Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 KASIM 2000 CUMA OLAYLAR VE GORUŞLER olay.gorus@cumhuriyet.com.tr Atatürkçü Olmak... Yekta Güngör O Z D E N Türk Hukuk Kurumu Başkanı veADD Genel Yönetim Kıtrulu Üvesi • • < « r -<^asal san- ^ ^ ¥ lannı, ^ ^ X olanaİda- ^ T nnı bıra- I kıp sıra- •JA». danbirey niteliğiyle önüne düştüğü halkının Türkıye Büyük Millet Meclisi yönetimin- de sürdürdügü Ulusal Kur- tuluş Savaşı'nı tüm yok- sunluk ve güçlüklere kar- şın utkuyla sonuçlandıra- rak yurdumuzu düşman- lardân kurtaran Başkomu- tan! "Ümmet" sayrılıklann- dan anndırdığı toplumu "Türidük'' bilinciyle do- natıp birleştirerek onur ve erdem bilinen hak ve öz- gürlükleriyle saygın, kişi- likli bireylerin oluşturdu- ğu "uhıs" düzeyine çıka- ran Büyük Türk! Önce saltanaü, sonra hi- lafeti kaldınp demokrasi- nin özü ve hukuk devleti- nin temeli, tam eşitlikçi yurttaşlar düzeni, H ldm- seazferin knnses" Cumhu- riyeti kurarak Türk gücü- nü, yaratıcıhğuu, halkına saygısını, hukuka bağlılı- ğıîu vurgulayan, toplum- sal banşı ve ulusal daya- nışmayı sağlayan Cum- hurbaşkanımız! Yurt ve yurttaşlık bilin- cini kökleştirip Ulusal Ant'la saptanan suurlan- mız içinde soyveinançay- nmı gözetmeksizin herke- si, ülkeyi ve ulusu kapsa- yan bir hukukve insan ku- rumu olan devleti, her ye- rin sahibi kılarak kaynaş- tıran Ömek İnsan! Tüm hak ve özgürlükle- rin güvencesi; bağımsızh- ğın, ulusal egemenliğin ve demokrasininkaynağı; hu- kuksal, siyasal ve ulusal birliğin dayanağı; insan- lık, banş, uygarlık, inanç- lar yönünden saygın bir yansızhk; us ve bilim tut- kusu; kapıkulluğuna, kö- leliğe, her tür sömürüye karşıthk: kalkmma ve ay- dınlanma; "adamolmak" diye özetlenebdecek laık- liği yaşama geçiren Dev- rimci! Karakteri saydığı ba- ğımsızhk ve özgürlüğü egemenlikle dokuyarak ulusal istenci yönetimin başlıca geçerlik gösterge- si durumuna getiren Yü- ce önder! Başöğretmen! Mustafa Kemal Atatürk! Türkıye aydınlanması- nın kaynağı, ulusal değer- lerimizle varlıklanmızm sımgesi, Tüıkiyemizle öz- deşleşerek kurumlaşan il- keler anıtı, çevremizin gü- neşı, yüreğimizin sönmez ateşidir. Atatûrkçülûk Atatürkçülük, Atatüık'ü putlaştırmak, O'na tap- mak, O'nu tabulaştırmak değil, büyük bir gerçekçi- lik, değerbilirlik, duygu Araanızda çıkacak "an2a"lar, aıtık, nm keyfîni çıkarmanıza engel değil Lassa şimdi, ücrei5İ2? yol yardımı veriyor. İki binek lastiği alana 6 ay. dört binek lastiği alana 1 yıl. •• "iız yolda hangi nedenle kalırsa kalsın, Lassa Yol Yardımı'nı arayın, hemen bir çekici gelip sizi kuıtarsın. Türkiye'nin her yerinde, gündüz, gece... Lassa'lannızı hemen alın, gerektiğinde Yol Yardımı'ndan yararianın. Manzaranın tadını çıkann... yol yardımı ve düşünce biılikteliğiyle O'nun varlık nedenımız, yaşam felsefemiz, Türki- ye'yi Türkiye yapan ilke- lerini benımsemek, savun- mak, yaygınlaştınp kök- leştinnek, O'na bağhlık, gösterdıği yolda O'nu aş- maya çalışarak O'na yara- şırolmaktır. "Kemaünn'' adıyla da ünlenen Atatürk- çülük resmı bir ideoloji, dogma ya da öğreti değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine özgü düşün teme- lidir. Demokrasiyi yaşa- ma geçiren, demokrasinin yönetimdeki ad» olan Cumhuriyeti geçerli ve gerçek kılmak, çağa uy- gun yenilemelerle, evren- sel ilkeleri destekleyerek daha iyi duruma ve düze- ye gelmek hepimizin dile- ğidir. Esin kaynağımız, Atatürkçülügü somutlaştı- ran, ulusal yaşamımızı ay- dınlatan, varüğımran öğe- leri olan Atatürk ilkeleri- dir. Atatürk'ün duygu ve düşüncelerini, görüşleri- ni, buyruklarını, önerileri- ni, uygulamalannı ve ya- pıtlannı birer ilke saymak en gerçekçi davranıştır. Bu nedenle ilkeleri sınırlamak gereksiz ve olanaksızdır. 1937'de anayasaya geçen "Ataok" başta olmak üze- re tüm ilkeler, birer altın oktur. Önderi olduğu Türk Devrimi bu ılkelerle geT- çekleşmiştir, bu ilkelerle sonsuza değin sürecektir. Kendini yenileyerek, ulu- sumuzun sonsuza değin bağımsız yaşamasını amaçlayan atılımlan hız- landırarak hepimizi gö- nendirecektir. "tnanıyorum, o halde vanm"dan "Düşünüyo- rum o halde vanm" düze- yine bizi çıkaran Atatürk ilkeleridir. ölüm kahm sa- vaşmı kazanıp yoktan var olmak anJamında biryeni- den doğuşun bayrağı Ata- türk'tür. Atatürk'le, Ata- tüdcçülükle, Atarürkçüler- le alaya kalkışan, kendi bilgisizlik ve düzeysizliği- ni sergileyen kimileri. var- lıklannı kime ve nelere borçlu olduklannın ayır- dmda değillerdir. Küçük kültürleri bağımsızlaştıra- rak değil, birleştirip ulusal- laştırarak ulus-devleti ku- ran Atatürk'ün izlediği yol, hep hukuk yoludur. Hal- kıyla birlikte, onunla kay- naşarak, ona olan güven ve saygıyı itici güç bilerek başlattığı çağdaşlaşma ko- şusu siyasal zikzaklarla kesintiye uğrasa da adnıa ve onuruna yaraşır içten- likli çabalar, gerçek Ata- türkçülerin andıdn-. Türk mucizesinin kahramanı Atatürk'le, O'ndan yana ve O'nunla birlikte olmak kolay değildir. Uzak-yakın çevremize baktığımızda O'nun her gün kezlerce doğrulandı- ğıru görürüz. Atatürk il- keleri, demokrasinin ev- rensel nitelikteki ulusal değerlendir. Uyumlu, ken- dini yenileyen, banşçı ve insancıl yaşam gerçekle- ridir. Atatürk milliyetçili- ği de Atatürk-Türkiye öz- deşleşmesinin en yapıcı göstergesi, en çağdaş mil- liyetçiliktir. Her tür ayrımcıhğı, bö- lücülükve yıkıcüığı dışla- yan, dünya uluslar aılesi- nin kendı değerlenni ko- ruyarak güçlü ve güveni- lir bir üyesi durumuna ge- len topluluğun kaynaşma- sıdır. Baskılara, bağımlılı- ğa, sömüriilere, yoksun- lukve kötülüklere, ahlak- sızlık ve adaletsızliklere karşı çıkmak Atatürkçü- lüğun en doğal gereğidir. Sevr'e karşı, Lozan'a yan- daş olarak soyut ve somut tüm değerleriyle Türki- ye'nin sevdalısı olmaktır. Bu nedenle Atatürkçülük "Tûritum!" demekle mut- luluk duyacak her yurtta- şın taşıyacağı bir onurdur. Ulusal kimliğini yadsıyan, yurttaş olamaz. Arap mıl- liyetçiliğinin başka adı olan ümmetçilik, ırkçılık- turancüık, Türk-tslâm sen- tezi gibi yozlaştıncı, yurt- taşlık bılincini yıkıcı, ay- rüıkçı akım ve eğilimlerin Atatürkçülükle bağdaşma- sı olanaksızdır. tnanç sö- mürüsüyle dinsel teröre dayanan çıkarcı kökten- dincihk de Atatürkçülü- ğün kınayıp her zamankar- şı olduğu din düşmanlığı- du-. Atatürkçülüİae özgür düşünce, özgür inanç, öz- gür vicdan, özgür us ve bilgi ile ahlak amaçtır. Ba- ğımsızlık ve özgürlük ulu- sal temeldir, e\Tensel kay- naktır. Son yıllarda yapay-sa- nal-sahte kimliklerle or- taya çıkanlar arttı. Sahte demokratlar, sahte ilerici- ler, sahte dindarlar, sahte müliyetçiler yanında Ata- türk'ten yana ve Atatürk- çü görünerek karşıthklan- na ortam ve araç sağlayan, sapkınhklannı üstü kapa- lı biçimde sürdüren sahte Atatürkçülerde çıktı. Ata- türk'ün adına, Atatürkçü- lüğe, Atatürk ilkelerine, Atatürkçülere katlanama- yan, devlet ve ulus yaşa- mının her alanında. her ke- simınde elinden geldiğin- ce Atatürkçülügü geçer- siz, değersız ve etkısiz kıl- maya, karalayıp kötüle- meye çalışan kendini bil- mezlertüredi. Atatürkçü- lüğun en büyük düşmanı bunlardır. Düşmanhğını açıkça ortaya koyanlardan daha tehlikeli olan bu giz- li Atatürk karşıtlandn-. Atatürkçü olmak yürek, beyin ve kişilik işıdir. Ata- türkçü olmak en büyük onurdur. Bu onuru her omuz taşıyamaz. Ata- türk'ümüzü kimseyle kar- şılaştırmaz ve tartışmayız. Türkiye Atatürk'tür, Ata- türk Türkiye"dır. Hepimiz O'nun bir parçasıyız. O, bizlerle vardır, biz O'nun- la var olacağız. Her şey apaçık ortadadır: Ne mut- lu Atatürk'ü olanlara, ne mutlu Atatürkçü olanla- ra!... Hep îçimizde... Sadiye AKAY Yazm Öğretmeni -| /A Kasımlar, Ata- I I I türk'ü anma gü- X Vy nü değil, yalnız; inanç ve hız tazeleriz o gün- lerde ulusça: O'nun, nice olanaksızlıklar, yokluklar, yoksulluklar içinde bile, ulusunun nitelilderine gü- venerek önüne düşüp, ba- şına geçip tüm saldırganlar- dan yurdumuzu kurtanşını göz önüne getiririz de bu- günün koşullarında neleri, hem de nasıl olanaklar, ko- layhklarla yapmamız ge- rektığını düşünürüz. Gücü- müz artar yeniden, yöneli- riz gösterdiği amaçlara O'ndan aldığımız hızla. Biliriz ki, O'na yönel- mek, bir başka ulaşmaktu- aydınlığa: Sözlerinde, ey- lemlerinde, gösterdiği ge- lecekte hep güzellik, hep iyilik, hep ışık vardır. Kuş- kunun, karamsarüğın umar- sızlığı (çaresızliği) görül- mez hiçbirinde. Cumhuriyetimizin onun- cu yılında ulusumuza ses- lenirken, "Büyük Türk miDeti, on beş yıldan beri giristiğimiz işferde başanvaateden çok sözlerimi Işittin. Bahtiya- nm ki, bu sözlerimin hiçbi- rinde milletimin bana olan güvenini sarsacak bir isa- betsiznge uğramadım" de- miştı ya, haklıydı bunda; çünkü neyi, ne zaman, na- sıl yapacağını bilen, söyle- diklerini de yerine getiren önderdi O. Yaşamını, yapüklannı ya- kınında, çevresinde bulu- nanlardan okuyup dinle- dikçe büyüklüğüne, ileri görüşlülüğüne hayranhğı- mız artıyor. Yıllar sonra yapacağı devnmleri, daha Kurtuluş Savaşı içindeyken, Mazfaar Müfit'ın not deftenne, mad- de madde yazdırarak arka- daşını şaşkınlık içinde bı- rakması kanıtlanndan biri- dİT bunun. "Milletimizi şimdrye ka- dar söylediğim sözterk ve hareketkrimlealdatmamış olmakla övûnüyorum. Ya- pacağun, yapacağız, yapa- bifirizdedjğhn zamanonla- nn gerçekten yapüabüece- ğine inanıvordum" deyi- şiyle de bu niteligini vurgu- lamaktaydı. Özüyle de, sözüyle de, eylemleriyle de örnektir o. Kadınlanmızı saygı duyu- lan, erkeklerle eşit, arka- daş durumuna kavuşturmak için söylediklerinı, yaptık- larmı unutabilir miyiz hiç! "Kadın arkadaşlarunız da bizim gibi anlavışh ve düşünceb insanlardır. On- lara zamanın gereklerini öğreönek ve ulusal ahlakı- mızı anlatmak ve onlann beynini ışrida, hiBkk doi- durmak gerekir. Onlar da yûzlerini dünyaya göster- sinkr ve gözleriyle dünyayi görebUsinkr. Bunda kor- kulacakbirşev yokrur" söz- leri O'nun kadınlanmıza verdiği değeri belirtmekte- dir. "™Dünyada hiçbir mil- letin kadını 'Ben Anadolu kadınından daha fazla ça- hştun, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Ana- dolu kadını kadar hizmet gösterdim' dıyemez" söz- lerinin ardmdan: "Belki erkeklerimiz memleketi istila eden düş- mana karşı süngüleriyle, göğüslerini gererek karşı durdular. Fakat erkekleri- mizin teşkil ettiği ordunun hayat kaynaklannıkadmla- nmızişletmiştir. Memleke- tin var olması imkânını ha- zırlayan kadınlanmız ol- muşrur ve kadmlanmızo\- maktadır." "Kimse inkâr edemez ki bu harpteveondan evvelki harplerde miDetnı hayatka- bilryetini rutan bep kadm- lannıjzdır* Onun için hepimiz bü- yük ruhhı ve büyük duy- guhı kadmlanmızı şükran ve minnetle ebediyen taziz ve takdis edetim'' sözleri de O'nun değerbilirliğini göstermektedir. Kadmlann niteliklen üze- nnde de duruyor: "Bugünün analan için gerekli vasıflan taşıyan ev- lat yetiştirmek, evlatiannı bugünkü hayatiçin faal bir uzuv haline koymak pek çokyüksek \asıflar taşıma- lanna bağlıdır. Onun için kadınlanmız, harta erkek- lerimizden çokaydm, çokfe- yizli, daha fazla bilgüi ol- maya mecburduriar; eğer hakikaten milletinanası ol- mak istryoriarsa" diyerek... Uçüncü binyıla gırerken hâlâ cüppe ve çarşafkaran- lığına sığınan, kafalan ve yürekleri örümcekliler, top- lumumuzda birkargaşa çı- karmak umudu ve çabası içindeler. Onlara aslafirsatverme- mek amacıyla saflanmızı sıklaşnrmalı, sanlıp kenet- lenmeliyiz birbirimize, uy- garlık yanşında geri kal- mamak için... PENCERE Pusula Coğrafya uzamdır.. Tarih zaman.. Insanın coğrafya serüveninde pusuianın keş- fi bir dönüm noktası oldu. Peki, tarihin pusulası ne?.. Insanlık tarihini anlamak, insanın evrimini algı- lamakla anlamdaş... • Göçer insan yerleşik düzene nasıl geçebildi?.. Tarım devrimiyle!.. İnsan ekip biçmesini öğrendikten sonra bir toprağa yerieşerek uygarlığa doğru yüzünü dö- nebildi; bu yolda ilk adımlannı attı. Insanlıkta ikinci büyük devrim?.. SanayileşmeL. Inancın dogmalannı aşarak aklın önündeki en- gelleri yıkmak aşamasına insan sanayileşmeyte geçebildi; Cumhuriyet bu devrimin ürünüdür; demokrasinin hasadını yapabilmek için laiklik tarlasını tohumlamak gerekti. • Tarihsel takvimde, hangi zaman diliminde ya- şamışsa, insanın değeri, içinde yer aldığı dün- yanın koşullanna göre tartılır; ancak kimi insan ömrünü yaşadığı zaman diliminin dışına taşıra- rak geleceği de kapsayan bir değer kazanabili- yoi"- - "t . '\ Örnek: Mustafa Kemal!.. Insanlık tarihinde "aklın inançtan özgûrleşme- si, bilimin dinden bağımsızlaşması" diye tanım- lanan 'Aydınlanma Devrimi'ni Islam coğrafyasın- da ilk kez gerçekleştirip Anadolu'da tohumlayan kişinin adıdır Mustafa Kemal Atatürk... • Şiir tarih gibidir.. Hem coğrafyadır.. Hem tarih.. ' N Ozan bir coğrafyada yaşar, şair ınsanlık tarihi- nin bir zaman diliminde yerini alır; Homeros ya da Vıllon deyince akla ne gelir?.. Nâzım Hikmet, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Me- lih Cevdet'in adlan hangi kapsamda anlamlan- nı bulur?.. Işık hızını aşıp zamanın ivmesini sol- iayan gerçek şiirin geçmişten geleceğe örnek- leri, Anadolu toprağında da tohumlandı; bizim şa- irlerimizin en şaır olanlan, Mustafa Kemal Ata- türk için şiirier yazmışlardır. Neden?.. Homeros'a "Neden Troya destanını yazdın" di- ye sorulur mu?.. Tarih zamandır.. .. , .*-- Coğrafya uzam.. Mustafa Kemal günlük politika değildir; anla- mını uzamla zamanın harmanında anlayıp algı- layabiteceğimiz bir tarihsel kişiliktir; yaşamıntn nok- taianmasından sonra yüzyılını aşarak 'üçüncü mi- lenyum'da güncelleşmesi, değerini vurgular. • Ancak aklın ve bilimin terazisine vurduğumuz zaman Mustafa Kemal'in değeri ölçülebilir. Islam coğrafyasında 'Aydınlanma Devrimi'n\ Anadolu toprağına tohumlayan kişidir O!.. Bu devrimin savaşla ve banşla gerçekleşip yeryü- züne 'Türkiye Cumhuriyeti' adında bir devlet katması, cüceleri yüceltmez, yüceleri de cüce- lerin nafile saldınlanna hedef yapmak anlamına gelmez. Mustafa Kemal'in 21 'inci yüzyılın eşiğinde pu- sula işlevi görmesi rastlantı değil!.. O pusulaya bakıp göstergeyi görmeyenler ise pusulayı şaşı- ranlardır. Pusulayı şaşırmasalardı, Türkiye Cumhuriyeti bugünkü duruma düşer miydî?.. ANMA Aramızdan ayrılışının 6. yılında babamız, ailemizin büyüğü ŞERİF YILDIZ bir kez daha özlemle anıyoruz. YILDIZ AİLESİ Oğretmenler! Öğrencileriniz Vitamin'lerin faydalarını biliyor mu? Lise 1 -2-3 Ders Destek Programı am neroerseoeva www-vitaminciler.com Vitamin Destek Hattı: (0212) 474 55 55
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog