Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet | İmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı Orhan Ennç 0 Genel Yayın Koordınatorü Hıkmet Çetmkaya • Yazıışlen Muduru tbrahım Yıldız • Sonımlu Mudur Fıkret tlJaz Haber Merkezı Muduru Hakan Kara • Gorsel Yonetmen Fikret Eser Isöhbarat Cengız Vıldınm • Ekonomı Özfcm Yuzak • Kultur Handan Ş«nköken • Spor Abdulkadır Vucelman • Makaleler Samı Karaoren # Duzeltme Abdullah Yazıcı 0 Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen Mehmet Faraç Yayın Kuruiu hhan Selçuk (Başkan), Orhaa Eriaç, Hikmet Çetiakaya, Şftkran Soner,Ibrahan Yüdu,Oriun Bursalı, Mustafa Balbay, HakanKıra. Ankara Temsılcısı Mustafa Balbay Atatüric Bulvan No 125,Kat 4, Bakanhklar-Ankara Tel 4195020(7hat), Faks 4195027 • Izmır Temsücısı Serdar Kızık, H Zıya Blv 1352S 2'3Tel 4411220, Faks 44191170AdanaTemsücısı Çetin Yığenoğlu, Inonu Cd 119 S No 1 Kat 1, Tel 363 12 11, Faks 363 1215 Muessese Müdüru Üstûn Akmen 0 Koordınator Abmet Korulsan 0 Muhasebe Bölent Vener 01dare Hüseyın Gürer 0 Satış FazUetKoza MEDVA C. • Yöneum Kunılt Başkanı Genel Müdur GSIbın Erduran • Koordınator Rehı Işıtman 0 Genel MudurYardımcısı SevdaÇobM Tel 514 07 53 M3958O 513846O6I Faks 5138463 Yrvımlatan ve BasaD Yenı Gun Haber Ajansı, Basın ve YayuıcılıJc A Ş Tuıkocağı Cad 39 41 Cagaloglu 34334 lstanbul PK. 246 - Sırkecı 34435 lslanbul Tel (0,212) 512 0*(W20hat> Faks (0 212) 513 8->9S www cumhunyet com tr 7OCAK2000 Imsak 5 49 Guneş 7 22 Öğle 12 17 Ikındı 14 37 Akşam 16 58 Yatsı 18 25 'Son Hamle' çağnsı • NEVVYORK(AA)- Dunya Sağlık Orgutu (WH0) ve BM'nın Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuk felcının yeryuzûnden tamamen sılınmesı yonûnde ılgılı ulkelere 'son hamle' çağnsında bulundu WH0 ve UNICEF genel dırektorlen 30 ûlke devlet ve hukumet başkanlanna yolladıklan mektuplarda, aşı kampanyasını sürdurmelennı ve gereklı kaynaklan sağlamalannı ıstedı 1988 yılında 350 bın dolayında olan dünyadakı çocuk felcı vakalan, 1998'de5bın 200'e duştu Evlilik riizgân Bugûnlerde dünya magayin hasınınrin îki evBBk haberinin rüzgâıian esiyor. Haberierden Uld MichaeJ Dougias ve Catherine Zeta-Jones'tan geldi. 55 yaşındaki Douglas, 30 yaşmdaki güzel sevgflisine sosyetenin kayak merkezi Aspen'daki evinde, romantik bir ortamda evlenme tektiflnde bulundu. Beş yü önce evlenen ünlü Kanadab şarkıa Celine Dion ve eşi Rene Angeul ise önceki gûn nikâfa tazeledi Wargnier'in 'Doğu-Batı' filmi büyük ödülü kazandı Sinemayla tarih buluştu e-posta : tan @ prizma. net tr KûMrServisi-27Ara- hk 1999'da başlayan 2 Uluslararası Suıema-Tanh Buluşması dun gece yapı- lan kaparuş torenı ıle sona erdı TURSAK Vakfi ve Turkıye Iş Bankası ışbırlı- ğı ıle gerçekleşen festı\ alın Buyuk Odulu, bır Fransız- Rus ortak yapımı olan. Re- gis VVargnier'nın "Doğu- BatT filmıne venlırken, sı- nema yazarlan Marco Bec- his'ın "Garaj OtimptTsunu seçtı Doğu ve Batı kulturîen- nı buluşturan festıvalın ka- panış torenınde, RuhiAyan- gil kanunu ıle Tunca> Yıl- maz da kemanıylı bır dın- lentı sundu On bır gûn su- resınce, yedı salonda doksa- na yakın fılmın göstenldığı festıvalde ıkı ulusal, ıkı de uluslararası yanşma yer alı- yordu Fesüvalın ulusal >an$- malanndan "OsmanbJar" te- malı fılm oykusü yanşma- sında AtiUa Engin'ın "Şeyh BedreddiıT ve Zcki Yıl- maz'ın "TanburiCemüBey* adlı fılm öykulen odüllen- dınlırken, "Osmanh'danGü- nömüze KahnJar" temalı kı- sa fılm proje yarışmasında da ıkı yapıt odüllendınldı Torende, odul kazanan Kaj- han KırmızıgüL Yalçın \kçı- nar, Ayça Güler \e Gulçin Onelın "Anadohı Apartma- m" ıle, Özgiır Özbahkve De- niz Ydmaz'ın "Hannn Sui- tan" adlı belgesellennden kı- ;>a bölumler gostenldı SevmOkya},MuratÖ-zer, Zarife Öztürkv e Afin Taşçı- yan'dan oluşan SİYAD Jun- sı, kurmaca fılm dalında Marco Bechis'ııı Itaiyan-ts- panyol ortak yapımı "Garaj Otimpo"sunu odullendınr- ken, belgesel dalında Polon- yalı yonetmen Dariusz Jab- lonski'nın "FotoğrafçT adlı filmıne bır mansıyon verdı. En ıyı belgesel olarak da, Ka- nadalı yonetmen Nettie VVUd'ın "Chiapas Adh Bir Yer"ını seçtı Meksıka'dakı Zapatısta Ulusal Kurtuluş Hareketı us- tune uzun metrajlı bır belge- sel gerçekleşOren NetOe Wıid, kapanış torenının hıç kuşku- suzenmutlukonuğuıdı Çün- ku, yalnızca sınema yazarla- nnm odûlunu almakla kal- madı, Uluslararası Belgesel Jünsı'nın Büyük Odülü'nu de kazanmayı basardı And- rew Finkel, Tayftın Ertan ve Coiin Mounier'den oluşan jün, EvanSlvan'ın Fransız- Alman-Avusturya-Belçıka- Israıl ortak yapımı belgeselı "U2man''ı da Jun Özel ödu- lu ıle değerlendırdı Giovsnni Scognamüo, Ni- jatÖzönveProf AMmŞerif Onaran la bırlıkte festıvalın onur odüllennden bınnı alan ve programın "Ustatan Say- gı" bölümünde uç fılmı gos- tenlen Macar yonetmen Pe- ter Bacso, Uluslararası Jü- n'nın başkanlığını ustlenmış- tı Jün Özel Odulu'nunsahı- bı ıse, tspanyol yonetmen FeraandolhMbanm "Rilys- brm Kra" adlı fılmı oldû. Miihendislik Eğitime çevre düzenlemesi • Miihendislik kültüründekı değışıklıklenn temelını "daha az ile daha çok elde etme, dahaazkaynak tûketme" oluşturuyor. ASUMAN ABAaOĞLU tZMİR- Dünyada "çevre dostu teknolojiye'' yonelış, muhendıslık egıtımının de buna gore duzenlenmesı zo- runluluğunu doğurdu lzmır Yuksek Teknolojı Enstıtüsü (İYTE) Rektörü Prof Dr SemraLTkü, -İenmz üretim'" anla> ışı paralehnde çevre dostu teknolojılere yö- nelmenın, muhendıslık kul- türunde de değışıkhklen ge- rektırdığını, "daha azle da- ha çok elde etme, daha az kaynak tûketme. daha az euerji tüketme, daha az abk üreOne" görevının temehnı oluşturdugunusöyledı Rek- tor Ulku, sözlennı şöyle sür- dürdu "Temiz üretimc yö- oetane ve zarariı »öğm öo- lenmea vey* mmimuına in- dirilmesi zorunluluğu, mü- hendisleriıı sorumluhıklan- mn suurbuımn yenkien göz- den geçnitmesini ve gereksi- nmılerdoğnıltıısundaeğitBn ptantarmm düzenfenıııesnıi zonmhı latanaktadır. Bu ise üretimdeyeniprosesiere, ci- hazbra ihtiyaa doğnnnak- ta; gsi dönüşüm imkânı ohn geri kazaoriabilen ürünJeri teşvik etmektedir.'" Rektör Ulkü, temel dısıp- lınlerden bınsınde alınacak kuvvetb bır lısans egıtımını takıben lısansüstü egıtimyap- tmlmasının en uygun yontem olduğunu bıldırerek, bu ko- nuda ABD'yı örnek göster- dı ABD Muhendıslık Eğıü- mı Topluluğu tarafmdan ta- ranan 247 unıversıtede, ABD Eşdeğerlılık Kurulu tarafın- dan tanınan programlann da- ğıhmında, ağırlığın elektnk, kunya, makıne \e ınşaat mu- hendıslığınde olduğuna, uz- manlık alanı olarak nıtelen- dınlebılecek alanlarda ıse çok kısıtlı sayıda lısans prog- ramı bulunduğuna dıkkat çektı Olkü, tt Geleceğmyâkse- köğrenim kurumlan, dar kapsamh çok sayıda böiüaı yerine az sayıda anahtar bö- hnrferdenota^unteah" gö- ruşunu savundu "SÖYLEŞİ ATTİLÂILHAN Savunmanın 'Ulusal' Denetimi... Belge/1."... Türkiye ile ABD arasında nükle- er gücün banşçı amaçlaria kullanılması an- laşmasının metni, Clinton'ın zryareti esnasında gündeme geldi. ABD, bu anlaşmayı imzalayacak Tûrkiye'nin, iterde kurması olası nükleer santral- lan, (Buraya dıkkat!) sadece enerji üretimi açısın- dan kullanacağı garantisini almak istiyor..." (Cum- hunyet, 24 Kasım 1999) Görgü Tanığı/1: Tümgeneral (e) Turhan Olcay- to, Kara Harp Akademisi eskı komutanı, ASEL- SAN'ın ıkı kurucusundan bınsı, hâlen Başdanışma- ru. "... Kınkkale'de bizim savunma tesislerimiz vardır. Amerika'nın Marshall yardımı başladıktan sonra, o günkü hükümetJerin basiretsizliği drye- bileceğimiz bir öngörüsüzlükle, o silah fabrika- ianmızın bir kısmında gaz ocağı, gemici feneri, elektrik ve su sayacı yaptınlmaya başlandı: sa- vunma sanayiinden döndürüldü..." "... bu gibi sanayilerimiz, 1949'da, 1950'de Amerikan Marshall Yardımı başlayınca, o za- manki yönetime,'- Adam bedava veriyor, ne ola- cak? Niye uğraşjyoruz? Hem de en modemini ve- riyor 1 denildi ve biz savunma sanayiini rölantiye aJdık. Bizim tavnmız, tüfeklerimiz, bütün silâh ve teçhizatımız değişti..." (USİAD/ Bıldıren Dergısı, s.24. Nısan1999). ABD'nin onayı olmadan, aslaL Esas Hakkında Mütalâa: ".. ABD ıle Törkrye arasındakı bu unlu yardım anlaşması, 12 Tem- muz 1947 tanhtnde ımzalanmıştı Bu anlaşma Tru- man Doktrini sayesınde ımzalanmış ve o zamankı ıktıdar ve Inönü tarafmdan Turkıye'nın kurtuluşu' dıye takdım edılmıştı Inonü dıyordu kı:'... büyük Amerika Cumhuriyeti'nin memleketimiz ve mil- tetimiz hakkında beslemekte olduğu yakın dost- luk duygulannın yenı bır orneğını teşkıl eden bu sevinçH olayi, her Türk candan alkışlamalıdır 1 ..." "... anlaşma şöyle başlıyor 'Türkiye Hükümeti, Tûrkiye'nin hürriyetini ve bağımsızlığını koru- mak için ihtjyacı olan güvenlik kuvvetierinin tak- viyesini temin ve aynı zamanda, ekonomisinin is- tikrannı muhafazaya devam maksadıyla Bırle- şık Devletler'ın yardımını ıstedığınden ' Buraya bır 'mım' konacak, neden, aslında Türkiye 'humyet ve bağımsızlığını' korumayı, Truman Doktrini'ne gö- re ıstemış oluyor, yânı, Komünizm yakasından ge- lecek tehlıkeye karşı, şu haldeyardım anlaşması, baş- ka tehlıkelere karşı Türkiye 'nın bağımsızlığını ve hümyetını konıyamaz " "...2 maddenınsonundaşoylebırfıkravar 'Tür- kiye Hükümeti yardımı, tahsıs edilmiş bulundu- ğu gayeler üzerinde kullanacaktır!' Bu 'gayelen' de, Truman Doktrinı'n/n aydınlığında saptayacak- sınız. Amerika, TurkOrdusu'nudonatıyorama, Ko- münizm'e -başka bırdeyımle, Rusya 'ya- karşı do- natıyor; Türk vatanı başka bır düşmanca bastınlır- sa, verdığı malzeme kullanılamazl.. Ya4 maddenın son fıkrasının 'guzellığı' 9 "... Türkiye hükümeti, Birleşik Devletier hükümetinin onayı olmadan, hiçbir madde ve bilginin mülkiyet zılyedliğini devredemeyeceği gibi; aynı onay olmadan, Tür- kiye Hükümeti (...) bu maddeler ve malûmatın ve- rildikleri gayeden başka bir gayede kullanılma- stna müsaade etmeyecektir.'.. " Farkında mısınız, nukleer santral tesısı anlaşma- sındakı 'şart' gerçekte yanm yuzyıl oncesınden ge- lıyor. Görgü Tanığı/1. Tümgeneral (e) Turhan Olcay- to, Kara Harp Akademisi eskı komutanı, ASELSAN'n ıkı kurucusundan bınsı, hâlen Başdanışmanı. "... 1950'den sonra dediklerim oldu. II. Dünya Savaşı'nda subaydım: ben 1941'liyim, o zaman elimızdeki tüfeğimiz topumuz havanımız filan hep 'millT ıdi: Kınkkale Mamûlatı vardı ve bun- lan biz ordumuzda kullanıyorduk. 1926 yılında biz Hollanda'ya uçak govdesı ıhraç ettik, Kayseri Fabrikası'ndan: o devam etseydi, şimdi biz uçak sanayiinde zirve kurardık. 1937'de Türk tipi bir tank yaptık..." "... 1942/49 arasında, her ülke en gelişmiş si- lâh sistemlerini kullanıyor, biz ülke olarak, onla- nn yanında biraz yaya kaldık; bunun için de 'yar- dım' hoşumuza grtti, bedavadan veriliyordu. Ver- di ama, şimdi bakın bir jeep'i gıdıp acentadan sa- tın aldığınız zaman, dryelim kı 2 milyona aldınız; onun yedek parçası da iki milyondur; yani o je- ep'i yedek parçalannı alıp yapayım derseniz, o 2 milyona peşin aldığınız, sıze 2.5 mılyonluk da yedek parça parası olarak geriye gelir. Bize je- ep'i bedava verdi ama, fiyatn iki katnı biz ona tekrarödedik..." (USİAD/Bıldıren dergısı, s. 24. Nı- san1999) İki 'ambargo' hikâyesi... Görgü Tanığı/2. Zülfikâr Ali Butto, eskı Pakis- tan lıden ve eskı Pakistan Dışişleri Bakanı. "... dünya yavaş yavaş değişirken ve Sovyet- ler Birliği ile Amerika da bu değişikliğe ayak uy- dururken, Pakistan kaskatı kalmış ve zamanın gerektirdiği değişmeleri benimseyememişti; olu- şan değişiklikler konusunda Pakistan'ı eğitmek, Birleşik Amerika'ya düşen bir sorumluluk değil- di, Pakistan'ın bu değişikliklerden önce olduğu gibi, sonra da Birleşik Amerika'ya sıkı sıkıya bağlı kalmasına müsaade etmesi, Amerikan çı- karlanna bir zarar getirmiyordu..." "... üstelik 1965 Hındistan/Pakıstan Savaşı sı- rasında Batılı ülkeler (ABD başta) gerek Hindis- tan'a gerekse Pakıstan'a yapılacak silâh sevkı- yatna ambargo koyduklan zaman; Hindistan li- derieri, SovyetJer'in kendilerine bu şekilde am- bargo koymadığı ve çatşmanın başlamasından önceki anlaşma uyannca Hindistan'a silâh sev- kıyatına devam ettikleri için, Sovyet lideıierine minnettariıklannı bildirmişlerdir." (Memorandum, 1966/'Baft'n/n Delı Gömleğı', 2 basım, s. 71/72, Bılgı Yayınevı) Görgü Tanığı/1. Tümgeneral (e) Turhan Olcay- to, Kara Harp Akademisi eskı komutanı, ASEL- SAN'ın ıkı kurucusundan bın, hâlen Başdanışmanı. "... 1974 Kıbns Olayı'ndan sonra, en has dos- tumuz, bize bu yardımları yapan Amenka, şırt- mıza kırbacı şaklattı, ambargoyu koydu. Öyle bir ambargo ki, Tûrkiye'nin nefesini kesti. O gü- ne kadar verdigi silâhın, meselâ ben tank suba- yıyım, bir gün geldi vantilatör kayışı gelmedi: bir şey yapamıyoruz, bütün tanklar garajda yattı. (Buraya dıkkat') Dış politikada Amerika'nın dümen suyundan bıraz aynlır gibi oldu mu hükumeöer, buji gelmedi; biz buji de yapamıyoruz, bütün tanklar yatıyor, buji olmadığı için. Dışanya bağ- lı olduğunuz zaman, işte mesele bundan ibaref onun dümen suyunda ağlaya ağlaya gitmeye mecbursunuz; gidersiniz..." "... onun için 'Ulusal Savunma Sanayii' mille- tin bekâsının 'olmazsa olmazı'dır 1974'te biz bu çıplak gerçekle karşı karşıya kaldık..." (USİ- AD/Bildiren, s. 25. Nisan 1999). http://wvvw.prizma.net.tr/AILHAN http^/www.bikjiyayınevi.com.tr/ailhan Faks/0-212/26019 88 i ' IYALOG ASAF SAVAŞ AKAT MAHFİ EĞILMEZ DENİZGÖKÇE , 2000YILININ EKONOMİK TAHMİNLERİ www.ntv,com,fr BUAKŞAM 21:05
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog