Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

7 OCAK 2000 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI /ekonomi(S cumhuriyetcom.tr 13 ŞtRKETLERDEN • POLAT CHAMPIONS, Sevgiffler Günü IÇİD ozel bır aşk mönüsü hazırladL Vlönü, "sevgi bağT çorbası, "aşk bahçesi" salatasının aralannda bulunduğu ozel \emeklerden oluşuyor. • POLAT RENAISSANCE, sevgıhlere ozel, kalp şeklınde kekler ve ozel pastalar hazırlıyor • lŞBANKASI,>eni vüzvıkia mıısterileriııe "Plâtinum Kredi Karü" adta yeni bir kart sunuyor. Bu kartia ust dûzey yönetidiere ve yıırtdtşına sık giden muşterilere yaşamlannı kolaylaştıracak hizmetler sunuhıyor. • MOTOROLA ve Cısco, lnteraet bılgılenne mobıl araçlar ıle ulaşılmasını sağlayan kablosuz Internet'ın gelışımını sağlamak amacıyla 1 mılyar dolar yatmm yapıyor •ORIFLAME, Giordani Makyaj Serisi'ne vaşianmava karşı Kameh a ekstresı içeren ve tüm cüt bpieruıde kullanılabilen yaşlanmaya karşı fondoteni ekledL • GENERAL MOTORS, Subaru otomobıl ve Heavy Industnes, otomobıüer, kamyonlar ve ılgılı teknolojılenn tasanmı, gelıştınknesı ve ımalatı konulannı kapsayan ışbırlığı anlaşması yaptı • 3COM Corporation, İnternet ûzerinden veri ve faks gondermeyı sağlayan IP (tnternet Protokolu) yazılun ujgulamalan aianındakı LVNSource Technologıes'ın sabn alumnı tamamladı. • BORUSAN OTO Motosıklet Merkezı, Medlıne Tıp Merkezı ıle baslattığı "Acıl Servıs Güvencesı" projesıyle BMW muştenlenne 2000 yıh boyunca ucretsız acıl servıs guvencesı ve ılk yardım kursu venyor • OPET'in web sayfasının gorunüm ve •çeriği yeıulendi. Yenilenen web sayfası OPET'in kunım kürüiği ve imajı göz önünde bulundurularak hazuiandı. • SWISSOTEL, "Conde Nast Traveller" tarafından yapılan araştırmada, dunyanın en ıyı otellen arasında yer aldı • LouısvunroN, ÜkbaharAaz 2000 kolekshonu haznianryor. Marc Jacobs. 2000 yazı için firmanın nıhuna uygnn bir kolekshona imza atrvor. • EGS GAYRİMENKUL Yatınm Ortaklığı'nın genel muduru ve yonetım kurulu uyesı Selım Kımer'ın ıstıfasıyla boşalan genel mudurluğe Çağatay Baydar atandı • SMIRNOFF, Bond filmlerinde37yıknr değişime ayak uy durmak içın değişmeyen tek unsur olmavı surdûrirvor. IMF Türkiye Masası Şefi Cottarelli hükümetin programını değerlendirdi Taizde düşüş sürecek'Ekonomi Servia- Uluslararası Pa- ra Fonu(IMF) Tûrkıye Masası Şefı CarioCottareii, nomınal ve reel fa- ız oranlanndakı düşuş trenduun de- vam edeceğını ıfade ederek, uygu- lanan sıkı ekonomık pohtıkaya rağ- men faızlerdekı duşmenın ekonomı- yı canlandıracağını ılen sürdü Yenı yıllabırlıkte faızlerdekı hız- lı duşuş malı pıyasalarda "pembebir tabto" oluştururken, LMF Turkıye Masası Şefı Carlo Cottarelirde hü- kumetın polıtıkalanna destek verdı Turkıye Bankalar Bırlığı'nın konferansına katılan Carlo Cotta- relli, hukumetın ekonomi progra- mını değerlendirdi Cottarelli, hu- kumetın sosyal guvenlık, ozelleş- tırme, para polıtıkası konusunda- kı çahşmalannı overken, enflasyo- nun beklenenden yuksek çıkması halınde de desteklennı surdure- ceklenm kaydettı Türkiye'de temsilcilik Turkıye'nın ekonomık progra- mınm kredıbıhteye dayandığını kaydeden Cottarelli, programın sı- kı bır şekJde uygulanması durumım- da faızlenn mutlaka duşeceğını be- lırttı IMF Turkıye Masası Şefı, uygulanan sıkı ekonomık pohtıka- ya rağmen faızlenn duşmesının ekonomryı de canlandıracağını soy- ledı Carlo Cottarelli, hukumetın • IMF Türkıye Masası Şefı Carlo Cottarelli de hukumetın polıtıkalanna destek verdı Turkıye'nın ekonomık programının kredıbıhteye dayandığını kaydeden Cottarelli, programın sıkı bır şekılde uygulanması durumunda faızlerdekı duşüşün süreceğını soyledı. ekonomıde aldığı onlemlenn ılk ışaretlennın çok umut vencı oldu- ğunu ve faızlenn duşmesının de bunu gosterdığını kaydettı Huku- metın 2000 yıh programının sosyal gu\ enlık, tanm, şeffaf butce, ozel- leştırme ve bankacılık alanında et- kınlığı arttınnak şeklınde olduğu- nu anlatan Cottarelli, bu reformla- nn çoğunun gerçekleştmldığını soyledı Turkıye'nın AB'ye uye- lık gıbı belırlı bır konuma geldığı- nı kaydeden Cottarellı, butçe dışı fonlann azalülması gerektiğını soy- ledı Kur \ e uretım pohtıkalannın hukumetın programının ıtıcı guç- len olduğunu anlatan Cottarelli, KDV dahıl Turkıye'dekı vergı oran- lannın AB ulkelenne gore çok du- şuk olduğunu ıfade ettı IMF'nın mart aymın sonuna doğ- ru Turkıye'de bır temsilcilik acma- yı planladığını bebrten Cottarelli, bu temsılcıhğe bır IMF gorevhsı- nın atanacağını, kendısının de Was- hıngton'da bu ofısten sorumlu ola- rak çalışacağım vurguladı 'Operasyon gereküydi' 5 bankaya el konulması konu- suna da değınen Cottarelli bazı bankalan fona devredılmesının ge- reklı bır operasyon olduğunu soy- ledı Cottarelli, bankacılık sıste- mıyle ılgılı yaptığı değerlendır- mede, bankacılık operasyonun ye- m bankacılık duzenlemesı çerçe- vesınde sıstemı temızlemeyı ve guçlendırmeyı amaçladığını ıfa- de ettı Turkıye'de bankacıhkla ılgılı gereklı onlemlenn alındığını ve ahnmakta olduğunu haürlatan Cot- tarelli, bundan sonrakı en onemlı konunun, Bankacılık Duzenleme ve Denetleme Kuruluuyelennınba- ğunsız ve profesyonel adaylar ara- sından belırlenerek çahşmaya baş- laması olacağım kaydettı Cottarellı, Dunya Bankası'nın, Turkıye'ye yapacağı yardımla ıl- güı bır soruya karşüık, Turkıye' nın ılave bır malı kaynağa ıhüyacı ol- madığıru. ılave dış kaynaktan çok ekonomık guvene ıhtıyacı bulun- duğunu vurguladı Cottarelh, faız- lenn son haftalarda, duşme tren- dıne gırmesının nedenının dışar- dan gelen para değıl, ekonomıde- kı guven olduğunu da behrttı Turkıye BankalarBırhğı Başka- ru Ersin Ozince, malı dısıplının sağlanması ve enflasyonun duşu- rulmesı ıçıntoplumsal desteğe ıh- tıyaç bulunduğunu soyledı Dun Istanbul'da bankacılık sek- toru temsılcılen ıle bıraraya gelen Carlo Cottarelirnın bugun de An- kara'da nezaket zıyaretınde bulu- nacağı oğrenıldı Edınılen bılgıye gore Cottarellı, sabah saatlennde Mahye Bakanı SümerOralve Dev- let Bakanı Tunca Toskay ıle bıra- raya gelecek Cottarellı, oğTe saat- lennde ıse Hazme'den sorumlu Devlet Bakanı Recep Onal ıle go- nışecek Cottarellı'nın yann An- kara'dan aynhnası beklemyor Bakkallar, seyyarsatıcılara karşı ANKARA (ANKA) - Türkıye Bakkallar ve Bayıler Federas> onu Genel Başkanı Bendevi Palandöken. Malıye Bakanlığı Gelırler Genel Mudurluğu'nden, seyyar satıcılann denetıme alınarak vergılendmlmesını ıstedı Palandöken, sabıt ışyen ve vergı mükellefi olan esnafın dukkânının onünde tezgâh kurarak aynı mallan satan seyyar satıcılann sayısuıın her geçen gun daha da arttığmı belrrterek, kayıt dışı ekonomi olan bu tur tıcaretten hem esnafin hem de ulke ekonomısınrn buyuk zarar gorduğunu savundu Esnaf muaflığı belgesı alma ve esnaf odalanna kayıt olma zorunluluğunun teblığle kaldınldığını hatırlatan Palandöken "TebKğin yayımından sonra seyyar satıcılann ozeüikle esnafin ve nüfusun yoğun olduğu semrkrı ışgal ettikkn gorulmektedir" dedı 2.5 milyar dolarlıkyühü devletin üstlenmekzorunda kalacağı belirtiliyor Bankalann yükü devleteBANUSALMAN ANKARA-Pıyasalarda, el konu- lan 5 banka nedenıyle 2 5 mJyar do- larlık yuku devletin üstlenmek zo- runda kalacağı belırtılı\or Devlet Bakanı Recep Onal ın soz konusu 5 bankanın oz kaynaklannın yıtınl- dığı açıklamasına gore yalnızca bu venyle bıle yok olan para tutan 182 tnlyon lırayı (536 bın lıralık kur uzennden 335 mılyon 820 bın do- lar) aşıjor Söz konusu bankalann makyaj h bılançolannda batık kre- 'in^fern^nndÖ de 16 trüyon hra go- rûnüyor Eylul 1999 tanhı ıtıbanyla Yaşar- bank'uı 41 tnlyon 720 mılyar lıra, Esbank'ın 65 tnlyon 13 mılyar h- • Devlet Bakanı Recep Önal'ın söz konusu 5 bankanın öz kaynaklannın yıtınldığı açıklamasına göre, yalnızca bu venyle bıle, yok olan para tutan 182 tnlyon lırayı aşıyor. ra, Sumerbank'ın 36 tnlyon 432 mılyar lıra Mart 1999 ıtıbanyla Egebank'ın 28 tnlyon 621 mılyar h- ra, Yurtbank'ın 10 tnlyon 325 mıl- yar lıra oz kaynağı göruluyor Ban- kalar Bırlığı'nın bu verılen esas alındığmda bıle 5 bankanın yok olan oz kaynak tutan, 182 tnlyon lı- raya çıkıyor Soz konusu 5 banka- nın aynı tanhler ıtıbanyla batık kre- dılen de 16 tnlyon 282 mılyar lıra olarakgozukuyor Ancak batık kre- dı rakamının gerçekçı olmadığı, pek çok batık kredı kalemınde yer alması gereken kredılerın odeme zamanında kapatılıp yenıden kredı venlmış gıbı ışlem yapıldığına dık- kat çekıldı Makyajh bilançolar Soz konusu bankalann makyaj- h bu bılançolaruun bıle eylul, mart aylan ıtıbanyla bu bankalara el ko- nulmasını gerektırdığı belirtiliyor El konulan 5 banka nedemyle devletin gereksınım duyacağı para- Karanlık kişilere teşvik yokEkonomi Senisi- Hazıne, kara para aklayanlar, ver- gı kaçıranlar, banka batıranlar, sermaye pıyasası mev - zuatına aykm davrananlar, ıhaleye fesat kanştıranlar ve tefecılenn teşvik alamayacağını bıldırdı Hazıne Musteşarhğrnın Resmı Gazete'de yayım- lanan tebhğıne göre, malı roevzuata aykın ey- lemlerde bulunduklan gerekçesıyle hakla- nnda suç duyurusu bulunan yatinmcıla- nn yenı teşvık başvurulan ışlemden kal- dınlacak Haklanndabusuçlardando- layı mahkûmıyet kararı venlenlenn başvurulan ıse reddedılecek Soz konusu yatınmcılar haklannda ta- kıbata gerek olmadığı karan ıle kamu davasırun orta- dan kaldınlması ya da beraat karan venlmesı duru- munda yenı teşvik alabılecekler Yatınmcılann, ıhlal etmelen halınde yenı teşvik belgesı alamayacaklan yasalar şöyle • Turk Parasırun Kıymetını KorumaYasası, • Kaçakçılığın Men ve Takıbıne llışkın Yasa. • kurumlar Vergısı Yasası, • Vergı Usul Yasası, • Gumruk Yasası. • Bankalar Yasası, • Sermave Pıyasası Yasası, • Fınansal Kıralama Yasası, • Devletthale Yasası, • Ozelleştırme Uygulamalannın Duzen- lenmesı ve Bazı Yasa ve Kararnameler- de Değışıkhk Yapılmasına llışkın Yasa, • Kara Paranın Aklanmasımn Önlenmesıne îlışkın Yasa, • Fınans Kurumlanrun Kurulması, Faalıyetlen ve Tasfiyelenne llışkın Esas ve Usullere llışkın Yasa, • Odunç Para Verme Işlen Hakkında Kanun Huk- münde Karamame sal mıktan bankalar yemınlı mura- kıplannın 31 Aralık 1999 tanhı ıtı- banyla ortaya koyacaklan hesap- lardan sonra açıklayabıleceklennı bıldıren Devlet Bakanı Onal, söz konusu 5 bankanın el koyma yen- ne tasfıye edılmesı durumunda dev- letin üstlenmesı gereken tutann 5 3 mılyar dolar olacağım da açıkladı Kredılenn gen çağnlması gıbı ışa- damlannı zor durumdabırakacak tas- fıye ışlemı yenne banka ışlemlen- nın Tasarruf Mevduatı Sıgorta Fo- nu yönetımınde devam etmesı ka- ranyla devletin ustleneceğı yükûfi ıse 2 5 mılyar dolar duzeymde ola- cağı behrtıhyor Yurtbank ve Sumerbank'ın 400 mılyon dolar, Esbank'ın 600-700 mılyon dolar, Yaşarbank'ın 500 mıl- yon dolar, Egebank'ın ıse 500 mıl- yon dolar-1 mılyar dolar arasında devletin sırtına yuk bıraktığı belir- tiliyor Kuzey Kıbns Turk Cumhunye- tı'nın Yurtbank'm off-shore şube- sını ve Everest Bank'ı kapatması- nın ardından Turkıye'den 200 mıl- yon dolarlık yardım ıstemesı, Tur- kıye'nın de 1 1 mılyar dolarlık Ta- sarruf Mevduatı Sıgorta Fonu kay- nağına ek olarak Dünya Banka- sı'ndan malı sektor ıçın kullanıl- mak uzere 2 mılyar dolar kredı ıs- temesı, soz konusu banka operas- yonlanrun malıyetinı gozler onune senyor Bazı bankalann devredılme ve brrleştrnhne spekulasyonlannın hukumettarafından ısrarlayalanlan- masına karşm henuz pıyasalarda bu konuda da bır güven oluşmadı Parayı artık hükümeüeryönetmiyor Türk-lş 'in araştırmasına göre, 21. yüzyılda yeni dünya düzeninin egemeni, toplam gelirin yüzde 35 'ine sahip olan çokuluslu şirketler ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Turk-Iş'ın araştırması, 21 yüzyılda dunyayı artık seçdmış hu- kumetlenn değıl, çoku- luslu şırketlenn yonettığı- m ortaya koydu "Dünvada en fazla pa- raya hukmeden 70 bınnıden ancak 29 tanesı hukumetler, 41 tanesi de çokuluslu şirketler oldu" bılgısını ortaya koyan Turk-lş, 490 çokulus- lu şırketın toplam gelrnnm, dun- yanrn toplam gehnnın yuzde 35' ını oluşturduğuna dıkkat çektı Daevvoo'nun 72 mılyar dolarlık gehn, Gunev Kore'run 67 mılyar dolarlık hukumet butçesını gende brrakır- ken, Credıt Suısse'ın 48 mılyar dolarlık kazancı, Isvıçre hukumetmın but- çesmı aştı • Dünyada en fazla paraya hukmeden 70 bınmden ancak 29 tanesının hükıimetler, 41 tanesının de çokuluslu şirketler olduğu ortaya çıktı Daewoo'nun 72 mılyar dolarlık gelın, Güney Kore'nın 67 mılyar dolarlık hukumet butçesını gende bırakırken; Credıt Suısse'ın 48 mılyar dolarlık kazancı, îsvıçre hükumetının butçesını aştı neral Motors (178 mılyar dolar), Ford'un (154 mıl> ar dolar) her bı- nnın gelınnm Amerıka Bırleşık De\'letlen, Almany a, Japonya, Çm, Italya, Ingıltere ve Fransa dışında dunyadakı 191 ulkenm her bınn- den daha zengm olduğuna dıkkat çeken Turk-lş, en buyuk 3 şırketı ızleyen Mıtsuı (143 mılyar dolar), Daımler-Chrysler (133 mılyar do- lar), Mıtsubıshı'yle (129 mılyar dolar) bırlıkte 6 şırketın gehnnın ABD dışmdakı butun ulkelerden daha fazla olduğunu saptamasım yaptı "Yınebu ilk 6 şirketin toplamge- Ülkelerden zenginkr Turk-lş Teşkılatlandır- ma Burosu'nun 1999 World Almanac, Fortune Magazme Ağustos 1998 sayısından aldığı venler- le yaptığı araştırma, 21 yüzyılda yenı dunya duze- nının egemenlennm ço- kuluslu şirketler olduğu- nu ortaya koydu Dunya- nın en zengm ılk 3 şırke- tmı oluşturan Exxon-Mo- bıl (182 mıl> ar dolar), Ge- Teknoloji serbest bölgesi Ekonomi Servisi- TÜBfTAK. Marma- ra Araştırma Merkezı Teknokentı'nde Turkıye'nın ılk "Teknoloji Serbest Böl- gesi" kuruluyor Serbest bolgemn, Tur- kıye ekonomısını daha ıyı rekabet ede- bılır konuma getırmek ve ozelhk- le teknoloji altyapısındakı ek- sıklıklen gıdermek amacıyla kurulacağı açıklandı TUBÎ- TAK Marmara Araşnrma Mer- kezı tarafından Gebze'dekurul- makta olan Teknokent'ın 36 hek- tarlık teknopark alanı Bakanlar Ku- rulu karanyla kurulup ışletılmesı söz ko- nusu araştırma merkezı tarafından yuru- tûhnek uzere 29 Aralık 1999'da "Tekno- lojiSerbestBöjgesj1 " ılan edıldı Turkıye'nm ılk teknoloji serbest bolgesınde, ülkenın teknolojık gehşmesıne katkıda bulunacak bır çevre yaratümasma, bıyoteknolojı, elektronık ve endustnyel otomasyon, çev- re teknolojılen, enerjı, tanm ve gıda tek- noloji malzemelen, bılışım konu- lannda, çevre dostu araştırma geuşürme faahyetlenrun ger- çekleştınhnesme hızmet edı- leceğı duyuruldu TÜBİTAK Marmara AraştırmaMerkezı'nce yapılan yazıh açıklamada, Arçe- lık, Yapı Merkezı ve Eka Elektronık araştarma gehştırme bınmlennın bolge- de yer alma anlaşmalannın ımzalandığı. General Elektnk ıle bu ay ıçınde ımza- lanmasının planlandığı bıldınldı lirieri, dûnyanm nûfusunun yüzde 58'inin yaşadığı 64 ûl- kenin hükümet bütçelerin- den daha fazla" vensını or- ta> a ko> an Turk-lş, soz ko- nusu 64 ulke ıçınde de Hın- dıstan, Brezılya, Rusya, Pa- kıstan, Bangladeş, Nıjerya ve Meksıka'ıun yer aldığına dık- kat çektı Tfiridye'deki şirketler Soz konusu donem ıçın 51 mıl- yar dolarlık butçesı olan Turkı- ye'de faalıyet gosteren ve faalıyet gosterdıklen Turkıye'den daha zen- gm olan şırketler de şöyle sı- ralandı "Tojflta (95 milyar dotar), General Electric (91 milyon dolar). IBM (78 milyondotar), NipponTel (77 miryon dolar), Hitachı (69 milyon dolar), Volksvvagen (65 mılyon do- lar), Son> (55 milyon dolar).'' Çokuluslu şırketlenn, artan rekabet ortamına karşı koya- bılmek ıçm şırket evlenrne- len yoluyla bırieşerek daha da buyuduğunü behrten Turk-lş, bu şırketlenn, gelışmekte olan ulkelerde devlet tarafından ışleülen ve kârh gorunen alan- lan ele geçırmek ıçm hukü- metlere uluslararası fmans kuruluşlan aracılığıyla ozel- leşürme bastası yapüğını vur- guladı TM1VİOB tNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI'NDAN DUYURU İMO $ube Getırl icunıllan ç(^untuktu e çoğunluk aranmaksızui aşagıda belırknen gundeme gore vapılacaklır Şube genel kurullanmn vcseçimlennıi)TOpıUcıgı unh.sut\t \erler jubeısmıkar^ındagostenlmı^tır Şubeü\eWnnınseçımlerekaıtnuMıçml)dakımhV tan lırmı \uılannda buiundumuJan ecrekmekledır Tum 1M0 uveioine duMimiuı TMMOB hŞAAT Ml HENDİSLERİ OD\S136. DoMm 'IOBCHDI kunılı GINDCM I Gun I) \;ıh$ 2)Bi4kanhkDı\anıa!tı^ıınılnu5i(l Ba$kan 2 B35U11 \ rd 4Vj/man) 31 Savgı dumju. 4) \ onebm kunılu Bı,kanının konuşnusı ^1 Komıkkonuprulan 6)Çaiışmaraponjnuookunması\edeğcrlendınlmesı ")Ad2>lannTnpitı.a)\onetınıKunı)u(*T >sıl ^\e dek) b) Maia delcgelrn (Şobe uve si)ismın 'tl asıl %l yedek) c) \da>lanıı tuanağa bağknârak ılanı \e kapanı; 8) DıU \e Muoınıkr II Gun Seçımln TMMOB İNŞVAT MÜHENDİSLERİODASI Şl BELER GF.NEL KIRILLARIVX SEÇtM TARİHLERİ ÇOĞUNHJKLl ÇOCl"VLlKSlZ tmOm «D*pS«î«lm Gocl k n l TtpUMa Ankara Divariakır kanbul Izmır Samsun Antalya Bursa Demzlı lçel Ttabzoo Baiıkesır Gazıanlep Erzuronı Van \yiss Manısa Sakaı>a Hatav Eskışdm Kocaelı Tanhı 22 IJ000 Saatı 1000-1700 Yen Re*üBcvMah 8 Soi No9 Vdam Tanh. 22 I 2000 Saaı. 1000-roO Yen SdanıkCadNo 19S Kızılav \nkını Tariıı 22 U000 Satı 1000-1700 $ Topl»tıSik«ıUcCad 2 S * C h 2 A D Tarftı 22 1 2000 Saan 1000-POO Hıiaskargtzıcad Î5 1 Harinve Isontul T»ftı 22 1 2000 Stau I0OO-I70O >m TılapasaBK Hatputlu Apt No 35 1 D I Alsancak tzmtr Tanhı 22 I 2000 Saan lOOO-POO >m TMMOB Lolalı MmlanaCad Banj Apt N I Samsun Tanhı 22 UOOO Saatı 1000-1700 Vfeltem Mah 1S0S Sokak No 18 \ma!va Tanhı 22 UOOO Saatı 1000-POO Yen F ÇakmakCad Dcgmnoı Sok So *B 9 Bursa Tanhı 22 1 200C Saatı 1000-POO Yen EsnafveSanHkarlar Odası Bırhtı Toplantı Saloou, Koava Tanhı 221JO0O Saalı 1000-rOO Yen HaslahaneCadFehmı CıOovljhamKal 3No 301 Ctauzlı Tanhı 221J00O Saatı 1000-POO Yen İMO lçel Sb Sıhike C Plaj Yolu Duragı Ohmpıvjl \ptNo 460/1 Mmm Tanhı 22 I 2000 Saatı 1000-POO CemalSok V 13 Trahzon Tarmı 2212000 Saan 1000-POO Yen tMOBaokesırSbEskı LalciptNo 2Bahfasır Tarihı 22 U000 Saan 1000-1700 •len tMOGazıanfepŞb İKibpjBrMatNaılBıletıCad 13 SoLTıhünlsMrt Kıı 2 No6GazBMep Tanhı 221 2000 Saatı 1000-POO \enKanvollanl2 BotsMd. Lokah. Eranm Tanhı 2212000 Saatı 1000-POO Ven lMOVanSubesı,Gobov U Mtricezı Kar 1 No 6 \ati Tanhı 22 12000 Saatı 1000-1700 Yen UcndensBiv 10 Sokak. No ı>l A'.dın Tanhı 22 I 2000 Saan 1000-POO Ycnl AMÜrülarMah.\itaı yıkjk No S 2 Mamsa Tarihı 2112000 Saatı 1000-POO Yen EskıZraıDomtnııFab DuŞun Salonu. Sakana Tanhı 22 12000 Saatı 1000-rOO Yen SaİDna. ^nuk Tanhr 22 12000 Saatı 1000-1700 \cn IMOEskıjdıırŞb CCIKIZ T d C i 14^ Eskı^ehır Tanhı 2112000 Saatı 1000-POO Yen Ömen^aMah Naa Oırgınsov Sok No 1^2 Izıral Tanhı 23 1 2000 Saatı 09 00-POO \en RejaıBevMah SSok.No1 ) \dana Tanhı 23 I 2000 Saatı 09 00-POO Vcn SdanikCad No 19^ Kızılav Ankara Tanhı 2312000 Saaıı 0900-11(10 Yen İMODıvartakifSb Topiantı Sakmu Lısc Cad 2 Sok CıvTtjoilu2 V D6 Tanhı 2312000 Saao 0900-1700 Yen Halaskargazıcad 1 Hartnve. laanbul Tanhı 23 1 2000 Saan 09 00-1 "00 Yen TaUtpaşaBlv Harputlu Apt No 33 I D I Abancak Izmır Tanhı 231 2000 Saatı 090O-P0Û Yen TMMOB Lokah VfeılaıaCaiBanşApt \o 1 Samsun Tanhı 2312000 Saan O9 0O-P0O *ıen İMOAnulvaSb Mellera Mah 380» Sokak No I» \nlaKa Tanhı 23 1 2000 Saan 0900-POO Yen Sb EgnmMakeaF ÇakmakCad DefınnenSok No 4B.S Bura Tanhı 2' 11 000 Saan 0900-17 00 \en tMOİLon^aSb Hasane Cad DoklorlarlshanıV 39204-20* Koan Tanhı 22 1 20(10 Saan 09 00POO \m Hastahane(ad Fetımı Cıllov Iştuun KaL 1 No 301 Detıızlı Tanhı 22 1 2000 Saatı 0900-P00 Yen İMO lçel Şb Sılıfke C Plaj Yohı Dıinfı Olmpnal \pl No 4601 Metaıı Tanhı 2312000 Saan 0900-1700 Cena! Sok So b Trataon Tank 23 I 20U0 Saao 0900-POO Yen İMOBalıkcsırŞbBkı Kmımcıılar Mah. Cagn Sokak. Ule \p No 2 Bahkesr Tanhı 23 1 2CO0 Saatı 0900-POO Yen.LM0Ga2amq)Sb lncihpaıarMahNaılBılenCad. l3Sok.TabacıişMıtKa2 No 6 Gazamgı Tanhı 2ı 12000 Saan 09 00-POO YenSauvonanP BcfeeMd Lokalı. Eramım Tarihı 1 1 2000 Saan 0900-POO Yaı İMOVanŞtfesı Goksov i 6\an Tarihı 2J 1 2000 Saan 09 00-1" 00 Yen KmüıhışMah \&w Mendsr&BK 10 Sokak. No 6.1 Avdm Tarihı 23 1 2000 Saao 09 00-POO Yenl Sokak No m Manısa Tanhı 13 1 2000 Saatı 09 00-1700 Yen Eskı Zmı Dmaunı Fab DutlfflSalonu Sakarv: Tanhı 23 1 2000 Saan 09 00-POO Yen İMO HaOv Sb Sehıt Osmao Dwmaz Cad Feza f ; « H l^haıu Kaı I Tanhı 23 I 2000 Saatı 09 00-POO Yen İMOEskçehırSb Cengız TopelCad 16.5 Esktsehır Tanhı 231 2000 Saan 09 00-1700 YenÖnna|aMab.Nacı Gırpnsov Sok No 1^2 Izmıı Tanhı 29 1 2000 Saan 1000-POO Yen ReşatBevMah S Sok. No 9 Adana Tanbı 29 1 2000 Saan 1000-POO Yen DSlGeııMııdkonfenffi Saknu.YıcflepeAnkın Tanhı 29 1 2000 Saaıı 1000-1700 Yen İMÜ D^arbakıı Şb ToolaMı Saloou Lısc Cad 2 5 L C > 1 : D 6C Dıyarinkır Tarih 29 12000 San 1000-POO Yen YıldızTdcak Lnı-.-ersıtesı Odnoryuna. B k l b l Tanhı 29 I 2000 Saatı 10 00-POO Yen EfesOteh Bergama Salonu, Izmır Tanhı 29 12000 Saan 10 00-POO Yen Gazı Sahnesı Lısc Cad. KJZ Meslek üxs> kanjis Samsun Tanhı 29 12000 Saan 10 00-POO Yen IMOAntalvaŞb Melton Mah. 3808 Sokak No 1» Amalya Tanhı 2912000 Saatt 1000-POO Yen AlmınOtelLluballı HisanBu! No 5 Bursa Tanhı 29 1 2000 Saan I0 0O-P00 Yen EsnafvieSanadcariar Odası Bıriıgı Toplam Saknıu. K.onva Tanhı 29 1 2000 Saan I00O-P0O Yen CaoiçesmeOda Tıyanosı, DeliklıçınarDaıızlı Tanhı 2912000 Saatı 1000-POO Y en Vtersm Sanavı ve Tıcareı Odası Konferans Salonu. Mersn Tmhı 29 12000 Saan 1000-POO CenolSok V 13 Trabzm Tanhı 29 12000 Saan 10 00-1" 00 Yen İMOBahkesırSb Eskı kımm-uto Mah. {tin Sokak. Lale \pt No 2 Balıkesır Tarihı 2912000 Saan 10 00-POO Col.AmaçlıTcçüolı Saloou. Gazıaolep Tanhı 29 1 2000 Saan 1000-POO Lokah. Enunıra Tanhı 29 12000 Saatı 1000-POO Yen YakmOtdıTopbmı SalonLVac Tanhı 29 1 2000 Saatı 1000-POO Yen Kov Hızmokn LokaİL AorakBK gmsL Zıraaıçılar Benzıırfıjı karşısı Vdm Tanhı 2912000 Saatı 1000-POO Yen! MufartalarMaİL\atan Sokak No tl Maıusa Tanhı 29 1 2000 Saan 1000-POO Yen Eskı Zıraı Donaom Fab Dııfuu Sakmu. Sakani Tanhı 29 120O0 Saan 1000-POO Yen Salonu. \Makva Hatav Tanhı 29 I 2000 Saatı 1000-17 00 Yen kuluır Mericczı TasbaşıEîfasthır Tanhı 291 2000 Saan 1000-POO Yen OttltaaToplantı Salonu. Ankara Callzmıt Tanhı 3012000 Saan 0900-POO Yen ResaıBev Mah % Sok No 9 \ikma Tanhı 30 I 2000 Saan 09 00-P 00 Tanhı 30 1 20O0 Saan 09 00-POO Yen İMODıvarbakırSh Toplantı Salonu LıseCad. 2 Sok Camsoghı 2 Apt D 6 ftrtk Tanhı 3012OO0 Saan 0900-POO Yen KaragOTvan llkokutu \bıde 1 Humva Cad Şgfalaanbui Tanhı 3012000 Saan 0900-POO Yen TalatpaşaBlt Harpvtlu Apl No 33 1 D-l Aisancak Izmır Tanhı 30 I 2(XJW Saatı 09 0O-P00 Yen TMMOB Lokah MevlanaCad Ban» \pı No I Sanbun Tanlıı j0 1 20)0 Saan 0900-POO Yen lMO\nalva$b Mellera Mah J.S08 Sokak No \i \ntal«ı Tanhı >0 12ÛC« Saatı 09 00-POO Yen S«beEg«ıınMcr F CakntakCaiDegıniMiSok No4B-' Bursa Tanhı 31 1 "<« Saan 0900-POO Yen İMOKomaŞb Hasıans Cad DoktorlarishanıNo 19 204-20> Koma Tanhı 3012000 Saan 09 00-1 "00 Yen Hastahane Cad. Fehmı Cıllo\ Ishanı Kat 3 No 301 Denızlı Tanhı A12000 Saatı 09 00-POO Yen İMO lçelSh SılıfkeC Piaj Y ohı Durağı Oiımpıvat Apt No 460 1 Mer ın Tanhı 30 I 2000 Saan 09 00-P Yen CnhmvctMah SOTIMII Yen CmtnıvaVah V K M I CeralSoLNo b Tnbzm Tarihı J0 1 2000 Saatı 0900-POfı Yen tMOBahkewŞb Eskı kuvum.u!ar Mah (,an Sokak. Lale Apl No 2 Balıkesır Tanhı 3012000 Saan 0900-1700 Tanhı 3012000 Saan 0900-POO Lokah. Eczımını Tanhı 3012000 Sastı 0900-1"00 Yen lMO\anSubesıGöls IsMcrkezıkat I No 6 Van Tanhı V) 1 2000 Saatı 0900-rOO Yen KurtuluşMah \dnan MenderesBlv I" Sokak \o (.1 Avdm Tanhı 301200fJ Saan 09 00-POO Yenl AntetalarMahValan Sokak No 82 Manısa Tanhı 30 12000 Saatı 09 00-POO Yen Eskı Zıraı Donaıım Fab Duğun Salonu. Sakar>a Tanhı 30 12000 Saatı 09 00-POn Yen İMO Haov Şb Şehıt Osman ftımaz Cad Feza Cıvelek Ijtıanı Kaı 1 Tanhı 30 12000 Saatı 0900-17 00 Yen tM0Eskı*hırŞbCe»8iz TopelCad. 16' Eskışehır Tanhı 3012000 Saan 0900-17 00 Yen OmeraiaMah Nacı Gınjınso1 » Sok No 1; ^ t
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog