Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 10 KASIM 2000 CUMA 10 dishab@cumhuriyet.com.tr Estrada'nın metresleni için vaktiyok • MANtLA(AA)- Filıpınler Devlet Başkanı Joseph Estrada, artık "metreslere" harcayacak zamanı olmadığını, ancak gayri meşru çocuklanna zaman ayıracağını söyledi. Bir dönemin ünlü sinema oyuncusu Estrada, yeni banştığı eşi psikiyatrist Luisa'ya övgüler yağdırarak "tek first lady o. Ideal ve hayranlık duyulacak bir eş" dedi. Geçmışınde çok sayıda kadınla ilişkısi ve bunlardan da çocuklan bulunduğunu kabul eden 63 yaşındakı Estrada, ancak başkan olduğundan bu yana metreslere ayıracak zamanı olmadığını söyledi. Estrada, gayri meşru çocuklannı ziyaret ettiğmı ve onlara ıyi bir eğitim olanağı sağladığını ifade etti. MUoşeviç eve kapandı • STRASBOURG (AA) - Yugoslavya Devlet Başkanı Voyıslav Kostunıça, eski lıder Slobodan Mıloşeviç'in "kendı kendisini eve hapsettığını" söyledi. Strasbourg'da gazetecilerin sorulannı yanıtlayan Kostuniça, "Miloşevıç siyaseten öldü. Bu yüzden kendini evine kapadı, cezaevınde yaşar gibi yaşıyor" dedi. Ermeni soykınmı tasansıııın kabul edilmesi ekonomik ilişkileri olumsuz etkileyebilecek Fransa'nın projeleri tehlikedeANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sözde Er- menı soykınmı tasansının Fransa Senatosu'nda kabulünün ardmdan, bu durumun Türkiye- Fransa ekonomik ilişkilerini olumsuz etkile- yebileceğı alanlarm başında, yatınm projeleri ve bazı ıhaleler geliyor. Mevcut durumda Tür- kiye'de, Fransızlan ilgilendiren projelerin tu- tan 20 milyar dolan aşıyor. Projelerin yaklaşık 6 milyar dolarlık kısmı enerjı, 8 milyar dolar- lık kısmı ulaşhrma, 6 milyar dolarlık kısmı da savunma projelennden oluşuyor. Fransa Senatosu'nun Ermeni soykınmı tasa- nsını kabulüne siyası partı liderleri ile hükü- met ortaklan da tepki gösterdi. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller, AB yetkililennin, bu ko- nunun Avrupa'nın başka ülkelerinde de günde- me gelebıleceğini söylediklenni kaydetti. Dev- let Bakanı Mehmet Keçeciler gelişmenin Tür- kiye-Fransa ilişkılennı olumsuz etkileyeceğı- ni belırterek "Lmanm ki bu karar Meclis'ten geçmez" dedi. Turizm Bakanı Erkan Mumcu • Türkiye'de Fransızlan ilgilendiren çeşitli alanlardaki projelerin tutan 20 milyar dolan aşıyor. Projelerin yaklaşık 6 milyar dolarlık kısmını enerji yatınmlan oluşturuyor. ise karann, ilişkileri olumlu etkilemeyeceğıni kaydederek karşılıklılık prensıplennın gereğı- nin yapılacağınuı kaydetti. Türkiye'de halen Fransızlan ilgilendiren ba- zı projeler şöyle: Enerji projeleri: Çanakkale Çan Termik Santralı yapımı, proje tutan 342 milyon dolar. Yusufeli Barajı, yaklaşık 400 milyon dolar. Art- vin barajı ve HES' in proje tutan 350 milyon do- lar. Nükleer santral projesi, geçen yaz yapımı ertelenen 4 milyar dolarlık Akkuyu nükleer santral projesinin yeniden gündeme gelmesi halinde, Fransa'nın şansı azalacak. Izmir Ali- ağa LPG santralınuı tutan 660 milyon dolar. Ulaştırma projeleri: Kars-Tıfiis De- miryolu projesinin toplam tutan 600 milyon do- lar. Tüp geçıti de içıne alan Marmaray projesi- nin mühendislik ve müşavirlik hizmetleri 70 mil- yon dolar. Sıstemın yapımı ıse 1.2 milyar do- lar. tzmit körfez geçişinın proje tutan 1.8 mil- yar dolar. 60 adet ana hat lokomotifi proje tu- tan 120 milyon dolar. Ankara metrosu 2. Aşa- ma, Istanbul yeni metro ve hafif raylı sistemi, Izmır, Trabzon, Antalya metro projeleri, ılışki- lenn olumsuz seyretmesı durumunda 5 milyar dolarlık ıhalelere çağnlmayabilırler Ulaştırma Bakanlığı'nın 6 yerde kuracağı radar projesi- nin tutan ise 50 milyon dolar. Savunma projeleri: c-130 Nakiiye uçaklannın modıfikasyonu, 30 milyon dolar- lık bir proje. 1000 adet yeni nesıl tank üretim projesi, toplam bedeli 5 milyar dolar. Giat fir- masının önerdiği tank modeli de, Türkiye'de de- neniyor. Değerlendırme, önümüzdeki yılm ilk aylannda sonuçlandınlacak. FransızEurcopter lisansı ile üretuni yapılan 500 milyon dolarlık Cougar AS- 52 helikopter projesi, gelecek yıl gündeme gelecek tstanbul 3. Boğaz köprüsü (1 milyar dolar) ile Çanakkale boğaz köprüsü (500 milyon dolar) projelen de, Fransızlann irgisi- ni çeken projeler arasında yer alıyor. Fransız şırketlennın yakın tarıhte üstlendik- len projeler ise şöyle: "Didim Betediyesi aük- su antma tesisi ve kan auk düzenleme depola- ma tesisleri ve çeşitli altyapı işleri Toplam yaü- nm bedeli45 milyon dolar. Marmaris betedrye- siMarmaris tçmeler entegre ahyapı tesisinin be- deii 78 milyon dolar. Erzurum anksu antma te- sisi projesinin yaünm bedeli 100 miryon dolar. 170 milyon doiarhk lzmir kaü abk projesL TE- AŞ'ın 300 milyon dolarlık çeşitli trafo temin ahmlan. Konya, Trabzon, lzmir. Ankara ikin- d etap metro projeterinin tutan 5 milyar dolar." Fransa'ya giden TBMM heyeti ateş püskurdü 'Galatasaray maçını izlediğimiz yalan' • Lobi oluşturmak için Paris'e giden heyetin başkanı ANAP Milletvekili Akarcalı, maç izlemediklerini, büyükelçiliğin öngördüğü programın dışına çıkmadıklannı söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Fransız Senatosu'nda kabul edılen Ermeni Soykınm Tasansı'nı "engel- lemek" ıçın lobi oluşturmak üzere Fransa'ya giden Türk Parlamento Heyeti'nde yer alan milletvekillen, ba- sma ateş püskürdü. Fransız Parlamento Başkam'ndan "randevıı'' alamayan ve tasarının gö- rüşmelennı büyükelçilikte, televiz- yondan izlemek zorunda kalan heyet üyelerinden ANAP Istanbul Millet- vekili BülentAkarcah, Türk büyükel- çilığmın öngördüğü program dışına çıkmadıklannı söyledi. Fransız par- lamentosu yerine "Galatasaray ma- çını" ızledılderi yönündekı haberle- rin tamamen "uydurma'' olduğunu belırten Akarcalı. "Bunu ispat eder- lerse, millervekilliğinden istifaya ha- zmz" dedi. Ermem Soykınm Tasa- nsı'm engellemek üzere lobi oluş- turmak için geçen salı günü Fran- sa'ya giden ve "provokasyon" olur kuşkusuyla Fransa parlamentosuna gitmediklerini belirten heyet üyele- ri, büyükelçiliğin öngördüğü prog- rama uyduklannı ifade ettiler. Akarcah açıklama yapacak Akarcalı, tasanyı engellemek için birkaç gün önceden bu ülkeye git- menin yeterli olup olmayacağı yö- nündeki bir soruya, "Bunu Dışişleri Bakatu'na sorun. Biz kendi başmu- za buraya gebniş değitiz" dedi. Fran- sa parlamentosuna giderek temaslar- da bulunduklanm aktaran Akarcalı, saat 19. 30'da büyükelçılığe geldik- lerini ve görüşmeleri buradan izledik- lerini vurguladı. Akarcalı, basında yer alan haberleri de sert bir dille eleştirerek, Türkiye'ye döner dön- mez açıklama yapacağını bıldirdi. Berlın de sessız protesto Yahudilere art isteyen yüzbinlerce Alman dün başkent Berlinde düzenledikkri yürûyûşle ırkçı şiddete sessiz ancak kararh bir biçimde karşdık verdfler. 9 Kasım 1938'de Yahudilere karşı düzenledikleri \>e Kristal Gece olarak taribe geçen saklınlann yıldönümünde Beriin'de toplanan 200 bin Idşi bir kez daha ırkçüığa olan nefreti ifade ettiler. 1938 vılının 9 Kasım gecesL, Nazüer, saldmlar düzenlenüş, buraları \akıp yıkmışlardı. Brandenburg kapısı'ndaki kalabaliğa riitaben bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Johannes Rau, "Hoşgörü ve özgûriük ülkesiviz. Tarihimizden dolâyı, 9 Kasım'dan dolayı, özellikk duyarfa olmalıviz. Bir ânagoga, Yahudilere ait bir eve \apılan her saldın, hepimize yapılmış bir saldındır^ dedi (Fotoğraf. REUTERS). Erivan memnun Cem Vedrine'i uyardı • Dışişleri Bakanı, tasannın yasalaşması halinde ikili ilişkilere önemli ölçüde zarar vereceği mesajını iletti. Dtş Haberler Servisi - Dışışlen Bakanı tsmail Cem, Fransa Dışişleri Bakanı Hubert Vedrine'e, Fransa Senatosu'nda önceki gün kabul edılen Ermeni soykırımına ilişkin tasannın yasalaşmasından Ankara- Pans ilişkilennın olumsuz şekilde etkileneceğini bıldirdi. Strasbourg'taki Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantılan sırasmda önceki akşam , düzenlenen yemekte Fransız meslektaşıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanı Cem, kabul edilen yasa tasansı konusunda Türkiye'nın rahatsızhğmı dile getirerek tasanmn yasalaşması halinde ıkili ilişkilerin önemli ölçüde zarar vereceği mesajını iletti. Hûkûmet karşıydı Hubert Vedrine'nin ise, hükümet olarak tasanya karşı olduklarmı ve bu tasandan ilişkılenn etkılenmemesmı arzu ettiklerini bildirdıği öğrenildi. Öte yandan Ermenistan, Fransa Senatosu'nun yasa tasansını kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını bıldirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ara Papyan, yaptığı açıklamada, "Bu karar tarihsel gerçekleri doğrulamalda kamuyor, geçmişten kaynaklanan sorunlann aşümasınm w bölgedeişbhüği vapümasmın da önûnû '.' acryor" dedi. ! «r " Cumhurtyet .. ^ kitap kulübü r ıM'/ACUıNU TUYAP 19. İSTANBUL KİTAP FUARI'NDA SaatU.0&-15,3& Saatl4.00-J5.30 Uluskraraa Sinmaîarih Buluşmaa'm gekneksel olarok destekleyen TÜRKİYE$BANKASI '/» teşekkür ederiz. 3. •LMUMRASI SİNEMA - TAHİH •ULIŞMASI 3r* IHİTIRMATIOHAI HIETIHB Of CIHCMA - HISTORY Ataol Behramoğlu imza günü 11 Kasım Cumartesi saat 13 - 16 Tüyap Kitap Fuan Adam Yayınlan Standı B salonu, 15. sokak Ataol Behramoğlu'nun Adam Yayınlarfndaki şiir kıtapları : Bir Gun Mutlaka Yaşadıklanmdan Öğrendiğım Bir Şey Var Kızıma Mektuplar Sevgilimsin Aşk İkı Kişiliktir * Seçme Şiirler Askeri kimliğimı kaybettim hükümsüzdür. MEHMET UZUN 7 ayn solonda 86 ftlmden oluşan bir sinema şöleniyle /y 3. ULUSLARARASI SİNEMA-TARİH BULUSMASI" KULTÜR • SANAT 0.113 293 19 71 (3 HAT) SİMm-TiTİk tah^i kdkıhni- boslıyor. \o-• Ulusbrorosı Uzun Metroj Film Yorışmosı • Uluslararası Belgesel Film Yarışması • Yarışma Drşı Film Gösterimleri • Anisına: Zohon Fobri • Ustalaro Saygı: Margaretta von Trotta - Caude Weisz • Arte Göc Belgeselleri • Sinemamızda Goç Ponel: '20 Yüzy.kk Büyük Göder" 13 Kosım 2000 Saat: 17.00 Attrtürk Kültür Merkezi S«rgc "Türk SİDemosını Giydiren Adam: Niyazi Er" 12 16 Km.m 2000 Atotwk Xutor Merkeii "Türk Film Afişleri: Soim Yavuz Kdeksiyonu" 11-16 Kasım 20OG Uveni Kuhw Merkeıı B ü t ü n F i l m G ö $ t e r i • I e r i Ü C R E T S İ Z D İ R En sevdiği oyun "karşıt kûlturienn ögelennı ödunç alıp sentezlemek" olan ve Türkiye'de ı!k sergısıne htzırlanan bu ABD' lı güncel sanatçının öne çıkan özellığt, guzel sanatlar ve dekoratıf sanatlar arasındakı ayırt edıcı farklan belirsizleştırmek. m «K-E Sho» Slar T.t %3tâ lokonigı no DemirtaşCeyhun beklenen ıtn kitübı S3 CANI Kod Adı: Ulu Hakan'/« 2.aidi "AH ŞU OSMANIİLAR" ÇIKTJ Küçükparmakkapı sok. 10/3 Beyoğlu-İstanbul Tel&Faks:(0212)249 47 74 ZEYTİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Esas No. 2000/950 Karar No: 2000/1181 Hâkım Kemal Güzel 20998 Kâtıp Nuran Taşkıran Mahkememıze aıt 2000/950 esas, 2000/1181 karar sayıh, 18.10 2000 tarihlı ılam Ue Adem Ka- pusuz vesayet altıoa alınmış. kendısme babası Bekır Kapusuz vası tayın edılmıştır 18 10 2000 Basın- 63694 10 Kasım 2OOO Bugün depremin 2 ^Profesyonel MJ'llülerimiz hâlâ depremzedelcrin vanında1 ÇYDD Genel Merkez Kriz Masası'nın koordinasyonunda, olası istanbul depremı ıçtn çalışmalarımız süruyor. Bu amaçla Fatih ÇYDD'de 15 kişilik yeni bir grup oluştuaıldu GruptaKıler. her türlu arama- kurtarma ve ılkyardım kursuna katıkJı ve sertıtıka aidı. Depremin ılk anında, gıysı ve araç gereçlenyie hizmet vermeye tam hazır bu takımımız, şimdı Faöh okullarında, çocukları ve velılerı depremle ılgılı bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Bir Srvil Toplum Örgütû üyesı olmak hepimize sorumluluk yukluyor, değıl mi? (0212)292 87 27-202 08 01 (I; gjnlerı saat 10 00/17 00 arası) ^ ^ « ^ J Z M İ T BUYÜKŞEHIR BELEDIYESI ŞEHİR TİYATROSU Süleyman Demirel Kültür Merkezi - Vahya Kaptan Tel: (O262) 311 59 OO ; 14 hat Fax: (0262) 311 59 15 "SOKAÖA ÇIKMA YASAĞI" Cıvan CANOVA Yöneten. Cüneyt ÇALIŞKUR 10-11-17-18 KASIM 2000 Saat:20.00 12-19 KASIM 2000 Saat: 15.00 "KÜVÂYfMTLLİYE DESfÂNr"K»kM 15 KASIM 2000 Saat 14.00 "KONSER" TEKFEN KARADENIZ FILARMONI ORKESTRASı" 16 KASIM 2000 Saat:20.00 "S~EVDALİ~BULUİ" Ğöİğe Kİkla Nazım HİKMET Yöneten: Jean Pierre CORNOUAILLE 22 KASIM 2000 SaatJ2-0?_ " Ş A P K A ^ FSTANBÜL DEVÛT TİYATROSU Tuncer CÜCENOGLU Yöneten: l;ıl KASAPOĞLU 24-25 KASIM 2000 Saat:20.00 - . 2 $ JÇAJSİM 2_020.§aStJ5.fiQ.. _ "TEBEŞİR DAİRESİ" ÇoakOyunu Bertolt BRECHT Yöneten: Veysel BERİKAN 29 KASIM 2000 Saat: 11.00 Selim lleri Solmaz Hanım, Yalnız Okurlar İçin "Dert çekenlerin hıçkmklan bazan kakahalandır" Roman sanatına bağlılığını eserlenyle kanıtlamış Selim lleri, Sohnaz Hanm, Kımsesiz Ohıriar Içtn'de, her şeyin, anlatımın ve üslubun bde paramparça olduğu bir dünyada, roman kişisi Solmaz Baylavtong'un ardı sıra, 1920'lerden 1980'lere, yakın tanhimizin sergilendiği bir yolculuğa çıkıyor, soluk soluğa okunan, gönül sızılanyla yüklü, birbirinden görkemli sahneler canlandınyor. Uçsu2 bucaksız şizofreniye dolu dizgin açılan, ama bu şizofreninin yaşadığımız hayatlardan, toplumsal düzenden mi kaynaklandığını şiddetle sorgulayan bir roman; gerçekten de KIMSESİZ okurlaı için! Oğtak Yayınlan Tüyap 19. îstanbul Kitap Fuan Nedeniyle Cağaloğlu Sergi Salonumuzun 11 Kasım Cumartesi Günü kapalı olacağını saygıyla duyururuz. C u Y kitap kulübü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog