Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 OCAK 2000 CUft 16 TELEVIZYON GüNÜN FtLMLERİ 10.25 / TRT 3 / Tatlım Aynnt yanda Hayat mı Bu 12.00 GAP TV Dram fc\ Çocuklanndan biri ölümcül hastalığa yaka- \Z/ lanan ve bu durum kendısinden saklanan birannenin acüı öyküsü konu ediliyor. Orhan Ak- soy'un yönettiği filmin başrollerini Zeynep De- ğirmencioğlu, Serkan Acar paylaşıyor. Milyooerie-. 14.10 Kanal 6 Güldürü /^"s (How to Marry a Millonaire) - New York'a vî' birer zengin koca bulmak için gelen üç gü- zel kız, burada lüks bir apartman daıresı kıralar. Ancak ışler umdukları gibi gitmez. Yönetmen: Jean Negulesco. Oyuncular: Marilyn Monroe, Betty Gable, Lauren Bacall, William Powell, Rory Calhoun (1953 ABD, 95 dk). Cennetin Anahtan 20.10 ctv Macera (Sans of Eden) - Tom Gregory, uzun yıllar önce babasının arkeolojik kazılar yaptığı Arabistan çöllerine elektrik mühendisi olarak geri döner. Babasının kendisine bıraktığı büyük bir arazi vardır ve burada bir petrol şirketi araş- rırmayapmakistemektedir... Yönetmen: MarcF. Voizard. Oyuncular: Rosemarie La Vaullee, Christian Brendel. Güveran 20.30 TGRT Dram /ÎTS Kocasının zamansız ölümünden sonra iki VC> çocuğuyla yalnız kalan genç bir kadın, ge- çinebilmek için verdiği savaşımın öyküsü anla- tılıyor. Yönetmenliğini Nazif Tunç'un üstlendi- ği yapımın başrollerinde Aydan Şener, Hakan Ak- çin ve Şeref Sezer oynuyor. Şabanoğlu... 20.45 Show TV Güldürü /İ7N $aban ve Ramazan'ın savaştaki sakarlıkla- Vİ' nna katlanan komutanlan, savaş sonrasın- da da yakasını bu ıkilıden kurtaramaz. tki kafa- dar bu kez polis müfettişi olarak kumandanın hayatını tam bir kâbusa çevirir. Yönetmenligini Ertem Eğilmez'in üstlendiği yapımın başrolle- rinde Kemal Sunal, Şener Şen ve Halit Akçate- pe oynuyor (1977). DoruktakL. 21.00/Cana/EGerilim (Narrow Margin) - Los Angeles bölge sav- cısı Robert Caulfıeld önemli bir mafya da- vasında tanıklık yapması beklenen Carol Hun- nicut'ı korumakla görevlidir. Kanada'da bulu- nan tanığı sağ salim Los Angeles'a getirmek üzere harekete geçen Caulfıeld, mafyanm da ka- dının peşinde oîduğunu fark eder ve amansız bir ölüm kalım savaşı başlar. Yönetmen: Peter Hyams. Oyuncular: Gene Hackman, Anne Archer, Ja- mes B. Sikking (1990 ABD, 97 dk). Aşk Çıkmaa 21.00 Prima Duygusal /fs (An Affair in Mind) - Başanlı bir yazar vV olan Gray, bir gece eve dönerken yolda Dru adlı zengin bir kadınla karşılaşır. Ancak Dru ev- lidir. Gray onu unutmak için çok çabalasa da ba- şanlı olamaz. tkili, beraber olmak için her türlü yolu deneyecektir... Yönetmen: Colin Luke. Oyuncular: Stephen Dillon, Amanda Donohoe, Matthew Marsh. Saklambaç 21.20 BRT Macera (Catch Me If You Can) - Cinayete tanık olan afacan bir çocuğu korumakla görevli polis memurunun başından geçen olaylann öyküsü anlâtılıyor. Yönetmen: Jefrrey Reiner. Oyuncu- lar: Tim Matheson, Carol Alt, \Villiam Kaft. Nostradamus 22.00 atv Fantastik /TS (Nostradamus) - Akıllı ve başanlı bir de- \zs dektif olan Michael Nostrand, kurbanlann feci şekilde can verdiği bir cinayetler serisi üze- rine araştırmalar yapmaktadır. Nostrand ve or- tağı, yaptıklan araştırma sonunda kendüerini çok eski bir inanışa yani AJtıncı Emir'e götüre- cek iz bulurlar. Yönetmen: Tibor Takacs. Oyun- cular: Rob Estes, Joely Fisher. Beauty 22.25 TRT 1 Duygusal /Oı (Beauty) - Güzel ve başanlı bir ressam olan >3' Alix, portresini yapmak için yanına gittiğı Lee'nin kendine güveninin yerine gelmesi için büyük çaba harcar ve sonunda ona âşık olur. Yö- netmen: Jerry London. Oyuncular: Janine Tur- ner, Jamey Sheridan. 24.00/ Kanal E/Dehşet... Aynntı yanda tntikam- 24.00 Show TV Macera ©(No Contest 2) - Sharon, bir sanat galeri- sinde çalışan kızkardeşini ziyaret eder. Ga- leride savaş sırasında kaybolan ve daha sonra or- taya çıkan eşsiz bir bronz heykel sergilenmek- tedir. Yönetmen: Paul Lynch. Oyuncular: Lan- ce Henriksen, Shannon Tvveed. Silahlar Konuşunca 00.10 atv Macera <O\ (Weapons of Mass Distraction) - Büyük v i ' bir medya kuruluşunun sahibi olan Lionel Powers ve her zaman rekabet halinde olduğu Ju- lian Messenger'ın, aynı futbol takımını satın al- maya kalkması aralanndaki rekabeti kızıştınr. Yö- netmen: Steve Surjik. Oyuncular: Gabriel Byrne, Ben Kingsley, Mimi Rogers (1997 ABD, 105 dk). PandoraProjesi 00.30 TRT 1 Macera /fN (The Pandora Project) - Afhka'nın ıssız V3/ çöllerindenbiri... Silahlıbirhelikopter filo- su hedefe doğru yaklaşnkça alçalmaya başlar. He- def, bu ıssız çölde faaliyet gösteren bir Ameri- kan askeri üssüdür Yönetmen: John Terlesky, Jim Wynorski. Oyuncular: Daniel Baldwin, Eri- ka Eleniak, Richard Tyson. Güç Savaşçılan00.40 Interstar Macera (Dragons Forever) - Hong Kong'da bulu- nan kimyasal atık fabrikası körfezi ve çev- rede bulanan balıkçı çiftliklerini kirletmektedir. Çitfliklerden birinin sahibi olan Yvonne, fabri- ka sahibini mahkemeye verir. Yönetmen: Samo Hung. Oyuncular: Jackie Chan, Samo Hung. Evden Uzakta 00.50 Kanal 6 Gerilim /TT\ (Far From Home) - Charlie Cross ve 15 ya- vcy şındaki kızı Joleen, bir öğle sıcağında ben- zinleri bitince garip ve tehlikeli bir kasabada durmak zorunda kahrlar. Yönetmen: Meiert Avis. Oyuncular: Matt Frewer, Drew Barrymore, Ric- hard Masur (1989 ABD, 86 dk). Uzak Topraklarda 01.30 BRT Macera /77\ (Long Road Home) - Amerika'da ekono- t / mik kriz yülan. Her şeyini yitirip, oradan ora- ya giderek göçmen çalışmak zorunda kalan bir baba ve ailesinin öyküsü konu almıyor. Yön: John Korty. Oyn: Mark Harmon, Lee Purcell. Yabancı bteyln Orta Değmez O tv8 11.35 'Kaç Para Kaç' üzerine söyleşi TV Servisi - Sabah kuşağın- da ekrana gelen söyleşi prog- ramı "Kahve Molası"nm bu- günkü bölümüne, "Kaç Para Kaç" fîlminin ekibinden Zu- hal Gencer ve Taner Birsel ko- nuk oluyor. Gül Selçuk'un sun- duğu programda, film ve sa- natçılann son çalışmalan üze- rine sohbet ediliyor. TRT2 19.35 'Akşama Doğru' TV Servisi - "Akşama Doğ- ru '' programının bu bölümün- de, Urdün'den gelen gençler konuk ediliyor. Seynan Le- vent'in hazırlayıp sunduğu programda, rock müzik yapan gençlerin müziklerinden ömek- ler verilirken, izleyici görüşle- rinin yansıtıldığı "Kamuoyu" bölümü de ekrana geliyor. NTV 22.30 'Castrol Voyager' TV Servisi - Belgesel prog- ram "Castrol Voyager"ın bu haftaki bölümünde, 1968 yı- lından itibaren Avustralya'ya göç eden Türkler ve ikinci ku- şaklann öyküsü yer alıyor. Ah- met Utlu ve ekibinin hazırla- dığı belgeselde, Sidney Eşcin- sel Festivali ile okyanusun hır- çın sulanndan hayat kurtaran cankurtaranlardan görüntüler ekrana geliyor. Programda ay- nca, Sidney'de hemen hemen her evin bahçesinde bulunan ve ısınnca 1.5 saat içinde öldü- ren yeryüzünün en zehirli örüm- cekleriyle ilgili bir bölüme de yer veriliyor. tv8 23.00 Inönü ile siyaset üzerine TV Servisi - Prof. Dr. Erdal Inönü 'nün konuk olarak katıl- dığı "Sekizinci Gün" prog- ramını, Tevfik Kızgınkaya, Erol Tuncer ve Ismet Solak birlikte hazırlayıp sunuyor. Ya- pımda "1900'lü yıllarda si- yaset ve bilimde yaşananlar ile 2000'den beklenenler" üzerine sohbet ediliyor. TKT2 00.05 'Zamanda Yolculuk' TV Servisi - Seslendirme yönetmenligini Hasan Bay- raktar'ın üstlendiği dış kay- naklı belgesel "Zamanda Yol- culuk", ilk bölümüyle ekrana geliyor. Programda, "Kawai Köprüsü" adlı filme konu olan ve Japonlarla esu- düşen tngi- liz askerler arasmda cereyan eden olaylann gerçek öyküsü ile sinemasal anlatımı arasmdaki benzer ya da farklı olaylar in- celeniyor. Gizli deney kurbanınır ışadığı kâbus Tim Robbins'in başrolünü oynadığı yapım, baş döndürücü ve tedirgin edici bir yapıya sahip. TV Servisi: Vietnam'da savaş- mış biri, kendisi farkında olmadan kimyasal silahlarla yapılan gizli de- neylerin deneği olmuştur. Adrian Lyne "hit" filmi "Fa- tal Attraction"ın ardından yaptı "Dehşetin Nefesi"ni. Filmin se- naryosu, daha önce "Ghosfun se- naryosunu da yazmış olan Bruce Joel Rubin e ait. İki senaryonun tek ortak noktası, içlerinde "doğaüs- tû" unsurlar banndırmalanndan kaynaklanıyor. Her türlü benzerlik de orada sona eriyor. Jacob Singer (Robbins), Viet- nam'da savaşmış biri. Kansmdan boşanmış, sevgilisi Jezzie (Pena) ile birlikte New York'ta yaşar, posta- cılık yapar. Ölmüş oğluna üişkin acı verici anılar peşini bırakmaz. Aym şey, Vietnam'da süngülü bir aske- rin onu öldürmesine ramak kaldığı an için de geçerlidir. Onu da aklın- dan çıkaramaz bir türlü. Derken ga- rip yaratıklar ve çarpıcı hayaller çık- maya başlar karşısına. New York sokaklan birden canavarla dolar, ka- palı metro istasyonlan ürkütücü bir şekilde canlanır. Partidekiler bir oda dolusu kanatlı cıne dönüşür. Bunlar bir delinin gördüğü hayal- ler mi, yoksa cinler gerçekten de Ja- cob Singer'i almaya gelmiş midir? Var gücüyle aklını kaçırmamaya ça- lışan Jacob, bu muammayı çözmek için eski kansı Sarah'dan (Kaleı ber), esrarengiz bir yabancıdan (Cr ven) ve melekten farksız bir masc den yardım ister. Film gösterime girdiğinde sin ma eleştirmenlerince pek beğenilrrı di. Nedendir bilinmez, belki de V etnam Savaşı'nın çok daha karanl yönlerini ortaya serdiği içindir. O sa Lyne'in filmi, zaman zaman kor rolu elden kaçmış olsa da çok etl leyici bir film. Ne savaşfilmi,ne < korku filmi sayılır, buna karşın ç< ürkütücü bir film. Lyne her ne k dar fîlminde kusursuz bir birlik sa layamamışsa da, baş döndürücü, t dırgin edici bir film sunuyor biz Kahramanının kötü "trip'Meri s rasında sunduğu görüntüler ise, n redeyse izleyiciyi de halüsinasyoı lara sürükleyici bir güce sahip. M: urice Jarre'm müziği de, "Dehş> tin Nefesi"nin etkisini pekiştiriyc ) Kanal E 24^ Dehşetin Nefesi - Jacob's Lac der / Yönetmen: Adrian Lyn / Oyuncular: Tim Robbin; Elizabeth Pena, Danny Aie lo, MattCraven, PruittTay lor Vince, Jason Alexande Patricia Kalember / 199 ABD yapımı, 113 dakika. Ahmet ÜsteVin 'Kiralık Metres' adlı oyunundan sinemaya uyarlama Damadı dize getiren kız TRT 3 10.25 Tattım / Yönetmen: Aram Güfyüz / Se- naryo: Ahmet Üstel / Görüntü: Ali Ya- ver / Oyuncular: Sadri Alışık, Hale Soygazi, Erol Günaydın, Nazan Ada- lı, Atrf Kaptan, Handan Adalı, Feri- dun Çölgeçen / 1973, Er Film yapımı. TURHANGÜRKAN Kılık değiştıren bir kadınla, ona âşık olan bir erkeğin karmaşık olaylar içinde gelişenjlişkile- rinin öyküsü. Oyun yazarı Ahmet Üstel'in 1968'de Hepgüler Tıyatrosu'nda sahnelenen, Muzaffer Hepgüler, Saime Bekbay, Sedat De- mir, Aynur Yetkin'inoynadığı "KiralıkMet- res" oyununun uyarlaması. Sinemamızın en hızlı fıhn çeken en verünli yönetmeni Aram Gülyfiz, belli bir izleyici kesiminin beğenisine yanıt veren entrikalarla örülmüş hafif vodvil tü- ründeki bu oyunu, yazan Üstel'e senaryolaştı- np "Tatlım" adıyla filme çekmış. Entrikalı vodvil çızgisinin dışına çıkmayan "Tatlım". Turist ÖmeT geleneğini sürdüren Sadri Alışık ın oyunuyla ayakta duran bir yapım. Hale Soyga- zi'nın de Avrupa Güzeli olduğu dönemlerden kal- ma sınemadaki ilk çahşmalanndan biri. tki varlıklı aile birbirinden habersiz çoculda- nnı evlendirmek isterler. Ancak bu o denli ko- lay bir iş değildir. Çocuklann bırbirinı tanıma- sı ve alısması gerekmektedir. Bu çocuklardan Ale\ T (Soygazi) kılık değiştirerek damat adayı çapkın Ferit'i (Alışık) kendine âşık etmeyi başanr. Bu evre sırasında birbirinden ilginç ve karmaşık gülünç olaylar yaşanır. Kanal D 21.30 Güldürü Entrikalarla örülmüş filmin başrolünde Sadri Alışık oynuyor. Kırca'nın konuğu Aslıtürk çifti TV Servisi - Güldürü programı "Olacak O Kadar", bu hafta da ele aldığı konularla hem güldürecek hem de düşündürecek. Levent Kırca ve ekibinin hazırladığı programın bu haftaki bölümünde, Gülay-Orhan Aslıtürk çifti ile pop müzik sanatçısı Atilla Taş tiplemelerine yer veriliyor. Zenginlerin iç ilişkılenni konu alan "Içimizden Biri", meclis karakoluna düşen bir kadının konu edıldiğı "The Polis", yetkililerin tutumu karşısında şaşkınlıktan, şimdi ise soğuktan donan depremzedeleri anlatan "Çadırlar" ve sık sık sürgün veren sürgüncülerin işlendiği "10. Köy", programm skeçlerinı oluşturuyor. NTV 22.05İ Ateş Çemberi 21. yüzyılda Orta Asya ve Balkanlar TV Servisi - Ahu Özyurt ve Mehmet Binay'ın birlikte hazırlayıp sunduklan "Ateş Çemberi" programına, Prof. Dr. Nadir Devlet, Prof. Dr. Ilber Ortayh, emekli Orgeneral Kemal Yavuz, Doç. Dr. Timur Kocaoğlu, Hrant Dink, Thomas Goltz, Soli Özel, Avni Ozgürel ve Hüsnü Mahalli konuk oluyor. 21. yüzyıl tahminlerinin yer aldığı programda, "Orta Asya dünyanın yeni kriz merkezi mi olacak", "Ortadoğu ve Balkanlar barışa kavuşacak mı", "2000'li yıllarda hangi ülkelerin önemi artacak", "Kim hangi tarafta yer alacak" gibi sorulara yanıt aranıyor. Tv PROGRAMLARI 07.00 Sabah Haberlen (Canlı) 09.00 MasalÇrft- liği09.30KanncaAnthony10.00Haber1er10.05 Arayış 12.05 Dızı: Sıyah Incı 13.00 Haberier 13.40 Dızi: Butün Çocuklanm 14.35 Çocuk Saatı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Çızgi Film: Ay Savaşçısı 15.35 Dün- ya Mutfaklarından fftar Sofrasına 16.00 Haberler ve Borsa 16.25 Iftar 17.10 Dizi: Perihan Abla 18.00 Haber- ler 19.00 Dizi: Ayrılsak da Beraberiz 20.00 Ana Haber 21.00 Tatil Gecesı 22.25 Yabancı Rlm: Beauty 24.00 Gece Haberlen 00.30 Yabancı Rlm: Pandora Proje- si 02.10 Klipler (0 312 428 22 30). 18.05 Dördüncü Duvar 18.35 Çızgı Film: Bar- ney Google 19.00 Akşam Bültenı 19.30 Işıtme Engellılere Haber 19.35 Akşama Doğru 20.10 Inanç ve Bilim 20.35 Tiirk Muzığınde Köçekçe 21.05 Ta- rih Konuşmalan 21.30 Belgesel: 2000'e Doğru Asma- lımescit 22.00 Gece Bulteni ve Ingılizce Haberler 22.30 Kaçış Planı 23.00 Dızi: Night Man 23.50 Kültür Sanat Rehben 00.05 Belgesel: Zamanda Yolculuk 01.05 Di- zi: lyiler ve Kötüler 01.50 Kapanış (0 212 259 72 75). 09.30 Müzik Pınan 10.00 Belgesel: Kanada UlusalParkları10û!5YeriiFilm:TatJım 12.00 Radikal Sportar 12.25 Müzik Pınan 12^0 At Yanşlan 16.10 Belgesel: Edmond Rostand 17.00 Albüm 17.35 Yabancı Rlm: Define Adasının Sım 19.50 Genç Haber 20.00 Dizi: Rüzgârın Önünde 20.50 Belgesel: Merhaba Yaşam 21.20 Şans Yıldızı 22.05 Müzik Kori- doru 23.10 Spor Arşivinden 00.40 Kapanış. 06.00 Açıköğretım üsesi Ders Programı 09.00 Açık llköğretim Okulu ve lletişim Rehberlik Oku- lu Ders Prg. 10.00Anadolu Un. Açıköğretım Fa- küttesi Ders Prog. 13.00 Bir Solist 14.00 TSM Konseri 15.15 Allı Turnam 20.00 Açık llköğretim Okulu ve lleti- şim Rehberlik Okulu Ders Programı. 07.00 Sabah Haberleri 09.00 Masal Çiftliğı 09.30Susam Sokağı 10.00 Dizi: Ferhunde Ha- nım ve Kızlan 10.25 Uzaktaki Yakınlanmız 11.00 Yerli Film: Veysel Garani 12.30 Mekânlar ve Zaman- lar 13.40 Türkü Türkü Türkiyem 15.00 Dizi: Uğurlugiller 15.35 Dünya Mutfaklanndan Iftar Sofrasına 16.00 Iz- mir'den 16.54 Iftar 17.20 Sızın İçin 18.00 Haberler 19.00 Dizi: Aynlsak da Beraberiz 20.00 Ana Haber Bulteni 21.00 Yerli Fılm: Paranın Esiri 22.25 Gece Kahvesı 23^5 Bizden Soylemesı 24.00 Gece Haberlen 00.30 Ingıliz- ce Haberler 01.00 Dızi: Perihan Abla. 08.00 Sizin İçin Seçtıklerimiz 09.00 Dört ) Mevsım Kadın 10.00 Bu Sabah 11.30 Çiz- gi Film: Kıvırcığın Deniz Feneri 12.00 Yer- li Rlm: Hayat mı Bu 13.30 Gezelim Görelim 14.00TSK Saati 1430 Haberler 14.45 Güneş Ustümüzde 16.00 GAP FM 17.58 TRT 2'yeGeçiş. 07.00 Bu Sabah 09.00 Ka- sırgalar 09.30 An Maya 10.00 Polis Akademısı 10.30 Super Dave 11.00 Maske 11 .M Sabah Şekerlen 13.10 Sen Her Şeyi Düşünürsün 14.10 Se- vımlı Kahramanlar 14.40 Dizi: Unutabilsem 17.10 Sevimlı Kah- ramanlar 17.30 Şınnler 18.00 Ha- ber 18.10 Dızı: Çılgın Bediş 19.00 Ana Haber 19.55 Günün Yorumu 20.00 Spor 20.15 Carkrfelek 21.» Olacak O Kadar 23.10 Haber 23.30 R. Madnd - Connthıans Fl- FA Dünya Kulupler Şampıyona- sı 01.10 Dızi: Conan 02.00 NBA Action 03.00 Orlando - New York NBAMaçı (0 212 215 51 11). X__ 09.10 Teletubbies 3 I V ° 9 - 40 A y? e Ûzgün • • • w 11.00 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 A'dan Z'ye 16.40 Iftar Saatı 17.05 Dızi: Sabrina 17.50 Dizi: Çıçek Taksı 19.00 atv Ana Haber 20.10 Para Hattı 20.15 Spor Haberleri 20.25 Hava Durumu 20.30 Dızı: Baba- evı 22.00 Yabancı Film: Nostra- damus 00.00 Geceyarısı Haber- len 00.10 Yabancı Film: Silah- lar Konuşunca 02.10 Belgesel: Uzaklar 02.50 Ayşe Özgün 05.00 Gecenın Içınden lçınden (0 212 655 00 00). 07.00 Gune Merha- ba 08.45 Hayalet Av- cılan 09.15 Dizi: Yal- nızca Maria 10.15 Klip'99 13.00 Çizgi Film Kuşağı 15.00 Dızi: Ce- sur ve Guzel 15.45 Dızı: Yalan Rüzgan 16.45 Yerli Film: Bütün Anneler Melektir 18.45 Dızı: Ay- şecık 19.30 Show TV Haber 20.30 Spor Sayfası 20.45 Yerli Rlm: Şabanoğlu Şaban 22.45 Huy- suz Show 24.00 Yabancı Film: Intikam Pazariığı 2 02.00 Son Haber 02.15 Colpo Grosso 03.00 Show TV Haber 04.00 Yabancı Rlm: Eşsiz Deneyim 06.00 Yer- li Film: Biz de Arkadaş mıyız? (0 212 286 35 35). ^ 07.00 Gune Baş- ^ i larken 09.35 Eko- nomı 10.35 Gun- demdekıler 12.35 Dunyaya Bakış 13.00 Haberler 13.35 Ekonomi 14.35 Yakın Plan 15.00 Haberler 16.15 Ekonomi 17.20 Lifesryle 17.35 Ekonomıde Bugün 18.05 Gece Gündüz 18.35 Dünyaya Bakış 19.05 Gündemdekıler 20.00 Haber 20 20.50 Ingılizce Haber- ler 21.05 Ekodıalog 22.00 Ha- berler 22.05 Ateş Çemberi 22.30 Castrol Voyager 23.00 24 Saat 23.50 Ingılizce Haberler 24.00 Haberler (0 212 286 36 36). 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Dizi: Kaygısızlar 10.00 Dizi: Güzel Marıa 11.00 Dizi: Ferhunde Hanımlar 11.40 Çizgi Filmler 13.00 Gün Ortası 13.10 Yerli Rlm: Kalbimin Sahibi 15.00 Yıldız Savaşları 16.30 Çızgı Filmler 16.40 Iftar Sofrası 18.40 Dızi: Bızimkiler 19.30 Star Haber 20.20 Spor Ekstra 20.30 Dızı: Aynalı Tahır 22.00 Yerli Film: Malkocoğlu Akıncılar Geliyor 23.50 Telegol 00.10 Gece Hattı 00.40 Yaban- cı Film: Güç Savaşçılan 02.40 Star Haber (0 212 448 80 00). ,£? 06.30 Sabah Haberle- IÇKT n 09.00 Huzura Doğru 09.30 Çızgı Fılm 10.30 Gülbence (Canlı) 12.00 Haberler 12.30 Yanşma: 4X4 13.30 Ye- mek Zevkı 14.30 Kezban'ın Gün- lüğü 16.15 Iftar Saati 17.30 Dizi: Paşa Baba Konağı 18.00 Yetiş Bacım 19.00 Ana Haber Bulteni 20.30 Yerli Film: Güverdn 22.30 Klas Magazin 23.30 Dızı: Gizli Dosyalar 00.30 Gece Haberi 01.00 Yerli Film: Güvercin (tek- rar) (0212 652 25 60). 08.125DakikaAra09.12Kitapça09.57Spor 10.12 Muzik 10.50 Ekonomi 11.12 Yeşil Dün- ya 11.47 Hava Raporu 12.00 Haber 12.42 5 Dakika Ara 13.00 Gündem 15.42 Kitapça 16.00 Haber 16.27 Ekonomi 19.42 Spor 20.00 Haber 20.50 Ekonomi 21.00 CNN Turk Masası 22.00 Haber 22.12 NET 00.12 Gökkubbemiz (0 212 677 10 00). 07.00 Çizgi Sınema: Define Adası 08.00 Gün Baş- lıyor09.45 Yerli Film: Atlıhan 11.30 Klıp Cum- büşü 14.10 Yabancı Film: Milyonerle Nasıl Evlenilir? 15.00 Haberler 16.20 Yerli Film: Atlıhan ftekrar) 17.00 Haberler 1^05 Dizi: Kaygısızlar 19.00 Ana Haber Bültenı 20.30 Yerli Film: Kaçak 22.35 Top Sec- ret 00.50 Yabancı Film: Evden Uzakta 02.35 Ana Ha- ber 04.00 Belgesel: Texas 05.00 Klıp Cumbuşü (Tek- rar) (0 212 284 31 50). 08.05 Gündem 10.45 Spor 11.00 Haber 11.35 Kahve Molası 12.15 Bıletler Lütfen 14.20 Bir Zamanlar 14.35 Özel Timler 15.40 Hayatm Müzik 16.15 Ramazan 17.05 Ikı NehırArası 17.45 Pruva 18.15 Futbol Analız 19.15 Kuçuk Bir Oyku 20.00 Ana Haber Bültenı 21.00 Yorumsuz 22.00 Haber Ma- sası 22.40 Hayatım Müzik 23.00 Sekizinci Gün 00.35 Kahve Molası (Tekrar) (0 212 288 51 52). rmm^ 07.00 Bu Sabah 09.10 Çiçek Kız 09.30 Bre- iJfİM.M r n e n Mızıkacılan 10.00 Sevimli Ayıcık 10.30 "* l "* ii ™™ Hayat Guzeldir 12.30 Denızın Öyküsü 13.00 Damak Tadı ia30 Hayvanlar Dünyası 14.10 Sağlıkla Ran- devu 15.10 Küçük Kız 15.30 Çizgi Fılm: Sevimli Ayıcık 16.30 Iftar 17.00 Çay ve Sempati 18.00 Dizi: Müthiş Ikizler 18.30 Dizi: Sihırli Ayna 19.00 Haberler 20.20 Ya- nşma: Scrabble 21.20 Yabancı Rlm: Saklambaç 23.00 Gelenekten Geleceğe Yansımalar 24.00 Haber 01.30 Ya- bancı Film: Uzak Topraklarda (0 212 313 50 00). 07.00 Çizgi Fılm: Herluflar 07.30 Çızgi Film: Büyücüden Masallar 08.00 Çızgi Film: Gözükara Cliff 08.30 Yabancı Film: Gizli Bahçe 10.10 Yabancı Film: Yastık Sohbeti 12.05 Yabancı Film: Bir Düğün 14.15 Yabancı Film: Yalnız Yıldız 18.15 Yabancı Film: Gelinin Babası 2 20.00 Cıne Sinema (Şifresız) 20.30 Dizi: Seinfeld 21.00 Yabancı Film: Aşıklar Parkı 22.35 Metro (Altyazılı) 00.30 Playboy TV (0 212 336 15 15). 07.30 Gune Başlarken 09.00 Çocuk Bahçe- sı 11.00 Yabancı Film: Bağdat Hırsızı 13.00 Gün Ortası 13.15 Yabancı Film: Kötü Ada- mın Dönüşü 15.15 Önce Sağlık 16.15 Iftar Vaktı 17.15 Din ve Toplum 18.15 Kurdele 19.30 Flash Haber 20.30 Kamuran Akkor Şov 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Rlm: Ateşkes 04.00 Müzikname (0 212 256 82 82). 09.00 2000'ın ötesindc 11-00 Ushuaia 12.30 Po püler Bılim 13.00 Doğanır Şahıtlen 13.30 Eski Çağlar 14.00 Yalnı; Gezegen 15.00 Gezgınler 16.00 2000'ir Ötesinde 17.00 Dıscover Magazin 18.0C Vahşı Dünya 19.00 Vahşı Amazon 20.0C Sıradışı Makıneler 21.00 Gezegenin Öf- kesı 22.00 Dıscovery Profılı 23.00 Ekı- noks (0 212 288 75 75). I«$ . 1 , . 10.00Dizj:SokakÇo- * t > L V cukları 10.30 Dizi: Flipper 11.30 Belge- sel: Unutulmayanlar 12.10 Dizi: Özel Bif Polis 13.00 Haberler 13.20 Yabancı Film: Masumiyet Savaşı 14.50 Yaşa- mak İçin 16.10 Iftar 17.00 Kliplerden Seçmeler 18.00 Dizi: Robenson Ailesi 19.30 Ana Haber 20.10 Yabancı Film: Cenrtetin Anahtan 21.30 Dizi: Charlie Chaplın 21.50 Yabancı Rlm: Aida 23.00 Dizi: Robin'ın Yen 23.50 Gece Haber 00.10 Bir Numaralı Kapılar 00.40 Dızi: Sokak Kanunu (0 212 282 36 00). 09.05 Ekostart 11.40 Sektöı r J Sohbetleri 12.35 2000 K. Dev- leri 13.30 Artvizyon 14.05 Eko- nomi 17.05 Gune Bakış 17.40 Hedef Ünıversıte 18.00 Dızı: Hollyoaks 19.00 Dızi: Evlı ve Çocuklu 19.30 Dizi: Hadi Vur Beni 20.00 Dızı: Hafiye 21.00 Film: Doruktaki Kadın 23.00 Dünya üstelennden 24.00 Film: Dehşetin Ne- fesi (0 212 328 0101). • 09.00 Kuş Dünyası 10.30 PRI/v19 Rlm: İkinci Koro 12.30 Ge- nış Açı 13.30 Doğanın Düş- manları 14.10 Muzık 15.10 Film: Katil Kim 17.Ö0 Kanal Savaşlan 18.00 Yaşan- mış Öykuler 19.00 Doğal Yaşam 19.50 Dizi: Savaş Yılian 21.00 Film: Aşk Çık- mazı 22.50 Beyazperde 23.30 Film: Yeniden Ölmek (0 212 502 98 02). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 1045 35 MM 11.00 Klıp 15.00 Çe- lik 17.30 Mega 5'lı 18.00 Bir Numara Seç 19.30 Klıp 20.00 Klip 20.45 18 21.30 Men-E-Men 22.35 35 MM 23.00 Dan- ce Zone 01.45 Türk Halk Müziği (0212288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog