Bugünden 1930'a 5,503,457 adet makaleKatalog


«
»

' I yf / / | KEStVTİSZMET SAXT«nBEKtnPTESlM SMTÜYHJKIUBULO ş Diledığınız kılabm adını kredj kartınızın numantsı ve son kullanma tanhı ıle bırldtıe bıkhnn, kıtap evınızde olsun. \dımzı, so>adınLiı \e telefon nvmaranızı da bıldınneyı ununna>ın Oye degılsenii dılereeıuz ü>e de olım >a da üyelığımzı venıleyuı H E R İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 Cumhu. YIL SAYI: 27122 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) l Cumhurly t İ Cumhuriyet Kitap Kulübü Sergi Salonlannda ve TemsiJciliklerinde (LEDİBERG SpA Italya Tesslcnnde ân-ölmiîOr) f T&toaû Caddssi No: 3*4104334) $ J laMniletpi2)514 01 96 FakK(212)514 01 95 9 OCAK 2000 PAZAR U M H U R I Y EMILE ZOLA I N K U Ü R M î APARTMAN-II Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu Emile Zola'nın gerek Rougon-Macquart dizisinde, gerekse bu dizinin önemli romanlanndan olan Apartman'da, Turkıye'nin son 20 yılını yaşayanlar, tanidık kişilikler ve oluşumlarla karşılaşacaklardır. Bunu, Zola'nın dizinin ilk kitabına yazdığı önsozden alıntıladığımız şu satırlardan da kestirmek olası: "Toplum ve aile olarak incelemeyi tasarladığım Rougon-Macquart(arın^feliği her türlü zevk ve sefaya saldıran çağımızın taşkın açgözlulüğüdur. Tarih bakımından halktan doğmuşlar, bütün çağdaş toplumun içine yayılmışlar, bütün konumlara yükselmişlerdir... Böylece kendi bireysel dramlarının yardımıyla İkinci İmparatofluk dönemini anlatmaktadırlar." Yazında doğalcılık akımının öncüsü olan ünlü Fransız romancısı Zola, aynı dizinin 7., 9. ve 13. kitapları olan "Meyhane", "Nana", "Germinal" gibi romanlarıyla ulkemizde de tanınıp sevilir. Zamanın Fransa cumhurbaşkanına yazdığı, Alfred Dreyfus'ü savunan "Suçluyorum!" başlıklı açık mektubuyla da ünlüdür. Dizinin 10. kitabı olan "Apartman" Türkçede ilk kez yayımlanıyor... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... BM'nin roporu sendikacıları korkuttu Avrupa'göç 1 Birleşmiş Milletler için hazırlanan ve mart ayında aynntılanyla kamuoyuna açıklanacağı bildirilen bir raporda, Avrupa'nın, hızla yaşlanan nüfiısu nedeniyle "dış göçe muhtaç" bir yapıya sahip olduğu vurgulandı. Sadece Federal Almanya'nın yıllık göçmen gereksinimi yanm milyonu geçiyor. mene ihtiyacı bu- lunduğu kaydedi- len sözkonusura- porda, bu ûlkenin halen 82 milyon olan nüfusunun 2050 yılmda 73 milyona kadar düşeceği ileri sfirûldü. BM Nüfus Sorunlan Daıresı Başkanı Joseph Chamie. raporun tümüyle yayımlandığında büyük tartıştnalara yol aça- cağını hatırlatarak "Al- manya, Avusturya. Isviçre ve Fransa'da anketkr yap- dk. Buralarda kendflerine soru yönelttiğimiz insanla- rm büyük bötümü göç- meBkrin getmesine karşı görüş befirtmışti. Rapor, bu alandakitartısınaiandaha dakmşüracak" dedı. Cha- GÜRAYÖZ FRANKFURT- Sürekli gerileyen doğum oranı ve sıçramalı bir artış gösteren ortalama ömür süresi, Avrupa ûlke- lerini "göçe mnhtaç" bı- raktı. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan bir raporda, Avrupa ülkeleri- nin, nüfustaki gerilemeyi ancak Avrupa dışından ge- lecek göçlerle telafi edebi- leceğı belırtıldı. Sonuçlar, Türklerin yoğun yaşadığı Almanya, Avusturya, ts- viçre gibi ûlkelerdeki göç poutikalannın bir kez daha gözden geçirilmesıne ve y- er yer yumuşatılmasına da neden olabilecek. Sadece Almanya'nın her yıl en az yanm milyon göç- \ArkasiSa. 6,SiLl'de 25 yıl başında olduğu parti de yüz çevirdi HelmutKohl yabuzkakh # Federal Almanya'nın kaderini 16 yıl elinde tutan eski Başbakan Kohl, partisi Hıristiyan Demokrat Birlik'çe de sorumluluklanyla baş başa brrakıldı. Bu ağır yûkten kurtularak parti tarihinde yeni sayfa açmayı planlayan CDU Genel Başkanı Schaeuble, "selefi ve velinimeti" ile araya ilk kez açıkça mesafe koydu ve "Kohl dönemi bitmiştir" dedi. OSMAN ÇUTSAY FRANK- FÜRT - Yasala- ra aykın bağış söylenülerinde ilkperdekapan- dı ve 16 yıl Fe- deral Almanya tarihine damga- sını vuran eski Başbakan Hebnut Kohl, kadenyle baş başa kaldı. Hmstiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı WoHgang Schaeuble, Kohl'ün, "kara hesaptar" konusunda aydınlaücı açıklamalar yapmak dışın- da bir şansı bulunmadığına dikkat çekti. Schaeuble, partisinin yolsuzluk, yasa- lara aykın bağışlar ve he- sap hareketleri hakkında kamu- oyunu aydınlat- mak dışında bir seçeneğe sahip olmadığımn da altını çizdi. CDU Genel Başkanı, 1998'in eylül ayındaki ağır seçim yenfl- gisi ve iktidann Sosyal Demokrat - Yeşiller ortaklığına devrinden son- ra Kohl döneminin "zaten bittiğmi" hatırlatırken, ye- ni parti yönetiminin özel- likle geçen yıl çeşitli yerel seçimlerde üst ûste başan- lı sonuçlar alarak kendini kanıtladığını ileri sürdü. C- DU Genel Sekreteri Ange- mArkasıSa.6,Sü.l'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Putin ve Yeltsin'e mesaj gönderdi ''MasınıılaıikoEaynr1 Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, iktidar değişikliğinin ardından gönderdiği mesajında Yeltsin'i Rusya'ya demokrasi getirdiği için överek Putin'e yeni görevinde başanlar diledi. 1 Mesajında Çeçenistan sorununun banşçı ve siyasi yöntemlerle çözûhnesini isteyen Cumhurbaşkanı Demirel, "Bu, Rusya'nın önünü açacak, bölgede yeni işbirliği imkânlannın doğmasına zemin hazırlayacaktır" dedi. JYUSYA GROZNÎ'YÎ BOŞALTMAYA ÇALIŞIYOR Çatışmalara ara# Rusya Devlet Başkanvekıli Vladimir Putin, dün televizyonda yaptığı konuşmada, operasyonun askıya alınmasımn nedeninin sivillerin zarar görmesinin önlenmesi olduğunu vurgulayarak "Bu büyük bir değişiklik degil. Taktiklerimizin unsurlanndan biri de sivillere zarar gelmemesidir. Hedeflenmiz değişmedi ve amacımıza ulaşacağız" dedi. Putin, operasyonu durdurmalannm bir diğer nedeninin de bayram olduğunu söyleyerek "7 ve 8 Ocak tanhlerinin Müslümanlar ve Hıristiyan Ortodokslar için bayram olduğu unurulmamah" dedi. • 11. Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel, Rusya'da yaşa- nan iktidar değişikliğinin ardın- dan Boris Yehsin ve VTadimir Putin'e birer mesaj gönderdi. Demirel, Putin'e gönderdiğı mesajda, Çeçenistan'dakı ma- sum insanlann daha fazla zarar görmeden huzur ortamının sağ- lanması gerektiğini bildirdi. Demirel, Yeltsin'i Rusya'ya de- mokrasi getirdiği için övdü. De- mirel, iktidar değişikliğinin ya- şandığı Rusya'nın eski ve yeni yönetıcılenne birer mesaj gön- derdi. Putın'e gönderdiğı me- sajda Çeçenistan'daki gelışme- lerle ilgili görüşlerini ifade e- den Demirel şöyle dedi: "Ku- zey Kalkasya'da yaşayan halk- lann öztemini duyduğu huzur ve sükûn ortamının, masum in- sanlar daha fazla zarar görme- den, banşçı ve siyasi yöntemler- le bir an önce tesisi Rusya Fede- rasvonu'nun önünü açacak, böi- gede yeni işbiriiği imkânlarmın doğmasmazemin hazuiayacak- ta" Demirel, ikı ülke arasuıdakı ılişkilerin köklü bir tarihe da- yandığını, mevcut bağlann ge- lıştırilmesı için potansiyelin kullanılması gerektiğini belir- terek "Son 8 yılda Rusya'da ço- ğuku demokrarik rejimi ve ser- best piyasa ekonomik modetini yerieştirme >önıinde kavdedilen »hlımlann sürdürülmesi sure- tiyle Rusya'da hukukun üstün- lüğü, açıkrejimve özel girişime dayah serbest piyasa ekonomisi- nin tüm kurum ve kuraüarryla kök satanasınm, sadece Rusya Federasyonu'nun değu, bölge- mizin güvenlik, istikrar ve refa- hı bakınundan da büyük önem taşıdığı kanaaündeyun" dedi. Demirel, mesaj ının sonunda Putin'e başanlar diledi. Cumhurbaşkanı, Yeltsin'e gönderdiği mesajda da şu gö- rüşleri dile getirdi: "Rusya Fe- derasvoou'nun seçjmle işbaşına geleo ilk devlet başkanı olarak ülkenizi eski dönemin totalher mirasuıdan anndınnak ve in- san haldanna dayah çoğulcu de- mokrasiyi, serbest piyasa eko- nomisini ve hukukun üstünlû- ğünüyerkştirmek gibi tarihi bir misyonu üstlenerek bu hedef doğrultusunda kaydettiğiniz çokönemli başanlar ve başkan- hkgörevini deruhte ettiğiniz sü- re zarnnda daha güvenh" ve ba- nşçıbir dünya düzeninin teessü- sü için gösterdiğmiz gayreüer ta- rihin savfalannda daima takdir- leyâdedilecektir.- Kar altında hüzünlü bayram Deprem bolgesinae çaduiar ve prefabrike evlerde laş ayının zor koşullan albnda vaşam savaşımı veren on binkrce depremzede, 2000 yılının Şeker Baynunı'na hüzünhl gntfi. Özeflikk Bohı ve Adapazan'nda sabahuı erken saatlerin- de kalkan depremzedelerin çoğo, çadır-mescitlenk bayram namazı kıldıktan sonra, çadırkentlerin önünde bayram- laşmak için uzun kuyınktar oluşrurdular. Hayırseverlerin verdiği yeni giysflerte kar üzerindebayramı yaşamaya çab- şan çocuklar, askerlerin mehmetçik çadırkenti ve sivfl çadırkentler de dağıtüğıoyuııcald^ıiasevindfler.Binlerceyiırt- taşın yaşanunı yitirdiği Adapazan, Yalova, Dûzce ve Bolu'daki mezanudarda tse gözyaşlan sel oldu. (Fotoğraf: AA) Çapkuı kocaya ikinci şans yok Yüksek mahkeme, saldırgan, düzenli bir işte çalışmayan, evlilik dışı ilişkiler kuran eşten aynlmak isteyen kadının banşma olasılığı gözetihneden boşanmasını hükme bağladı ANKARA (AA) - Toplumsal alanda kadm-erkek eşitliğini öngören yeni Medeni Kanun'un TBMM'de ele ahn- ması beklenirken Yargıtay, yürürlükte- ki yasaya dayanarak, saldırgan ve çap- km eşinden boşanmak isteyen kadının açbğı davada ilginç bir karar verdi. Yüksek mahkeme, düzenli bir işte çalışmayan, evlilik dışı ilişkiler kuran, kendisini başkalaruun yanmda küçüm- seyen ve tehdit eden kocasından bo- şanmak isteyen kadmm açtığı davada, boşanma yerine, 'banşma ihtimaK'ni gözeterek aynlığa hükmeden yerel mahkemenin karanm bozdu. Söz ko- nusu olayda, kocasının düzenli bir işte çahşmadığını, evlilik dışı ilişkiler kur- duğunu, kendisini başkalaruun yamn- da küçümsediğini ve tehdit ettiğini öne süren kadm, boşanma davası açtı. Ka- dın bu iddialarmı şahıtlerle kamtlarken daha önce boşanma davası açacağını söylemesi üzerine, eşinin kendisine yönelttığı "Bacağnu kn-anm; avukat- lan, şahitleri içeriye aldırmam" tehdit- lennden dola>T aldığı mahkûmiyet ka- ranm da delil olarak sundu. Ancak mahkeme, boşanmaya hükmetmek ye- rine, Medeni Kanun'un 138/3. madde- sine göre, "kan-kocanm banşma ihti- maH bulunduğu"na işaret ederek ayn- lığa karar verdi. Yerel mahkemenin karannm davacı kadm tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya Yar- MArkas,Sa.6,SiL8'de Prof AHMET SALTIK 'Sağlıkta Uganda gibiyiz' # Trakya Üniversitesi Halk Sağhğı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Ahmet Şaltık'la ülkemizin sağlık sorunlannı, para tuzağı özel hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu'nu ve sağlık hizmetlerinin eksikliği ve yetersizliğini konuştuk. lfYLAWŞANOÖİTDUi 112. Sayfada CENCLİK ARASTIRMASI 'Liselerde ideolojik akımlar artıyor' # Adana'da 2 bin lise ve üniversite öğrencisini kapsayan araştırmada, öğrencilerin liseden ûniversiteye doğru milliyetçilik ve dinsel eğüimlerinin zayıfladığı, ancak genelde antidemokratik tutumlann artmış olduğu saptandı. • 5. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKlLDÎ 5-11-14-23-26-44 BAYRAM TRAFİĞI 22 CAN ALDI M 7. Sayfada GOLAN'A AMERÜCAN ASKERİ • 11. Sayfada F. BAHÇE-G. BİRLİĞ1 MAÇIBERABERE BtTTÎ • Spor'da GU1VCEL CUNEYT ARCAYUREK Geçmiş Zaman (Hur M... ...Hayali beş para etmez. Acaba? Başkenrte uzun yıllardır görülmemiş yoğunlukta kar, yollan tutsak etti. Büyük caddeler boş. Tek tük araba geçiyor. Nostalji diyortar, ben anımsama, hatta bir yerde öz- lem diye niteliyorum geçmişi anmayı, düşlemeyi. Kar o denli beyaz ki, politikadaki kirliliği örtüyor. Bugün bayram. Muhip Dıranas ne demişti dizele- MArkasıSa.6,Sü.rde Yaşamak için 16 saat Duygu Senemoğlu annesini, babasını ve bir kardeşini yitirdi Gölcük'teki depremde. Dört gün, dört gece bekledi enkazın başında. Umutla, acıyla, öfkeyle... Çocuklara, yaralılara baktı. Şimdi acıyla yaşamayı öğreniyor. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Küpe'de Selleşme! Bir ağaç... Kökleri havada, karşı konulmaz selin önünde yuvarlana yuvarlana gidiyor. Dallan darma- dağın. Gövde, bir evin çatısından girip kapısından çıkmış olmalı ki, dal aralannda sandalye kınklan, giy- si parçalan çamura bulanmış, kaybettiği kimliğini an- yor. Koca binalar sel sulan karşısında çaresiz, bedeni- nin yansını yitirmiş, yan yatıyor. mArkasıSo.6,Sû.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog