Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

7OCAK2000CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr 11 IRA tüm silahları vermeyecek • LONDRA (AA) - Kıızey Irlanda'da sağlanan banş çerçevesinde silahsızlanma görüşmeleri başlatıhrken, Irlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA), süahlannın bir kısmım "korunma" amacıyla elinde bulunduracağı bildirildi. Katolik kesimin temsilcisi olan Cumhuriyetçilerin yönetim kademelennden sızan bilgiler, IRA'nın, bir kısım silahı korunma amacıyla alıkoyma konusunda Ingiltere ve Irlanda Cumhuriyeti hükümetleriyle anlaştığına işaret ediyor. Ingjltere ve Irlanda Cumhuriyeti yetkililerinin de örgütün kendisini banşa karşı olan gruplardan korumak amacıyla bazı hafif silahlan elinde tutmasının gerekliliğine inandıklan belirtiliyor. Yaptıranlar aşırayor 7 • BAĞDAT(AA)-Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin, Irak'a uygulanan yıkıcı yaptırımlann aşınmaya başladığını söyledi. Saddam, Irak ordusunun kuruluşunun 79. yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Yaptınmlann BM Güvenlik Konseyi karanyla kaldınlmayacağıru söyledık, ancak ambargo kendi kendini çûriitecek" dedi. Ülke poliükalannı kesinlikle değiştinneyeceklerini vurgulayan Irak lideri, Bab ülkelerine karşı gelmeye devam edeceklerini söyledi. Nijerya'da etnik çatıştna.35 ötii • LAGOS (AA) - Afhka kıtasının en kalabalık ülkesi Nijerya'nın iki ayn kentinde, ülkedekı en büyük iki etnik grup arasında öncekı gûn meydana gelen Çatışmalarda 35 kişinin Sldüğü bildirildi. •'•'•'• J Çatışmalarda en az 30 evin de yakıldığı ya da yağmalandığı kaydedildi. Moskova'daki bombalı saldınlardan istihbaratm sorumlu olduğu ileri sürüldü Rus gizb servisme suçlamaDışHaberterServisi-tngiltere'de yayım- lanan The Independent gazetesi, Türk ga- zeteci SedatAnd'ın Çeçenistan'da çektığı video görüntûlerine dayanarak verdiği ha- berde, geçen eylûl ayında Moskova'da yer- leşim birimlerine karşı düzenlenen bom- balı saldtnlann sorumlusunun Rus gizli servisleri olduğunu öne sürdü. Gazete, Çeçenlerin eline tutsak düşen bir Rus subayın, bombab saldınlann Rus ajan- lan tarafindan düzenlendiği yönündeki iti- raflannın bulunduğu bir video-kaseti ele geçirdiğini bildirdi. Haberde, Rus suba- yın adının Akksey Gahin olduğu ve ken- disinin Rusya Federasyonu özel güçlerinin • Gazeteci Sedat Aral'ın çektiği video-kasette, bir Rus subayın, Moskova ve Dağıstan'daki bombalı saldınlardan Rus gizli servislerinin sorumlu olduğunu itiraf ettiği ileri sürüldü. genel karargâhı durumundaki "özel aske- ri gizli servislerinde" (GRU) teğmen oldu- ğunu kanıtlayan belgeleri video kaydında gösterdiği belırtildi. Video kaydında, Rus subayın, "Ben sal- dınlara kanşmadım. Ama bu konuda bü- gim var. Moskova ve Dağıstan'daki saldı- rtanlanknninsorumhıokluğunubarvDrum. Bu saldınlardan GRU ile işbirügi yapan Rusya gûvenlik servisleri FSB sorumln- dur" dediği ileri sürûldû. Subayın, birçok GRU üyesi subayın adı- nı da verdiğini belirten gazete, video kay- dının, geçen ay Rus birlikleri Grozni'yi ab- lukaya almadan önce, ISF News Pictures ajansında çalışan Sedat Aral tarafından bir sığmakta yapıldığını öne sürdü. Sedat Aral'm sığınakta Çeçen istıhbaratının başkanı Ebu Musayev ile buluştuğu kaydedildi. The Independent'a açıklama yapan Rus- ya Savunma Bakanlığı yetkilileri, iddiala- n reddederek böyle bir video kaydının ge- çerliliğinin olmadığını, Çeçenlerin propa- ganda amacıyla böyle bir kışkırtmada bu- lunduklannı söylediler. 293kişiölınüştü Rusya, 211'i Moskova'da ohnaküzere tüm Rusya'da 293 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldınlardan sorumlu tuttuğu kök- tendinci militatılann topraklannda bann- malanna olanak sağladığı gerekçesiyle Çe- çenistan'ı 5 Eylül'den bu yana bombalıyor. ORİS YELTSİN 'Grozni'ye Rus bayrağı çekeceğiz' DısHaberierServtei- Rusya'nın eskı Devlet Başkanı Boris Yefesm, Çeçenistan'da çatışmalann 2 ay sonra biteceğini ve Rus bayrağmın Grozni'de dalgalanacağını söyledi. Ortodoks Noeli nedeniyle Kudüs'te bulunan Yeltsin, Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne girerken basına yaptığı açıklamada, «Ssrçfldsy dahasürcr, sonra bayrağmnzı Çeçenistan'a dikeriz" dedi. Buarada, çatışma bölgesindeki gazeteciler, Çeçen militanlann Grozni'deki Rus mevzilerine yönelik gece saldınlannı artOrdıklanru bildirdiler. Küçük gruplar halindeki "Vur-Kaç" taktiği uygulayan Çeçen militanlann Rus mevzilerine bazen 100 metre kadar yaklasarak, askerlere ve zırhlı araçlara yönelik roketli ve el bombalı saldınlar leltsin, Çeçenistan savaşının2ay sonra biteceğini söyledi. düzenlediklen belirtilirken, Ruslann kayıplan konusunda bir bilgi bulunmuyor. lnterfaks ajansının haberine göre, Rus askeri kaynaklan, Rus güçlerinin Grozni'nin denetimi için son 10 günde giriştiği savaşta 80'den fazla asker ve polis kaybettiğini belirttiler. Aynı kaynaklar, aynı dönemde 200'e yakın asker ve polisin de yaralandığım söylediler. Bir Rus istihbarat subayıda AFP'ye yaptığı açıklamada, Grozni'nin bin kadar Çeçen savaşçı İsrail-Suriye Görüşmeler yine tıkandı tarafından savunulduğunu belirtirken, Çeçenistan Devlet Başkanı Aslan Mashadov ve komutan Şamil Basayev'in Grozni'de bulunmadıklannı ifade etti. Rus yetkili, Çeçen savaşçılann geçen pazartesi Gtozni'nin 10 km t' güneybatısındakı stratejik nokta Alkankale'yi ele geçirdiklerini doğruladı. ••A, Dış Haberler Servisi - ABD'de süren İsrail-Suriye banş görüşmeleri, îsrail tara- finın, güvenlik konulannda yeterli ilerleme sağlanma- dan Golan Tepeleri'nin Suri- ye'ye iadesi konusunun tar- üsılmasına yanaşmaması yü- zünden bir defa dana ciddi şekilde ökandı. Suriye sınır konulan tartışılmazsa görüş- melere son vereceğini açık- ladı. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü James Rubin. sıkı- şıklığın çözümüne katkı için, dünü özel işleriyle geçiren Başkan Clinton'ın Shep- herdstown'a geleceğini açık- ladı. Bu arada tsrail, Golan Te- peleri'nin Suriye'ye iadesi durumunda Suriye birlikle- rinın bu bölgede konuşlandı- nlabılmesine kesinlikle izin vermeyeceğinj bildirdi. Da- ha önceki gündem knzinı so- na erdirmek için oluşturulan ve temel konular olan güven- lik, toprak, ilişkilerin nor- malleştirilmesi ve su mese- lelen üzerinde ayn ayn çalış- ması öngörülen dört komite de, meydana gelen tıkanık- lık üzerine dün toplanama- dı. Bu komitelerden ilişkilerin normalleştirilmesı ve güven- lik konulannda oluşturulan çalışma gruplan, önceki gün biraraya gelirken görüşme- lerde herhangi bir ilerleme sağlanamadığı belirtildi. Bu- nun üzerine îsrail de. toprak komitesüün faaliyete başla- masım kabul etmedi. Su ko- mitesi de henüz çalışmaya başlayamadı. Suriye delegasyonu ko- mitelerin ardı ardına göriiş- melerde bulunmasın ve ilk olarak sınır problemlerinin tartışılmasını öngördü. Suriye sınır sorunlannı gö- rüşecek komitenın çalışma- lanmn Îsrail tarafından en- gellendiğini belirterek, bu görüşmeler yapılmazsa ma- sadan kalkacaklan sinyalinı verdi. îsrail delegeleri ise Cbnton ile görüşmeden sonra anlaş- maya vanldığı gıbi görüşme- lerin devam edebıleceğıni be- lirttiler. Öte yandan bir tsrailli yet- kili, Golan Tepeleri'ni Sun- ye'ye iade etmelen halinde bile "Bir tek Suriye askeri- nin dahi bölgede konuş- landınlmasını kabul erme- yeceklerini" bildirdi. Yetki- li, "Suriye Golan Tepele- ri'ne asker yerleştirebile- ceğini düşünüyorsa yanılı- yor. Bu bölge iade edilse bi- le en az 10 kilometre geniş- liğinde silahtan arındınl- mış bir alan kurulacak. ts- raiTin gmenliğinden hiç- bir şekilde ödün vermeye- zT dedi. I ABD'li Ortadoğu uzmanı, Ankara'nın karşılıksız olarak Şam'a su vermeyeceğini söyledi 'Türkiye'ye su tazıııiııatı ödenmesi gerekir'VVASHINGTON (AA)-ABD'nın önem- li Ortadoğu uzmanlanndan David Schen- ker, İsrail-Suriye banşı çerçevesinde "Tür- kiye'den bir su dûzenlemesinedahilolma- sınm istenmesi halinde Ankara'ya tazmi- nat ödenmesi gerektiğini"* söyledi. The VVashıngton Institute forNearEas- tern AfFaırs adh düşünce kuruluşunun uz- manı Schenker, ABD'nin Suriye'yi terö- re destek veren ülkeler lıstesinden çıkar- maya hazırlandığını belirtirken "İsrafl'in Tûrkiye üe stratejik ilişkilerinm bozulma- sını istemediğini" kaydettı. Schenker, Is- rail-Suriye banşı çerçevesinde yapılacak "su düzenlemesiııin içine Türkiye'nin bir • David Schenker, îsraiFle Suriye'nin banş anlaşmasına imza atması durumunda ilgili ülkelere tazminat ve yardım programı başlatılacağını belirtti. şekideçekflmekisteiNİgtarbeliıtti. Schen- ker, "Türkler için su, Arapbra petrol ne ifade ediyorsa o anlamageliyor. Yani Tflr- kiye suyunu satmak istiyor. Aynca Türid- yefleSuriye arasBdald parbk ohnjyan üş- kilerebakmca,Türktye'ninkarphksB ob- rak Suriye'ye sn vermesi içinbir neden ol- nMMhgnu ( 86riryonn" dddî.'Sdhctlker, ts-" rail ile Suriye arasında banş sağlanması halinde "ügfli ülkelere tazminatw>-ardım prognunMimba^ayact^m" behrterek "su dûzenlemesine Türkiye'nin dahil edilnıe- a halinde Ankara'v^ tazminat ödenmesi- nin kaçuuhnaz olacağını" vurguladı. PKK'ye 'ölçulfi' destek ABD'nin son terör raporunda, Abdul- tehÖcalan'ın sınırdışı edılmesınden son- ra dâ Snrîye'nin PKK'yef deSteğiıüfı bir 61- çüde devam ettiğinin betirtildiğini anım- satan Schenker, Suriye'nin ise banş görüş- melerinın olumlu sonuca ulaşmasının ödü- lü olarak bu listeden çıkmak ve ABD yar- dımı almak istediğini belirtti. Schenker, "ABD, teröre destek veren ülkelere mali>ardımda bulunamaz. Dola- yısrvla Washington"ın,v-akında Suriye'nin teröre destek veren ülkeler lislesinden çı- kanlmasınınhazıriıklannagirtşeceğinidü- şünüyonım" dıye konuştu. Schenker, "Banş sürecinin akıbeti ne ohırsa obun. Israil'in Türkiye ile stratejik Uiskilerini sürdürmek isteyecçğini'' vaır- guladı. Schenker. u lkiülkeaHöfi'da3SeW- Hbir askeri işbirliğivar. tsrail,Türkiye ka- dar değerti bir müttefiki ile iKşkilerinin sı- kıntıya ginnesini istemejecektir'' dedi. Doğa için birşeyler yapın Doğal Hayatı Koruma Derneği'ne Uye olun! http://www.dhkd.org Tel: 0212 528 20 30 Faks: 0212 528 20 40 e-posta: kelaynak@dhkd.org Evet! Doğal Hayatı Koruma Derneği'ne üye olmak istiyorum. KARŞIYAKA 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HÂKtMLİĞt'NDEN Davacı Hamdı Adak ta- rafından davalı Kemal Er- detn aleyhine mahkeme- mizin 1999/544 esas sayı- lı dosyası ile açılan 49.358.000.- TL'lık ala- cak davasının yapılan du- ruşmalannda da\alı Ke- mal Erdem'e adresinde bulunamadığından tebli- gat yapılamamış olmakla, dunışma günü olan 8.2 2000 günü saat 9'da duruşmada hazır bulıın- ması, aksı halde yoklu- ğunda davanın sonuçlan- dınlacağı ılanen tebliğ olunur. 30.12.1999 Basın: 267 Adı . Adres-.../Soyadı: Telefon(iş): (Ev): (Cep): - Faks: e-posta: ögrenim Durumu: Meslefi: Işyeri ve Garevi: ödeme Şekli: PosU Çeki - Hesap No: 662634 Banka Havalesi - Garanti Bankası Levent Şubesi, No: 6200311/6 - . K r e d i K a r t ^ a r t N o : . . . . / _ _ _ . / _ _ _ _ / _ _ _ _ Son Kullanma Tarihi: / Aksine bir talimat vermediğim sürece üyelik ödentilerimin yukarıda belirttiğim kredi kartı hesabından otomatik olarak alınmasını rica ederim. İmza:. Dervekler Yasası' na göre, 18 yaşından küçükler Demeğe üye olamaztar. ütfen bu formu doldurarak, 2 adet fotoğraf, nüfus hûviyet cüzdanı folokopisi Bu İLAN GAZETENİZİN KATKILARIYLA YAYIMLANMIŞTIR. djskin belgeyte birjikte Doğat Hayatt Koruma Derneği'ne gonderin. SİLtVRİlÇRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN DÜZELTMEİLANI 1999/103 Tal. 1 Ocak 2000 tanhinde Cumhuriyet gazetesının 9'uncu sayfasında 67798 basın numarası ile yayun- lanan gaynmenkul satış ılanında Silıvn lcra Mü- dürlüğü'nün dosya numa- rası 1998; 103 Tal. olarak ışlenmış olup. dosya numa- rasuun 1999/103 fal. oldu- ğu, Uanın 6'ncı maddesın- de bılgı almak ısteyenler bölümûndekı dosya numa- rasınrn keza 1998/103 Tal. olmayıp 1999/103 Tal. ol- duğu tevzihen ılan olunur. 04.01.2000 Basın: 367 EMİNE KAYMAK Ûe ZEYNEL ABÎDÎN KIVANÇ evlendiler. 5.1.2000 Nüfus cüzdanımı kaybettün. Hükümsüzdür. ANDAÇ ORAL Nüfus cüzdanımı kaybettün. Hükümsüzdür. NESÜHAN GÜLER Nüfus cüzdanımı kaybettün. Hükümsüzdür. BURCUESEN Basın Yayın Enfonnasyon Genel Müdürlügü'nden aldığım trafık plakamı kaybettim. Hükümsüzdür. GÜNDÜZ İMŞİR Marmara Üniversitesi Eğıtim Fakültesi'nden aldığım ögrenci kimhğimı kaybettım. Hükümsüzdür. MELTEMSUNGUR ÇAY ASLtYE HUKUK (tŞ) MAHKEMESİ'NDEN Dosya No: 1997/282 Davacı SSK Genel Md. vekili tarafından davalı Ömer Birgül, Seka Müessese Md. ve Bam-Tem Temizlik tnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti aleyhine mahkememize açılan rücuen alacak davasının 17.11.1998 tarihti yapılan duruşmasmda dava HUMK'nun 409/1 md. gereğince işlemden kaldınhnış ve 15.12.1998 tarihli yenileme dilekçesi ile devamı ta- lep edilmiş olmakla: Davalının adresi tüm aramalara rağmen bulunamadığından ve dava dilekçesi de ila- nen tebliğ olunduğundan işbu yenileme dilekçesi yerine kaim olmak üzere davalı Pa- şabaytr Mah. Eski Edincik Cad. No: 15/A Bandırma Balıkesir adresinde bulunan Bam- Tem Temizlik tnşaat Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.nin dunışma günü olan 10.02.2000 günü saat 9.10'da Çay Adliye Salonu'nda hazır bulunması veya bir vekille temsil olunması, gelmediği ve temsil olunmadığında davanın yokluğunda yapılıp gıyabında karar veri- leceği hususu ilanen tebliğ olunur. 11.11.1999 Basın: 58374 TÜRSAK VAKFI II. Uluslararası Sinema-Tarih Buluşması'nın gerçekleştirilmesindeki değerli katkıları için TÜRKİYE İŞ BANKASI MNG Havavolları • Hertz • Taksim Square Otel • Setkom • Imagebank • Eta İstanbul Alman Kültür Merkezi • İstanbul Fransız Kültür Merkezi İstanbul Bilgi Üniversitesi • MSÜ Sinema Televizyon Merkezi • Macaristan Başkonsolosluğu Hindistan Başkonsolosluğu • Polonya Başkonsolosluğu Avşar Film • AFS • Belge Film • Filma • Işık Film • Medyavizyon • Standart Film Özen Film • Umut Sanat Ürünleri • Yeni Güven Film • Yeni Lale Film CNN Türk • NTV • Prima • Show TV • Star • TRT R. Okan Tapan • Lacivert • Koleksiyon Mobilya BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI SİNEMA VE TELİF ESERLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ; T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI ve T.C. BAŞBAKANLIK OSMANLI DEVLETİ'Nfrj 700. YILIFON KURULU'na teşekkür eder... Bu ilan Cumhuriyet Gazetesi' nin katkılarıyla yaymtanmıştır. VEFAT ve BAŞSAGLIGI Odamızın Şeref Üyelerinden Dr. NİYAZİ TÜRENÇ vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. Cenazesi, 7 Ocak Cuma günü öğle namazını müteakip Yeşilyurt Camii'nden kaldırıtacaktır. İSTANBUL TABİP OOASI TARSUS tŞ MAHKEMESİ Dosya No: 1995/98 Davacı SSK Genel Müdürlüğü vekili tarafından, davahlar Ferhat Özer ve Isviçre Si- gorta AŞ aleyhine açılan taTminat davasuun yapılan açık yargılaması sonunda, Hükmünözeti: ttiraz ve davanın 01.12.1998 gün ve 1995/98 esas. 1998/83 karan ile mahkememızce kısmen kabul ve kısmen reddine karar verilmiş, venlen karar davalı Is- viçre Sigorta AŞ vekili tarafından temyiz edilmiş olup, mahkememiz karan davalı Fer- hat Özer'e tüm aramalara rağmen bulunamadığından, tebliğ edilememiş olduğundan, tebliğ yerine kaim ohnak üzere ilanen tebliğ olunur. 01.12.1999 Basın: 64166 ŞİŞLİ3. SULH HUKUK HÂKİMLİĞl'NDEN 1999/1355 Esas /1999/1566 Karar Şişli - Ergenekon Mahallesi, Kayahatun Sokak No: 23/3 - İstanbul adresinde ikamet eden mahcur Fatma Ka- rabal'a mahkememizin 28.12.1999 tarih 1999/1355 esas, 1999/1566 karar sayüı ilamı ilekızkardeşiHaticeBatal'ın vasi tayın edilmiş olduğu ilan olunur. 5.1.2000. Basın: 755 Şubemizin Danışma Kurulu üyesi, Odamızın eski Onur Kurulu üyesi HASAN SELBUZ bizi, yılmaz bir neferi olduğu demokrasi mücadelesinin uzun ve zor yıllannda, biraz hazin ve biraz daha bilenmiş bırakarak aramızdan aynldı. Ailesinin, arkadaşlarının ve bütün EMO üyelerinin başı sağolsun. ANISINIYAŞATACAĞIZ! Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi TMMOB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog