Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

7OCAK2000CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılması için diğer parti liderlerinin nabzını yoklayacak Ecevit, Demîrel için devrede Başbakan Ecevit kuBs ça- hşmalanna başlayacak. • Baştarafi 1. Sayfada talık olağan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanının görev süre- sinin uzatılması hakkındakı görûşlerini ilet- tiğini söyledi. Türkiye'de topluma güven ve- ren, dışanda saygınlığı arttıran bir istikrar dönemi yaşandığını savunan Ecevit, "Sayın Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanhğı sü- resi eğer bir dünem daha uzaülabitirse bu is- tikrarmgüçknerekdevaınedeceğikaıusında- yım" dedi. Görüşme sırasında cumhurbaş- kanhğıy la ilgili çok önemli bir sorunu ilk de- fa dile getirdiğini anlatan Ecevit, Demirerin görev sü- resininbir dönem daha uzatıl- ması için gerekli anayasa de- ğişıkliğının yapılması konu- sundaki görüşlenni Uettiğini söyledi. Uzatma konusunu Tûrkiye'de ilk kez kendisinin gündeme getirdiğini kayde- den Ecevit şöyle konuştu: "Çünkü Demirel'in cum- hurbaşkanhğı döneminde, engin devlet deneyimiyte çok yaraıt hizmetiervermekte ol- duğunu görmüştüm. Hükü- nıet içinde ve başuida yer aldığun dönemler- de, devletimize gerek yurtiçinde, gerek yurt- dışmda değerli hizmetierini bizzat yakından görme oianağı buldum. Türkiye'de topluma büyük güven veren, dışanda saygmhğunızı arttıran bir istikrar dönemi yaşıvonız. Fakat tabii, her istikrann birtakun hassas dengele- ri vanür. Sayın Süleyman Demirei"in cum- hurbaşkanhğı süresi eğer bir dönem daha uzanlabilirse bu istikrann güçtenerek devam edeceğj kantsındayım." Görev süresinin uzatılabılmesı için anaya- sada iki kelimelik bir değişiklik yapdması gerektiğini, bu konuda gırişimde bulunmak istedığıni ilettığını anlatan Ecevit, "Bu konu- da Sayın Demirel'den herhangi bir istek. ima yoluyla dahi gehniş değiL Ancak göreve çağ- nldığı zaman. o çağnya uyma gibi bir drvlet anlayışı her zaman kendisinde ohnuştur. Ben bu düşüncemi arz ettinı. Önümüzdeki gün- lerde de bu konuda bir nabız \ oklaması yap- maya çahşacağun" dı\e konuştu. FP Gene! Başkanı Recai Kutan da Ece- vit'in köşke çıkışı öncesinde Demirel ile yap- Ecevit ekzam talebini reddetti ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Baş- bakan Bulent Ecevit, Türkiye Kamu Çalı- şanlan Sendikalan Konfederasyonu (Tür- kiye Kamu-Sen) Genel Başkanı ResuJ Akay ve Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Zafer ÇağJavan ile görüştü. Resul Akay, göriişmeye ilişkin bilgi ve- rirken kamu çalışanlan sendika yasasının bir an önce çıkanlmasuıı istediklerini, ge- çen yıl gerçekleşen enflasyonun yüzde 68.8 olduğunu, kamu çalışanlanna ise yüzde 56 oranuıda zam yapıldığını kaydeden Akay, devlet sınavlaruıda parti örgütleri ile hatır- lı seçmenlerin talepleri dofrultusundaki uy- gulamalara son verilmesini de Başba- kan'dan istediklerini belirtri. Gazetecilerin. Başbakan'm ek zam tale- bini nasıl karşıladığını sorması üzerine Akay. "Başbakan düzfügeçriotdı^nda kamu çahşaıuanmnveemekHenadununununiyi- leştirüeceğiraifadeettiler. Bu konudaBaşba- kan'dan olumlu yanrt afamaAgımtn ifade edebflDim" diye konuştu. ÇağJayan da Baş- bakan'a '•anti-enflasyonst yaşam için güç buüği" dıye bir platibrm ohışturulması ge- rektiğını bıldirdıklerinı söyiedi. tığı görüşmenin ardından gazetecilerin ko- nuyla ilgili sorulan üzerine şunlan söyledi: " 1980 öncesi cumhurbaşkanhğıseciminde oıtaya cıkan kriz bu dönemde çıkmainahdır. Bunun da yolu yine partilerarası diyalogla oturulur. konuşulur. çeşitH alternatifler orta- ya konulur, o atternatiflere göre ne gibi ana- yasa değişikngi \apdacak ya da yapuamaya- cak bunlar benıienir." Ecevit'ın açıklamalarının ardından gaze- tecilerin sorulan üzerine FP Grup Başkanve- kili BulentAnnç da, bu konuda "angajman" yapılmasmı doğru bulmadığı- nı söyledi. Koalisyon üyesi diğer partilerin Ecevit'in gö- rüşlerini paylaşmadığını sa- vunan Annç, bu yöndeki de- ğişiklik için TBMM'de yeter- li desteğe ulaşılamayacağını kaydetti. DYP Grup Başkan- vekili Turhan Güven de, ge- çen hafta 80 imza ile cumhur- başkanın 5'er yılhğına halk tarafından iki kez seçilebil- mesine olanak tanıyan deği- şiklik önerisini TBMM'ye verdiklerini anımsatn. ALAATTİN ÇAKICI-HINCAL ULUÇ DAVASl Yargıtay, zamanaşımı kararını yerinde buldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıa'nın gazeteci Hın- calUIuç'u yaralamaya azmettırmek suçundan yargılandığı davanın za- manaşunnıdan düşürülmesine iliş- kin Istanbul 6. Asliye Ceza Mahke- mesi karannın onanmasuu ıstedi. Dava dosyası, temyiz incelemesini yapacak Yargıtay 4. Ceza Daire- si'ne gönderildi. Yargıtay Cumhunyet Başsavcılı- ğı, tstanbul Cumhuriyet Başsavcı- sı Ferzan Çitid'nin Istanbul 6. As- liye Ceza Mahkemesi'nin söz ko- nusu karannın bozulması istemiy- le yapüğı temyiz başvunısunda in- celemesini tamamladı. Başsavcılık hazırladığı tebhğna- mede. Istanbul 6. Asliye Ceza Mah- kemesi 'nin "zamanaşımı nedeniyle kamu da- vasınındüşürühnesuıe" ilişkin karannı "usul V^Vtssya* üygun bülarak onanmasuu iste- dl; Dava dosyası, temyiz incelemesini yap- mak ûzere Yargıtay 4. Ceza Dairesi'ne gön- derildi. Daire, temyiz istemini dosya üzerin- den karara bağlayacak. Başsavcıhğın görü- şü, Yargıtay 4. Ceza Dairesi açısından bağ- layıcılık taşunıyor. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, temyiz istemini yennde görür ve karan bozarsa 2 olasılık bu- lunuyor. Istanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, bozma karanna uyar- sa Alaattin Çakıcı, Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettırmek suçundan yeniden yargılanacak. Mahkeme, ilk karannda direnirse Yargıtay Ce- za Genel Kurulu davaya son nokta- yı koyacak. Fransa'nuı, Çakıcı'nuı Türki- ye'ye iadesine karar verdiği iki dos- yadan biri, gazeteci Huıcal Uluç'u yaralamaya azmettirmek suçundan açılan davaydı. Davanın geçen gün- lerde Istanbul 6. Asliye Ceza Mah- kemesi 'ndeki ilk duruşmasında, olayın gerçekleştirildiği tarihten itâ- baren 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu belirten hâkim, kamu davasını ortadan kaldınnıştı. Ancak mahkemenin daha önceki hâkimi, Çakıcı'nuı Türkiye'ye ıade başvurusunda, söz konusu davada zamanaşımı süresinin 4 Eylül'2001 tarihinde dolduğunu belirtmişti. tstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Ferzan Çi- tıci, Istanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nin zamanaşımından kamu davasının düşmesıne ilişkin karannı temyiz ederken Çakıcı'nın Fransa'da Türkıye'nın iade ıstemi üzenne tu- tuklanmasıyla davada zamanaşımının kesil- diğini belirterek hükmün bozulmasını is- temişti. Istanbul laliliği'ndeba\ıwttlaşma tstanbul Vahsi Erol Çakır, Üdeki kamu kurum ve kunüuşlan müdürieri ve valilik penoneuyle ba> ramlaştı. Valilikteki bayramlaşrna törenine Jandarma Böige Komutanı Tuğgeneral Engin Haş, tl Jandarma Alay Komutam Albay Halil lbrahim Tüysüz, tstanbul Enıniyet Müdürü Hasan Özdenür, tl MiüJ Eğhim Müdürü Ömer Bahbey üe Eminönü Belediye Başkanı Lütfı Kibiroğlu'nun yam sıra kamu kuruluşlannın il müdürieri ile valilik personeti kaükfa. 1999 yüında İstanbul'da çok önemü olay lann yaşandığını kaydeden Çakır, yoğun çahşmalar sonucu tüm probîemlerin üstesindea gefindiğini söyledi Çakır, "Önümüzdeki binvuda Türkiye'nin çağdaş uygarük sevryesine yükselmesi için her zamankinden daha fazia çahşmahyız'" dedi Hasan Ozdemir de Şeker Eiayramı'nın huzur içinde geçirilmesi için her türiü önlemin ahndığnu söyiedi TAM Başkanı Faruk Sen Tam üyelik AB'ye yük getirmez' Haber Merkezi - Türki- ye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) tam üye olması du- rumunda mali anlamda büyük yük getirmeyeceği beürtildi. Türkiye Araştır- malar Merkezi'nin (TAM) Almanya'da düzenlediği "Tûrkiye'nin Tam ÜyeB- ğinin Avrupa Büiiği Büt- çesine Yapacagı Etkiler" konulutoplantıda konuşan Faruk Şen, tam üyelik du- rumunda Türkiye'mn AB bütçesinden yılda net 7.4 mih/ar Eurolukbirpay ala- cağnıı belirterek "Sağbt- nacak katkuun ahnacak paya oranı. tam üye olan Yunanistan. İrlanda, Por- tekiz gibi ülkelere göre dü- şüktur" dıye konuştu. Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı araş- tumaya göre Türkiye, 1998yıhitibariyleAB'ye tam üye olsaydı, AB büt- çesine 2 milyar 885.7 mil- yon Euro katkı sağlaya- caktı. Türkiye'nin karşı- laştınlabileceği ülkeler- den Yunanistan'ın AB bütçesine katkısı anılan yılda 1 milyar 209 miryon, Portekiz'in katkısı 1 mil- yar 54.9 milyon, Irlan- da'nın katkısı 765.5 mil- yon Euro olarak gerçek- leşti. Bu ülkelerden yal- nızca Ispanya'nın katkısı 5 milyar 330.5 milyon Eu- ro ile Türkiye'nin olası katkısından daha yüksek oldu. 1998 yılında üye ol- saydı Türkiye AB bütçe- sinden 10 milyar 308 mil- yon Euro pay alacaktı. Buna göre Türkiye'nin alacağı net pay 7 milyar 422 milyon Euro düzeyin- de gerçekleşecektı. Anılan yılda Yunanistan AB büt- çesinden 4 milyar 667.5 milyon, Portekiz 2 milyar 883.9 milyon, trlanda 2 milyar 354.2 milyon Euro net pay aldı. Şen, AB'ye tam üyeli- ğin 2008-2012 "degerçek- leşebileceğini tahmin et- tiklerini söyledi. Avrupalı- lann en hassas olduklan konunun serbest dolaşım olduğunu ifade eden Şen, yüksek işsizlik oranını bu- na gerekçe gösterdı. The Washington Times Türkiye'nin adaylığı dönüm noktası' WASHINGTON(AA)- The Washington Times gazetesi, Helsinki zirve- sinde AB'nin Türkiye'yi adayhğa kabul etmesinin, ABD desteğinin sürmesı ve insan haklan, demok- ratıldeşme ile dış politika konulannda Türkiye'ye "eşit muamele'' yapılması halinde "gerçek bir dö- nüm Doktası otarak tarihe geçeceğini" yazdı. The Washington Ti- mes'ın köşe yazan, hu- kukçu Bnıce Fein imzasıy- la yayımlanan yorum yazı- sında, "AB'nin, Türld- ye'ninbaşvurusunuadilve tarafsız bir şeldlde değer- lendirmesi,bu ülkedekide- mokrasiyi ve insan hakla- rmı güclendirecektir. Tür- kiye'ye eşit davranılma- ması halinde, bu ülke aşın uca itilecektir" ifadeleri kullanıldı. Yorumda, özellikle Iran ve Afganistan'daki Batı aleyhtan örneklerden il- ham alan aşın uç unsurla- nn, Türkiye'deki laık dü- zene karşı mücadeleye gi- riştiklen vurgulandı. Ayn- ca PKK terorizminin. hu- kukun üstünlüğü ilkesiyle demokrasilerde görülen geleneksel muhalefet ve] diyaloğun önüne büyük. bir engel çıkardığına dik-, kat çekildi. Yorumda, "Bu gnıpla- nn güç kazanmasının bir nedeni AB'nin Müslü- manlan küçük gören bir Hıristiyan kulübü olduğu yönündeki iddialardır. AB'ye ahnmasL, iddiaiann asılstz olduğunu ortaya çı-. karacak, Türkrve'nin Baü kuhlbüne doğru iierlediği görülecektir'" demldi. Türkiye'nin AB üyeli- ğinin, Avrupa Birliği ve ABD'nin ulusal güvenlik- lerinin daha sağlam bir te- mele oturmasına yardım edeceği de vurgulandı. Yunus Nadi Armağanı Yarışması, 1946'da kuruldu; hem geçmişe, hem ge- leceğe dönük olan anlamı, gazetemizin kurucusu Yunus Nadi'ye saygı ve sevgi- den kaynaklanıyor. Yalnız Cumhuriyet gazetesinin değil, Türkiye Cumhuriye- ti 'nin kuruluşunda büyük emeği bulunan Yunus Nadi 'nin anısını her yıl tazelemek bizim için bir görev. Devrimci ve de- mokrat Cumhuriyet'in Ulusal Bağımsız- lık Savaşımızla ve Türkiye Cumhuriye- ti 'yle zamandaş ve eşanlamlı bir kuruluş tarihçesi var. Yunus Nadi, gazetemizin temel taşlarını bu doğrultuda koydu. Yu- nus Nadi 'nin ölüm yıldönümünü geçmi- şe dönük bir acı olarak değil, geleceğe yönelik bir kültür olayına dönüştürmek amacıyla bu yanşma düzenlendi. Yanşmanın ilk düzenlendiği yıllarda Türkiye 'de sanat alanında hiçbir özel ödül yoktu; tek parti dönemiydi ve yal- nız CHP 'nin koyduğu bir şiir ödülü var- dı. Aynı dönemde bütün dünyada sanat, bilim ve edebiyat ödülleri ün yapmışlar- dı. Isveç 'te Nobel, ABD de Pulitzer, Sov- yetler 'de Lenin, Fransa da Goncourt ödüllerinin sonuçları Türkiye 'de de izle- niyordu; ama ûikemiz bu alanda da geç kalmıştı. Cumhuriyet gazetesi bu öncü- lüğü üstlendi, elli dört yıl önce düzenle- nen Yunus Nadi Armağanı 'yla sanat ve kültür yaşamımızda bir yanşma coşkusu oluşturdu. Daha sonraki yıllarda Türkiye 'de de yarışmalann ve ödüllerin sayısı çoğaldı, yirmiyi aştı. Bugün belki ödül enflasyo- nundan söz açılabilir; eleştirel bir yak- laşımla sakıncalan gündeme getirilebi- lir, ama yine de kültür, bilim ve sanat konulannda yapılan yatırımların çok yararlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zamanla ödüller arasında aynmlar or- 54. YIL YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ 2000 taya çıkar; bir yanşma kurumsallaştık- ça, amacı, nitelikleri, karakteri belirgin- leşir. Bu arada kimi holdinglerin kendi amaçlanna yönelik yanşmalar düzenle- meleri ve ödüller dağıtmaları da bu alanda kaçınılmaz çoğulculuğu yansıtı- yor. Kimi bankaların, şirketlerin, ticari tekellerin reklam amacıyla düzenledik- leri yarışmalann ödülleri, parasal açı- dan ne kadar büyük olursa olsun; özü, maddi çerçevenin dışındaki anlamda odaklaşıyor. Ödüller, Yunus Nadi Armağanı Yarış- ması adıyla arahksız olarak kırkyılı aş- kın bir sürede düzenli olarak gerçekleş- tirildi, kültür ve sanat hayatımıza amaçlanan katkılan yaptı ve etkilerini duyurdu. Daha önce bir dalda yapılan ödüllendirmenin kapsamı 1990 yılından itibaren genişletildi ve Yunus Nadi Ödülleri adıyla sürmeye başladı. Ülkemizin kültür ve sanat yaşamı bü- tün baltalanmalara ve olumsuz yatırım- lara karşın sürekli gelişiyor ve yaygınla- şıyor. Fikir ve sanat özgürlükleri Türki- ye de tam değil; siyasal iktidarların bas- hları hâlâ sürüyor ve çağdaş demokra- tik ortamdan henüz yoksun sayılıyoruz. Buna karşın fikir, sanat, bilim, kültürde çabalar sürüyor. Tarihsel gelişim süre- cinde elbette 'aydınlanma'nın önüne hiçbir güç geçemez. Cumhuriyet, çağ- daş uygarlığa giden yolun fikir, sanat, kültür, bilim yolu olduğunu kuruluşun- dan beri savunan bir gazete. Bu yoldaki çabaları desteklemek ve özendirmekte Yunus Nadi Ödülleri'nin işlevi sürecek. 1999 yılında başlanılan iki anabaşlık altında dört ödül verilmesi yöntemi, 2000 Yunus Nadi Ödülleri 'nde de dal değişikliği ile sürdürülmektedir. 2000 Yunus Nadi Ödülleri Edebiyat Ana Da- lı'nda; öykü, roman, şiir, Görsel Sanat- lar Ana Dalı'nda fotoğraf olarak belir- lendi. Önümüzdeki yıllarda ödül ana dalları ve dallannda gereksinimlere göre deği- şiklikyapılabilecek. Adaylara başanlar diliyoruz. ÖYKÜ Ödüle 1 Nisan 1999 ile 31 Mart 2000 tarih- leri arasında yayımlanmış bir kitap ya da ya- yına hazır bir 'kitap dosyası'yla aday olu- nabilir. Yayımlanmamış yapıtların, beyaz dosya kâ- ğıdına makine yazısı ile çift aralıklı yazıl- mış olması gereklidir. Adaylar yapıtlannı altı adet olarak gondereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul, ödülü, kitap ve kitap dosyası arasında paylaştıra- bilir. Seçici Kurul: Mehmet Başaran, Vedat Gün- yol, Selim 1leri, TarıkDursunK., SamiKa- raören. R O M A N Ödüle 1 Nisan 1999 ile 31 Mart 2000 tarih- leri arasında yayımlanmış bir kitap ya da ya- yına hazır bir 'kitap dosyası'yla aday olu- nabilir. Yayımlanmamış yapıtların, beyaz dosya kâğıdma makine yazısıyla çift aralık- lı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıt- lannı altı adet olarak gondereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul, ödülü, kitap ve kitap dosyası arasında paylaştıra- bilir. Seçici Kurul: Talip Apaydın, Ahmet Cemal, Konur Ertop, FethiNaci, Muzaffer Uyguner. Ş İ İ R Ödüle 1 Nisan 1999 ile 31 Mart 2000 tarih- leri arasında yayımlanmış bir kitap ya da ya- yına hazır bir 'kitap dosyası' ile aday olu- nabilir. Yayımlanmamış yapıtların beyaz dosya kâğıdına makine yazısı ile çift aralık- lı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıt- lannı altı adet olarak gondereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul, ödülü, kitap ve kitap dosyası arasında paylaştıra- bilir. Seçici Kurul: Ataol Behramoğlu, Prof. Dr. Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Attilâ İlhan, Şükran Kurdakul. F O T O Ğ R A F Ödüle, en çok 4 adet siyah - beyaz fotoğraf ile aday olunabilir. Gönderilecek siyah- beyaz fotoğraflann en az 18x24, en çok 30x40 cm. boyutlannda olması ve daha önce başka yerde ödül almamış olması gerekmektedir. Seçici Kurul: îsa Çelik, Şakir Eczacıbaşı, Orhan Erinç, Ara Güler, Paul McMillen. H E R D A L İ Ç İ N C E Ç E R L İ G E N E L K O Ş U L L A R Ödüller, her dalda amatör-profesyonel her- kese açıktır. (Cumhuriyet mensuplan hiçbir dalda ödüle aday olamazlar.) Adaylar ger- çek ad ve adreslerini ve telefon numaralan- nı belirtmek zorundadırlar. Ancak adaylar ad ve adreslerinin saklı tutulmasını isteye- bilirler. Ödül koşullanna uymayan yapıtlan yanşma dışında tutmak zorundayız. Adaylann ya- pıtlanyla birlikte adlannı ve soyadlannı ar- kasına yazacaklan iki fotoğraflannı, açık adreslerinin de yer aldığı katılma belgesini ve yaşamöykülerini 12 Nisan 2000 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar 'Cum- huriyet Gazetesi, Yunus Nadi Ödülleri, Ca- ğaloğlu 34334 Istanbul' adresine iadeli ta- ahhütlü olarak postayla ulaştırmalan ya da alındı karşılığı elden teslim etmeleri gerek- mektedir. Yayımlanmış yapıtlann daha önce herhangi bir ödül almamış olması gerekmektedir. Zarfın ya da paketin üzerine hangi dal ile il- gili olduğunun (şiir, roman, öykü vb.) yazıl- ması zorunludur. Ödül dallannda konu sınırlaması yoktur. Ya- pıtlar hiçbir şekilde iade edilmez. Ödül alan ya da herhangi bir şekilde ön elemeden ge- çirilen yapıtlar, genel yayın ilkelerimiz doğ- rultusunda gazetemizde yayımlanabilir. Ödül sonuçlan 29 Haziran 2000 günü açık- lanacaktır. D U L Her dal için: 750.000.000 TL. K A T I L M A BELCESİ ADIM, SOYADM: ADRESÎM: TELEFONUM: KATILDIĞIM DAL:
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog