Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10KAS1M2000CUMA 18 spor@cumhuriyet.com.tr Keyfı kararlar hem Futbol Federasyonu 'nu hem devlet denetimini kökünden sarsıyor Futboluımızda 'çiftlik' yönetimi ABDLXKADtRYÜCELMAN Türkuye Futbol Federasyonu , Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ün- B'nün açtırdığı soruşturma dışında, Başba- kanlık müfettişlerinin de yapüklan inceleme sonunda ortaya çıkan rapor nedense kamu- oyuııa açılmıyor, raflarda bekletiliyor. Medya- ya bu konu ile ilgili bırçok soru sorulmasına karşın ne Başbakanlık'tan ne de Devlet Bakan- hğı'ndan biraçıklamageliyor. Sporkamuoyu- nun merakla beklediğı soruşturma sonucunun açıklanmaması beyinlerde birtakım sorular oluştururken bu sessizliğin nedeninin ne oldu- ğu da bilinmıyor. Futbol Federasyonu hakkmda son aylarda yoğunluk derecesine varan, Futbol Federas- yonunu ve devlet denetimini kökünden sar- sacak söylentiler, futbol camiasmda hem hu- zursuzluİc hem de çeşitli yorumlara neden ohı- yor. Şimdi bu iddialan temiz toplum istemi ve inancı ile yayımlıyor ve Futbol Federasyo- nu 'ndan, Spordan Sorumlu Devlet Baka- nı'ndan açıklama bekJiyoruz. - Futbol Federasyonu'nun 15 gün arayla i- ki bankaya yatırdığı 1 triryon elli miryar lira- nın 1 triryonu 27 Şubat'ta % 29 faizle Toprak- Futbol Federasyonu ile ilgili soruşturma raporu aylar geçtiği halde açıklanmadı, ancak iddialar yoğunlaştı. Bu iddialar önceki gûn spordan sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü'ye de iletildi. Federasyonun trifyonlannın güvenilir bankalar yerine düşük faizle başka bankalara yatınlması federasyon içinde dahi tartışılırken uyanda bulunanlara "Sen bu işe kanşma" yanıü verildi. Jrabzon'da yapılacak 'Haluk Ulusoy Spor Tesisleri' için verilen 150 mihyar lira denize nasıl uçtu? Ulusoy'un jeep'leri ile ilgili 1 milyon dolar nasıl ve nereden kapatıldı? Yurtdışındaki milli maçlann ihalesinde kimler var? Jeknik kadrolara keyfi zamlar yapan Futbol Federasyonu kimüerinin cebine de miîyarlan avans olarak verip taksitle geri ahyor. bank Beşiktaş Şubesi'ne yatınlmış, bu para- nın faizle dönüsü % 26 olinuş, % 3'ûn ise na- sıl ortadan kaybolduğunu Federasyon'da kim- se bilmiyor. Müfettişler de % 3'ûn nereye git- tiğini bulamamış. Yûzde 29, yûzde 421den daha mı iyi? Geri kalan 50 milyan ise 15 gûn sonra Fe- derasyon yetkilileri, Tûrkiye Iş Bankası'na % 42 faizle yatırmış, ancak "Neden Toprak- bank'a % 291a yaürdmız, lş Bankas % 42 ve- riyor" uyansına da Federasyon yetkilisinin "Sen bu işiere kanşma" yanıtı ile karşılasmış. tki bankadaki bu faiz farkı müfettişlerin rapo- runda acık açık belirtihniş. (Bu hesaplar mü- fettişlerce bankalardan yeniden arastınlabilir.) - Tûrkiye Futbol Federasyonu tarafından Trabzon'da yapılacak 'Haluk Ulusoy Spor Te- sisleri' için ihale açılmış, ihaleye başka firma- lar adına katılan Hüsnü Hayali ile Cem Öz- gûr'ün fırmalanna 125 milyar avans verilmiş, ancak 'Haluk Ulusoy SporTesisleri'ne tek bir çivi bile çakılmamış. Hafriyat çalışmalannın ise denize kaydığı ifade edilmiş, federasyon adına Trabzon'a giden bir federasyon yetkili- si "Evet doğrudur, toprak denize kaymıştır" şekünde rapor vermiştir. -Türkiye Futbol Federasyonu'nun keyfı ka- rarlan arasında Mustafa Denizli, Raşit Çetiner ve Can Çobanoğlu'nun maaşları da var.Bu maaşlarda, mark ve TL'lik maaşlar yaklaşık 5 katı artarak dolara cevrilmiş. Genel Kurul'un bılgısı ve dıkkatınden de kaçan maaş değışık- likleri şöyle: Mustafa Denizli'nin maaşı 35 bin marktan 70 bin dolara, Raşit Çetiner'in maaşı 5 milyardan 35 bin dolara, Can Çoba- noğlu'nun maaşı 1 milyardan 7 bin dolara yük- seltilmiş. (Doğru mu, yanlış mı?) Jeep paralan nasıl kapatüdı? - Hıncal Uluç'un köşesınde bırkaç kez so- rup yanıt alamadığı jeep olayuıda ise gerçek şu. Yurtdışındaki milli maçlar ihalesi için 1 yılhk sözleşme aynı para ile 2 yıllığına yapıl- mış ve 1 yıl farkından doğan 1 milyon dolar je- eplere gitmiştir. Haluk Ulusoy'un kendı başı- na verdiği jeep sözü böylece naklen yayın söz- leşmesi içinde eritilmiş, yani yine 1 milyon do- lar milletin kesesinden gitmiştir. (Doğru mu, yanlış mı?) - Ve milli takımın yurt dışı naklen yayınla- n hangi finnaya verihniştir. Bu yabancı fîrma- nın içinde büyük bir kulübün asbaşkam da var mıdır, yok mudur? - Eğıtim dairesinin bir yetkilisinin 40 mil- yar avansla dolaşbğı doğru mudur yoksa yan- lış mıdır? - Futbol Federasyonu'nun özel denetçisi olarak getirilen birisinin denetlemedeki has- sasiyetinden rahatsız olan federasyon, onun da cebine 17 milyar iş avansı vermiş ve bu pa- rayı her ay 500 milyonluk bölümler halinde ödemesini istemiştir. (Doğru mu, yanlış mı?) - Gelelım en önemli konuya. Batık banka- lar konusunda kamuoyunun ne denli rahatsız olduğu bilinirken Futbol Federasyonu'nun 10 trilyonunu özel bir banka yerine devlet banka- lanndan bınsıne yatırması gerekirmiydi, ge- rekmez miydi? Ülkemizde hiçbir kurumun şeffaf olmadı- ğını biliyoruz. Bildiğimiz Futbol Federasyo- nu hakkmda yapılan soruşturma ve düzenle- nen rapor. Ama hiçbir kurumdan ve hiçbir yet- kılıden bir açıklama gelmemesi, basımn çeşit- li uyansına karşm suskunluğun devam etme- si üzerine elimizdeki bu bilgileri kamuoyuna açıkJamayı yeğledik. Bu iddialar Gençlik ve Spor Bakanlıgı'ndan sorumlu Devlet Bakanı Sayın Fikret Ünlü'ye de dûn ulaştırılmıştır. Tel Aviv EfesPilsen farkyedi Maccabi: 69 Efes Pilsen: 59 HAKEMLERıPascal Dorizon (6)(Fm), I- van Zachara (6)(Çek Cum) MACCABİ: Henefeld (5)5, Brisker (5)8, Sharp (5), Huffman (8)29, Parker (6)13, Burstein (4)2, Curcic (4)1, Mc Donald (6)11 EFESPtLSEN:Mu/ûömm7vif (5)10, Sce- panovic (3), Mirsad (6)19, Kerem (4)2, Al- per (3), Hüseyin (5)11, Drobnjak (6)15, Mehmet (4)2' DEVRE:32-23 Maccabi TEL AVİV (Cumhuriyet) -Suprolig'de Efes Pilsen, gruptaki 4. maçında Israil'in Maccabi Tel Aviv takımına 69-59 yenildi. 12. hafta başlıyor G.Antepspor Fenerbahçe Spor S«rvisi - Türkiye l. Ligi'nin 12. haftası bugün Gaziantep'te zorlu karşılaş- mayla başlıyor. Gaziantepspor'un konuk edeceği rakibi, lider Fenerbahçe. Gazian- tep Kamıl Ocak Stadı'nda saat 20.00'de başlayaçak maçın hakemı MetinTokat Bu haftaki maçlann hakemlen şöyle- Yann: Bursa - Yozgat. Yılnur Önen, G.Saray- Ç.Rize: Murat Dgaz, lstanbulspor - G. Bir- lığı: Musa Eryılmaz. Erzurum-Antalya: Kazım Erçakır, Pazar: Kocaelı - Siirt: Un- sal Çimen, Trabzon - Adana: Seiçuk Dere- ü A.Gücü-Denizli: İsmetArzuman, Sam- sun- Beşiktaş: Muthı Çefik. Turuncu-Yeşilli ekip, Suprolig'deki 4. maçında Asvel'i yenerek grubunda 3. galibiyetini aldı Ülkerspor, sahasında arslan BASKET YORUM / AHMET KURT Seçim Pislikleri! Seçim rüşvetleri... Seçim şantajlan... Basketbol Fede- rasyonu'na bir başkan seçilecek ya; ortalık pislikle doldu. Dosyalar havada uçuşuyor. Yillardtr ortalıkta görünmeyen seçim kuşlan, sulan bulandınp batık aviamaya çalışıyoriar... Işte size bir tanesi: Erman Kunter ve Bilgin Gökberk geçen hafta CNN Türk'te programa başlıyorlar. Format şöyle: Bilgin bildiğimiz Bilgin olacak; Erman Kunter de tek- nik eleştirileriyle NBA ve diğer ligleri değerlendirecek... Bi- rinci programın yansı MHP kongresine kurban gidiyor, a- ma ne gam; sezon uzun. Üstelik Erman ve Bilgin program başına alacaklan parayı da alıyoriar... Buraya kadan iyi! Şimdi sıkı durun. Erman Kunter bu haf- ta içerisinde adaylardan Prof. Dr. Nur Danişment' in ya- nında olduğunu açıklayınca CNN Türk Spor Müdürü lh- san Topaloğlu Erman Kunter'e "yollannın aynldığını" bil- diriyor. Yani kısacası Erman'ı programdan çıkartıyor.. Biz hınzınz! Aklımıza bin tane şeytanlık geliyor bu "taraf oldu " gerekçesıyle ışe son vermenin ardında. Eğer Erman, Turgay Demirel'den yana taraf olsaydı programdaki gö- revine devam edecek miydi? Bence eyet! Hatta ben işi da- ha da öteye götürüp, bu programın Bilgin ile Erman'a se- çim rüşveti olarak önerildiğini düşünüyorum, çûnkü bu işin içerisinde galiba Yalçın Granit'in parmağı var... Neyse! Yılın sporyazannın (!) günahını almayalım: Ihsan Topaloğlu CNN Türk'ün parasıyla seçim yatınmına aracı olacak değil ya; salt tarafsızlık uğruna şutarnıştır Erman Kunter'i... Tarafsızlıktan çok iyi anlar o: Şimdilerde "taraf- sız teknik adam" Fatih Terim ile futbol programında boy gösteriyor ya; Bilir bu işleri... Gerçekten biriteri Fatih Terim'in tarafsız olabileceğine inanıyor mudur acaba? Lütfen söyleyin bana: Nasıl taraf- sız olabilir, eski bir milli takım antrenörü, milli takım konu- sunu konuşurken? Eskj bir Galatasaray antrenörü, yenisi- nin başanlannı kıskanmıyor olabilir mi? Bir ";>npararor"ye- nilerinin doğuşuna sevinebilir mi? Eğer Terim gibi biri ego- sunu rafa kaldınp başkalannın başansına alkış tutuyorsa, yüreğinden geleni değil, gerekeni yapryorduryalnızca. Bu- nu anlamak için sporcu olmak gerekmez. Siz, eski eşini- zin yenı kocasını ne kadar çok sever, başanlannı(!) ne ka- dar yürekten alkışlarsanız; işte o kadar olur Terim'in taraf- sızlığı.. Bitsin şu seçimler de kurtulalım artık pisliklerden. Ben bugün size en masum oyunlardan birini anlattım yalnızca. Dosyatarı, dedikodulan, yolsuzluk söylentilerini, vakıf da- valann. çirkın ticari ilişkileri, vize skandallannı, çıkarortak- lıkiannı. vampirleri-Drakulalan daha önce yazmıştım. Yıne- lemiyooim. Çünkü şimdi seçim zamanı; ve ben taraf de- ğilim... Bana kalsa birleştirirdim iki tarafı: 2001 Avrupa şampi- yonası sonuna kadar Turgay'ı başkan yapardım (RBA'da bir işe /arar belki); sonra da "tamam siz çekilin artık" der, Nur Danişment ve ekibinin gelerek yenilik hareketni baş- latmalannı isterdim... Yasal olarak zor belki, ama çözüm buluricbilir. Hükümetler bile dönüşümlü kurulabilirken federasyonlar neden kurulamasın ki... Ulkerspor: 78 - Asvel: 65 SALON: Ahmet Cömert HAKEMLER: tztok Rems (6)(Slo), Efim Resser (6)(Al- man) fJLKERıLollis (5)2, Serkan (5)6, Handlogten (5)10, Gol- javic (6)20 Harun (7)15, Zaza (4), Orhan (6)5, Haluk (7)16, Ufitk (5), Percevaut (5)2, Kerem (6)2 ASVELıStephens (6)13, Sciarra (5)5, Long (7)16, Puluvy (5)8, Pachoutine (6)11, Blom (4)5, Amara (3), Trigput (4)2, Bilba (4)5 İLKYARI: 39-30 (Ülker) l.PERİYOT: 16-19 (Asvel). 2.PERİYOT:25-// (Ülker). 3. PERİYOT: 16-15 (Ülker). 4. PERİYOT: 23-20 (Ülker). 5 FAUL: 34.04 Long (Asvel) K E R E M KAÇARLAR Ülkerspor kazanmaya devam edıyor. Basketbol Suprolig (A) Grubu'nda mücadele eden Ülkerspor, 4. maçında tem- silcimiz, Fransa'nm Asvel Lyon Vılleurbanne takunını 78- 65 yenerek, kendi sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü. Maça kötü başlangıç yapan Tunmcu-Yeşilliler, ilk peri- yodu rakip takıma verdı: 16.19. Ikınci periyoda zone savun- masıyla başlayan Ülkerspor, rakıbme 4 dakıka sayı şansı ver- medi ve 14. dakıkada 28-19 öne geçti. Turuncu- Yeşilliler, özellikle Haluk ve Goljoviç'in sayılanyla ilk yandan 39-30 önde aynldı. tkinci bölümde de bu hızlı oyununu sürdüren temsılcımız, 23. dakikada farkı 15 (49-34) sayıya çıkardı. Bu dakikadan sonra Fransız ekibi, pota altuıda çok top kaybı yaptı. Ülkers- por, 3. periyodu 55-45 önde tamamladı. Konuk ekip, son dakikalarda farkı kapatmak için baskılı oynadı, ancak Ha- run ile oyuna ağırlığını koyan Ülkerspor, karşılaşmadan 78- 65 galip aynldı. Pachoutine hastanelik oldu Oldukça sert geçen kaışılaşmanın 16. dakikasında As- vel'den Pacboutine, ribaunt mücadelesinde dengesini kay- bederek, başını potanın alnnı vurdu. Başı yanlan Pachouti- ne, ambulansla hastaneye kaldınldı. Maçın ikınci yansında ise Lote, sol ayak parmaklanndan sakatlandı ve oyundan çıkb. Son dakikalarda ise ko- nuk ekipten Frigout dışan giden topu çelmek isterken Ülkersporlu oyuncu- lartn bulunduğu bölümde yardımcı antrenör Alaaddin Yakan'ın üstüne düştü. Belinden sakatlanan Yakan da ambulansla hastaneve kaldınldı. CSaray bayanlan galip Bayanlar Avrupa Ligi A Gnıbu 2. maçında G.Saray, Polonya'nın Cüma Gdynia takımını 83-73 yendi. Ülkersportu LdKs, Asvel'e iki sayı atabüdi. (KEREM KAÇARLAR) T E K N İ K / LEVENT YÜCELMAN Taşlar Oturunca! Dün Ülker, kendisinin bile beklemediği derecede kolay galibiyet aldı diyebiliriz. Ancak bu galibiyetin ko- lay olmasında, AsvelL'in alıştığımız eski disiplininden kaybolmuş bir takım görünümüne bürünmesi kadar Ülker'in de doğru yapttğı işlerin çokluğundan bahset- mek gerekir. Maçın ilk periyodunda aslında Ülker kö- tü değildi. Çünkü bu periyotta savunmada iyi yardım- laşmalarla rakibe kolay pozisyon bırakmıyorlardı. Tek aksayan, Harun'un Pachoutine'e yakın savunmaya- pamaması, içeride de Handlogtenın kendini maça verememesiydi. Didin akıllıca bir uygulama ile hiç ıs- rar etmeyip iki oyuncuyu yıpratmadan Haluk ve Ke- rem'ı alarak bunu giderdi. Ancak Ülker'in ilk yandaki eksık yönü, iyi savunma yaptığı bilinen Asvel'e karşı fast-break bulmak, o olmazsa set hücumunda rakip yerleşmeden şut kullanmak düşüncesıni sahaya yan- sıtmaya çalışırken panikleyerek çok top kaybetme- siydi. Ancak ilk periyotta Handlogten ve Lollıs ile mü- dafaayı oturtamayan Ülker'in ikinci periyotta Perce- vaut ve Kerem ile pota altında savunma direncini oluş- turması, bizce Didin için bile sürpriz oldu. Perceva- ut'nun fiziğiyle ortayı kapatması, kısalann da içeri yar- dımlannın artması, içeriden oynama planları yapan Asvel'i altüst etti. Ayrıca Percevaut'yu hücumda çem- bere baktırmayıp sadece perdelemelerde kullanarak dış adamlann oyuna katılımını sağlamalan çok doğru bir uygulamaydı. Bu sayede Haluk, Harun ve sezon başından beri variığını hissettirmeyen Gotjovic dev- reye girdi. Zaten 4 dakikada elde edilen 12-0'lık seri de maçın dönüm noktasıydı. Asvel coach'unun Hand- logten ve Lollis yokken Long'u dinlendirme düşün- cesi de pahalıya patlamış oldu. Hücumda uzunlann perdelemeleri sayesinde dış adamlan yakın savunmadan kurtaran Ülker, bu düzen- le maç boyunca da skor üretiminde problem yaşama- dı. Üstelik oynadığı 3 maçı da kazanan bu karşılaşma- larda ortalama 68.7 sayı yiyen Asvel takımına ka'şı. İlk yanda Asvel'in 14 top kaybı yapması da Ülker"de sa- vunmanın iyi yardımlaştığının kanrtı oldu. 2. yanda Ülker'in işi rölantiye alması kadar, ciddiyet- ten ve disiplinden uzaklaşmaması da ilk yandaki ba- şanlı performansın devamı kadar önemliydi. Hücum- da iniş çıkışlar yaşasalar da bu, savunma düzenine et- ki etrrtedi. Bu sebeple de Asvel'e hiç kazanma umu- dunu vermediler. Deplasmanda genellikle (istatistikler öyle diyor) başanlı olamayan Ülker'in, kendi sahasın- da maç kaybetme kredisi olmadığı için, daha önce pek çok kez başımızı yakan Asvel'i geçmesi önemli bir ga- libiyet niteliği taşıyor olmalı. 5-0'lık Barcelona yenilgisiyle Avrupa defterini kapayan Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi ^Tecrübeırıizi pekiştirdik' A S E N A Ö Z K A N Avrupa defteri'ni bir kez daha za- mansız kapayan Beşiktaş'ta öz eleştın: "KadromuzyeönedLTec- rübemizi peidstirdik. Taknndald zaaflan Saüa çözümleyecek.'' Farklı Barcdona yenılgısi ile Avrupa Ku- palan'da alışa geldık şekilde erken veda eden Beşiktaş'uı yöneticileri bu kez kendilerini eleştirdiler! "Neyazıkkikadromuzbuzortu smav için yetersizgektLAncak birim için Şam- pivoohr Ligi'ne kahnak başamdı. 0>nadı- ğımtz on Avrupa Kupası maçının dördünü kazandık, Ddsinde sahadan beraberlikle ay- nkhk, dördünü de kaybetâk. Durumumuz o kadar da kötü değil. İ steiik ŞamjHyonlar Li- gi'nin en zorlu grubunda mücadete ettik". Yöneticilerin bir çupıda ağızlanndan çıkan öz eleştiriler bu yönde. Ya takımın. yediği ve 'şaMon' olarak tanımlanan goller ıçın ne di- yorlar? "Bu teknik bir konu ve tamamen tek- nik direktör Nevio Scaia'yi iigilendirir. Ewt yan toplarda çok basitgoller yiyoruz bunu çö- zecek de teknik direktörümüzdür. Fa/Jı'nın bitme> en sakathklan, Nouma'nm cezası onu zorda bırakn. Şimdi lige döndük v« hem fut- bolcular hem de biz etimizden geteni yapaca- Gündemdeki bir diğer soru da Beşiktaş'ın transfer yapıp, yapmayacağı! Bu sorumuza da şu yanıtı \ eriyorlar yöneticiler; "Şu anda transfer yapmayı düşünmüyoruz. Sadece arastmnalannıız sürüyor ve hstemizdeki isimler biraz daha nede^yor.Aynca figde ne- ler otacağmı gönnemiz gerekfi.Ancak künse unutmasm,Beşiktaş çor zorhı bir gnıpta mü- cedele etti, zor bir smavdan geçti. Barcelona gibibirdevbikyoluııa,VEFAKııpası'Dda de- vam edecek. Beşiktaş bize göre başanh". Öte yandan Beşiktaş, Futbol Federasyo- nu'na başvurarak, pazar günkü Samsunspor maçının ertelenmesini istedi. Ancak federas- yon bu konuda olumsuz göriiş belirtti. voleybol Beşiktaş: 0 Ziraat Bankası:3 HAKEMLER: Cihat Fınncıoğlu (7), AvdmAyü) BEŞtKTAŞ: Yawz (6), Aykut (6), Burçin (5), Muhıttın (6), Banş (5), Şeıvf (5), Nasip (Libem 6), Orhan (5), Hakan (5), Uğur(5) Z. BANKASI: Hüseyin (7), Dimitri (7), Fatih (6), Bedulin (7), Tolga (6), Aykut (6), Tank (Libem 6), Mesut (5) SETLER: 20/25,14/25,17/25 ALEVANAKÖK Al Voleybol Ligi'nde Ziraat Banka- sı, Beşiktaş'ı 3-0 yendi. 75.Yıl-Gözte- pe: 1-3 (B), Çankaya Bld.-Marmara Koleji: 3-2 (E), Ankara SSK -G.Saray: 3-1 (E), Halkbankası- Arçelik: 0-3 (E). AhmetAyık adaylığım açıkladı Güreş Federasyonu Baş- kanhğı'na yeniden aday- hğınıkoyan AhmetAyık, yarun kalmış projeleri ta- nuunlamak için adav ol- duğunu söyledi. Ahmet Ayık,Türkiye SporYazar- lan Demeğinde (TSYD) düzenlediği basm toplan- tuonda, Sydney 2000 Oümph^t Oyunlan öncesinde bir daha aday oimayacağMU açıkladığuıı, an- cak bazı nedenlerden dolayı tekrar seçime gumeye karar verdiğini belirtti.Yarun kalmış işleri ta- mamlamak için yeniden adav olmaya karar verdiğini ifade eden Ayık, "Adayiığımda yarun ka- lan işlerin yani sıra ekipte yer alan arkadaşlarumn '4 yıl daha devam edelim' teDdnleri ile yüksek kademedeki telkinier de etken oldu. Bunun yanmda sportif alanda istediğimiz başarryı yakala- yamadık. Sydney 2000 Otimpiyat Oyunlan'nda hedeflediğimiz madah a sayısıııa ulaşamadık. Bu eksikleri tamamlamak için seçimlere yeniden girmeve karar verdik" dedi (SERKAN Y1LD1Z) Sampiyonlar Ligi Kuralar çekiliyor CENEVRE (Cıunhurivet) - 8 kez düzenlenen Sampiyonlar Ligi'ne 6 kez katılan ve ilk de- fa 2. tura çıkma başansı göste- ren G.Saray'nı yeni rakipleri bugün Ce- nevre'de çekilecek kura sonrası belli ola- cak. Galatasaray'ı Sportif Işler Müdürü MeteRazbkh'nın temsil edeceği kura çe- kimi Cenevre'nin Noga Hilton Oteli'nde saat 13.00'de başlayacak. G.Saray'uı 4. torbada yer aldığı kura çekimindeki tor- balar şöyle: 1: Real Madnd, Bayern Mü- nich, Valencia, Milan; 2: Deportivo, Ar- senal, Anderlecht, Sturm Graz; 3: Lazio, Manchester United, S.Moskova, PSG; 4: Lyon, G.Saray, Panathinaikos, Leeds Uni- ted. Arif imza attı Arif-Yuvaya döndü. 'Avrupa bana göre değiV ARİFKIZILYALIN Ve Arifyeniden Ga- latasaray'da... Sezon başında San Kırmı- zılı ekipten lspanyol Real Sociedad'a transfer olan, ancak umduğu ortamı yaka- layamayan Arif, bir süredır görüştüğü eski kulübüyle an- laşmaya vardı ve dün 3.5 yıl- lık sözleşmeye imza attı. Im- za sonrası mutlu olduğunu söyleyen Arif, "Avrupa bana gönedeğiLGalatasara) isebe- nim yuvam, döndüğüm için muthıyum. Kaldığun yerden devam edeceğim ve arkadaşla- runJa yeni başanlar için ter dökeceğnn" dedı. Yann oynayacağı Ç. Rizes- por maçının hazırlıklannı sür- düren G.Saray'da sol kanat problemi yaşanıyor. Ergfin ve Hakan'ın yokluğunda teknik direktör Lucescu'nun bu mev- kiye Ahmet'i hazırlandığı öğrenildi. Taffarel'ın sakat- lanmasından sonra kaledede sorunlar yaşayan ve Kerem'in tecrübesızlığınde zorlanan Galatasaray'da üçüncü kalecı Ganalı Kingston Dünkü antrenmana çıkan Ganalı ka- lecinin Kerem'e altematif ola- rak düşünüldüğü belirtUdi. Tamer milli takımda Spor Servisi - A Milli Fut- bolTakımı'run 15KasımÇar- şamba günü tstanbul'da Fran- sa Milli Takımı'yla yapacağı özel maçın aday kadrosu açık- landı. Aday kadro şöyle: Ogün, Rûştü, AbduUah (F.Bahçe), Ta>1iır, Nihat, Ah- met (Beşiktaş). Bülent Kork- • maz, Suat, Okan, Hakan On- saL Ergün, Fatih, Hasan, Em- reBdözDğhı (G.Saray), Tamer (Trabzonspor), Ömer, Fatih, Mehmet Polat (G.Antep), Ümit Karan (Gençlerbirliği), Hakan Şukür (Inter), Alpay Özalan (Aston Villa), Musta- la Izzet (LeicesteT City). Günün icinden • Irabzonspor, Bulgar futbol- cuTodorYanchev ile 2.5 yıllık sözleşme ımzaladı. • Inter, Hakan Şükür'ün 90 dakıka forma gıydiğı maçta Hollanda'nın Vites'e takımıy- la 1-1 berabere kalarak UEFA Kupası nda 3. tura çıktı. • Dönya Gençler Botcs Şampiyonası'nda 67'de serdar Ustünel, 71'de thsan Köse ve 57kiloda Seiçuk Aydınçeyrek fınle çıktılar. • Basketbol liginde Anka- ra'da Türk Telekom ile Murat- paşa Beledıyesi karşılaşacak. Maç saat 17.00'de başlayacak. • Genç Milli Futbol Takımı, özel maçta Rusya Genç Mlli takımını 1-0 yendi. •At ysrtşlaraHİa altıh ganyan 1-5-5-6^-9/4 kombinesini bi- lenler 60 milyon 202 biner lira ikramiye kazadılar. TV'de spor Tete On 20.00 Gaziantep-Fe- nerbahçe(Canlı) KanalDOlOONVashington-In- diana(Canh) Inter Star 13.00 Kura çekimi FİKRET DAĞLIOĞLU l.KOŞU: F:Matüda (8), P: Ber- ceste (3), PP: Deniz Ahtapotu (4), S: Night Mare (9). 1KOŞU:F: Bull Market (1), P: Lady Cannen (7), PP: Chino (4),S:TheSakal(3). 3.KOŞU:F:Anarhan(5),P:Za- bit (2), PP: Necimül Ahmer (1), S: Cançmar (8). 4.KOŞİJ:F: Albatros (4). P: Fir- devs (3). PP: Selda Sultan (8), S: Baysöz (2). 5.KOŞU:F:Gambıta (3), P: Öz- lemcan (4), PP: Hera (7), S: Ses- sız Kadın (8). 6.KOŞU:F:Bababozan (10), P: Melis Hanım (6), PP: Tuğrul- bey (1), S: Saburum (7), SS: Be- gümlaz(2). 8. KOŞU: F: Baba Tommy (7), P: Alıme Hanım (6), PP: Halit- bey(13). S: Egridirlı(lO). Günfin tkiiisi 3 Koşu: 2/5 ÇifteBahis:6/7 Koşu: 10/7 TabelaBahis:10 6 1 7.2 ALTILI GANYAN 1 S 7 l 4 4 I 3 4 8 7 2 8 S S 10 7
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog