Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 OCAK 2000 CUMA HABERLER DUNYADA BUGÜN ALt SİRMEN Eşkıya Cennetim Hüseyin Baybaşin kamuoyunun yakından bıldığı bır ısım Yoresının kımı delıkanlılan gıbı o da, uyuşturucu, cınayet, Allah ne verdıyse kanşmış bır eşkıya Şımdı eşkıya deyınce, Yavuz Turgul'un fil- mınde Şener Şen'ın canlandırdığına benzer bır kahraman gelmesın aklınıza Baybaşin, her tur- lu ahlakı kaygıdan uzak, olum ve paradan başka bır şey duşunmeyen yaratık turlennden Baybaşin veonun gıbılen, hem ulkedekı çarpık duzenden, hem de bolgedekı bozukluklardan yararlanarak ortaya çıkıp palazlanırlar Neyse bılındığı gıbı, Baybaşin geçenlerde Hol- landa'da yakayı ele vermış ve yakalanır yakalan- maz, "Kurt olduğu ıçın Turkıye'de baskı göreceğı" gerekçesıyle sığınma hakkı ıstemıştı Hollanda makamları Baybaşın'ın talebını fazla ınce eleyıp sık dokumadan kabul ettıler Bıraz daha dıkkatle ınceleselerdı dosyayı Bay- başın'ın Turkıye tarafından, Kurt olduğu ıçın değıl, Kurt Turk ayırımı yapmadan ınsanlan ze- hırleyen uyuşturucu kaçakçısı bır katıl olduğu ıçın arandığını anlarlardı Ama Hollanda'nın ınsan haklan goruşu, ışın ıçıne Kurtluk gırınce haydudu, katılı bıle kollama ılkesıne dayanıyor, neylersınız Her neyse, Baybaşin Hollanda'ya, Hollanda Baybaşın'e hayırlı olsun, gul gıbı otursunlar Ama ne yazık kı, oyle değıl Vehbı'nın kerrake- sı. Şımdı Baybaşin ağlıyor, sızlıyor, açlık grevı yapıyor Turkıye'ye lade edılmek ıçın ••• Baybaşın'ın derdı Hollanda hapıshanelen Uyuşturucu kaçakçısı katıl, kendısıne sıstemlı olarak baskı uygulandığını, bulunduğu yenn Hitler'ın toplama kamplanndan farksız oldugunu soyluyor, avukatlanyla goruşmesının engellen- dığını ılerı suruyor, mektuplannın kendısıne u- laşmadan ımha edıldığını ekledıkten sonra, zı- yaretçılertyle ana dılı Kurtçe konuşamadığını vur- guluyor Baybaşin turu ınsanlann sozlenne ne kadar guvenılebıleceğı ayn bır konudur Ama bırçok Avrupa ulkesı hapıshanelenndekı yaşam koşullarının da, bırakın Turkıye'dekı gıbı beş yıldızlı otel statusunde olmayi, ama ınsan hak- lan olçutlerıne hıç mı hıç uymadığı da, artık herkesın bıldığı bır olgudur Doğrusu ya bu tur savlarla ılk kez karşılaşmıy- oruz Nıtekım Alaattın Çakıcı da, Turkıye'ye ıade edılebılmek ıçın az uğraşmamıştı ve Baybaşın'ınkıne benzer şıkâyetlerde bulunmuş, sonunda da Turkıye'ye lade edılmesını sağlamıştı Tabıı şımdı Baybaşin gıbı kışılerden sozlennın ve taleplerının arkasında duracak şereflı davranışı beklemek boşunadır Baybaşin bol keseden palavra sıkarak elde ettığı sığınma hakkından vazgeçıyor, çunku Hollanda hapıs- hanelerınde kok sokuyor Herıf uyanık, orada duracağı yerde Turkıye'ye ladeyı tabıı ıster Turkıye'de ona Kurt dıye ışkence mı yapacaklar? Yok efendım Tam ter- sıne Çunkg Turkıye bır eşkıya cennetıdır • • • Goreceksınız, eğer bu herrf-ı naşenf Turkıye'ye ladeyı başanrsa, ozel tıp ceza evlennden bınnde, televızyon, buzdolabı ve el altından da gırmış ol- sa cep telefonlu daıresınde keyıf surecektır Ustelık belkı de, Turkıye lade belgesını eksık yazdığı ıçın doğru durust sorgulanamayacaktır bıle Baybaşin ve benzerlennın emnıyette de adalette de adamları vardır nasıl olsa. Inan- mayanlar Adnan Oktar ve Alaattın Çakıcı olay- lanna btr goz atsınlar Burada hapıshane, duşunce suçlusu ıçın değıl, ama hırsız, uğursuz, katıl ıçın bır cenettır Hatta bu tıpler sılahlannı da yanlarındataşımakta serbesttırler. Bu ozgurluk- lerı herhangı bır kanun maddesınden değıl, uygulamadan kaynaklanır. Uyanık Baybaşin şımdı bu yuzden Turkıye'ye lade edılebılmek ıçın açlık grevınde Bu durumda acaba ne yapmak gerekır? Doğrusunu ıstersenız benım aklıma gelen en lyı çare, Hollanda makamlarına şoyle bır yazı yazılmasıdır "Bız Baybaşın'ın lade edılmesını ıstemıyomz Kurt olduğu da doğrudur Kendısı- nı baskı altında hıssedıyormuş Onun ıçın sızde kalsın Bızım tade talebımız yoktur " "Eee Pekı, dıyebılırsınız şımdı bu adam cezasını çekmesın mP" Boyle bır sakınca yok efendım, cezasını Hol- landa da çektığı kadar çeker Hem buraya gelse ceza mı çekecek, yoksa sefa mı surecek, onu dığer orneklere bakarak gorebılırsınız. Malum bızım ulkemız, eşkıya cennetıdır Ah benım gozu yaşlı ve de eşkıya cennetı ulkem ah> Selvi, hiziplere bayrak açtı 'CHP gruplann partisine dönüştü' ANKARA (Cumhuri- yet Bûrosu) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cev- det SeM, partı örgutunün parçalı, değışık anlayışta ve guçte olan gruplardan ohıştuğunu belırterek "ör- gût içınde orgüt" gıbı ça- lışan gruplann bulunduğu bır partının başanlı ola- mayacağuıı vurguladı Cevdet Selvı, CHP'nın 6-12 Arahk 1999tanhle- rı arasında TESK Otel de düzenlenen 'Partı Eğıt- menlen Semınen'nde yaptığı konuşmasını, bay- ramdan sonra orgute gon- dermeye hazırlanıyor Partı içınde ayn bır ha- reket olarak değerlendınl- memesı gerektığını vurgu- ladığı çalışmasuıda CHP orgutunun gruplardan oluştuğunu kavdeden Sel- vı, ad vermeden Denız BaykaL Hasan Fehmı Gu- neş, Murat Karayalçın ve Ertuğrul Gunay'ı eleştır- dı Cevdet Selvı, grupla- nn kendı guçlennı arttır- ma çalışmalannın parüyı ıkıncı planda bıraktığını kaydettı Altan Öymen, CHP'den başka laikliği ciddi biçimde savunanparti olmadığını söyledi DfaıiistismaretmeyizANKARA (Cumhuriyet Bu- rosu)-CHP Genel BaşkanıAltanÖv- men, Turkıye'de Iaıklığı ısrarlı ve cıddı biçimde sa- vunan CHP'den başka partı olma- dığını belırterek "Laıklik anlayışı- mızda bir değişık- lık vokrur. ola- maz" dedi Oy- men, dınen kutsal olan konulan hıçbır zaman ıstısmar etme- dıklennı ve sıyası malzeme yapmadıkla- nnı vurguladı Abduilah Ocalan'a ven- öymen: Laikük anlayışımızda de- ğişikükyok. len ıdam cezası konusunda Avrupa Insan Haklan Mahkemesı karanrun beklenme- sı gerektığını vurgulayan Oymen, bu ko- nunun duygulara dayalı sıyası tartışma malzemesı halıne getınlmesını doğru bul- madıklannı kaydettı CHP Merkez Yonetım Kurulu (MYK) dun "Demokratfldeşme ve Kûrt Soru- nu"nu goruşmek uzere ozel gundemle toplandı Oymen, toplantıdan once yaptı- ğıaçıklamada SHPveSODEPdonemle- nnde hazırlanan Doğu ve Guneydoğu ra- porlannın güncelleştınleceğını söyledi "Bazı srvası paruler btzun 10 vıl once soj- iedıklenmızuı baolannı \em sovlemeye başladılar" dıyen Oymen, Ocalan ın ya- kalanmasıyla terore karşı elde edılen son başandan sonra demokrankleşme ve 0- HALften doğan sorunlarm çözüme kavuş- turulmasına ılışkın onenlen konuşacakla- nnı bıldırdı Bölgenın ekonomık kalkın- masının da buyuk onem taşıdığına ışaret eden CHP lıden, "Kalkmma hamlesı he- men başlanlmalıdır. 7-aman bu zanıan- dır" dedı Oymen, boşaltılan koyler ko- nusunun da bu kapsamda duşunulmesı gerektığını belırtırken konuyu ızlemek uzere bır çalışma grubu oluşturacaklannı da sozlenne ekledı Yıl sonu enflasyon oranınnı yuzde 68 8 e ulaştığına dıkkat çeken Oymen, memurlara bu oranın çok altında zam yapıldığını anımsatarak "1999'da memur reel oiarakyüzde 21.8ge- Brkav bına uğradı. Savın Başbakan arada- Id farkı odeyeceğuu soylemiştL Şundi bu sözünü tutsun" dıye konuştu Oymen, bır gazetecının, deprem bol- gesınde ıftar yemeğıne katılmalanna yö- nehk eleşünlen anımsatması uzenne dep- rem bölgesıne yenı yıl kutlaması amacıy - la gıroklennı behrterek "Beledijelenmi- zm orada aşevleri var. O saatte bırvük ço- ğunluk ıftar vedığı ıçın bız dekaüldık. İf- tar kuyruğunda fotoğrafimız çekılirken 'Aman çekmevın mı deseydik? Biz bun- lan sıyaset malzemesı yapmayE" dedı MYK mn dun > aklaşık 8 saat suren toplantısında, demokratıkleşme ve Kurt sorunu ıle ılgılı olarak CHP'nrn polıtı- kalannda bır eksıklık olmadığı, guncel- leştırme çalışmasımn "ortak üslup uyu- munu sağlamak" amacıyla yapıldığı vurgulandı MYK, "2000'HyıBarçoğufcudenıok- rasi ve ınsan haklan dönemi olacakbr. Parti bu donemde, onculük görevini yapmahdır" karanna vardı MYK uv esı Algan Hacaloğlu, partı- nm daha oncekı çalışmalarından der- ledığı çalışmasmı sundu Genel sekreter Tarhan Erdem demokratıkleşme ıçm ekonomık ve bolgesel kalkınmanın onemıne değınırken Orhan Veli Yü- dınm yasalarda da demokratıkleşme çahşması yapılması gerektığını soyledı Mustafa Gazalcı da, sorunu çozmemn ıktıdar olmaktan geçtığını bebrttı Konuyla ılgılı genel sekreter Erdem'e bağlı çalışma grubu oluşturuldu Çalış- ma grubunda kımlenn yer alacağı sah gunu gerçekleştrnlecek MYK toplan- tısında netleştrnlecek Yatılı ilköğretim bölge okullanndaki şeriatçı kitaplar temizleniyor OkuHarda şeıiatçı kitap a\ı ANKARA (Cumhunyet Buro- su) - Yatılı ılkoğretım bolge okul- lanndakı (YİBO) kutuphanelerde çok sayıda Atatûrk ve laıklık kar- şıtı kitaplar belrrlendı Ozellıkle dar gelırlı aılelerm ço- cuklanrun 8 yıllık kesmtısız temel eğıtım kapsammda okutulduğu Yİ- BO'lardakı kutuphanelerde şenat- çı kitaplar saptandı "Esmaü'lHüs- na, Risale-i Nur ve tmam Gaza- li'nin kjtaplan"nın yer aldığı ku- tuphanelerdekı antılaık kitaplar te- mîzlenmeye başlandı 12 yuzyılda yaşayan Gazalı olarak da bılınen, tasavvufun Sünnı gelenekle butün- leşmesıru sağlavan kelam ve fikıh uzmam Ebu Hamıd Bın Muham- med Et-Tusi El Gazali'nın kıtapla- n, Islamda felsefı ve usçu duşün- cenm duraksamasına yol açtığı ge- rekçesıyleeleştınlmıştı Gazairnm YİBO kutuphanelennde bulunan "thy»4 Ulumi'd-Din'' adlı 10 cılt- lık kıtaplannda, "Kölelerinize iyı davTanın. Onlan hav^vanlannızdan ayn tutmavın ve hayvanlanmz ka- tĞNELİ FIRÇA ZAFER TEMOÇtN dar besfcyin. Kanlannıza ryi davra- nın. Onlar arasında aynm yapma- yın" goruşlen yer alıyor 21 yüz- yılla ters duşen, çokeşlılığı teşvık eden gorüşlenn yer aldığı kıtaplar- da, ılkoğretun oğrencılennrn aldık- lan bıhmsel derslerle çelışen yo- rumlar bulunuyor Mıllı Eğıtmı Bakanlığı, bu ge- lışmeler uzenne 76 bm 530'u erkek, 25 bın 858'ı kız ohnak uzere toplam 102 bın 388 oğrencının öğrenım gorduğu 203 yatılı ılköğre- tım bolge okulu ıle 33 bm 244'u kız, 47 bm 306'sı er- kek olmak uzere toplam 80 bın 550 oğrencırun öğrerum gorduğu 141 pansıyonlu ıl- koğretun okulundakı (PİO) kutuphanelen mercek altı- naaldı Ilk aşamada YtBO ve PİO mudurlennı mart- nısan aylannda hızmetıçı eğıtıme almaya karar veren bakanlık "hijvenverehber- lik-psıkolojık danışmanhk* konulan uzennde duracak Mudurlenn, öğrencılere da- ha sağlıklı hızmetler gotur- mesı ıçm "hijyen, ışletme becerfleri, genel sağhk, te- mizlik, ev ekonomisı, bes- lenme diyetetıgı, dengeli beslenme ve rehberlik" ko- nulannda bılgılenmelen sağlanacak Buamaçlaunı- versıtelenn koruyucu he- kımlık ve halk sağlığı uz- manlanndan yararlanıla- cak 2 ay surecek eğıtımde, once teonk eğıtım yapıla- cak, sonra da seçılen bır ya- tılı okulda uygulamalı eğı- tıme geçılecek Cezaevi görevlilerinin itirafi, TBMM însan Haklan Komisyonu tutanaklanna yansıdı Ulucanlar'da gizlenen belge SEBAHATK.\RAKOYUN ANKARA -Ankara Merkez Kapa- h Cezaevı'nde 26 Eylul 1999'da ger- çekleştınlen ve 10 mahkumun yaşa- ırunı yıtırmesıyle sonuçlanan operas- yonun cezaevi görevlılennce fıhne ahndığı ortaya çıktı Turuklu avukat- lannca hazırlanan raporda varalılann ıfadelerme dayanılarak yer alan bu ıddıa TBMM Insan Haklan Komis- yonu tutanaklannacezaevi görevüle- nnımtırafı olarak yansıdı Komısyo- na bılgı veren bır cezaevi görevlısı- nın operasyon anını anlatırken "Açı- lan ateşle kamerayı taş^an astsubav etinden yaralandı" ıfadestnı kullan- ması dıkkat çektı Bu bılgı ışığında filmın peşıne düşen komısyon uve- len bılgı veren dığer cezaevi yonetı- cılenne yonelttığı sorulara da "Ba çekhn yapmadık ama güvenlikte ota- bflu-" yanıtını aldılar Ankara Merkez Kapalı Ceza- evı'ndekı operasyonla ılgılı ıddıala- n araştırmak uzere olayın hemen ar- dından TBMM Insan Haklan Ko- mısyonu'nca oluşturulan alt komıs- yonun çalışmalan belge ıstenen res- mı makamlann engellemelen nede- nıyle uzadı Yaklaşık ıkı aydan ben Adalet ve Sağlık bakanlıklanyla yaptıklan ya- zışmalara karşrn otopsı sırasında çe- kılen fotoğraflara v e dığer belgelere ulaşamayan komısyon uyelen kendi aralannda da bolunduler Operasyonun hemen ardından tu- tuklu ve mahkum avukatlannca ıfa- delere dayanılarak hazırlanan v e ko- rrusvona da ıletılen raporda "gözet- leme kulesuıde bulunan 4 sıvıl gıvun- h şahıstan bınsuun olavlan vıdeo ka- mera de görüntüledığı" ıddıası yer almıştı Komısyona bılgı vermek ıçın çağnlan bazı cezaevi görevlılennın de konuşmalan sırasında saOr arala- nnda bu ıddıayı doğrulayan açıkla- malarda bulunduklan oğîenıldı Bu ıfadeler komısyon tutanaklanna da vansıdı Komısyona bılgı veren bır gore\ hnın operasyonla ılgılı, vıdeo kasetle sorulan uzenne, "Bızçeknıe- dik ancak güventikte oJabiür" yanı- tını vermesı dıkkat çektı Bazı komısyon uyelennın tutanak- ta yer alan bu ıfadelere dayanarak operasyonun fılme alındığı ıddıası- nnı kanıtlanmış oldugunu beluterek, yapılacak resmı yazışmalarla bu ka- setın ıstenmesı yonundekı onensı ko- mısyon içınde tartışma yarattı Soz- lu olarak yoneltılen sorulara yetkılı- lerden "Video kaset jok" yanıtrnı alan bazı komısyon uyelennm bu be- yanlan yeterlı bularak yazılı bır gın- şıme sıcak bakmadıklan öğrenıldı Bu arada operas>on su-asında ya- ralananlann "hastanede ışkence gör- dukleri ve tedavılennın kasıtlı olarak gecıknnldıği" yonundekı ıddıalan uzenne Sağlık Bakanlığı 'na ıkı kez yazı yazarak, ılk mudahaleyı yapan hekımlenn hstesını ısteyen komısyo- na bakanlıktan yanıt venlmedı Isım lıstesıne ulaşılamadığı ıçm hekrmle- nn ıfadesını alamayan komısyon otopsı sırasında çekılen yaklaşık 500-600 kare fotoğrafa da ulaşama- dı Fotoğraflarla ılgılı olarak yapılan yazışmalarda sureklı başka adres gostenlmesınden yakınan komısyon uyelen konuyu sozlü olarak Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e de ılet- tıler Raporun TBMM'nın açıhnasm- dan sonra Insan Haklan Komıs- yonu'na sunulması beklenıyor SlFIR NOKTASI /ORAL ÇALIŞLAR F tipi cezaevi tartısması 'Özgürlükler daha kısıtlanacak' tLHANTAŞÇI ANKARA - Adalet Bakanlığı'nın Avrupa stan- dartlanna uygun F tıpı cezaev lermı arttırma çahş- ması surerken, demokratık kıtle orgutlen bunla- nn "hücre" sıstemı oldugunu one surduler Turkıye Insan Haklan Kurumu (TlHAK) Genel Başkanı Nevzat Helvacı^ hucre olup ohnadığırun cezaevırun hangı amaçla kullanılacağma bağlı ol- duğuna ışaret ederek "Hücre olarak kullanılmak isteıurse bunlar, buna ehenşlı bır konum teşkıl e- der" dedı tnsan Haklan Derneğı (IHD) Genel Başkanı Hüsnü Öndül ıse projenın yaşama geçınlmesıne gerekçe olarak guvenlığm gostenldığıru belırterek "Adalet Bakanlan bunun rutuklular içm bir hak otduğunu söylemrvor. Bununla tutuklunun ceza- evındekı ozguriuğü bır kez daha sınırlandırümak ıstenıyor" dıye konuştu Adalet Bakanlığı Bu-leşmış Mılletler standart- lannda Avrupa Brrlığı mn koşullanna uygun F tı- pı cezaevi sayısını artnracağmı vurgularken, bu ce- zaevlennın hucre olup olmadığı tartışmalannı gündeme getrrdı Halen Sıncan, Izmır, Kocaelı, Tekırdağ, Edn-- ne'dekı F tıpı cezaev lennın ınşaatlan sunıyor Te- ror suçlulan ıçın 2 tıp oda bulunduğu bıldınldı 3 kışılık odalann 25 metrekare, onunde 50 metre- karelık havalandırma, 1 kısıhklenn ı^e 10 nıette kare, 1 kışılık 3 odanıh öriunde 50 metrekare ha- valandırma olacağı kavdedıldı TlHAK Genel Başkanı Nevzat Helvacı, hücre olup ohnadıklarmın, cezaevınm hangı amaçla kul- lanılacağma bağlı olduğuna dıkkat çekerek "Hüc- re olarak kullanıhnak ıstenırse bunlar, buna ehe- rişli bir konum teşkıl eder. Ama ortak kullanma alanlan her sefennde ınsanlara açıksa ve sadece yatmak ıçin bu odalar kullanüıvorsa dunvadakı standartlara uvgun duşuyor'" dıye konuştu Bırçok ulkede, televızyon, goruşme ve oturma yerlen gıbı ortak kullanımlann gun boyu açık tu- tulduğunu belırten Helvacı, "Yalnızca vatmaya odalanna gidiyoriar. Kötü maksatlı olunursa huc- re tipme donûsebihr Bu cezaevinın vapısıvla değil de uvgulamavla ılgüıdır" dedı Hücre mi, değil mi tartısması IHD Genel Başkanı Husnu Ondul, hucre olup olmadığının ıkı açıdan değerlenduıhnesı gerektı- ğını kaydederek şu goruşlen dıle getırdı "Binncisi, orada vaşayacak insana Adalet Ba- kanhğı'nın nasıl baktığıdır lkıncısı, orada vaşaya- cak ınsanın hareket ozgurlüğu nasıl suurlandirıla- cak, yaşamını nerede surdurecek' Oda dıve nıte- iendırilen verfer tutuklunun valmzca uvuması ıçın düşünülen bır mekân mıdır,voksa tam gununu ge- çireceği bır yer mıdır? Sadece uvumak ıçmse ola- biür. \ma getınlen duzenleme, butun gununu, yıl- lannı orada geçirmek uzere düşünülen mekânlar- dır. Bakanlığm düşüncesi budurf Projenm yaşama geçrnlme gerekçesrnm guven- hk oldugunu anımsatan Ondul "Tutuklular için bir hak olduğundan vapumıvor. Güvenlik gerek- çesiyle turuklulann cezaevi mekânında ozguriuk- İeri bir kez daha sınırlandırümak ıstemvor. Bız o- nun ıçın hücre uv gulaması dıvoruz. Dığer tutukhı- lardan vedışdun>adan tecnt etmeve dönuk bir uy- gulama. Yüksek güvenhk standardma uygun ce- zaevi düşünüluyor. Insan haklanna uygun koşıü- larda yaşamalan ıçm gelışünlnuş bir proje değil, hiçbiryerde de zatenAdalet Bakanıbunu söylemi- yor" dıye konuştu oralcalislar@yahoo.com Fazılet Partısı'nı yonetenler, 28 Şu- bat kararlanndan bu yana "demok- rasının ne kadar onemlı bır yonetım bıçımı" oldugunu belırtmeye ozen gostenyorlar Değıştıklerı ve mo- dernleştıklerı şeklınde bır goruntu sergılemeye çalışıyorlar Geçmışte "Batı Kulubu" dıye suçladıklan Av- rupa Bırlığı'nın hararetlı savunucula- nndan bın halıne gelmelen de bu tu- tumlannın bır parçası olarak kabul edılıyor Karnuoyunda ve sol çevrelerde ıse Fazılet Partısı'ndekı bu goruntunun sahte olduğu tartısması gundemden duşmuyor Fazılet Partısı gıbı arka- sında yuzde 15'lerın uzennde bır seçmen desteğı olan partının mo- dern Turkıye'nın bır parçası olabıle- cek olçude değışebılmesı mumkun mu, değıl mı9 Genış çevrelerde bu konuda degışık duşunceler savunu- luyor Fazılet Partısı tabanı da yaşa- dıklan olaylann etkısıyle, ozellıkle de Refhyol ıktıdannın devrılmesınden bu yana bır arayış içınde Sokaktakı Fazılet seçmenı, eskıden hıç onem Fazilet'in Tehlikeli Oyunuvermedığı demokrasıyı şımdı onem- sedığını soyluyor, yuzeysel de olsa, "halkıradesı, özgüriuk" gıbı kavram- laria yuz yuze gelıyor Fazılet Partısı yonetıcılen, her ne kadar demokrası kavramını dıllerın- den duşurmeseler de, tartışmalann genldığı donemlerde hemen gele- neksel kutturierıyle ortaya çıkıyorlar Örneğın, kendılerını eleştıren gaze- tecılen "komunıstler, eskı Marksıst- ler" dıye suçlayarak asıl gen planda- kı ıdeolojılennı ortaya koyuyorlar Sol ve demokrası duşmanı anlayışları- nın oyle kolay değışmeyeceğını goz- ler onune serıyorlar Islamcı gazetelerden bınnın yayın yonetmenıyle Refahyol ıktıdarı do- nemınde 12 kışının olumuyle sonuç- lanan cezaevlenndekı olum oruçla- nnı tartışıyorduk, ıktıdann bu konu- dakı tutumunu eleştırdığımde bana şoyle cevap verm ıştı "Ama onlar da devlete sılah çektıler " Islamcı ıdeolojıyı rehberedınıp de- mokratlaşmak mumkun mu 9 Bunu o kesımle zaman zaman tartışıyorum 28 Şubat sonrası yaptığımız tartış- malarda bu kesımdekı bazı çevreler, geleneksel tavrı yumuşatmaya ve kendılerıne yenı bırgorunum verrne- ye gayret edıyorlar Bunlann, Turkı- ye'nın çağdaşlaşma bınkımıyle he- saplaşmaya kalkışmalannın o kadar da kolay olmadığını gormelen gere- kıyor Ancak Erbakan'ın başını çektığı geleneksel kanat, genlım stratejısının kendılenne de Turkıye'ye de ne ka- dar zarar verdığınt bır turlu kavramı- yor, ya da kendı vaıiık nedenlerını bu gerılımde buluyor Merve Kavakçı genlımı orneğın bunlardan bınsıydı Bu konuda MHP'yı sıkıştırmak ıçın tehlikeli ve anlamsız bır oyun oyna- dılar • • • Öcalan'ın ıdamıyla ılgılı oynanan oyun ıse şımdıye kadar oynadıklan en tehlikeli oyun Öcalan'ın ıdamı uzennden MHP'yı sıkıştırmak ve bu- nu bır sıyası rant olarak gormek akıl alırgıbı değıl Turkıye, 15 yıl suren ve bınlerce ınsanımızın yaşamına mal olan, zor bır donemı gende bırakma- ya çalışıyor Guneydoğu'da, ne bu- yuk acılar yasandığını o yorenın Fa- zılet Partısı mılletvekıllen de bılırler Şımdı yenıden başa mı donulmek ıs- tenıyor^ Ama gelın gorun kı Fazilet'in geç- mışten ders çıkanmadığı anlaşılan yonetıcılen, Tansu Çiller'ın peşıne takıldılar Çıller'le bırlıkte MHP'yı ko- şeye sıkıştırmaya çalıştıklannı sana- rak, aslında çok tehlikeli bır kumar oynuyorlar öcalan'ın ıdam senaryo- lanndan parlamenter rejım yara alır, MHP ıçındekı şıddet eğılımı ıse guç kazanır öcalan'ın ıdamının zaten henuz ıçınden çıkamadığımız gerılımı ne kadar arttıracağını bılmek ıçın kâhın olmaya gerek yok Demirel, Ecevit ve askerler bu gerçeğı gorduklen ıçın dıkkath bırçızgı ızlıyorlar Fazılet Par- tısı yonetıcılerı bunu bılmıyorlar mı'' Tabıı kı bılıyorlar Ama, dunyayı da- racık bır pencereden ızleyen Islam- cı onderlık, geçmışten ve yaşadıkla- nndan hıç ders çıkarmadığını da boylece gozler onune senyor Idam tartışmalan yapılırken, Suudı Arabıs- tan'dakı ıdamı savunan, yanı gele- neksel "kısasa kısas" anlayışından kopmayan bır ıdeolojı de bu ısteğın bıryanınıoluşturuyor Yanı onlar ıde- lojılenyle, ıdamı savunmayı da bır- leştırmış oluyoriar Yanı uygardunya- nın olçulenne henuz ulaşamadıklan- nı bıze bır kez daha kanrtlıyorlar Demokrasıyı savunmak, çoksesiı- lığı, farklılığı ıçe sındırmek ve sıyası olgunluğa ulaşmak o kadar kolay değıl Demokrası, yalnızca parla- mentodan ve çoğunluktan da ıbaret değıl, bır kavrayış ve dunyayı yorum- layış bıçımı Fazılet Partılıler, bır kez daha sınıfta kaldılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog