Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10KASIM2000CUMA 12 JtLıJVv-F11\_rİTJJ. / ekonomi(5cumhuriyetcom.tr BORSA 9KASIM2000 ÖBcetu ü En kppn «jritt HmtMı Kapaaış Bâyk lüsstk fapMf % 8rt.Fi>, hEteB' OMtefiYıfbrt mofişıYıtinın EıeEndnstr, BeGubre EgePtasM fjeProHTt F&Dısfeet EjsFmansamıralaın Eıne.SL Emmts h Etıka EsbaaT EscaiConpııteı EsemSporİJİJffli EraYO F Mbaıt Pıston FactoFmans f nans F ransal P ttnansl 0 rınansbank Ford Otosan frıgoPakGıdaMad Garantt Baobst GaıantıYatOrt GeMYO GntaliM tates Gma Hetta, rtarıyslGaBlecıi* jAlaıAıntulat •MnslS MM PnvSu PmrSCt 8800 Fat taloCatner tetodM.ro «artotMdnt AtateHstetüş UumAkalıM Sa Mum KaJıt M«ı>at?FJa->ı Sltmatıf < 0 " jâfcmtaıaıaıı ._ _Bwa «radokıGıda tattltaplS Anadohı latzu Madcriu Sifcr*a »atTetoıf m 8ılfısavaı Vsan M<tı> W» AlaYO AtatrsYO ttlasYatmn »ırasn Y 0 iAıiıbaij! _jnvıt tüıCurçnli) " lıSOkeCıaıento nakkgop bElektron* * n Tekstıl u Çınennı _jmYaoıE»ı)ııstn lorusan Tatmı» tosdı Fren Sıstemln tesaTıc San insa """FmBo YO >)bıı&(w CetebıHaiaîK«v SlkHalat ÎMTASÇjMMakıne îıntaton wwtas OBII t Jentaş fcfimad ItvaMlıog lıfaşDotın "ıtanBurdaFiı.'JOl lanHoktını «an '3Î ı fWmî Doltas naokaşıBaç 1975 19 3)000 570 12000 l?0 31500 6 600 20250 5*000 4600 7000 "3 300, .. 12 '50 125 300 5800 2S0 18750 5 700 18 000 11500 4050 4 750 6 730 10750 12250 2200 1675 5400 5900 7 740 1025 2750 23 750 17 750 8% 6900 L200 12V. 67 00C 9000 »1000 S60C 5500 7100 7000 Sbl tMefı«Mwsutat MertDGHta SSjdGaaimSk IMnııTamıgıtt HıMıttıı teHMtlTtoidmı telloum rtetas lofal OtonobU Fsb Toptafc Factormf Toprak Fınan'aF Toprattank "ıak»a r aır> taflsturk Hotdıng 4T230 1375 13 OOO 137 500 13080 27ÖÖ 2100 12000 2-00 1350000 9 000 12000 15300 2850 55000 1300 14 000 2125 4300 13300 1300 2 f l1700 12000 14/50 23 750 9800 14 500 14 300 29 500 5900 10230 25COO 1950 1900 6 T 00 18 500 14500 7200 6600 38 000 14 000 jJOC 3050 102rŞÇ0 !10 1300 1200 11250 140900 2000 58000 m16750 42 000 11500 2650 9200 M2950 56 000 2100 4150 4200 20250 2175 1850 5500 . 3100 14 750 23 730 2025 4100 0.00 110' 000 137,8i i» m 118 147 115 1176 Ul 118 lli 247 392 41500 12 323 110 ooo 23 786 5 9O50ÜO 9018 173149301 3415 4180300 1588 194,624,25i 3111000 13 000 86,407 000 33620000 301 175 5351 143 149 42171772 9 . . . . . 10,303 49379270 3479 33137 000 16423 411848500 13974 305095270 62668 2032000 • - 35523309 1917 000 4634 33295000 42,284 000 27190034 24493000 204465150 11078.812 74893626 9059000 Z5.Ş48 910 118000 3İ75 «0 798 000 n 219 14ü 000 808 6487000 11 6757 4 746 6575 11014 2202 m52 581 OOO 24112000 533565430 3960000 439716,251 İ0543Î78 14H1000 49620000 41,060000 5379 500 1525052153 4.300 7551 1077 1177 1941 30,516 10559 23 3İ5 12475 11739 2631 076 1340000 2452192 7 956 18Z.094000 1201 14T382.S46 8044 50999000 13 775 7287899 2223 137847000 1923 65,828 W0 8851 7418000 40974 993970 134RI m7040 16425000 1576000 243$$ 13669,255 1312431 24^48 291700 2736 17151? 92572 885! 2.000 III 1406 625000 14494 112368000 2092 2.831 88) 13234 13711 14,899 23869 J8İ 343202500 113987000 W" l 9000 164 30398 167 6.001 000 7396 099 25408 525 000 7980000 93941000 244617430 6486001 llffiffl10910000 2733000 15194 7243 f^î 987 Sosyal güvenlik açığmı azaltmak isteyen hükümet, kayıtlı kesime yüklendi SSK herkesi >ııktı• Sosyal güvenlik kuruluşlarınm açıklannın yarattığı baskılan hafifletmek isteyen hükümetin, bunu kayıtlı işçi ve işverenlere yüklenerek gerçekleştirmeyi tercih ettiği dikkati çekiyor. Kayıtlı calışana yüklenildi Sosyal güvenlik kuruluşlannın açıklannın kamu fınansman dengesi üzerinde yarattığı baskılan hafifletmek isteyen hükümetin, bunu kayıtlı işçi ve işverenlere yüklenerek gerçekleştirmeyi tercih ettiği dıkkatı çekiyor. Sayılan mılyonlarla ıfade edilen, kayıt dışı çalıştınlan ışçılere yönelık somut bır önlem almayan hükümetin, yübaşından bu yana SSK prim tavanında yaptığı yüzde 230'luk artış tepki alıyor. Prim tavanındaki aşın artışlann yol açtığı istihdam mahyetı artışlannın, işverenlen yasal olmayan yollara ıttiği ifade ediliyor. Uygulamanın, kayıt dışı çahştırma ve ücretı düşük gösterme gibi bordro oyunlannı yaygmlaştırdığı vurgulanıyor. ANKARA (ANKA) - Hüküme- tm SSK'nın malı yapısını düzelt- meye yönelık olarak bu yıl uygu- ladığı pnm tavanı artışlan, hem çalışanlann hem de ışverenlenn canmı yaktı. SSK'ye ödenen pnmlerde esas alınan kazanç tava- nın rekor düzeyde arttınhnası, ku- rumun bozulan aktüeryal dengesı- ni önemlı ölçüde düzeltırken üc- retlılenn gelır kaybına yol açtı ve istihdam mahyetlennı arttırarak işletmelere ağır yükler getırdı. SSK primıne esas alınan kazan- cm üst sımn 2000 yılında yüzde 230 oranında arttınldı. 1999'un ılk yansında 150 milyon, ikınci yansında 182 milyon lıra olarak uygulanan söz konusu tavan, bu yübaşından itibaren 360 milyona, nısanda 450 milyona, ağustos ba- şından itibaren de 600 milyon lı- raya yükseltıldı. Buna göre aylık brüt kazancı 600 milyon lıra ve üzennde bulunan çalışanlann pnm yükü, 2000 yılında 1999'a oranla yüzde 195 arttı. Prim kesinnsi Söz konusu ücretliden, geçen yılın ılk yansında 150 milyon, ıkincı yansında 182 milyon lıra olan tavana göre yüzde 14 oranı üzerinden toplam 279 milyon lira pnm kesıntısı yapıldı Yüzde 19 5'lık ışveren payı üzennden de bu ücrethyı çalıştıran kuruluş SSK'ye yıl boyunca toplam 388 5 milyon lıra pnm yatırdı Böylece baz alınan çalışanın 1999 yılında- kı toplam pnm yükü 667 5 mil- yon lıra oldu. Aynı çalışanın ücretınden bu yıl ilk üç ayda 360 milyon, izleyen 4 ayda 450 milyon ve son 5 ayda 600 milyon lıra olarak uygulanan ta- van üzennden ışçı payı olarak top- lam 823.2 milyon lıra pnm kesin- tisı yapıldı Bu çalışan adına işve- renının ödedığı pnm ıse 1 mılyar 146.6 mıh/on lıraya ulaştı Böyle- ce toplam pnm yükü 1 milyar 969.8 milyon li- ra düzeyınde gerçekleş- tı SSK pnm tavanında- ki artışlann kurumun malı yapısı üzenndekı olumlu etkilen ıstatıs- tıklere yansımaya baş- ladı Açıklann kapatıhnası- na yönelık olarak büt- çeden SSK'ye yapılan transfer tutan bu yılın ılk dokuz aymda 400 tnlyon lıra düzeymde kaldı. Ge- çen yılın eş döneminde bütçeden SSK'ye 852 tnlyon lıralık trans- fer gerçekleştırilmiştı. Diğer sos- yal güvenlik kuruluşlannın büt- çeye yükü artarak devam eder- ken SSK'mn yükü geçen yıla gö- re yüzde 53 azaldı. Tahalat yfizde 70 artfa SSK'nin bu yılkı toplam prim tahsılatının yüzde 71.3 'lük artışla 7 katnlyon 91.9 tnlyon lıraya ulaş- ması beklenıyor. SSK'-nm 2001 yılındakı pnm tahsılatı da 9 katnl- yon 274 4 tnlyon lira olarak he- defleniyor Kamu bankalarının özelleştirilmesine ilişkin tasarı komisyondan geçti Sutıstaattınhisse olnumaık ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Zıraat, Halk ve Emlak bankalan- nm kamu paylannın tamamına ka- dar özelleştirihnesı olanağı tanıyan ve özelleştirme hazırlığında yetkı- yi Bakanlar Kurulu'na veren tasa- n TBMM Plan ve Bütçe Komısyo- nu'nda kabul edıldı. Tasanda yapı- lan değışıklikle, kamu bankalan- nın satışı sırasında alrın hısse aynl- ması engellendı Emeklılık hakkı- nı kazananlann yasa çıktıktan son- ra 6 ay ıçınde başvurmalan ve 2002 yılı sonuna kadar emeklıhklen gel- diği takdırde o tarihten itibaren 3 ay içınde başvuranlara ıkramıyelenn yüzde 20 fazla ödenmesıne ılışkın hüküm, yüzde 3O'a çıkanldı. Kamn bankalannın özerklıği ıfa- desının tasanda yer alıp almaması konusunda yoğun tartışma yaşandı. Kamu bankalannda çahşanlara yol parası adı altında yapılan ödemele- nn "bankacıhk tazminab" olarak yasallaştınlmasına ılışkın düzenle- medekı vergı muafıyetme DSP'lı mılletvekillen Ramis Savaş v e Ma- sum Tûrker, dığer özel bankalann da bu ad altında ödeme yaparak vergı kaybına yol açacağı gerekçe- sıyle karşı çıktılar Komısyonda kabul edilen tasa- nyla, kamu bankalannın 3 yıl ıçe- risınde bürün hısselennın satışı, Bakanlar Kurulununbusüreyı 1 5 yıl daha uzatması öngönilüyor. Devlet Bakanı Önal'ın verdığı bıl- gıye göre, kamu bankalan Özelleş- tirme Yasası çerçevesınde Özelleş- ttrme Idaresı Başkanlığı'nca satışa çıkanlacak. Vakıfbank'a da onay Kormsyon, Vakıflar Bankası'nm özelleştınlmesıne ılışkın tasanyı da "düzeHme" yetkısı alarak kabul ettı Tasandan. SPK'nın ıstemı doğrultusunda "A grubu sermaye- nin yüzde 55'ini, B grubu yüzde 20'sini, C grubu yüzde 25'iniı teşkfl eder" hükmü çıkanldı Mülhakva- kıflara aıt olan hısselerin satış yet- kısı bulunmaması nedenıyle "B grubu hisseler halka arz suretiyle satüabilir" hükmunun başma "Va- kıflar Genel MüdürlOğû'ne aıt" ıfadesı konuldu. MERKEZBANKASIKURLARI CİNSİ 1 ABDDolan 1 Avustralya Dolan 1 Danımarka Kraou 11ngılız Stertını 11svıçre Frangı 11sveç Kronu 1 JaponYenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt Dınan 1 Norveç Kronu 1 Sud Art) Rıyalı 1 Euro 1 Alman Markı 1 Beiçıka Frangı 1 Luksemburg Frangı 11spanyol Pezetası 1 Fransız Frangı 11rtanda ürası lOOhalyanüretı 1 Hollanda Flonnı 1 Avusturya Şılını 1 Porteta Eskudosu 1 Ftn Markkası 1 Bulgar Levası 1 Iran Rıyalı 1 Ftumen Leyı 1 Sunye ürası 1 Urdûn Dınan 1 Yenı Israıl Şekelı 1 Yunan Drahmısı AUŞ 681,960 357.280 78,065 966,288 382,056 67,515 6,346 442,160 2,196,907 73,116 182,355 582,666 297,912 14,444 14,444 3,502 88,827 739,833 30,092 264,402 42,344 2,906 97,997 DÖVİZ SATIŞ 685,248 359,618 78,449 971,339 384,517 68,218 6,388 444,159 2.225,843 73.609 182,684 585 476 299,349 14,514 14,514 3,519 89,255 743,401 30 237 265,677 42,548 2.920 98.470 10KASIM2000 EFEKTİF AUŞ 681483 355,637 78,010 965 612 381483 67,468 6.323 440.524 2163 953 73,065 180,987 297,703 14,422 14,336 3 494 88,694 735 394 30 002 264 005 42,280 2884 97 928 151 472 118 22 6104 806 837 152,498 1,643 SATIŞ 686.276 361776 78,629 972 796 385 094 68,375 6,412 445,847 2 259,231 73,778 184,054 299,708 14.536 14.623 3,527 89.389 747 861 30 352 266 076 42,612 2,942 98696 233 652 182 34 9156 909.837 160.318 1,738 ÇAPRAZ KURLAR 1 ABDDolan 19055 8 7350 17821 10 0450 107 27 15428 93093 3 7510 UtiüS IKneytD: 1S0R- 1S0R 1ÜTO Avustralya Dolan Danımarka Kronu tsvıçre faiHjı tneç Kronu Japon Yenı Kanada Dolan Nonreç Kronu S Araotstan Rıyalı 1.4175 AN) Dotan 3.2482 AJO Dolan 12852 « 0 Dsları 880681TL. 0 8544 AfiO Dolan Euro dönösûm oranlan 195583 403399 403399 166 386 6 55957 0 787564 193627 220371 13 7603 200482 594573 Alman Marfcı Beiçıka Frangı Luksemburg Frangı Ispanyol Pezatası Fransc frangı Irlanda Lırası Italyan Lıretı Hollanda Flonnı Avusturya Şılmi Portekız Esküdosı Fın Markkası SERBESTDÖVtZ CİNSİ AUŞ SATIŞ Amenkan Dolan Umanttahu Isvıçre Ftantu Fransız Frankı Hollanda Flcmnı Ingılız Sterlım Avusturya Şılını 100 Ital lıretı SArab Rıyalı Japon Yenı 679500 298000 Î82250 88600 263500 960000 42150 30100 180500 6260 681000 299200 384500 89300 265500 970000 42470 30400 181750 6360 ALTIN 24Ayaraltın 5775000 5800000 Cumhttnyet 37 750000 39500000 Reşat 40000000 43000000 22Ayarbıleak 52170000 5750000 İMKB REPO Interbank: 30.75 GecelikRepo: 36.12 Fondaki bankalar 2 ay içinde satılacaklar ANKARA (Cumhuri- yetBürosu)- Hazıne Müs- teşan Sdçuk Demiralp, 2 ay ıçınde satılmasını plan- ladıklan fondaki 10 ban- ka ıçın venlecek 6.1 mıl- yar dolarlık tahvıhn yan- suun dövız, yansının TL cınsinden kâğıt olacağını belırtırken bununla ılgılı düzenlemeyı hükümete sunduklarını bıldırdı. De- miralp, tahvıllerin 1-5 yıl vadeli olarak çıkanlacağı- nı, ancak fonla yapılan gen ödeme planına göre 6.1 mılyar dolarlık borcun 2 yıl ödemesız 10 yıl va- deyle gen dönecegıni açıkladı. Demiralp, BDDK'ye sunulacak 6.1 mılyar do- larlık tahvıllenn 1-5 yıl vadeli olacağını bıldirdı. Demiralp, BDDK'yle bu- nun ödeme planını hazır- ladıklannı, buna göre de gen ödemenın 2 yıl öde- mesız 10 yıl vadeli olaca- ğını kaydettı. Bu durum- da, Hazıne daha erken ödemeh olarak borç kâ- ğıtlannın bedelını pıyasa- dan borçlandıklanna öderken, fonun gen öde- mesının daha uzun süreye yayılmış olması nedenıy- le fazladan bir yükü daha üstlenmiş olacak. YORUM ÖZTtN AKGÜÇ Siyasal Rengin BeliPlenmesi Siyasal akımlann, siyasal partilerin, ekonomik açıdan sağ ve sol olarak nitelendirilmesinde ba- zı ölçütlere (kritetiere) gereksinim olduğu açık. Partilerin isimleri, parti lıderlerının kendilenni sağ ya da sol olarak yaftalamaları bu konuda yeterii bır ölçüt oluşturmuyor, hatta yanıltıcı dahı olabili- yor. Olçüt olarak, gelir dağılımı konusundaki tu- tumun, izlenen politikalann, önerilerin esas alın- ması yerinde olur. Gelir dağılımı konusundaki tu- tumu netleştıren, somutlaştıran göstergelerde vergiler, kamu harcamalan, kamu harcamaların- da eğitim ve sağlık hızmetlerinin payı ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin öneri ve politikalardır. Sağcı partiler, sınai, ticari kazançlara genış ver- gı ıstisnaları getirirler, sermaye kazançlarını ya hiç vergilendirmezler ya da vergı oranlarını düşük dü- zeylerde tutariar. Vergı gelirienni arttırmak gerek- tiğinde daha çok mal ve hızmetlerden alınan do- laylı vergıleri arttırma yoluna gıderier. Vergı gelir- leri içinde doğrudan alınan gelir vergilerinin ve servet vergilerinin paylannı düşürürler. Eğitim ve sağlık hizmetlenne ayırdıkları kaynaklar sınırlıdır. Bu konuda sözde, kamunun, eğitim ve sağlık hiz- metlenne daha fazla kaynak ayırmasından yana- dırlar. Ancak uygulamada bunun tamamen tersi polıtikalar uygularlar. Sosyal güvenlik sısteminin özelleştirilmesinden yanadıriar. Bütçeden sosyal güvenlik kurumlarına aktarma yapılmasına karşı- dıriar. Ekonomik açıdan küçük devleti savunuriar. Küçük devlet, az vergi toplayan, dolayısıyla daha az hizmet veren, ekonomik gelışme gıderlerini (sağlık, eğitim, altyapı yatınmlan gibi) kısan, sınır- layan devlettir. Sol partiler ise, varsıl kesımin daha ağırlıklı ola- rak vergılendırilmesıni, sermayeden yana vengi is- tisnalannın sınııiı tutulmasını, kamu harcamalan içinde eğitim, sağlık hızmetlerı, altyapı yatırımla- nnın payının yükseltılmesını, gerektığınde bütçe- den sosyal güvenlik kurumlarına kaynak aktarımı yapılmasını, sosyal güvenlik sısteminin tum vatan- daşlan kapsayacak biçımde yaygınlaştınlmasını savunuriar. Konulan kriterler (ölçütler) açısından halen TBMM'de temsıl edilen partılere bakıldığında tü- münü ekonomik açıdan sağcı olarak nitetendir- mek yanlış olmaz. Türkiye'nin durumu, dünya ülkelerı ile karşılaş- tırarak değerlendırildiğinde, Türkiye'nin sağcı po- litikalar ızlediği, daha somut olarak ortaya konu- labilir. Bu konuda Dünya Bankası'nm yaptığı araştır- malardan yararianılabilır. Ancak elimızde dünya- ya ilişkin 1997 rakamlan mevcuttur. Anılan yılda Türkiye'de bütçe gelirlerinin GSMH'ye oranı yüz- de 21.3 olarak dünya ortalaması yüzde 27.0'nin ve gelişmış ülkeler ortalaması yüzde 29.6'nın, özellıkle Avrupa Topluluğu ortalaması yüzde 38.6'nın çok altındadır. Türkıye, bütçe gelirlerinin GSMH'ye oranı olarak orta gelıriı ülkelenn ancak alt grubuna girmektedir. Turkıye kamu harcamalan açısından da dünya ülkelennden farklılık göstermektedir. Türkiye'de faız gıderierinin bütçe gelirienne oranının yüksek- liği, kamu hizmetlenne yeterii kaynak ayırmasını önlemektedir. Yıne 1997 yılı itibanyla Türkiye'de faiz gıderierinin bütçe gelirlerine oranı yüzde 36.1 'e yükselirken, bu konuda dünya ortalaması yüzde 12.4'tür. Kaldı ki 1997 sonrası yıllarda bu oran daha da kötüleşmış, 2000 yılında tüm vergı gelirienni soğuracak boyuta ulaşmıştır. Türkiye, araştırmalara göre sağlık harcamalan açısından dünya ortalamasının çok gerisinde bu- lunmaktadır. 1997 yılı itibanyla Türkiye'de kişi ba- şma sağlık harcaması 177 USD olarak hesaplan- mıştır. Bu tutar, dünya ortalaması olan 483 USD'nin çok gerisindedir. Yüksek gelirii ülkeler- de kişi başına sağlık gideri ortalama olarak 2.585 USD'ye değin yükselmektedir. Türkiye'nin kişi başına sağlık gideri açısından durumu, orta ge- lirii ülkeler ortalaması 199 USD'nin dahi altında- dır. Türkiye, gelişme giderieri açısından dünya or- talamasının çok gerisinde iken sağlık ve eğıtimin özelleştirilmesini anlamak güçtür. Türkiye'de ka- mu geîirierinin ve kamu harcamalannın yapısı, ül- kenin ekonomik açıdan sağcı partiler tarafından yönetildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu yapı, IMF önerılen doğrultusunda sağa doğru daha da pekışmektedir. •etM faU Eı Eı fapaa; & Atrtktı iflra % BrLFı». AMi 000 J İ 3 , II866100 536 îfi000 610 8JÖ3 3M70ÖÖ 084 1119836 122000 000 1999 26075413 000 9971 33490003 7 770 16 3932 8. 3467 352( 4147 ""• 7 707 390 333 656 175 14! YapıBto *ap< Kreıjı Kora» lapfaıtro Yaas TapAaık Ya6ş Yatmm Fın»0 YaznlarOtvnotıv Zoriu tntoi 380.. 8ÖK 11? İİL 000 133 109 500 227 9088 9188000 1.535 16000 39408 53241001 22 b4 58207 000 Bölo«sei Pazar NtımıniB Çesme BırtıfiMensuclt tatasMatoic.il* DınoOfset tdıçlpl* JHİUCIUK 3696 49507000 499 000 233 18228 2 9İ4000 8103 2 2 2 " 24866 39263 4 309 Yanl $lrketlw Pazart «totıar Zıx*u Ho*dınf 5500 D 300 5600 5300 000 3490 7034000 COzaltı Pazart Abaıu Elektromeumt Elektnk Tctatıl t 500 1300 2300 2150 485000 15ÜO0 2000 495000 2125 4100 1375 980 1750 450 2'50C 2250 1950 14'50 ıs§§ 1600 29000 2325 2175 15500 a H50 21000 2325 2075 İ3250 3650 4150 345 28.400 287000 109 3(9 2288 190000 2048 19288000 167 15113 438000 429 3643 9353500 122 4142 383 010 1700 286 ın 440 OOC YATIRIM k1t?İFtWUUI iş Bank Mısse Fon <5 Bank IştırahFor 1; Batık. De|ışken Fon İ5 Bank. İMKB 30 EmieksF Interbank A Tıp< Degi^ıen Intertank A Iıpı Katma Irteıtat AtemaF tnter Tat Hısse Fon Iktısat A Tıpı Defışken F IttısatYatATipı Hısse F Garantı A Tıpı Kamu Fon Sarantı A lıpı Oejışktn F Garantı MMKB 30 End Fon BtonkHipıOeJışken YKY» Tıpı Hısse Foo YXY A Tıpı Kamu Fon YKY A Tıpı Tekstsl Sek. F YKYATıpıMalıKumml F rKVATıpıMetalSek.F YKY A Tıpı Gıda IçecekSF W f ATipıDeîtşlinF» YKfi A Ttpı Karma Fon YKBATİpıHısseSenedıF Hal» Sıgorta Ozet Foo VakıfHısseFon Vakrf A Gıda Settfr Fonu Vak;i A Malı SektOr Fonu VakıUMetalSektoıFtmu DtşbankArıpıKacmaFon Dışbank A Tıpı Degtşten Fo Yaşafbank A Tıpı DcSışten Fmans A Tıpı Dejısken Fon CU Sıgorta A Tıpı Dejısken Fınansbank A Tıpı Hısse F Fmans YatATıpıDeflşken Fmans YaLA îıpı KarmaF Zıraat A Tipı Oetış>en Fon Zıraat Yat A Dejışken Fon Halk A Tipı Karma Fon Pamukban» A Tıpı Degışken Sumef Karma Fon E|eFonATıpıDe{ı;kenF Ege Fon A Karma Ege For A Hısse Kalkmma A Tipı Oe{ışken F Kal* nma Menku A Dei F^r KalKsnTna Menkuı AKa'ma DemırfeanlıflDegışken Fon DemırYat A Tıpı Dejışken Oemır Yat A Karma F DemtY AU ' X) Eideks F DemııY A Tıpı Hısse Fon FONLARI 5338179 3960942 789662 7648 157933 131070 112703 59482 26409S6 8911 7995490 5320991 7231 851877 70338 49370 20470 54680 48861 49931 27688 50746 9635 112265 4471927 47615 61653 59697 20152094 5393582 1547309 5% 1609 1750127 10433 11404 10675 8320717 10289 «31385 30352 105402 501795 8752 8808 478428 24103 9757 3800058 91532 35866 179 7 6 24014 200 2 35 112 -4 08 2 78 125 2 37 2 76 318 337 135 218 -4 35 3M 2 92 2 53 175 3 48 218 194 305 196 -3 41 2 73 256 2 07 327 193 187 161 2 67 -497 163 2 72 244 4 89 263 101 108 312 204 165 153 196 147 2 21 233 237 2 26 2 30 4 24 2 38 OenwYatAMalıKunılu;F DemırYat.AlmalatSektF TûrkbankATıpıDejıiteı Etıban* »Tıpı Dtjışken TSKBATıpıDeJışkenFon AkbankATıpıHısseFon AMnnkATipıDegtşJıeııFon AttanUSatoncıHlştnak AkYat-A Hısse Senedı Fomı Tekstıl A Tipı Hısse Fon TekstılATıpıDeiıştenF Ata A Tıpı Karaıa Fon Ata A Tıpı Hısse Senedı F Ata A Ulusal İMKB-50 End F KoçbaflkATıpıDefttaif Soçbank İMKB 30 Ende*s For Koçbank Hısse Fon Koç Şiftetlen Istırak F KoçAllıaıuSıtOzelFon Koçbank A MetalEşya KoçAHoldıngıeYatŞırk KaçMenUAOeiıştenFon Global A Tıpı De|i5k«ı Fon aobal A Tıpı Karma Fon KörfezATİpıDegışkenFon KorfezATıpıKamuFon TEBAT De{ı;ken Fon TEB A Tıpı Karma Fon TEBYat DeeîkenA TEB A GSO De| Öast F TEBYat A Tıpı Hısse Fon» Kentbank A Tıpı Karma Fon KentbankATıpıDegışkenF Kent Yatırım A Degışken F Alternalrl A Degışken Ha* A îıp, Dejışken Fonu ŞekerATıpıOejışten OyakATıpıDeiısten Oyak Menkyt A Degışten Fon Euacıbaşı A Tıpı Dejışken EkspnsATıpıDegışteııF SYB A Tıpı Dejışken Fon SYB A Tıpı Karma Fon GedıkATıgıKannaFon Gedık A Tipı Hısse Senedı Ekıncıte A Dejtıs,lıen KapıtaiATıpıDetıskenF TopnkATıpıDetısten Topcak A Tipı Kaıma Fon TeMenFon-1 NurolADegtşkenFon AlfaA'ıpıOeîşkenFrnu Alta A Tıpı Hısse Fon 10087 10247 65(236 21670 10615 197804 10192 10112 9614 452662 10547 2284512 106267 8224 2852010 555544 99321 42796 54939 9135 10080 11084 4570658 10204 58128 12012 1234080 246753 82108 49789 9137 353400 9943 9592 362508 433725 99369 281875 9003 535117 268009 34968 9455 135076 25685 21298 90948 161893 28877 70315 148290 94593 21814 195 166 •310 -2 94 -161 215 123 197 -210 -2İ5 -113 108 -325 •4 35 124 -4 43 2 87 170 2 57 195 -299 •211 -116 -219 121 132 171 158 -151 168 328 2 25 133 224 177 197 2 75 -092 152 1% 2 11 118 175 122 181 168 000 123 193 -097 207 174 260 KU A Tıpı Ulusal 30 End Evgm Fon 1 YatııifliF A Defışken Fonu Tacırler A Tıpı Kama Fon T3Cirter»DeiışkenF StratetıADetışJenF BayuıdıATipıDeiıstenF Ba«mdttATıpıHts»F Baymdır A Tipı Kanna F tş YaL Oegı^ıen Fon Osmanlı A Kanna Fon EGS A Tıpı Kanna Fon EGSYat A Tıpı Karma Fon EGS Sıgorta A Oegışten Fon EGSYat MOATıpı EGSYat. M D ARnansGf ABMAmro Karma F TAie Yat ADegtştenAF HSBCATıpıDegışkenFon HS8C A Tipı Hısse Fon Eczacıbaşı A«a Orak S Ozel DenızbankADegışkenF DenriankAKarauF DmsbankATıpıHtsseFon RnaATtpıDegışteıı Bender A Tıpı Defışken Fon Sıtebank ATıpı Dejişken F MEKSA A Tipı Defiften Fon MEKSA Yat A Tıpı Karma F KB Ulusal Yat ADejışktn Acar A Tıpı Oejışken Fon MNG Bank A Tıpı Degışken F Anadolubantı A Tıpı Hısse F ITtPlFNUI iş Bank ulutfoo 1; Bank De|ı;ken Fon IşBank Yabancı M K. Fonu 15 Bank lahvıl« Bono Fon lntertank B Dejışken Fon Intertank B Ukıf Fon Iktısat B Tıhvtl-Bono Iktısat BOetstaıF Garantı B Tahvıl-Bono GaraırtıB Tıpı ükıt Fon Gatantı B Tıpı Detısjo» F GarantıBTıpıYdmcıFM Garantı M K. Detşken Fw Eit«n*BT ıpıDeJiî>en EsoankB Tıpı Lıkıt Fon YKBB Tıpı Ukıt Fon YKB B Tıpı ûejısden Fon 9263 86283 86490 121602 103777 166606 53638 23958 22568 94957 79082 48179 29236 26580 20129 21757 71140 55700 16169 19634 121665 36716 40124 23841 38019 34939 15066 36113 10288 52867 50051 10094 9353 16253480 3112073 1042329 5551907 7448761 1532645 6172663 4502378 18188826 7443417 4169756 10371 496321 7520464 2701397 17493561 10962041 390 2 39 242 •Ul 101 334 308 315 296 149 110 000 000 000 000 000 000 119 196 2 77 313 -311 208 343 176 298 000 133 122 -273 213 270 223 006 -008 -002 -005 •0İ3 005 002 009 -019 007 006 -014 006 •UO 008 007 -017 YKB B Talml Bono Frntu YKB B Yatı M Krçm Fon YKY B Tipı L*t Fon W B Tarml-Bono Fomı YKYBTıpıDeJısto VahfTahmlRBoıoFrjnu VakrtBeJıştenFon Vakıf Yabancı MeokulFom VakjfüârtFofı Vakrf B Tıpı Karma Fon Oıjbank B Tıpı Dejışken F YaşartookB Tıpı Degışken Yasartıank Lıkıt Fon Fmans B Tipı Tanvıl Bono Fmans B Tıpı Degrs,ken Fon Ftnans B Tıpı ükıt Fonu Zıraat B Tıpı Degıjken Fon Zrraat B Tıpı ükıt Foo Ztfaat 6 Tıpı Taltvıl Bono Znaat Yat B Degısfcen F Halk B Tıpı Talml Bono Halk B Tipı Dejışken Fon ParoukB Tıpı ükıt Fon PamukB Tıpı Degıştaı Fon 5417732 2826105 102268 69173 11772 27059234 6021644 3045785 2804983 60795 16066192 2469678 303778 9053525 6861826 5287257 7616837 7609961 6817593 28186 6124023 3351181 6484596 4249848 Eoılakpank Tahvıl-Bono Fonu 10398372 Emlakbank Dejışken Fon Emlakoarık ükıt Fon SSmerOelışkenFon Slımr ükıt Fon Simer Taltvıl Bono Fo«u E|tB Tipı Dejışken Fon Ege B ükıt Fon Kalkmma 8 Tıpı Dejışken F Demırtank B Oejışken DemırYat BDegışken Demırtank BTadvılBomF TanşFon 1 ükıt TanşFon 2Degış>en TûrtdunkBTıpıDeJışken EtıtankB Dejışken Etıoank B ukıt Fon Etı Menkul B Dejışken Fon TSKBBTıpıTanvıl-BoooF TSKB B Tıpı Dejışken Fon AJtbank 6 Dejışken F Aktank B Tsltvıl Bono Tekstıl B Tıpı ükıt Fo« Tekstıl B Dejışken Fon AtaBTHi«t)Bo«F rsmpeS^Taktıl-Bono Ata 6 Tıpı Lıkıt Fon AUBYı6HKiMR.»»tFcmu KoçMrtBDeJışkHF 3411243 97961*3 3869932 72908 102133 3761523 10936 4936055 3118366 71109 10618 5509612 1902498 169404 6530297 27342 9630 744541 181941 1743159 844074 975201 886036 119313 53261 23885 10413 1180527 -007 -030 008 209 -024 -027 004 -0 53 008 -058 007 -006 008 -013 -0 53 008 059 007 -005 -042 -086 -064 007 112 •023 -0 25 0 05 -028 006 -003 008 007 -060 •005 005 003 007 0 03 -022 -063 008 007 005 003 009 -004 005 008 -003 -002 008 0 26 018 9KAS1M2000 Koçbank Talml Bono Fon Koç Menkul B Dejışken YF Koçbank B ükıt Fon GMnlB Tıpı Dejışken F KorfezB Dejışken Fon KüctebankB Talml Bono F TEB B Dejıştaı Fon TEB Yatırım B Tıpı ükıt F TEB Yat B Talml Bono KeflttankB Dejışken Fon Kentbank B Lıkıt Fon KenthınkB Tataıl Bono Fon KenUa«kBYa!>McılU.Fo Kent Vatırım B Defışten F AltematıfB Dejışken Altematrf YabJİ K. Fonu ŞekerB Tıpı Dejışken Fon OyakDankB Dejışken Fon Ecactbtşı B Dejışken Fon EkspresBDeJtskenF SYB Dejışken Fonu SYB B Tıpı Karma Fon Gedık B Tıp Degişken Fon Ekıncıler B Dejışken Fon Kaprtal B Tıpı Dejışken F K Yatırım B Dejışken Toprak B Dejışken Alfa B Tıpı Dejışken Fonu Y a t ™ F B Dejışken Fon YatınmF B Tatıvıl Bono F BaymdırBTipı Degışien F İş Yat B Tıpı Dejışken F ûsmaniı Tamnl-Bono Fonu Osmanlı B Tıpı Ukıt Fon Osmanlı B Tıpı DeJışkaıF EGS B Tıpı Dejışken Fon EGS Yat B Dejışken Fon ABNAmroDeJışkenFon TAIB Yat B Degışken F HS8C Bank B Dejışken Fon HS8C Bank B Tativıl Bono Fo Yurtbank B Degışken Fon DenızbankBDegışkenFon Denızb B Tahvıl-Bono Fon Denıztıank B T ükıt Fon SıtebankBTıpıDeJışlıenF Ulusal Bank B Tıpı Dejışte MNG Bank B Tıpı Degışken F Anadolubank B T.pı Degı; F AJHlUŞnU»FJGl U1JUTIPIHKKİ AJKDTin ENIKJISI 244119 31344 11036 19252 641840 11222 287065 12596 12283 893% 10618 10814 10343 12131 243842 110111 85540 83747 521898 114459 399968 10899 138084 222555 246430 66256 164920 107192 43269 13028 97876 20352 66981 37961 31040 62848 29160 58730 49920 57691 14403 52039 43101 39292 36364 39212 23645 12829 10808 154511 993M 155525 -011 -0 40 007 -0 07 008 004 0 07 009 005 001 008 0 07 -001 002 003 0 87 004 004 -017 -025 -Ü23 118 005 -006 OOO 007 008 -054 007 002 0 05 -0 06 -018 007 007 000 000 000 -023 008 002 008 008 •009 0 09 000 0 09 004 010 »S» •175 -0.H
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog