Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

1O KASIM 2000 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMİ / ekonomi(Ş cumhuriyet.com.tr 13 Elektrikte sabit ücret • Ekonomi Servisi - Türkiye Elektrik Dağıtrm AŞ (TEDAŞ), elektrikte sabit ücret uygulaması faturalara yansıdı. TEDAŞ, konut abonelerinden, sabit ücret adı altında fatura başına 1 milyon lira almaya başladı. TEDAŞ'ın finansman açıklannı kapatmak üzere gündeme getirilen elektrikte sabit ücret uygulaması başladı. 9 aylık bilançolannda 60O trilyon lira nakit açığı ortaya çıkan TEDAŞ, sabit ücret uygulaması ile konut abonelerinden fatura başına 1 milyon lira tahsıl etmeye başladı. Findıktan gelen döviz arttı • TRABZON(AA)- Dünya findık üretim ve ihracatının büyük bölümünü elinde bulunduran Türkiye'nin, 1 Eylül'de başlayan ihraç sezonunun geride kalan bölümünde findık ihracatından sağladığı döviz, 288 milyon dolara ulaşn. Karadeniz Fmdık ve Mamulleri thracatçılan Birliği'nden alınan bilgiye göre, 1 Eylül'den bugüne kadar 81 bin 715 ton iç findık ihraç edilerek karşılığmda 288 milyon 433 bin dolar döviz elde edıldi. KooperaOfçilik konferansı • Ekonomi Servisi - TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Istanbul Şube Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Demeği Istanbul II Başkanlığı tarafından "Atatürk ve Kooperatifçilik" konulu bir konferans düzenleniyor. Kadıköy T Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde, bugün düzenlenecek konferansm konuşmacısı Prof. Dr. Ziya Gökalp Mülayim. Transit geçiş adı altında yurda sokulan tanm ürünlerinin sayısı giderek artıyor Serbest bölgede yeni vurgun ÖZLEMYÜZAK Son aylarda serbest bölgeler- den "transit geçiş" adı altında çok fazla miktarda tanm ürünü- nün ülkeye sokularak iç piyasa- da pazarlandığı ortaya çıktı. Gümrük vergisi ve fon öden- meyerek yurda sokulan bu ürün- ler bir yandan iç piyasada hak- sız rekabet yaraürken öte yan- dan kontrolsüz ve denetimsiz yapılan bu girişler sağlık açısın- dan da tehdıt olmayı sürdürüyor. Tanm ve Köy îşleri Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp çeşitli ül- kelerden ve serbest bölgelerden transit geçiş altında ve değişik yollardan ülkeye sokulan tavuk, • Geçen haziran ayında ortaya çıkan muz vurgununu hatırlatan Tanm Bakanlığı yetkilileri, geçen sefer olduğu gibi bu kez de uyanlannı ilgili kurumlara ilettiklerini ifade ettiler. • yumurta ve çeşitli tanm ürünle- rinin kaçak yollarla iç piyasada pazarlandığı hususunda aldık- lan duyumlan değerlendirerek araştırma yaptıklannı söyledi. 18 Mart - 6 Kasım 2000 tarih- leri arasında transit geçiş izni için başvuran firmalardan 15'inin diğer ülkelerden getirt- tikleri ürünleri yurtdışına çıkar- madıklannın belirlendiği kay- dedildi. Tanm Bakanlığı'ndan aldığımız bilgilere göre transit girişi yapılmış, ancak transit çı- kısı yapılmamış hayvansal ürünler ve bunlan yurda sokan fırmalann adlan şöyle: Asya Gümrükleme (bağır- sak), Tursan Sentetik Çuval Sa- nayi ve Tic. Ltd. Şti (tereyağı), Hakan Gıda Sanayi Dış Ticaret Şti. (dondurulmuş tavuk budu), Atlas Uluslararası Kumanyacı- lık AŞ (domuz eti, tereyağı, ku- zu ve tavuk), TAB Grup Ltd. Şti. (tereyağı ve kaşar peyniri), Fa- ragman Jahan Int. Trans. Ltd. Co. (yumurta), Yılmaz Nakli- yat Ith. Ihr. Tic. Ltd. Şti. (tere- yağı), Abeş Uluslararası Nakli- yat AŞ (tavuk eti), Huda Dış Tic. Ltd. Şti. (civciv), Polar Fo- ods tsmail Beydola Sons. Ltd. (deniz ürünü, tereyağı, ördek, sıvı krema, sosis ve peynir). Konu ile ilgili olarak görüşle- rini aldığımız bakanlık yetkili- leri, gerek serbest bölgelerden gerekse gümrüklerden transit geçiş adı altında yurda sokulan ürünler ve fırmalarla ilgili bilgi- leri Içişleri Bakanlığı'na, Em- niyet Genel Müdürlüğü Kaçak- çılık Daire Başkanlığı'na ve Gümrük Müsteşarlığı'na yazılı olarak bildirdiklerini söylediler. Yetkililer, Gaziantep'te geçen haziran aymda kamuoyuna Al- tınbaş Holding'in hayali ihracat vurgunu olarak yansıyan kaçak muz olayını da şubat adında il- gili mercilere bildirdiklerini, an- cak "sınır tkareti yasal" gerek- çesi ile takipsizlik karan veril- diğini hatırlattılar. 500 trilyon liralık et yurda denetimsiz sokuldu Dondurulmuş et kaçakçılığı: 23 gözaltı Haber Merkezi - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daıresi Başkan- lığı'nın DGM Savcısı Talat Şalk'ın izniyle başlartığı "Buffalo operasyo- nu"yla yeni bir kaçak et şebekesı or- taya çıkanldı. Ankara, Izmir, Istan- bul, Mardin ve Mersin'deki operas- yonlarda şebekenin 23 üyesi gözal- tına alındı. Şebekenin lideri Yahudi asıllı Türk yurttaşı tshak Romanov da gözaltına alındı. Di- ğer illerde gözaltına alı- nanlar da Ankara'ya ge- tınldi. Yetkililer, kaçak etle- rin mali boyutunun 500 trilyon lirayı aşûğmı bil- dirdi. Bınlerce tonluk etin kaçak yollardan yur- da sokulması nedeniyle sağlık açısından uygun- luğu da denetlenemedi. Bu nedenle yurda sokulan etlerin nerelerde ve kimlere satıldığı sonısu gündeme geldi. Edinilen bilgiye göre, canlı hay- van ve et kaçakçılığını araştırmak ^ irmülkiyebaşmüfettışı koor- dinesinde komisyon kuruldu. Yapı- lan çalışmalar sonucu, canlı hayvan ve et kaçakçılığı ile ilgili ulaşılan bil- giler Kaçakçılık ve Organize Suçlar- la Mücadele Daire Başkanlığı'na ile- tildi. Daire bünyesinde bir özel ekip oluşturularak yaklaşık 3 ay süre ile arşiv incelemesi, teknik takip ve iz- leme çalışmalan yapıldı. Çalışma so- nucunda, bazı şirketlerin transit reji- minden yararlanarak sahte belgeler- le yabancı menşelı dondunümuş et- leri yasadışı yollardan yurda soktuk- lan belirlendi. DGM Cumhuriyet Savcısı Şalk'ın izniyle Kaçakçılık Dairesi, Buffalo operasyonu için düğmeye basn. Ka- çakçılık Dairesi'nden • Şebekenin, oluşturulan 6 ekip ile Is- Iran, Hindistan tanbul, Ankara, Mersin, ve Pakistan gibi Antalya'da operasyon ger- ülkelerden çekleştirildi. tstanbul'da tonlarcaeti şebekenin lideri olduğu gümrüksüz belirtilen Yahudi asıllı olarak yurda Türk yurttaşı tshak Roma- soktuğu nov ile Demokrat Türkiye belirlendi. Partisi GtK üyesi Orfaan Keçeii'run oğlu Engin Ke- çeli ele geçirildi. Mersin'de yapılan operasyonda serbest bölgede faali- yet yürüten Milko Gıda Tekstil, In- ter Gıda Tekstil, Yaman Soğuk Hava Deposu ve Çukurova Gümrükleme şırketlennin belgelerine el konuldu. Mersin'de Aydın Coşkun, Güçhan Bozdik, Ergün Akdeniz, Asmi Şahan, Sabahattin Bkrkiler, Metin Atkutan, Milko Gıda Tekstil sahibi Ünsal Güngör, Inter Gıda ve Soğuk Hava Deposu sahibi Müslüm Koçak ile or- tağı Orhan Nesibi gözaltına alındı. 3 bin memur Güven Park'ayürüdü İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİENS1ÎTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Aşağıda anabilim dalı ıtibanyla unvan ve şartlan belirtilen, enstitümûz binmlerinde açık bulunan kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretım Kanunu ile "Öğretim Üyelığine Yûkseltilme ve Ataruna Yönetmeliği"nin ilgili maddelen uyannca ögre- tim elemanı alınacaktır. 1- İstenen belgekr: a) Profesör ve doçent kadrolan daimı statüde olup 2547 sayılı kanunda belirtilen şartlara haiz adaylann, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, doçentlik belgesi, yaym listeleri ile bılimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan dosyayı profesörler 6 nüsha, doçent- ler 4 nüsha olarak Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı'na (Gülbahçe Köyü Kampus alanı Urla-lzmir) müracaat etmeleri gerekmektedir. b) Öğretim görevlisi kadrolanna başvuracak adaylann dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, ögrenim belge- leri ile varsa bilimsel çalışma ve yayınlan ile birlikte, c) Uzman kadrolanna başvuracak adaylann özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenım belgesi ve varsa bilimsel çalışma ve ya- yınlan ile birlikte, d) Okutman kadrolanna başvuracak adaylann dilekçe, iş talep formu, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf ve öğrenim belgeleri ile bırlikte, e) Araştırma Görevlisi kadrolanna başvuracak adaylann, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, öğrenım belgesi, transknpt ve varsa bilimsel çalışma ve yayınlannı (Araştırma Görevlisi kadrolanna müracaat edecek adaylann Lisansüstü Eğrtimi Giriş Sına- vı'na (LES) girmeleri ve iyı derecede Ingılizce bilmelen gerekmektedir). f) Rektörlük öğretim görevlisi, okutman ve uzman kadrolanna başvuracak adaylann Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığı'na (Gülbahçe Köyü Urla-lzmır), Fakültelerin Uzman, Öğretim Görevlisi ve Araşürma Görevlisi kadrolanna baş- vuracak adaylann ıse ilgili Fakülte Dekanlıklanna (Gülbahçe Köyü Kampus alanı Urla-lzmir) başvurmalan gerekmektedir. 2- Adaylann 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlar ile kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlannı taşı- malan gerekmektedir. 3- Öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolanna başvuran adaylann 01.04.1996 tarih ve 22598 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumlannda Yabancı Dü Eğırim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara tlışkin Yönetmelik" uyannca Yüseköğretım Kurulu Başkanlığı'nın yabancı dilde (îngilizce) eğitim-öğ- retim yapan Yükseköğretim Kurumlannda görev alacak öğretim elemanlan için öngördüğü şartlan ve Enstitümüzce belir- lenen diğer atanma kriterlerindeki şartlan taşımalan gerekmektedir. Bu koşullar Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkan- hğı'ndan sağlanabilir. 4- Yurtdışından alınrmş diplomalann Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 5- Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Birimi AnabüimDalı Uıvıo Adet Açıklama Rektörlük Oğreom Görevlisi OJGJtmsn " - Okutman * • - Uzman Mühendıslık Fak. Bılgısayar Mühendıslığı Ögreüm Görevlisi " Bılgısayar Mühendıslıgı Uzman Elektrik-Elektronik Öğretun Görevlisi Mûhendıslıö Mühendıslık Fak. Makıne Mühendıslıgı Ögretım Görevlisi Fen Fakültesı Mımarlık Fak Kimya Mûhenddsligi Kımya Knnya Kımya Matematık Matematık Mnnan Restorasvon Uzman Profesör Öğretim Görevlisi Uzman Ogreüffl Görevbsı Araşörma Görevlisi Doçent Edebıyat Fakültesı tanh bölümü mezunu olmak, lnkılap Tanhı'ode yüksek lısans derecesıoe sahıp oimak. çok ıyı derecede tngılızce bılmek. kgıliz Düı ve Edebı>atı. Amerikan Kûltûrû v e Edebıyaü.lagıli2ce Öğretmenlığı. lngılızce Mûtercım-Tercûmanhk, lngıliz Dılbıhm bölûınlermden mezun. tercAen yüksek lısans yapmış. hazırlık sınıfi öğrenımınde ders verebılecek deneyıme sahıp olmak. Konservatuvarlann temel bıhmler bölümü mezunu oimak,Türk halk danslan ve müzığı konusunda deneyımlı çahştıncı olmak. tnşaat bölümü mezunu olmak. lngılızce bılmek, tercıhen yüksek lısanslı veva konusunda uzun sürelı ış denevımıne sahıp olmak Bılgısavar Mühendısı veya Elektnk-Elektronık Mühenchsı olmak. Bılgısayar Mühendıslıgı lısans programında açılan derslen verebılır nıtelıkte olmak. Bılgısayar Mühendısı olmak. en az 15 yıl özel sektör ı$ denevımme sahıp olmak. Bılgısayar Ağlan konusunda deneynnlı olmak. Elektnk-Eleloronıi Mühendıslıgı yüksek lısans progamlanndan bınnden mezun olmak, ders verebılecek düzeyde lngılızce bılmek. askerlıkle üısıgı bulunmamak. Makıne Yüksek Mühendısı. bılgısavar desteklı tasarım ve üretım. üç boyutlu modelleme ve sayısallaştırma, Bılgısayar grafifc. yazılım gelısbrme ve robotıc konulannda deneyımlı. Malzeme Bılımı ve Mühendıslıgı yüksek lısans derecesıne sahıp olmak ve tnorgamk membranlann hazırlanması konunda bınkımı olmak. Fosıl yakıtlann organık yapısal analızlen ile ılgılı yayınlan olmak. Organık Kımya optıkçe akuf organık bıleşıklerm ve ılaç hammedde senteznıde tecrübelı ve bu konularda yayınlan olmak. organık kımya dersı verebılecek durumda ve en az yüksek lısans mezunu olmak Anabük ya da Organık Kimya. spektroskopık yöntemler ile çalışmaya yatkın ögrenci laboratuvarlannın orgamzasyonusda ve yÜTÜtülmesınde deneyımlı. en az yüksek lisans mezunu olmak. 4 yıllık ümversıte mezunu olmak, ıyı derecede lngıuzce bılmek, Wmdows 98. NT, Mathematıka ve programlama dıllen konusunda en az 6 yıl tecrübelı olmak. Matematık Bölümü mezunu olmak, ıyı derecede lngıliz bılmek. (LES puanı 50'den yukan olmalı) Malzeme Koruma Laboıatuvan konusunda deneyımlı. Kımya kökenlı yüksek hsans, doktora çalışmalannı tanhı yapılara aıt malzemelenB korunması konusunda yapmış olmak. Restorasvon dalında doçent unvanına sahıp olrnak. yurt dısında konu ile ılgılı arastumalarda bulunmuş olmak. Hükümete istemfcrini Uetmek amaayla Trabzon, Adana, Izmir, Istanbul ve Diyarfoakır'dan Ankara'ya gelen KESK üyesi memuriar dün Eğhim-Sen 1 No'lu Şube önündetoplanarakZiya Gökalp Caddesi ûzerinden Girven Park'a doğru vûrüyüşe geçtiler. Yoi boyunca, "Direne direne kazanacağtz", "Hûkûmet zammını al sloganlan atan memuriar, daha sonra Gûven Parkta oturma eylemi başlattüar. Yann Kızılay Meydanı'nda gerçekkştirilecek olan Büyük Ankara MitingTne kadar oturma eviemini sürdfirecek olan memuriar, mitingin ardtndan eytemkrini sona erdirecekler. KESK Gend Başkanı Siyami Erdem, Güven Parkta memurlara yapügı konuşmada, 2001 yıh bütçesini "halk karşrtı'' olarak rüteiendirerek "Bu biitçe yafauzca kamu çahşanlannı değil, tüm halkı açuğagömen bir bötçedir. Bu nedenle de halkkarşrtıdır''dedL (Fotoğraf SERDAR ÖZSOY) Basm. 63903 TOSKAY VE TOBB'NtN GEZtSl ÖJŞKİLERİ GELÎŞTtRECEK Irakla ticaret canlamyor • Dış Ticaret Müsteşarlığı, Irak'a satılabilecek ürünlerle ihracat prosedürü hakkında yol gösteren bir çalışma hazırladı. ANKARA (ANKA) - Birleşmiş Milletler (BM) ambargosunun yumuşatıl- masıyla ekonomisırıde be- Urgin bir canlanma başla- yan Irak' ın 2000 yılındaki ihracatının 18 milyar, itha- latının da 14 milyar dolar düzeyine ulaşması bekle- niyor. Devlet Bakanı Tunca Toskav ile TOBB'nin Irak gezisinin ardından iki ülke arasındaki ticaretin de ye- niden canlanması bekleni- yor. Türkiye'nin, Körfez kri- zi öncesinde en büyük ti- cari ortaklanndan biri olan, ancak BM ambargo- sunun etkisiyle ticaret hac- minin son derece düştüğü Irak'a satacağı ürünler, ge- niş bir yelpaze oluştunı- yor. Dış Ticaret Müsteşar- lığı, BM'nin petrol karşı- lığı gıda ve ilaç programı kapsarrunda ihraç edebile- ceğı petrol miktanndaki sınırlamayı kaldırmasıyla Irak'a satılabilecek ürün- lerle ihracat prosedürü hakkında yol gösteren bir çalışma hazırladı. Petrol Karşılığı Gıda ve İlaç Programı (MOU) kapsammda Irak'a satıla- bilecek mal ve hizmetler gıda, altyapı, sağlık, elekt- rik, tanm eğitim, ulaştır- ma, telekomünikasyon, in- şaat ve petrol sektörü ürünleıinden oluşuyor. Petrolü kesme tehdidi Ekooorni Servisi - Irak, gıda kar- şılığı petrol programının iyi işleme- diğini öne sürerek bu durumu pro- testo etmek amacıyla ûzerinden yaptığı petrol ihracatuıı askıya alma tehdidinde bulundu. Irak Başbakan Birinci Yar- dımcısı Tank Aziz'in, Birleş- miş Milleüer Genel Sekrete- ri Kofi Annan'a bu konuya ilişkin bir mektup gönderdiği öğreml- di. Aziz'in mektubunda, Irak'ın sattığı petrolden sağladığı. ancak kullanama- dığı para miktannm 11 milyar dolara ulaştığına dikkat çektiği belirtildi. Günde 2.3 milyon varil petrol ihraç ederek dünya petrol ihtiyacının yüzde 4'ünü karşılayan Irak'ın sattığı petrol- den elde erriği gelir, bir banka hesabı- na yatınhyor, ancak BM karanyla kuliamlabüiyor. Irak bu parayla srvü halkın ihtiyacı olan ilaç ve gı- da maddelerini satın alarak dağıtıyor. Ancak Irak'rn mal ithal ede- - bilmesi için imzaladığı sözleş- melerin BM yatınmlar komitesince onaylanması gerekiyor. Oysa söz ko- nusu komiteye üye bulunan ABD ve tngiltere, özellikle askeri alanda kul- lanılabilecek çift amaçlı mallarla ilgi- li ithal sözleşmelerini onaylamayarak askıya alıyorlar. 6. Internet Zîrvesi basladı Ekonomi Servisi - Dış Ticaret Müsteşan Kûrşad Tüzmen, kamunun inter- nete yönelik düzenleme- lerinin dikkatli yapılması ve çerçevenin dikkatli oluşturulmasının önemli olduğunu vurgulayarak "Kamunun internete yö- nelikdüzenlemeleri bir fi- lin zücacfye dükkâmna girmesi gibi olmamah"" dedi. înternet Teknoloji- leri Derneği öncülüğün- de düzenlenen ve konusu "E-Tûrkiye_. Türkiye'yi İnternete Taşımak" ola- rak belirlenen 6. Türki- ye'de Internet Konferansı Harbiye Kültür Sitesi'nde başladı. Konferansm açı- lışında konuşan Tüzmen, Türkiye'nin geçmişte ıs- kaladığı önemli oluşum- lan bu kez de internet ve bilgi teknolojilerinde ya- samaması gerektiğini bil- dirdi. Internet Teknolojileri Derneği Başkanı Musta- fa Akgûl, ınteraetin bir tercih meselesi değil, dünyayla rekabet etmek isteyen, Türkiye için bir zorunluluk olduğunu bü- dirdi. ÇİFTÇt DOSTU SADULLAH USUMİ Tarımda Doğrıidan Destek Yeni Sorunlar Yaraür Tanmda 'Doğrvdan Gelir Oesteği' projesi gene Türkiye'nin gündemine getirildi. Milyonlarca çiftçi- mizin sanki başka derdi yokmuş gibi, yetkili ma- kamlar yeni sorunlar yaratmak için adeta birbirleri ile yanş halindeler. Kaç kez yazdık, anlatmaya çalıştk. Ülkemizde ta- nmı desteklemek için yeni bir sistem aramaya ge- rek yok. Atatürk döneminden bu yana sürekli ge- lişen mevcut sistem tanm kesimini hem koruyor hem de gelişmesine yardımcı oluyordu. 12 Eylül'den sonra işbaşına gelen hükümetler th kır tıkır işleyen bu sistemi dejenere ettiler. Dünya- nın hiçbir ülkesinde görülmeyen uygulamalara ta- nık olduk. Çiftçinin parası ile kurulan kooperatifler, birlikler, KlTlertüccar ve sanayicinin hizmetine ve- rildi. Çiftçinin parası ile kurulan ve gelişen bu kurum- lar, gene çiftçinin soyulması için kullanıldı. Sistem öylesine çarprtıldı ki, yabancılar bile böylesine bir soygun düzenine şaşınp kaldılar. Halkımız yalan yanlış bilgilerie aldatıldı. Batı mo- deli, diye Batılı ülkelerin çoktan terk ettiği 'vurgun düzeni' Türk kamuoyuna 'kurtancı' olarak sunuldu. Sonuçta Türk tanmı tam bir çıkmaza sürüklendi. Çöküş nedeni olarak da 12 Eylül'den önce uygu- lanan sistem gösterilmek istendi. Aslında bu iddia doğru değildi. Tam tersine, tanmdaki çöküş nede- ni 12 Eylül'den sonra uygulanan tüccar ve sanayi- ciden yana politıkalardı. ••• Bugün hükümetin getirmeye çalıştığı 'Doğrvdan Gelir Desteği' projesi IMF ve Dünya Bankası'nın önerisidir. Daha önceki hükümet dönemlerinde bu öneri ciddi tartışma konusu olmuştur. Eski Hazine müsteşan doğrudan gelir desteğini kabul ettiımek için adeta çırpınmıştır. Ancak, bugünkü hükümetin bu IMF önerisine karşı çıkması beklenirken benimsemesi tanm çev- relerinde hayal kınklığı yarattı. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Gürol Ergin doğrudan destekleme projesini şöyle tanım- lıyor: "Doğrudan gelir desteği, üretime verilen destek değildir. Sadece, herhangi bir nedenle çiftçinin gelir düzeyini koruyacak biryardım şeklidir. Bu sis- temin uygulandığı ülkelerde üretim belli bir düze- ye erişmiştir. Biz ise hâlâ Batılı ülkelerin verim dü- zeyini yakalayabilmiş değilız." Ziraatçılar Derneği Başkanı Ibrahim Yetkin de doğrudan gelir desteğine karşı: "Proye hem kanmaşa yaratacak hem de tanm kesiminin tamamını kapsamayacaktır. Nitekim, pi- lot bölgelerde başlatılan uygulamalar güven veri- ci ve yeterli olmamıştır." Tanm kesiminde 'Doğrudan Gelir Desteği' pro- jesine "iyi olur" diyen bir çiftçiye veya kuruluşa bu- güne kadar rastlamadık. Milyonlarca çiftçinin ge- leceğini çok yakından ilgılendiren bir proje, tanm kesiminin görüşü ve desteği alınmadan nasıl çıka- nlır? Aynca, tanm kesiminin destek vermediği ve hat- ta karşı olduğu bir proje nasıl başanya ulaşır? Türkiye Ziraat Odalan Biriiği Yönetim Kurulu Üye- si ve Manisa Ziraat Odası Başkanı Nuri Sorman da projeyi desteklemeyenlerden... Üstelik, projeyi bir 'taktik uygulama' olarak görüyon "Tanmda destek sıfırianmak üzeredir. 2001 yılın- da destek hiç kalmayacaktır. Bu nedenle, doğru- dan destek göz boyamak için ortaya atılmıştır. Hiç- bir işe yaramayacağı gibi, karmaşaya da yol aça- caktır." ••• Bize göre de doğrudan gelir desteği hayalden ibaret. Kaynağımız yok diyen bir hükümet, milyon- larca çiftçiye yetecek parayı nereden bulacak? Eğer yeterli bir destek düşünülüyorsa, hemen söyleye- lim ki bu iş üç veya beş yüz milyonla halledilemez. Katrilyonlarca lira gerekir... Üstelik çiftçiyi özel sektöre karşı koruyamazsa- nız, devletin çiftçiye yapacağı destekler tüccar ve sanayicilerin kasalanna akacaktır. Türk çiftçisi, dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi elbette yeterli destek bekliyor. Ama önce so- yulmaktan kurtulmak istiyor. 1980 yılından önce KlTler, KlK'ler ve tanm satış kooperatifleri çiftçiyi koruyordu. Tanm ürünleri, hükümetin ilan ettiği fi- yattan, hatta daha fazlasına satılıyordu. Şimdi, çift- çi ürününü hükümetin ilan ettiği fiyatın yansına sat- mak zorunda bırakılıyor. Tanmdaki çöküntünün bir nedeni de budur. Eğer, TARİŞ, ANTBİRÜK, Trakyabirlik, SEK, Et- Balık Kurumu 1980 öncesinde olduğu gibi etkili ha- le getirilebilirse çiftçiyi kimse sömüremez. Ama, hükümet aynca doğrudan gelir desteği de yapmak istiyorsa kimse karşı çıkmaz. Hatta mem- nun olur... hdr'in mobü hizmet işbirliği Ekonomi Servisi-Bili- şim alanının büyük fir- malanndan bcir, Ispanyol markası "MyAlert" ile kuracağı işbirliğiyle cep telefonlan ûzerinden mobil hizmetler sunacak. Altyapısı kısa mesaj ser- visine dayanan hizmet, 2001 yıhnda faahyete ge- çirilecek. Ixir Genel Müdürü Babûr Ozden, mobil hiz- metten yararlanmak için internet erişimi- nin gerekmediğini vur- guladı. Özden, cep tele- fonu kullanan herkesin hedef kitle olduğunu be- lirterek "Amacımız Tûr- kiye'de internet dışında da mobfl hizmetlerverile- bfleceğmi göstermek" de- di. Söz konusu hizmet için wap telefonuna da gerek olmadığım, tele- fonda ekstra bir özellik gerekmediğini ifade eden Özden, "Uygula- manın en önemli özelüği kişiseDeştinne, yani iste- nen bilginin, istenen sık- hkta kullanıcıya ulaşma- sı'' dıye konuştu. txir'in mobil hizmetlerine abo- ne olmak internet üzerin- de bcir Mobil Web site- sinden veya txir Call - CenteTaracıhğıylagö- [ > revliler ile konu- 1 "" şarak tamamlana- biliyor. Ispanyol ortak MyAlert'in kurucusu JorgeMata ise "e harfi ile başlayan her şey"in cep telefonuyla yapılacağına dikkat çekerek îspan- ya'da bu uygulamanın çok rağbet gördüğünü söyledi. Mata, neden Türkiye'yi seçtiklerini, "Cep telefonu kullanırru- nın çok hrzh yaydıyor ol- ması" ile açıkladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog