Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet | tmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı. Orhan Erinç • Genel Yayın Koordınatorir Hikmet Çetinkava # Yazıışlen Mudürü Ibra- him Yüdız • Sonımlu Müdür Fik- ret Üldz • Haber Merkezı Müdürü. HakanKara lsöhbara Cengiz Yıkhnm 9 Ekonomı Özkm Yüzak • K-üftür Handın Şenköken • Spor 4bdülkadir Y ûceiman 9 Makaleler Sami Karaören # Düzeltme \bdullah \ azıcı • Fotoğraf Erdoğaa KÖMoğlu • Bılgı-Belge Edibe Buğn • V urt Haberlen Mehmet Faraç V Avrupa Temsılcısı Güra\ Öz Yaym Kunılu tlhan Selçuk (Başkan), Orh»n Erinç, Hikmet Çetinkava, Şükran Soner, tbrahim YıkJız,Orhan Bursalı, Mustafa Balbay, HakanKara. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay Atatürk Bul-van No 125, Kat 4, BakanlıkJar-Ankara Tel 4195020 (7 hat), Faks 4195027 • Izmır Temsılcısı Serdar Kızık, H. Zıya Blv 1352S.2<3Tel 4411220. Faks 4419117»AdanaTemsücısı Çetin Yiğenoğiu, Inonü Cd 119 S No 1 Kat 1, Tel. 363 12 U, Faks 363 12 15 Müessese Muduru Üstün Akmen # Koordmatör Ahtnct Korulsan • Muhasebe Bülent Yener • Idare Hüseyin Görer • Saüş. FazUet Kuza MEDYA C: • Yönetun Kunılu Başkanı - Genel Müdur Cülbin Erduran # Koordınator Reha Işrtnuo 9 Genel Müdür> ardımcısı SevdaÇoban Tel 514 07 53 - 513 95 80-5138460*1,Faks. 5138463 V«)ırala>an ve Bjsan: \ enı Gun Haber Ajansı, Basın ve Yayıncılüt A Ş Tüıfcocağı Oıd 39 41 Cagaloglu 34334 laanbul PK 246 - Sukecl 34435 Islanbul Tel (0712) 512 05 05 (20 hatl Faks (0 212)513 85 95 www.cumhuriyet.com.tr 10KASIM2000 îmsak:4.53 Güneş: 6.39 Öğle: 11.55 îkindi: 14.33 Akşam: 16.58 Yatsr. 18.21 Picasso taUosuna55 milyondolap • NEWYORK(AA)- Ünlü Ispanyol ressam Pablo Picasso'nun "La femme aux bras croises" (Kollannı Kavuşturmuş Kadın) adlı tablosu, açık arttrrmada 55 milyon 6 bin dolara (yaklaşık 37.5 trilyon TL) alıcı buldu. New York'takı Christie's müzayade salonunda yapılan açık arttırmada, Picasso'nun 19O2'de "mavi döneminde" Barcelona'da yaptığı tablosunu, müzayedeye telefonla katılan ve' kimlıği açıklanmayan bir kişi satın aldı. Zeugma'mn bftkiieride korunuyor • İZMİR(AA)-Türk arkeologlann ve sıvil toplum örgütlerinin, uluslararası desteği de arkalanna alarak, Zeugma antik kentini kurtarmak ıçın gösterdikleri çabanın benzen, bıtki varlığı için de sergileniyor. Birecik Barajı'nın sulan altında kalacak topraklarda yetişen bitkiler, Ege Tanmsal Araştırma Enstitüsü'nce, Bitki Gen Bankası'na alınıyor. Bu akşam Berat • ANKARA (AA)-Bu akşam Berat Kandili kutlanıyor. Açıklama yapan Dıyanet Işlen Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, "Insanlann yaratıhş özellikleri gereği hata ve günah ışlemiş olabileceklerini bir vakıa olarak mümkün gören yüce Islam dini, kâinatın en değerli varlığı olan insanı sürekli olarak karanlık ve günah bataklığı içınde kalmaya mahkûm etmemlş, kurtuluş ve çıkış yollannı açık tutmuştur" dedi. Hmiey şeytana uydu20 Ekim'de sahneienmeye başlanan komedi oyunu 'Bedazzeted'de şeytanı caniandmm Etizabeth Huriey'in sinema oyunculanıun sendikası The Screen Actors Guüd'in bir süre önce reklamctlara karşı başlatoğı greve uymamas başma dert açü. Reklamcılann giderek artan ücret sistemi yerine sabit ücret sistemine geçilmesi isteği ûzerine oyunculann başlatüğı grev beş aydır sürüyor. Tom Hanks, Paul Nevvman, Kevin Bacon, Harrison Ford gibi birçok vddızuı destekJediği grevi hiçe sayarak bir parfiim reklamında oynsyan Hmiey ise ağır eleştirflere hedef oldu. Bunun ûzerine bir açıklama yapan Hurley, aniaşmayı imyaladığınria grevden habersiz oldağunu söyledl 'Grev bozucu' olarak adlandınlan model oyuncu sendikadan özür dfledi ve yüklü bir İ | fe bağışmiktan 1 % ^^i?" Hükümet uyarıldı 'TCYtöre cinayetini teşvik ediyor' e-posta: tan @ prizma. net tr ANKARA (ANKA) - Kadının Statûsü ve Sorun- lan Genel Müdürlüğü, Do- ğu Güneydoğu Anadolu'da yaygınlaşan töre cinayet- İen ıle ilgili olarak hûkü- meti bılgilendırdı. Genel Müdürlûk, cina- yetlerin en çok Şanlıur- fa'da yoğunlaştığını belir- lerken kadınlann ve genç kızlann mağdur edildiği namus cinayetlerinin Türk Ceza Yasası'ndaki bazı hü- kûmler nedeniyle huku- kenteşvikedildığırü bildır- di.Kadınm Statûsü ve So- runlan Genel Müdürlüğü, "TöreCinayetlerive Türk Ceza Yasası'ndaki Dunım HakkmdaBügiNoörbaş- hklı bir çalışma hazırla- yarak Başbakan Bülent Ecevit'e sundu. Tûrk Ceza Yasası'nda düzenlenen ba2a madde- lerin töre cinayetlerini yo- ğunlaşördığı bildırilen ça- lışmada, "Töre cinayetie- rinde sık karşılaşılan bir dunım cinayetin çocukla- ra işletilmesidir. Bu sayede TCY'nin 53, 54, 55 ve 56'ncı maddelerinde dü- zenlenen çocuk suçlulara yapılan ceza indirimindeo de yararlanmak amaçlan- maktadır. Cezanınyokde- necek kadar azohnası, na- mus cinayetlerini engeUe- yid bir unsur obnaktan çı- karmamakta,bflakis teşvik ederhalegebnektedir'' de- nıldi. SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN İki c Şaşmaz' SebepL. Izmit Kasn'ndaki basın toplantısında (10/17 Ocak 1923), Gâzi çevresine; 'herboyadan', birgazete- ci/aydın kalabalığı toplamıştı. Sözgelişi Ahmet Emin bey, oradadır; Mütâreke'de, 'Amerikan Manda- s/'nın 'münâsip olacağını' savunan, ünlü başyazar; üstelik ilk sorusu da, nedir bakar mısınız: "Hâkimi- yet-i Milliye'ye karşı mücadele etmek (yani Pa- dişahçılık ve batrtaraftarlıgı) meşrû addedilecek mi?"; evet, bu soruyu Mustafa Kemal Paşa'yaso- ruyor. Aynca, 'formasyonu' Anglo/Sakson 'liberalliği' olan Hâlide Edip hanım ve eşı, DoktorAdnan bey de, oradadır; buna mukâbıl, radikal ıki 'Solcu Ke- maiisf, Yâkup Kadri ve Fâlih Rrfkı beyler, onla- nn da solunda görunen, Suphi Nuri Bey'le takviye edilerek, orada bulunuyorlar. Muhafazakâr kanattan, Tevhid-i Efkâr'ın temsilcisı 'Ebuzziya' Tevfik bey görünüyor; 'Ittıhatg' diye de Tanin'den Ismail Müş- tak bey sayılabilir. Bu 'zevat' uzun süren toplantı boyunca, akıllannı kurcalayan ne varsa, hepsini Mustafa Kemal Pa- şa'ya sormuşlardır; o da, tereddütsüz cevap veri- yor. Türk/Sovyet ılişkileri ûzerine Fâlih Rrfkı bey'in sorusuna cevap verirken; Gazi önce, o günkü dün- ya konjonktürünün bir değerlendirmesini yapmış; 'tarihi' 'dunım muhakemesı'ne benzer, daha az ta- rihi' sayılamayacak, birtahlil; asıl üzerinde durulma- sı tcab eden, fıkrimce o olmalıdır. Stratejik bir değerlendlrme... Gazidiyorki: "...eskı Rusyayenneyen/ö//Rus- ya geçti; eğeryenı Rusya komünistlik safsata- sını bırakırsa, Çarlık'tan daha güçlü olacaktır; diğer taraftan, Avrupa üzennde Fransa vardır, Fransa ;te Rusya arasında ve Avrupa 'nın göbeğinde olan, Al- manyaparçalandı; Avusturya parçalandı, 'kuvvet' olabılecek bir şey yoktur. Bu iki kitle (yani Fransa iie Rusya) ne olursa otsun çarpışacaktır..." "...bu çarpışmada Ingiltere, seyirci kalacak; artcak, çarpışmanın sonucu ne olursa olsun, -ister Doğu için olumlu ya da olumsuz; ister Ba- b için olumlu ya da olumsuz- müdahale ederek yine egemenliğini korumak isteyecektir. Eğer çarpışmada Fransa yenilirse Fransızlann tara- fını -yani kesinlikle yenik tarafı-; Ruslar yenilir- se, Ruslann tarafını tutar. Galibi yenerek egemen- liğini göstermek (için)!.." "...Türkiye'n/n banşa ulaşmasına gelince: kuvvet- li olduğumuz, pratıkte kanıtlanmış bir şeydir. Rus- ya /7e ilişkimiz ise, ister ıstemez düşünülecek bir şeydir. Bu takdirde çarpışma, Rusya ile beraber, onun karşısındakıne yönelecektir; o halde Rusya -to'Tür- kiye ile beraberdir- galip gelirse; Ingiltere, ne olur- sa olsun, galip tarafa üstün gelmek zorunda oldu- ğundan; uzun boylu mücadele etmekzorundadır ve buyüzden, daha çokkuvvetiniyokedecektir; (çün- kü) Yalnız Rusya'ya karşı hareket etmek zorun- da iken, Türkiye'nin de beraber olduğu, bir 'züm- reye' karşı mücadele edecektir; dolayısıyla, In- giltere için geçerli olan şey, Türkiye'yi bir an ön- ce banşa kavuşturarak, bu durumun dışında bı- rakmaktır..." "...Rusya ile Fransa çarpışması karşısında, mü- dahale edecek olan Ingiltere kuvvetleri dışında, Türkiye çok etkili bir şekilde mudahalede buluna- bilir; demek ki Türkiye'nin varlığı da, kuvveti de öv- güye değer. Ikinci derecede Fransızlar, bizim ken- dileriyle mutlaka dost olmamızı isterter; ve banş ya- pılmasını isterier; savaş devam ederse, biz Fransız- lan Suriye'cten kovacağız; ve gerçekten, Fransızla- nn Suriye'de vahıklannı sürdûrebilmeleri için, (du- ruma) esasen egemen kalarakzorba (müstebit) ol- malan güçtür. Belki, genel banş olmasa bile, o bi- zimle anlaşmayaparak, dost görünmeye çalışacak- br...' (Eskişehir/lzmit Konuşmalan, 1923, s.98/99, Kay- nakyayınlan, 1993) İki kellmeyi değlçtlrmek yeter Mustafa Kemal Paşa'nın, XX.yy başında; Sov- yet(1917) ve Anadoiu (1919) ihtilâllerinden son- ra, Avrasya da oluşan yenı statuko ıle; dönemin egemen emperyalist güçleri arasındakı (Fransa ile Ingiltere) ilişkileri degerlendirmesi, adamakıllı çar- pıcı; çünkü o konjonktürün, günümûzdeki kon- jonktüre ne kadarbenzediğini anlayabilmek için, bîrkaç kelimeyi degiştirmek yeterli: 'Fransa' ye- rine, 'Avrupa Birliği'; Ingiltere' yerine, 'ABD' ke- limeterini koyunuz; 'Rusya' ve Türkiye kelime- lerine dokunmayınız! Bundan ne mi çıkar? Bakın ne: 'Sistem'e karşı, hem kendi bağımsızlıklannı ve özgüriüklerini, hem de 'Avrasya'nın Avrasyalılara art' olduğu, jeo/politik 'gerçeğini' kanrrJamak, ancak Türki- ye ile Rusya'nın yakınlığı, -ilişkileri herzaman is- tenilen düzeyde ve samimiyette olmasa da- sı- kı, sûrekli ve kapsamlı olmak zorundadır Zorun- luluk, evrensel bir satrancın stratejik ihtimallerinden ya da sansasyona gebe spekülasyon merakından gelmiyor; 'eşyanın tabiatından'\\en geliyor: kanrt mı, kanıtı iki; üstelik, dünya âlem herkesin bildıği, ıki ka- nıt: ilkıni sağır suttan bile duymuştur: bölge, petrol bölgesi; sadece Jacques Couland'nın; Iran, Irak ve Suudî Arabistan (Ortadoğu) petrolünün, 'sis- tem' için ne kadar 'hayatı' olduğunu belirten 'tes- biti' bile, 'durumun' vahâmetini göstenr; "...bu bölgedeki ham petrol üretimine bakılırsa, Ortadoğu ıçın yüzde 34.4, Arap dünyası için yüz- de 35.9, Ortadoğu/Kuzey Afrika'nın tamamı için yüzde 44.7 rakamlan çıkar. Ortadoğu petrolünün, emperyalistlerin ulusal üretimlen dışında, kapitalist 'sistem' içindeki payı nedir sorusunun cevabı ise şoyledir: yüzde 54, Ortadoğu, yüzde 56.6 Arap dünyası, yüzde 70.5 Ortadoğu/Kuzey Afrika 'nın tamamı! Demek kı, tekelci sermayelenn Üçüncü Oünya ülkelerinden elde ettikleri ham petrolûn ya- nsı Ortadoğu 'dan gelmektedir; bu gerçek bile, tek başına birçok şeyı açıklamaya yeter!" (Sağın Solum Sobe, s.161, Ozgiir Yayınevi, 1985) Ona bir de, Azerbaycan ve Ortaasya -'alterna- tif- petrolünü ekleyiniz; sorunun ciddiyeti, daha doğrusu 'vahâmeti' açıkça ortaya çıkmaz mı? Ikinci sebebe gelince, o daha da önemli ve etki- leyici; çünkü, Amerika Birieşik Devletlerinin, ye- ni bir 'Yüzyıl İçin Ulusal Güvenlik Stratejisi'ne da- yanıyor; var böyle bir 'sfrate//', tanhi dört yıl önce- sine dayanır; Bermutad, VVashington'ın yeryüzün- de yaptığı, daha da yapmayı tasarladığı birçok 'ope- rasyonu' içeriyor: hiç değilse, 'ihtimaller' olarak! Ona da bir göz atar mıyız? http-y/www.prizrna.nettr/AILHAN http^/www.bikjiyayınevi.com.tr7ailhan Faks/0-212/26019 88 YIHİ WAT MARIA 2.0 HLX Sıntfının en güçlü yerli otomobili 5 silindir, 154 bhp9 2.0 20V KHma + poienfiitresi.ABS • 42 ntre tarafı airbag ve aktif gergili ön emniyet kemerleri • 90 litre yolcu tarafı airbag • 12 litre yan airbag • deri kaplı direksiyon simidi, el fren kolu körüğü, vites kolu • Fiat CODE • uzaktan kumandalı merkezi kilit • yüksekliği ayarlanabilir direksiyon simidi • sürücü koltuğunda elektrikli bel ve yükseklik ayarı • antisubmarine koltuklar • direksiyondan kumandah radyo- teyp (6 hoparlör + CD ön hazırhğı) • elektrik ayarlı, buğu çözücülü gövde rengi dış dikiz aynaları • polieptik halojen ön farlar • hafıf alaşımlı jantlar • opsiyonel deri koltuk Autoshovv 2000 5. salonda yakından görün! Koç TUTKUNUN ESERI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog