Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 OCAK 2000 CUMA 8 HABERLER Doğu ve G.Doğu'daki terörün azalmasının ardından bölgede yapılacak uygulamalar tartışıhyor TSK, OHAUin kalkmasına karşı SERIAÇEŞ AJVKARA - Devlet, Doğu ve Güneydo- gu Anadolu'daki PKK terörünün iyice azal- masının ardından bölgede yapılacak uygu- lamalan tartışıyor. Millı Güvenlik Kuru- lu'nun (MGK) bölge içın önerdiği GAP Müsteşarlığı'na Başbakanhğın onay ver- mediği bildirildi. Türk SılaJıh Kuvvetle- ri'nin şu aşamada OHAL'ın kaldınlmasın- dan yana olmadığı, bölgenin eğitim, sağlık, ekonomik ve sosyal polıtikalarla destek- lenmesini istediği ögrenildi. Koruculann diğer de\ let kurumlannda ışçi olarak istıh- dam edilmesı de gündemde. Abdullah Ocalan'ın Kenya'da yakalana- rak getirilmesinın ardından Doğu ve Gü- neydoğu'dakı terörün iyıce azalması üzeri- ne bölgede yapılacak diğer çahşmalar da gündeme geldi. MGK'nin kasım ayı toplantısında asker üyelerin bölge ıçin önerdıkleri GAP Müs- teşarlığrnın Başbakanlığın uygun görül- mediği öğrenıldı. Başbakanlığın sektör için değil de bölge için yapılacak örgütlenme- lerin yanlış anlamalara neden olacağı dü- şüncesıyle önenyi uygun bulmadığı kayde- dıldi. Hükümetin özellikle ANAP kanadın- dan gelen "OHAL kakbnbnT isteklerine TSK'nın karşı çıktığı bildirildi. MGK'nin asker kanadınrn bölgede uy- gulanan OHAL'in korunması, bunun ya- nında diğer sosyal politikalann da ön pla- na çıkanlması gerektiğine dikkat çektiği bildirildi. PKK'ye karşı sağlanan üstûnlûlc ve terörün giderek zayıflamasının ardından bölgede eğitim, sağlık, ekonomik ve sos- yal yatınmlann yapılmasını isteyen asker üyeler, bunun eşgüdüm ıçinde yüriitülme- sinin yaranna dikkat çektıler. Güneydoğu'ya yönelik çalışmalann MGK Genel Sekreterlıği eşgüdümünde sürdüğü kaydedıldi. Çalışmada, bölgedekı koruculann durumu da değerlendiriliyor. Terörün azalmasının arduıdan devletin böl- geye yaklaşımınnı MGK toplantısuıda be- lirleneceği, koruculann Köy Hizmetlen, Tanm Bakanhğı, Bayındırlık ve Iskân Ba- kanlığı gibi yerlerde işçi olarak istihdam edilmesınin de tartışıldığı kaydedildi. Güneydoğu için OHAL Valiliği'nin ko- ordinatör valilik halıne getinlerek, terör sonrası uygulamalan koordine ettnesi öne- risuıin de tartışıldığı, GAP Idaresi'nin böl- geye yönelik kalkınma projelerini değer- lendirdiğı bildirildi. IJGM'DE YARGILANACAKLAR PKK'ye katılan 3 üniversiteli yakalandıDİYARBAKIR (Cumbu- riyet Bürosu) - PKKlıler Abdullah Ocalan'ın çağnsı- na uyarak bu" yandan sılah bırakıp güçlennı sınır dışına çıkanrken, diğer yandan da dağ kadrosuna yeni eleman topluyor. Son olarak PKK'ye katılmak isteyen Şanhurfa Harran Üniversı- tesi'nın üç öğrencısı ile bun- lara yardım ettıklen bıldın- len biri ıl sorumlusu 15 kışı yakalandı. Sanıklarla ılgılı iddianamede, geçen yıl ekim ayı içınde çok sayıda kışının dağ kadrosuna katıl- dığına dikkat çekıldı. DıyarbakırDGM Sa\cılı- ğı tarafından 10'u tutuklu toplam 18 sanık ıçin hazır- lanan iddianamede, sanık- Iardan8'ııçin TCY'nın 168'ıncı maddesi uyannca "Yasadışı örgüte üye olmak" ıddıasıyla 12 yıl 6 ay, diğer lOkişi içuı ise "Vasadışı ör- güte vardun ve yatakhk et- mek" ıddıasıyla 3 yıl 9 ay hapis cezası ıstendı. İddianamede, sanıklardan Savaş Aslan'ın Zıraat Ban- kasi'nda merritirluk yaptığı ve aynı zamanda Harran Üniversitesi öğrencisi oldu- ğu belutildi. Aslan'ın P- KK'nin Şanlıurfa ıl sorum- lusu olduğu ve örgüt adına sılahlı faalıyet yürüttüğü vurgulandı. Harran Üniversıtesı öğ- rencısı Serkan Bakış, Mah- mut Demir ve Salih Ekti- ren'm PKK'nin dağ kadro- suna katılmak üzereyken ya- kalandıklan ifade edilen id- dianamede, dığer sanıklann ıse örgüte katılmak isteyen PKK'lileri evlerinde bann- dırdıklan. Kuzey Irak'la mazot ticareri yapan şahıslar aracılığıyla örgüt parasıyla Kalaşnikof satın aldıklan, bazılannın da kırsal alanda askeri ve siyasi eğitim gör- dükten sonra tekrar kent merkezine döndükleri belir- tıldı. İddianamede aynca sa- nıklarla birlikte 1 Kalaşni- kof tüfek, 5 adet Star marka tabanca ıle bu silahlara aıt çok sayıda mermi, örgütsel belge ele geçirildiği ıfade edildi. Diyarbakır DGM'de hak- lannda davaaçılan sanıkla- nn yargıTânmalanna onü- müzdefci günlerde başlana- cak. Kryıda kaü hak geten fueloil toplanarak tzmftteld Kaü Aüklan Değeriendirme Merkezi'ne görürülüyor. Gemidekıfiıeloüboşaltılıyor istanbulHaberServisi-Şiddetlı lo- dos nedeniyle Florya sahilınde kara- ya oturan Rus bandıralı "Volganeft 248" adlı tankerde kalan fueloilın bo- şaltılmasma başlanırken kıyıdakı çevre temizleme çalışmalan da de- vam ediyor. Gemidekalan fueloilın boşaitılma- sı için Skuld Sıgorta Şırketı tarafın- dan açılan ihaleyi kazanan Omur Ge- mi Kurtarma Şirketı Kaptanı Saffet Ayabakan, gemide donan fueloılı bo- şaltmak içm tankerlen 35 derece ısıt- tıklarmr*«ırguMyâ(rak Rüs'tenkehn- deki yakıti hortumlarla îki yeni tan- kere aktardıklanru belirtti. Ayabakan, tankerin bulunduğu yerin dar olduğu ıçin büyük tankerlerin yanaşamadığı- na dikkat çekerek yakıti önce küçük tankerlere aktanp oradan açıkta bek- leyen büyük tankerlere naklettiklen- ni ıfade etti. Ayabakan, 4 tankerde bulunan 2 bın ton fueloüi bır ay için- de boşaltacaklannı söyleyerek yakı- tuı bir bölümünün alınmasından son- ra, tankenn yüzdürülerek açıkta bu- lunan büyük tankerlerin yanına geti- rileceğim ve geri kalan boşaltrna iş- leminin buradâ yapılacağını aniattı. Ayabakan, fueloilin boşaltılması sıra- sında sızmayı engellemek için gere- ken önlemlen aldıklarmı belirtti. Kıyıdaki temizleme çalışmalanru yürüten Meke Marine Limitet Şirke- ti Koordinatörü Yüksd Banş da kıyı- da katı hale gelen fueloilın toplana- rak Izmit'teki Kau Anklan Değerlen- dirme Merkezi'ne (İZAYDAŞ) götü- rülmeye başlandığuu söyledi. Denıztemiz Derneği Turmepa Ge- nel Sekreten AzizDnınaıı, çevre kır- liliğine neden olan Volganeft 248 tan- kerinin bağlı bulunduğuJlusya Fçde- rasyonu'na davâ âçâcaklârinf'soyle- di. ÜKSEL KRİZ MERKEZİNDEN BİLGİALDI Bandırma Cezaevi'nde ÎBDA-C eylemi sürüyor BANDIRMA (Cumhuriyet) - Istanbul Bayrampaşa Cezaevi'nden Bandırma E Tipi Cezaevi'ne nakledilen İBDA-C ör- gütüne mensup mabkûmlann, önceki ak- şam çıkardığı olaylar sürüyor. Dün ak- şam cezaevinden dumanlann yükselme- si üzenne çok sayıda itfaıye aracı ceza- evine girdi. AK Acar, Bayram ve lbrahim Taştan ıle Ismail Uysal adlı örgüt üyelennm Metris Ce- zaevi'ne nakledilmeleri tale- biyle başlattıklan olay nede- niyle Bandırma Cezaev ı 'nde geniş güvenlik önlemlen alındı. Balıkesir Valısi Ala- addin Yüksel, 11 Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Baysal ile Emnıyet Müdürü thsan Yıhnaztürk, Bandırma Kaymakamlığfnda oluştu- rulan kriz merkezine gelerek cezaevindeki olaylarla ılgili bilgı aldı. Albay Halıl Baysal, Ban- dırma Cumhuriyet Başsavcı- sı Ünal Yalıncak ile cezaevı- ne girdi. Bu arada, cezaevi bmasından duman yüksel- meye başlaması nedeniyle Kaymakam Mustafa Ali Or- nek'in, çevre il ve ilçe bele- diyelerinden talebi üzerine Bandırma'ya gelen çok sayı- da itfaıye aracı cezaevine gir- di. Yetkililer, cezaevmde ya- şanan olaylarla ılgılı bır açık- lama yapmadılar. Cezaevmde gerginliğe yol açan şenatçı terör örgütü tBDA-C milıtanlanndan Ali Acar, aralannda Ka- nal D binasmm da bulunduğu çok sayı- da ışyerine bomba attığı gerekçesiyle ge- çen hafta tutuklanmıştı. Acar'ın yılbaşı gecesi eylem planı içinde olduğu açıklanmıştı. Bursa Cumhuriyet Lisesi Milliyüzücüye MHP baskısı savı BURSA (Cıımlıurivet) - Cumhuriyet Lisesi 'nde okuyan milli yüzücü Burcu Sanduvaç'm, MHP'Iİ olduğu iddia edilen müdür başyardımcısı tarafın- dan okula geç geldiği gerekçesiyle hırpalandığı, itılerek yere düşürüldüğü ve bu yüzden baygınlık geçırdıği öne sürüldü. Sanduvaç daha sonra tır- naklan uzun oiduğu' gerekçesiyle dısiplın kuru- luna verildi ve 2 gün süreyle okuldan uzaklaştır- ma cezasına çarptınldı. Bursa Cumhuriyet Lısesı'ndekı baskılann çağ- daş, demokrat ve Atatürkçü öğretmenlerle öğren- ciler üzerinde yoğunlaştığına da dikkat çekildı. Okul yönetimınin, ülkü ocaklan bıldınlerinin za- man zaman koridorlardakı panolara asılmasına göz yumduğu, bunlan kaldıran öğrencılen baskı albn- da tuttuklan bildirildi. Okul Müdürü Baha Tuğrul Bilgin, gazetecile- rin telefonlanna çıkmazken müdür başyardımcısı, devlet memuru olduğunu, konuşamayacağını öne sürerek sorulan yanıtlamadı. 'EVLETARACINIAMAÇDIŞIKULLANMA İDDİAS1 Kartal Cezaevi müdürleri hakkında soruşturma tstanbul Haber Servisi - Alaattin Çakı- cı,Erol Evcil,Adnan Oktar gibi kamuoyu tarafından tanınan pek çok sanığın tutuk- lu bulunduğu Kartal Cezaevi 1. Müdürü ıle 3 yardımcısı hakkında, "devtetin ara- anı amaç dışı kullandıklan" gerekçesiy- le soruşturma başlatıldı. Cezaevi nng aracını özel işlennde kul- Iandıklan öne sürülen Cezaevi 1. Müdü- rü Halil Yenigün ile 2. müdürkr Rafet Ef- teldn, tbrahjm Karakurt ve Muhammed Ka>-a hakkında Adalet Bakanlığı tarafın- dan soruşturma açıldı. Kartal Cumhunyet Başsavcısı Hüseyin Boyrazoğlu da gazete ve televizyonlara çıkan haberlerden son- ra cezaevi müdürleri hakkında soruşturma başlatıldığını doğruladı. Boyrazoğlu, "Araçlarm bu tür kuHanılması doğru de- ğUdir. ancak çok acil durumlarda özel is- ler için kullanılabflir" dedı. Yaklaşık 1.5 ay önce Cezaevi 1. Müdü- rü Halil Yenigün ve 2. müdürler, cezaevi 'rnig araçfyja beraberiode eş ve .çpjgjklan, olduğu halde Pendik'te kurulân semt pazanna alışverişe giderken basm meı;-. suplan tarafmdan görüntülenmiştı. KULTUR • SANAT Ayşen Akdengiz Mehmet Pervez Koreograt ı Melih Çardak Orkeslra Mehmet Pervez Coşkun Oskay Semih Evin Deniz Noyan \0 45-13 15-15 45-18.30-2! 15 15 30-17 15-21 3 0 - C U I - P K V I I 15 1215-143O-1645-19OO-21 15 120O-1415-16 3O-190O-21 15 1200-14 15-16 30-18 45-21 15 1200-1400-16 15-1845-21 15 1200-14 15-16 30-18 45-21 00 TERAKKİ VAKFI KÜLTÜR MERKEZİ (ı) B>ulubMardınCad.No 12/A Levent / Isanbul Ucreoa davmyeler çevr« Akbank şubdennde 12.15-14.30<16.45-18.45-21.30 Her cumartest ve pazar, 11.00 İSTANBUL BUYUKŞEHIR BELEDIYESI Şehir Tiyatroları M d l T I MUHSIN EITUGIUL SAHNESİ 0.212 240 77 20 BATI RIHTIMI Turice-, YığılBENER YoneKn Nicolas K1OIZ 5-6-7-8-9 OCAK FATİH IESAT NUIİ SAHNESİ 0.21 î 526 53 10 tMBE KONAGtN GEUNLERI Yooeteci Engın GUKAUN 5-6-7-B-9 OCAK Yoneten Zuhal €«G€N 9-15-16-22-23-29-3O OCAK USKUDAI MUSAHIPUDE CEUL SAHNESİ 0.216 333 03 «7 DERYA GULU i Ne*et DENI2HAN 5-6-7-8-9 OCAK OYUNCAKTAKI SIR (Ç.O; 9-15-16-22-23-29-30 OCAK KADIKOY HAIOON TANER SAHNESİ 0.216 349 04 63 TıAca. AzroESHAI Yonsta Kencl KOCATÛRK 5-6-7-8-9 OCAK AIAIURKVEÇOCUK(Ç.O) i'm ERÇET1N AIAKAN 9-15-16-22-23-29-30 OCAK T.C. Kultur Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALESİ ATATÜRK KÛLTÛR MERKEZİ YENIYIL KONSERI OrtestraŞefı Serdar YALÇIN / Koro Şefı GöfcçenKORAY 11 Ocak SaJı 20 00 • • C. Orff CARMINA BURANA bale 1 perde Koreograd ve Sahney^ Koyan Youri VAMOS / Orkestra Şefı Serdar YALÇIN 12-26 Ocak Çarşamba 20 00 • • W.A. Mozart SARAYDAN KIZ KAÇIRMA opera 3 perde OrkeslraŞelı Serdar YALÇIN / Sahneye Koyan Michael HEINICKE 13 Ocak Perşembe 20.00 • • J.Offenbach HOFFMANN'IN MASALLARI fantastık opera 3 perde OrteslraŞelı hran ANGUELOV/ Sahneye Koyan YektaKARA 15 Ocak Cumartesı15 30/27 Ocak Peışembe 20 00 • • J.Bock BENİ SEVİYOR müzikal 2 perde MüzıkYonetmenı Hüseyin KAYA / Sahneye Koyan Önder GÖKSEVEN 7-21 OcakCuma1900 • • VİYANA ESİNTİLERİ operet akşamı MüzıkYonetmenı Serdar YALÇIN / Sahneye Koyan Sümeray ARIMAN 14-28 Ocak Cuma 19 00 GAZIOSMANPAŞA SAHNESİ 0.212 571 60 67 AIAADDİNSİHİRLİLAMBASKÇ.O Yo^-rei Nan>.k AGAYEV 915-16-22-23 OCAK HÂHIYE ar PYATIOSU 0.212 240 77 20 ı SovojDINCEL 5-6-7-8-9 OCAK KEND) GOK KUBBEM1Z Yoneten Engin ULUDAĞ 4-6-7-25-27-2S OCAK P TTYATTtOSU OYUN GUNLEH SAU 15 00-20 3O/PER$EMBE CUMA 15.O BEYOGLU/ALKAZAR (293 2466) 1 BELGE FİLM IŞLETMESIDIR (0.212) 249 76 57 &F**- . 15 0O-2OJO / PBÇEMK. 20 M/ CUMA. 2OJ0/I CKSk 15 00-20.30 / PUAfc 15 00-19 00 BIIETLERŞEHFR TİYATROLARI GISELERINDE 5ATIŞA SUNULMU5TUR onMJK O M E D İ 3 P e r d YİMtuı :M8s11kK«ntor 8 Ocak Saat: 21.00 NUKTE Bileüer Atatürk Kultur Merkezi gişelerinde satılmakfadır. A.K.M gise tel: (0212) 251 10 23 251 56 00 (7 hat) 254 EFES PUsen'in kültür ve sanali katküan atUrık suıectk. SES-1885 ORTAOYUNCULARİSTİKUU.CAD HO140 TtL: (0212)251 16 65-66 FAX (0 212) 244 43 27 www ortooyuncı/lar com Şensoy un ÇOK TUHAF SORUŞTURMA /20.00 TC taWr»<*an>jl nıitatM<ıırta Ferhan Şenso/un PARASIZ YAŞAMAK PAHALI Perşembe-Cuma/20.00 ^dostİDrtivatrosu uyarlayan, Derya Baykal ŞU AN MUTFAKTAYIM YazarvYönetefi. Ferhan Şensoy Mûzık Rkret Kırlok CumarteS115.00 /Sall 20.00 t«»on j î Sahne dönatrrnı; Su Yücel ? Muammer Karaca Tiyatrosu'nda f EFES *JN ; 14 Ocak 20.30.15 Ocak 18.00.16 Ocak 15.00 A „... ] - Tel: (0-212) 252 59 35 ^Sh^S EFES Pilsen ! in kulturve sanata katkıları artarak sürecek. Ferhan Şensoy FELEK BİR GÜN SALAKKEN Cumartesi/20.00 Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Rezervasyonlarımzı MASTER ve VISA Kartiaı Pazar 15.00 ve 18.00 Bilet Satış Yerleri: Ortaoyuncular Gişesı: 251 18 65 VAKKORAMALAR-Taksim. Suadiye. Akmerkez BULUNMAZ KULTUR MERKEZİ HÜSEYİN HİLMİ BULUNMAZ Yonetimınde SİNIMA/TV/TİYATRO 0YUNCULUÖU EĞİTİM Bajlamo Torıhi: ]5OcQk2000 IstildolCd 212/8 Te) 251 85 23 Nazım Hıkmet SoJınesi BL4UNMAZT1YATR0-ISTANBUL SJTDOVVNTMJED! MASA HerCUMA20ÖÖ'de JCd. 212/8 Tel.251 85 23 Nazım Hıltmel Sahnesi TC Kultur Bakanlığı TRABZON DEVLET TİYATROSU Zühtü Erkan Oyun günleri: 1, 2, 20, 21, 27, 28, 29, 30 Ocak Aziz Nesin Oyun günleri: 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 Ocak Oyun saatleri: Perşembe: 20.00, Cuma: 20.00 Cumartesi: 15.00-20.00 Pazar: 15.00 Atapark Halıık Ongan Sahnesi Gişe Tel: (0-462) 230 21 95 EFES Pilsen 'in kültür ve sanata katküan artarak sürecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog