Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

ICumhuriyet k ı t a p I a r ı Bıçak Sırtındaki DÜNYAVETÜRKİYE Erol Manisalı ÇagPazarlamaA.Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334Cağaloğlu-lsta)bul Td (212)514 0196 Cumhuriyef77. YIL SAYI: 27419 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) u M H U R I N .1,1" K Ü U R Cumhuriyet k ı t a p I a r ı ZELİŞ Necati Curaalı ^ krtap kuHibü Çağ Pazartama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334)CağaJoğlu-lstanbul TeJ (212)514 01 96 1 KASIM 2000 ÇARŞAMBA M I Prof.Dr. SUNA KİLİ TURK PEVRIM TARIHH "Turk devrimi nedir? Bu devrim, sözcüğün ilk anda akla getirdiği ihtilal anlamından başka, ondan daha geniş bır değişmeyi içermektedir. Bugünkü devletimiz çağlardan beri gelen eski biçimleri ortadan kaldıran en gelişmiş biçtmdedir. Ulusun, varlığını surdurmesı için bireyleri arasında düşündüğü ortak bağlarda çağlardan beri gelen biçim niteliğini değiştirmiş, yanı ulus, dinsel, mezhepsel bağlantı yerine, Türk ulusallığı ulusçuluğu bağıyla bireylerini toplamıştır. Ulus, uluslararası genel savaşım alanında yaşamın ve gücün nedenı olarak bilim ve aracın ancak çağdaş uygarlıkta bulunabileceğinı kanıtlanmış bir gerçek olarak ilke kabul etmiştir. Ulus, bu değışiklikler ve devrimin doğal ve zorunlu gereği olarak genel yönetimının ve tum yasalannın ancak dunyasal gereksınmelerden esınlenen ve gereksınmelerın değışmesi ve gelişmesiyle surekli değişme ve gelışme gereken dunyasal bır yaşam yonetımı olarak kabul etmiştir. Yapılan ve yapılmakta olan devrimin amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve tüm anlam ve biçimiyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır. Devrimin temel ilkesi budur." Türk Devrimi'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk'ön bu cümlelerle tanımladığı devrimin 1981 yılı Bilim Dil Ödulü'ne de değer görülen tarihini okurlarımıza sunuyoruz. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Hizbullah 'ta yeni operasyon Şeriatçı terörünbeyni yvkahuuhDiyarbakır a götürüldü Terörörgütü Hizbullah'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgütün beyin takımından olan ve onlarca insanın katledilmesinden sorumlu tutulan Mehmet Sudan'ın da aralannda bulunduğu 13 kişi toplantı yaparken yakalandı. lstanbul Emniyet Müdûrlüğü'nde sorgulandıktan sonra Diyarbakır'a götürülen Sudan'ın ve yakalanan teröristlerin ifadeleriyle yeni mezar evlerin ortaya çıkanlması bekleniyor. Mehmet Sudan. Özel ekip sorguladı Emniyette 5 gündür süren sorguya Diyarbakır, Bingöl ve Batman'dan gelen, Hizbullah konusunda uzman üst dûzey görevlilerin de katıldığı bildirildi. Yakalananlar arasında örgütün Diyarbakır, Bingöl ve Batman sorumlulan ile Oiyarbakır'daki bir operasyon -onrasında yaralı olarak kaçan teröristin de bulunduğu kaydedildi. • 5. Sayfada ADRES, AĞAR VE KORKUT EKEN 'Kayıpsilahlar Çaük'yaverikli' İklnd dava başladl Hospro Şirketi'nce, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne hibe edilen 10 adet 9 mm. Mikro Uzi, 10 adet Süper Mg, 11 adet 22 kalibre Beretta marka tabanca ve bu tabancalara ait susturucular ile 1 adet AL 50 Hv roketatann kaybolmasıyla ilgili olarak haklannda dava açılan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Dairesi Başkanvekili îbrahim Şahin ile eski Emniyet Genel Müdür Danışmanı Mehmet Korkut Eken'in de aralannda bulunduğu 6 kişinin yargılanmasına başlandı. TalİITiat Ağar'dan Ankara Cumhuriyet Savcısı Yalçın tarafından hazırlanan iddianamede, kayıp silahlarm dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın talimatıyla Korkut Eken tarafindan, yurtdışında bir operasyonda kullanılmak üzere Abdullah Çatlı'ya verildiği belirtildi. • 4. Sayfada 1472 PERSONELE CEZA Polislerin suç dosyası kabarık # Emniyet Teşkilatı, karanlık, kirli işlere kanşan ve sayılan son dönemde gittikçe artan polisler nedeniyle son derece huzursuz. lstanbul Emniyet Müdürü Kâzım Abanoz'un, emniyet içindeki "çürükJeri" ayıklamaya çalıştıklannı belirtmesine tarşın bugüne dek birçok polis suç işledi. Yalnızca Istanbul'da 1999'da il disiplin kurulu tarafından değişik rütbe ve unvandaki 1472 emniyet personeline ceza verildi. • 3. Sayfada Bilgin Grubu'na kamu bankalanndan 287 milyon dolar kredi açıldığı belirtiliyor Devlet beslemiş1 Fona devredilen bankalarla ilgili toplantıda batıklar için talep edilen 6.1 milyar • dolarlık borcun koşullan ve nasıl kullanılacağı görüşüldü. Temizel, özel mahkemelerin işlemleri hızlandıracağını söyledi. # Halk Bankası ve Vakıfbank'tan 287 milyon dolar kredi kullandınlan Bilgin Grubu, 438 milyon dolarlık borcunu prensipte kabul etti. Borçlann tasfiyesiyle ilgili görüşmelerin başladığı belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakanlık'ta bankalarla ilgili doruk gerçekleştınldi. Bankacılık Dûzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Zekeriya Temi- zel, Hazine'den fondaki bankalar için talep ettikleri 6.1 milyar dolar- ük borcun koşullannı ve nasıl kul- lanılacağııu göruştüklerini bildirdi. £1 konulan Etibank ile Bank Kapi- SÜMERBANK Garipoğlu için tutuklama istemi # Şişli Cumhuriyet Savcılığı, Sümerbank'ın eski sahibi Hayyam Garipoğlu ile 4 eski yöneticisi hakkında gıyabi tutuklama karan çıkanlmasıru istedi. Bankanın eski genel müdürü Cengiz Biçer, ifadesi alındıktan sonra, kefaletle serbest bırakıldı. 6. Sayfada BANK KAPİTAL Ceylan'ı ihaleler ayakta tuttu # Ceylan Holding, özellikle ınşaat alanında devlet ihaleleriyle beslendi. 17 Ağustos depreminde yıkılan sitelerinde yüzlerce kişinin öldüğü Ceylan înşaat'a. Bayındırlık ve îskân Bakanlığı, kalıcı konutlarla ilgili yeni ihaleler verdi. MM 113. Sayfada ÇAĞLAR'IN ÖNERtSl Borca karşılık kaçak Yeşilşehir ft Cavit Çağlar'ın, Tasarruf Mevduatı Sigprta Fonu ve Interbank yönetimine, borçlarının bir bölümüne karşılık imar planlanyla ruhsatlan iptal edilen 'kaçak Yeşilşehir'i önermesi, Bursa'daki sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti. UEVBVT 113. Sayfada tal'in sahibi olan holdinglerin kamu bankalanndan kredi aldıklan orta- ya çıktı. Temizel, el konulan banka- lann sahıplennin kamu bankalann- dan kredi kullanmalarını "doğaF olarak nitelendirirken batan banka- lar için özel mahkemeler kurulma- sının işlemlerin hızlandınlmasını sağlayacağını söyledi. Etibank Ge- nel Müdürü Atifla Taşdemir, banka- nın görünen riskınin 438 milyon dolar olduğunu belirterek "Eti- bank'm eski hâkim sermayedan iyi niyetle bu rakanu prensip olarak ka- bul etmiş ve bu rakamm tasfiyesi için tarafimıza başvurmuştur. Ge- rekli teminatlar da oluşturulmak kaydryla bir ön anlaşma sağlamak üzere görüşmelere başlanmıştır" dedi. Ankara DGM Savcısı Nuh Mete YükseL Etibank ve Bank Ka- pital 'le ilgili soruşturma açılıp açıl- mayacağı sorusu üzerine, "Banka ismi veremem, Kasırga operasyonu devam edecek" dedı. Yüksel'ın Egebank'la ilgili soruşturmayı ta- mamlayarak bu hafta için yetkısiz- lik karanyla tstanbul DGM Başsav- cılığı'na göndereceğı belirtiliyor Başbakan Bülent Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Ozkan, Devlet Bakanı Recep Önal, Maliye Bakanı Sümer Oral ile BDDK Başkanı Zekeriya M Arkası Sa. 19, Sü. 3te ARI'DAN KREDİ • 13. Sayfada Prof. Dr. Burhan Şenatalar, 'Kirliliğe karşı topyekûn mücadele gerekli' dedi Yolsuzhığa karşı reform gidelim' Soyuz (Birtik) TM-31 roke- ti, Kazakistan'dalti Bayko- nur uzay üssünden fırlarıl- madan önce, bir Ortodoks papaz, firlatma rampasına doğru yola çıkan üç uzay adammı takdis etti. Ameri- kalı astronot \VUliam Shep- herd ile Rus kozmonotlar kaptan pilot Yuri Gidzenko ile uçuş mühendisi Sergey Kriyalkov, 'uzaydaki ilk in- san olan' Sovyet kozmono- tu Yuri Alekseyeviç Gaga- rin'in (1934-1968) 39 yıl ön- ce fezaya gittiği aynı firlat- ma rampasından yörûnge- ye doğru yükseldi. • Yolsuzluklann, küçük adımlarla değil, seferberlik biçiminde. radikal ve kararlı uygulamalarla önlenebileceğini belirten Şenatalar, "Bunun için öncelikle pc>litik kararlılık, toplumsal destek ve sivil toplum örgütlerinin katkısı gerekli. Yurttaşın hak ve özgürlüklerinin genişlemesi, halkın katılımının, kamu yaran ve toplumsal denetim açısından sağlanması şart" dedi. BARIŞDOSTER Prof. Dr. Burhan Şena- talar, toplumun çok farklı kesimlerinde, yolsuzlukla- ra karşı ortak bir tepki ve bunlann üzerine gidilme- sine, gerekli reformlann yapılmasına dönük güçlü bir istek olduğunu vurgu- ladı. Yolsuzluklann, küçük adımlarla değil, seferber- lik biçiminde, radikal ve kararlı uygulamalarla ön- lenebileceğini belirten Şe- natalar, "Bunun için önce- Bkk politik kararhlık, top- lumsal destek ve sivil top- hım örgütlerinin katkısı ge- rekH Yurttaşın hak ve öz- gürlüklerinin genişlemesi, balkın katılımının. kamu yaran ve toplumsal dene- tim açısından sağlanması • Arkası Sa. 19,Sü.3 'te BELGELER BOŞ FABRİKADA BULUNDU • 6. Sayfada Yaşar Okuyan 'Hesap verecekler' # Bankalann içlerinin boşaltıkna- sına yönelik tepkiler sürerken DİSK Genel Sekreteri Tokmak, özelleştir- me uygulamalannın yağma ve tala- na dönüştüğünü belirtti. Bakan Okuyan " Bundan sonra yapannı ya- nına kâr kalmayacak. Herkes mut- laka hesap verecek" dedi. TÜSlAD Başkanı Yücaoğlu, özelleştirilen kamu bankalannda zamanındaye- terli denetlemelerin yapıhnadığuu belirtti. • 6. Sayfada Baykal'dan tepki 'DevleteAllah acısuı' # Etibank ve Bank Kapital'e el ko- nuhnasının, daha önceki durumun siyasi açıdan incelenmesi sonucunu doğurduğunu belirten CHP lideri, "Bu kadar ağır kriz yasandıktan sonra parlamentonun ve hükümetin içine girdiği suskunluğu anlamak mümkün değil" dedi. • 5. Sayfada KAMU SERVETİ YAĞMALANDI • 12. Sayfada tİMYASAL MADDE YÜKLÜ GEMİ FIRTINADA BATTI • 10. Sayfada rAYVAN'DA UÇAK DÜŞTÜ: 100'E YAKIN ÖLÜ • //. Sayfada SEZER'DEN (HÎRAC'A MEKTUP • 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kaş Yapayım Derken... Siyaset dünyası her gün tartışılacak yeni bir konu buluyor. Medyamız devlet yöneticilerinin birbiriyle tartışma- sına pek meraklı. Birinci sıraya alryor. Toplum; siyasetçinin, medyanın ön plana çıkardığı, kimi zaman incir çekirdeğini doldurmayan konulan fazla önemsemiyor. Kimi zaman bireyler bir siyaset adamının, bir partf'' M Arkası Sa. 19, Sû.l'de ORTADOGU^DA ÇATIŞMA SÜRÜYOR İsrail askerinden gazetecilere ateş # Yaser Arafat, Filistin devleti için 'savaşa devam' sözü verirken israil ordusu, bundan böyle 'nokta operasyonuna' başlayacağını açıkladı. Savunma Bakan Yardımcısı Sneh, 'gerilla savaşına' ağır yanıt vereceklerini söyledi. • 10. Sayfada BORS Dün 13.538 Onceki 13.347 Dün 684.OOO Önceki 683.5OO Dün »6.20O Önceki 294.8OO Dün 5.835.OOO önceki 5.835.OOO EGE GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK Atina-Ankara arasında uzlaşı # Dışişleri Bakanı îsmail Cem veYunanistan ER$işleri Bakanı Yorgo Papandreu, Ege'de güven arttıncı önlemler paketi konusunda uzlaştı. Cem ve Papandreu, taraflann yakında görüşmelere başlayacaklannı bildirdiler. • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog