Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 7 OCAK 2000 CUMA 10 DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr UNESCO Genel Direktörü Federico Mayor ve Analiz ve Tahmin Bölümü Direktörü Jeröme Binde, Cumhuriyet'e yazdı Barış uzak değil aıııa...Dış Haberler Servisi - 21. yüzyıla girdiğimiz şu günlerde, dünyayı nasıl bir geleceğin beklediğini görebümek gittikçe zorlaşıyor. însanlık 21. yüzyüda varhğııu koruyacak mı? Elbette geleceği önceden kestiremeyiz, ama geleceğe hazır olmak bizim elimizde. Bu çerçevede, uluslararası topluluğa gelecek konusunda ipuçlan verecek bir rapor hazırladık: "The WorW Ahead: Our Future in the Makrag" (Bizi Bekleyen Dünya: Geleceğimiz Şekillenirken) adlı raporda, bazı basit konular için somut çözüm önerileri getiriyoruz. 21. yüzyılda, üzerine ciddiyetle gıdilmesi gereken 4 önemli konu bizi bekliyor. Bari$: Soguk Savaş sona enniş olsa da mevcut banş hâlâ "d yjüayor". Berlin Duvan'nuı yıkılmasından bu yana, çoğu bir devletin sınırları içinde yaşanan yaklaşık 30 savaş, yerküremizde geniş alanlan tahrip etti. Kalıcı bir banş ve "tarihin sonu" ile ılgıli yanılsamalar kayboluyor. Yoksullukla savaş: İçinde bulunduğumuz yüzyıl, benzersiz eşitsizliklere mi tanıklık edecek? Günümüzde insanlann yansından fazlası günde 2 dolardan daha az kazanıyor. Dünyanın en yoksul yüzde 20'lik kesimiyle karşılaştuıldığında, dünya nüfiısunun en zengin yüzde 20'lik kesiminin toplam gelirden elde ettiği pay 1960'ta 30'da I iken, bu oran 1995'te81'de 1 olmuştur. Sürdürülebllir kalkinma: Dünya nüfusunun tümünün, Kuzey Amerika'daki tüketim seviyesine ulaşabilmesi için 3 yeni dünya daha gerekmektedir. Kalkınma modelJerimizin gelecek kuşaklan tehlikeye atmamasını sağlayabilecek miyiz? Dttmenl kırık tekne sendromundan kaçmmak: Küreselleşmenin bir Federico Mayor ve Jerome Binde, "21. yüzyıl: Daha iyi bir dünya mı, yoksa 'Cesur yeni dünya' mı" başlığıyla kaleme aldıklan yazıda "21. yüzyılın insanlıktan beklentilerini" anlattılar. sonucu olarak, artık birçok sorun (sözgelimi radyasyon yüklü bulutlar) ülkelerin sınırlanru aşmakta ve bu yüzden küresel çözümler gerektirmektedir. Bunun için uzun vadeli bir planımız var mı? Günümüzde pek çok devlet, hantasıru, pusulasını, hatta hedef belirleme iradesini bile kaybetmişe benziyor. Yoksa tarih, "anonim efendilerin" eline mi geçti? Einstein'ın dediği gibi. u Bunahm anlannda, sadece haval gücü bflgiden daha değerü olabitir". Küreselleşmeye gerçekten insani bir boyut katmak ve ona anJam kazandırmak istiyorsak, bu yüzden, herkes için bir küresel toplum inşa etmeliyiz. Yeni uluslararası demokrasinin temellehni dört sözleşme oluşturmalıdır. • llk olarak, yeni bir Tophun Sözfcşmesi'ne gereksinim var. Öncelik, devletlerin, toplumsal kalkınma ile ilgili Kopenhag zirvesinde verdikleri sözler çerçevesinde, yoksulla savaşarak eşitlikçi bir toplum yaratıLmasına verilmelidir. Uçüncü endüstn devrimini hızlandırarak, yeni teknolojilerin getireceğı refahın paylaşılmasını sağlamahyız. • Dcinci sözleşme, Doğa için Södeşme olmalı ve bilim, kalkınma ve çevrenin korunması arasında denge gözetilmesine dayanmalıdır. Bize, güneş enerjisi gibi kaynaklar sunan ya da gıda üretiminin arttınlması için biyoteknoloji kullanılmasına olanak tanıyan yerküremizi korumak ve bu teknolojilerin çevreye zarar vermesini önlemek için bir anlaşma yapmalıyız. • Üçüncüsü, KüJtüre) Sözleşme. Herkes için yaşam boyu eğitim olanağı devletlerin ve toplumların bırincil hedefı olmalıdır. Eğitim sisteminde mevcut olan firsat eşitsizliği giderilmeli, eğitim sistemi yurttaşlara, tabana yayılacak şekilde yeniden yapılandınlmalıdır. Teknolojideki yeni gelişimler, eğitimle ilgili birçok olanak sağlamışor. Bu teknolojileri, telefonun hâlâ lüks sayıldığı bölgelere taşıyarak, gerçek bir bilgi toplumunun yaratıhnasında kullanabiüriz. 2020 yılına Soğnk Savaş bitti ama, savaşlar hâlâ bütün dünyayı kasıp kavuruyor. elyakıyor tnası, yeterli bir BM, herkesin temeleğHime u besknım^içroesuyıSuı™ alryaprya kavuşabilmesi, hatta iinekotojik bakundan geçmesi için gereken yıluk harcamayı 40 milyar doiar olarak h l d Pdv çok insarunhayatmıkurtannayByetecek 40 mflyardoia^ yoksul ^, n esirgenirken, yılda 800 miryar doiar, silahlanmaya harcamyor. gelındığınde eğitim, "dışlanmış" ve "dokunulmaz" olan bılgılen de kapsayabılecek mi? Kültürel uyumluluk yerine, kültürel çeşitliliği ve hoşgörüyü teşvik eden yeni bir kültürel sözleşme tmzalayacak kadar akılcı davranabilecek miyiz? • Dördüncüsü, Ahlalri Sözleşme. ' İnsanlann ezümesi yerine banş kültürünü ve akılcı bir kalkınmayı hedefleyen, bilgi ağına dayanan bir büyüme sağlanabilecek mi? Demokrasiyi daha güçlü bir zemine oturtabilir miyiz? Eğer gelecekte yurttaşlık kavramuu, karar alma sürecine katılımcılık üzerine kurarsak, eğer pazar gibi sınırlan ohnayan bir demokrasi yaratabilirsek, bu sorunun cevabı evettir. Bu yeni etik sözleşme, paylaşım olmadan hayata gecemez. Eğer siyasi bir kararlüık varsa, 21. yüzyılm sorunlan da çözülebilir. Peki bedelı yüksek mi olur? Hiç sanmıyoruz. Bütün dünyada askeri harcamalar yılda 700-800 milyar dolan buluyor. Kamu hizmetlerinde verimliliği artorarak, işe yaramaz teşvikleri kaldırarak ve >olsuzlukla savaşarak da ciddi tasarruf yapılabilir. Birleşmiş Milletler, bütün dünyada herkesin temel eğıtime ulaşabilmesi, yeterli beslenebılmesi, içme suyu bulabilmesi, sağlıklı bir altyapıya kavuşabilmesi ve hatta kadınlann jinekolojik bakundan geçmesi için gereken yıllık harcamannı yalnızca 40 milyar dolan bulacağını hesaplamıştır. thtiyacı olan ülkelerden 40 milyar dolann esirgendiği bir dönemde, yılda 700-800 milyar dolar, saNiınmaya harcanmaktadır. Banşın, kalkınmanın ve demokrasinin bedeli bu kadar yüksek mi? 21. yüzyıldan hiçbir $6jf• •beJdemeyin, 21. yözyti her şeyi sizden bekliyor. 4 sözleşme Refahta, eğitimde eşitlik Mayor JS/Layor ve Binde, "21. yüzyıldan bir şey beklemeyin, 21. yüzyıl herşeyi sizden bekliyor " diyor. Yeni uluslararası demokrasinin temelleri dört sözleşmeye dayan- malıdır: Toplum Sözleşmesl: Yok- sullukla savaşarak, eşitlikçi bir top- lum kurulmaya çalışılmahdır. Yeni teknolojilerin sağlayacağı refahpay- laşılmalıdır. Doğa İçin Sözleşme: Kay- naklannı özgürce kullandığımız yer- küreyle banşık bir yaşam kurmalı, geliştirdiğimiz teknolojilerin çev- reye zarar vermesini önlemeliyiz. Kültürel SÖZİe$me: Eği- timde firsat eşitliği ilkesi çerçeve- sinde, bütün dünyadaki yurttaşla- rın eğitim olanaklanndan yararlan- ması için çaba harcanmahdır. Tek- nolojik olanaklar, bilginin herkese ulaşmasını sağlayabilecek düzey- dedir. Kültürel çeşitlilik gözetilme- lıdir Ahlaki SÖZİe$me: İnsanla- nn ezilmesi yerine, banşın merke- ze konduğu, akılcı bir kalkınmaya dayalı birbüyüme modeli geliştiril- melidir. Yurttaşlann karar alma sü- • Kcıneetkin katılımı sağlanmalı, de- ,. ! maJoasi tabana yayılmalıdıt,; •,-* ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN Oniversiıemize baglı bınmlere 2547 Şayılı Yüksekögretım Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkaröian Yönetmelık Hükümleri ile Ünıversıtemiz Senatosunun tespıt ettiği atama knterlenne göre öğretım elemanı alınacaktır. 1 - tlanda yer alan kadrolar için başvurular ılan tanhınden ıtibaren 15 (onbeş) gûn içerisinde ilgili birim- lere, profesör ve doçent başvurulan Rektörlük Personel Daıre Başkanlığı'na yapılacaktır. 2- Profesör ve Doçentler daımı statûde çalıştınimak iizere alınacaktır. 3- Araştırma Göralisı kadrolanna başvuran adaylann "LES" sınavına ginniş olraalan, U.O. Yabancı Dıller Bölûm Başkanhğı'nca dûzenlenen Merkezı Yabaneı Dil Sınavı'ndan veya KPDS'den belge almış ol- malan_gerekmektedır. 4- Ogretım Görevlısı. Araştırma Görevhsı, Uzman kadrolanna naklen atama yapılacaktır. 5- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. 6- tlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıklan bırimın bulunduğu yerde ikamet etmek zo- rundadır. 7- Tüm akademik kadrolara atamalar, atama sırasında ilgili bınme kadro aktanldıktan sonra yapılacak- tır. 8- Sınav tarihleri ile ilgili aynntılı bilgıler ılgıli birimlerden öğremlebilır. Kadro Kadro Srim AnHinDılı Imıaı Oerecni Adet TIPFAKULTESİ EGİTTMFAKÛLTES! Anatomı tç Hastalıklan Kardiyoloji Göjus Hastalıklan Fizıksel Tıp \« Reh Genel Cerrahı Çocuk Cerrahısı Kadın Hast. ve Dogum Anesteziyolojı Mıkrobılojoji Bıyokımya Fizyolpjı Kardiyoloji Göğûs Hastalıklan Patolojı Bıyokımya Göz Hastalıklan Eğt Psiko Hizm. Eğt. Prog. ve Ögr E|tYört.TefPl.veEko. Fen Bılgısı Eğı&mı Profesör Doçent Doçent Doçent Doçent Doçent Doçent Doçent Doçent Doçent Doçent Doçent YrdDoç. 3 Yrd. Doç. 3 Yrd. Doç. 3 YrdDoç. 3 Yrd. Doç- 3 Yrd. Doç. 3 YnL Doç. 3 Yrd. Doç. Öğr.Gör. 6 lngıliz Dılı Egıtimı Araş. Gör. 5 Bilg. ve Ögr. Tekno. Eğt Araş. Gör. 5 Resım-tş Egrtam Yrd. Doç. 3 Münk Eğtenı Araş. Gör. 5 VTTERİNERFAK. Besm Hiiyeni ve Tekno. Profesör Zooteknı Profesör Mikrobiyolojı Doçent Dogum ve Jinekolojı Doçent FEüDEBİYATFAK. Gelişim Psıkolojısı Profesör Analiz ve Fonk. Teonsı Doçent Kanhal Fızigı Doçent ZtRAArFAKİUESt TariaBıtlalen Doçent Tarla Bıtkılen Uzman 4 Tanm Makınalan Yrd. Doç. 3 Hayvan Yeüştırme Yrd. Doç 3 Toprak Yrd. Doç. 3 Toprak Araş. Gör. 5 Bahçe Bıtkılen Araş. Gör 4 Babçe Bitkilen Araş. Gör. 5 MÜH.MİMARLIKFAK. Tekstıl Bilımlen Doçent 1 Yöneylem .\raşnrması Yrd. Doç. 3 Telekomünıkasyon Doçent I K.\RACAffiYM.Y.O. İNEGÖLM.Y.O. SOSYALBİLM.Y.O. M.KE>IALPAŞAM.Y.O, Telekomınıkasyon Doçent Konstrüksiyon ve Imalat Doçent Tennodınamık Doçent Işletmeciuk Doçent Mobılya ve Dekorasyoo Uzman Mahallı ldareler lşletme Muhasebe 1 1 1 4 Ögr Gör. 6 Ögr Gör Ögr.Gör. Ögr. Gör. Basm:68740 Gastroen. Fen Bılgısi Eğit görmüş. Kinıya Eğit. alanında deneyımli olan tercih sebebi. Ftnk, Kım>-a veya Matematik al. üsans eğit görmüş olmak ve bılgısayarbılg sahıp olmak. Arkeolojı ve Sanat Tanhı al egıtım görenler tercih sebebL Mûzik Teonsı ve Işıtme Eğt alanında deneyımli. Mıkrobıyoloji Bilım Dalı Tekstıl Fızıgı Bılim Dalıoda Endûsm Mûh veya tşletme doktorab. lşaret işleme konu. doktora ve doç. ûnv. almış, özelhkle frekans kesnnmı konusunda deneyımli olmak. Ven iletişım sıstemlen konusunda deneyimlı olmak. Malzeme bılimı konusunda deneyımli Malzeme biluni konusunda deneyımli Çalışma ekonomısı bılun dalında. Mobilya ve dek. konusunda deneyımli Mahallı idareler konusunda Yûk. Lısans yapmış veya en az 5 yıl deneyımli olmak. Bılgisayar Mûhen. veya Elelctronik MflL mez. tercih sebebi. Arayın, bağış yapın! 0900 31013 20 Sadece 1 milyon liraf* 'Oftabma servu sûre» I dsluta s^t, Tüfkıye'nm her vecmtlen I OOC.000 TLdır. "Türkiye meşelensin, vatandaş neşelensin!" '10 Milyar Meşe Kampanyası" T.C. Orman Bakanlığı'nın işbirliğiyle gerçekleştirilmektedir. Cumhuriyet Ajandası ^YAYSAT B a y i l e r i n d e « CumhuriyeC ^ ^ kitap kulûbü Çağ Pazariama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 P4334)Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212)514 01 96 TÜBÎTAK ARAŞTIRMA PROJELERİÇAĞRISI Türkiye Bilımsel ve Teknık Araştınna Kurumu'nca unıversıteler, dıger kamu kurum ve kuruluşlan, özel kuruluşlar ve gerçek ve tüzelkışiler tarafından - Bilişim ve iletişım teknolojileri, - Biyoteknoloji ve bıyomedıkal teknolojiler, moleküler biyolojı, biyomekanik ve biyo- malzeme üretim alanlannda uygulamaya yönelik çalışmalar, - Türkıye'nin biyolojik zenginlikleri, - 1leri ve yeni teknolojı malzemelen ve uygulamalan. modern üretırn sistemlen ve pro- ses teknolojılen, enenıde venmlılik arttıncı yöntemler, alternatif enerji kaynaklan, çevre dostu enerji uygulamalan, - Ileri ve yeni kimyasal teknolojıler, çevre teknolojileri, çe\Te kirliliğinin belirlenmesi, kontrolü, önlenmesı ve giderilmesine yönehk araştırmalar, - Denızler ve içsularda doğal sıstemler ve yönetımlen, atmosfenk parametreler, mo- delleme, taşmımlar, biyosfer-atmosfer etkileşımi, yeraltı kaynaklan aranması ve işletil- mesine yönelik yeni yöntem ve teknıkler, kntik bölgesel jeolojik,jeomorfolojik ve jeofi- zik sorunlar, bölge planlaması. kıyı yönetimi, - Enerji-etkin tasarım ve yapım teknolojilen, konut sorunu ile ılgıli planlama. tasanm, yapım ve değerlendirme, rehabilitasyon, çağdaş jeoteknık teknolojileri, yapı gereçlerinın (malzeme) çağdaş kullanımı, ulaşım - planlama, tasanm ve yapım, prefabnk yapım yön- temleri, - Türkiye'de deprem tehlikesinı belırlemeye yönelik sismolojik, jeolojik, jeofîzik araş- tırmalar (Marmara Bölgesi denız ve kara araştırmalan önceliklı olmak üzere); depreme dayanıklı yerleşim tasanm ve yapım teknolojılen; deprem sonrası onanm, yerieşim, sağ- lık, çevre yönetim sorunlan, - Yaşam bilimlerinde: Temel tıp, kardiyovasküler, bronkopulmoner, hematolojik koşul- lar, onkoloji, immünoloji, enfeksiyon, maliynıte, neonatoloji, epidemiyoloji, üreme, bes- lenme ve gehşme, zehırlenmeler, ana ve çocuk sağlığı. görüntüleme yöntemlen, transp- lantasyon. nöropsişik bılımler, radyasyonlu tedavı yöntemlen, genetık, romatoloji, gast- roentroloji, nefroloji, deneysel tıp, tıbbı etik, ilaç tasanmı -doğal ve sentetik kökenli ilaç etken maddeleri- ilaç formülasyonu, diş tedavisi, rehabilitasyon, genatri, - Tanm, orman. gıda ve tanmsal biyoteknoloji alanlannda üıetim, venmlilik ve kalite- yi arttırmaya yönelik modern yöntem ve teknolojiler. - Hayvancılıkta üretimı ve verimi arttıncı. hayvan hastalıklannda tanı ve sağaltıma yö- nelik biyoteknolojik araştırmalar ile su ürünleri, ancılık veteriner hekimliği temel bilim- leri, klinik ve hastalıklar konusunda arasürmalar. - Bılim ve teknolojı polıtikalan, konulannda ağırlıklı olmak üzere önenlecek temel ve uygulamalı araştırma ve geliştir- me projelerine aynı ve/veya nakdi olarak destek verilecektır. Aynca, değerlendinlen projeler arasında; - Uluslararası kaynaklardan destek alan, - Üniversiteler (yurtiçi-yurtdışı) arasında işbirliğı içeren ve/veya - Sanayiden en az %50 destek alan projelere öncelik venlir. 2000 yılı için iki basvuru dönemı belirlenmiştir. Başvıınnak ısteyenlerin aşağıda veri- len adresten veya http:'/www.tubitak.gov.tr/pdtdb. intemet adresmden temin edecekleri proje öneri formlaruıı (eski formlar geçersizdir) en geç son başvuru tanhlerinde mesai bi- timine kadar TÜBÎTAK Proje Destek ve Teşvikler Daire Başkanlıgrna göndermeleri ge- rekmektedir. TÜBÎTAK Proje Destek ve Teşvikler Daire Başkanlığı Atatürk Bulvan, No: 221 06100 Kavaklıdere/ANKARA Tel: 468 53 00/1136 Son başvuru tarihleri: 1. Dönem: 29 Şubat 2000 2. Dönem: 31 Ağustos 2000 e-posta: Ionder@tubitak.gov.tr SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMA PROJELERİ ÇAĞRISI TÜBA-TÜBİTAK-YÖK Türkiye Bilımsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi ve Yük- sekögretim Kurulu'nca, Türkiye'nin güncel ekonomik, sosyal, siyasal veya beşen sonınlannı inceleyecek temel ve uygulamalı araştırma projelerine ayni ve;veya nakdi destek verilecektir. Bu sorunlann incelenmesine disiplinler arası ve/veya karşılaştırmalı bir yöntemle yaklaşacak araştırmalara öncelik verilecektir. 2000 yılı için ikı başvuru dönemi belirlenmiştir Baş\f urnıak isteyenlerin aşağıda verilen adresten veya http://www.tubitak.gov.tr/pdtdb internet adresinden temin edecek- len proje öneri formlannı en geç son başvuru tarihlennde mesaı bıtimine kadar TÜBÎTAK Proje ve Teşvikler Daire Başkanlıgrna göndermeleri gerekmektedir. TÜBtTAK Son başvuru tanhleri: Proje Destek ve Teşvikler 1. Dönem: 29 Şubat 2000 Daire Başkanlığı 2. Dönem: 31 Ağustos 2000 Atatürk Bulvan, No: 221 06100 Kavakhdere/ANKARA Tel: 468 53 00/1136 e-posta:londerıa tubrtak.gov.tr Basm:312
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog