün yemedi, iç- medi, bütun gece uyu- madı, sabah saat 05.30'da Türkiye'yi Er- meni soykınmıyla suç- layan karar tasarısını kabul etti. Bu olayı, sa- dece Ermeni lobisinin çabasıyla, Fransız se- natörierinin seçım kay- gılanyla açıklamak ola- sı mı? Bu ne hırs, bu ne öfke, bu ne inat, bu ne karariılık... Alınbuöfkeyi.buina- dı dalga dalga hemen hemen tüm Avrupa'ya yayın. Bu Avrupa şimdi Türkiye'ye "yol hanta- sı" veriyor. "Vo//ıanfas/"nede- mek? "Senin aklın er- mez, yolunu bulamaz- sın, işte sana gidece- ğin yol" demek. "Yol haritası"nda neler var? "Safon Kıbns'ta do- laşma. Ege'den geç- me." "Geçersem ne olur?" "Batılılaşamazsın." Vay canına... • • • Avrupa Birliği ile iliş- kilerimizin temelinde "samlmiyet" sorunu yatıyor. Batılıların öne sürdüğü koşullan kuş- kuyla karşıladığınız za- man da "paranoya'ya kapılmakla suçlanıyor- sunuz. Katılım Ortaklığı Belgesi'nde, Kıbns'lail- gili maddenin, giriş bö- lümünden çıkanlıp "kı- sa vadede yerine geti- rilecek koşullar" arası- na konulmasını nasıl yorumlayacağız? Batı- lılar, Kıbns sorununun kısa vadede çözüleme- yeceğini bılmiyorlar mı? Samımıyet bunun nere- sinde? "Herkese insan haklan" sloganının ar- kasına saklanıp Türki- ye'de azınlık yaratma- ya çalıştıklannı bilmi- yorlar mı? Samimiyet bunun neresinde? MesutYılmaz'ın de- yimiyle, Avrupa ile her el sıkıştığınızda par- maklannızı saymak zo- rundasınız. Çunkü, bu- güne kadar ne zaman Avrupa'nın elini sıkmış- sanız, herdefasında bir, birkaç parmağınızı kap- tırmışsınız. Pekı ne yapalım? Av- rupa'yla tokalaşmaya- lım mı? Tokalaşalım. Ama parmaklanmız da bızde kalsın. Bu o kadar zor mu? • • • Onuriu Batıiılaşmanın mimarı bir adam vardı. Adı Atatürk'tü. 62 yıl önce bugün öldü. rnslst- hikmetb@ntv.com.tr SIM karr Sıverekİcr: Geliştirilmi yeni SIM kartınız. Turkcell SIM Plus TurkcelPin geliştirilmiş yeni SIM Kart'ı SIM Plus, yüksek hafızası sayesinde . , sizlere pek çok kolaylık getiriyor. ; ,^ V- / Turkcell Servisleri'ne kolay ulaşım. 250 telefon numarası kaydedebilme. 35 kısa mesaj saklayabilme. SIM Plus'ın özel menüsü sayesinde servis numaralannı ezberlemenize ve tek tek aramanıza gerek kalmadan tüm Turkcell Servisleri'ne tek tuşla ulaşabıliyorsunuz. Ayrıca, bu kartın artırılmış kapasitesınden yararlanarak 250 telefon numarası kaydedebiliyor 35 kısa mesaj saklayabıhyorsunuz. - - » - . SIM Plus kartına sahip olmak, mevcut SIM Kartınızı SIM Plus ile değiştirmek ve detaylı bilgi almak için Turkcell Abone Merkezleri veya Turkcell Bolge Ofisleri'ne başvurabihrsiniz. SIM Plus ile ulaşabıleceğınız menu başlıklan HABER SERVİSLERİ CNN MOBILE HABER HAVA DURUMU FİNANS FtNANS HATTI borsa t , , I dövtz YKB "' ",'."' PORTFÖY YÖNETİMİ BİLGİ SERVİSLERİ FATURA YILDIZ FALI BILGİ HATTI suıema eğlence I restomn \bar hava durumu ECZANE SAYISAL LOTO MILLI PIYANGO TELESEKRETER MÜŞTERİ HİZMETLERİ TURKCELL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog