Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

/ % JSMTKESİNTtSlZHİZMET I M SMTMIRESEKtiVTESÜNİ / / f 8MT ÜYHfc KABULÜ A • » 8MT KhU* SJPARİŞ OUUMÖ A f f SAAT TAKStTLE KtiAP SAÎ1Ş1 Dıledığınız kıtabm admı kredı kanımzın numara:>ı \e son kuilaıuna tanhı ıle bıriıkte bıldînn kıtape\ımzdeo!sun Adınızı so> adımzı \ e telefon numaranızı da bıtdırmevı unutma>tn Uve degılsemz dılersemz üve de olun \a da u>el]gımzı >enı'e>ın HER fŞLEM BİRTELEFONL\:0212 514 01 96 Cumhuriye76. YIL SAYI: 27120 / 250.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) jCumhurlyt % Cumhuriyet Kitap Kulübü rgi Salonlarında ve Temsilciliklerinde (LEDIBERG SpA -ttalya TfsısleniKİe î F TürtocaSı Caddes No 39/41 (34334) Cağrioğlu 5 fetanbul Tefc(212)514 01 96 Faks(212)514 01 96 7 OCAK 2000 CUMA H H I K I K ARNOLD J. TOYNBEE TURKIYE-II (Bir Devletin Yeniden Doğuşu) Çeviren: Kasım Yargıcı Ünlü İngiliz tarihçinin bu değerlendirmesine (1926), bugün çok iyi ve nesnel bir açıdan bakmak zorundayız. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte... EMILE ZOLA APARTMAN-II Fransızcadan çeviren: Bekir Karaoğlu Zola'nın, İkinci İmparatorluk Donemi Fransız orta tabakasını anlattığı "Apartman", Rougon-Macquart dizisınin en güzel romanlarından bıri... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... KKTC ile Türkiye arasındaki banka bunalımının ardında cumhurbaşkanlığı seçimleri var Kıbrıs'ta para krizi Ankara'da Denktaş kaygısı KKTCde ^ sonunda yapılacak seçimlerden Cumhurbaşkanı Rauf V ^ — ^ Denktaş'ın galip aynlmasını isteyen Ankara, bunun dışında bir sonuç alınmasından kaygı duyuyor. Adaylığını açıklayan Başbakan Derviş Eroğlu'nun KKTC bütçesini seçimlere yönelüc olarak kullanması Ankara'da rahatsızlık yarattı. SERKAN DEMtKTAŞ 'Eroğlu tavsiyeleri dinlemiyor' Bir hükümet yetkilisi, Eroğlu hükümetinin, Türkiye'nin yapılmasını istediği reformlarla ilgili tavsiyelerini dinlemediğini belirterek "Para istemeye gelince varlar" dedi. Türkiye, Eroğlu'nun istediği 200 milyon dolar yerine maaşlann ödenebilmesine yetecek 12 milyon dolan KKTC'ye transfer etti. ANKARA - Türkıye ıle KKTC arasında geçen günlerde yaşanan banka gergınlığının ardında ada- da nisan ayı sonlannda yapılması beklenen cumhur- başkanlığı seçımlen bulunuyor. KKTC Cumhurbaş- kanı Rauf Denktaş'ın görevını sürdürmesını isteyen Türkiye, Ulusal Bırlık Partısı (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Derviş Eroğlu'nun ızledığı polıtıkalar- dan rahatsızlık duyuyor. Eroğlu'nun istediği 200 milyon dolan vermeyen Türkıye, KKTC Başbaka- nı'nın Türkıye Hazınesı'nden gelen paralarla yapı- lan altyapılan doğrudan kendıne mal etmesini hoş karşılamıyor. KKTCde yaşanan banka bunalımı, Ankara ıle Eroğlu hükümetı arasında yaşanan gergınhğı gün ışığına çıkardı. Eroğlu hükümerının bir süredır ni- san ayındakı cumhurbaşkanlığı seçımlenne yönelik olarak seçım ekonomısı uygulaması, KKTC bütçe- sindekı dengeyı bozacak şekılde harcamalar yap- ması, KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş ve Türkı- ye'de kaygı yarattı. Cumhurbaşkanlığına aday olan Eroğlu'nun seçimlere ağırlığını koyduğu, iktidar ol- manın getırdığı avantajlan kullanarak propaganda- da bulunduğu bıldınlıyor. Denktaş ve Türk yetkilı- len arasında yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin Helsınki zırvesinde AB adaylığını kazanmasının KKTC halkı üzennde de etkı yarattığı belırtılerek Kıbns Türk halkının "Tûridyesiz AB üyetiğine'' sı- cak baktığı kaydedildi. Kıbns Türk halkının yıllar- dır uygulanan uluslararası ambargo nedenıyle bü- yük bir sıkıntı ve bıkkınlık ıçinde olduğu, bu ne- denle seçımlerde farklı yönlere odaklanabileceğı kaygısı da yapılan değerlendırmelerde yer aldı. KKTCde son yapılan bir kamuoyu araştırması Kıbns Türklennin yüzde 74'ünün, KKTCnın Tür- kiye'sız brr AB'ye girmesine razı olduğu gerçeğıni göstermiştı. Türkiye, Kıbns sorununun çözümüne yönelık görüşmelenn gelışmesı sürecinde Denk- taş'ın cumhurbaşkanlığı görevını sürdürmesinı ıstıyor. Diplomatik kaynaklar, New York'ta başla- yan sürecın Cenevre'de süreceğini ve gelişmelere W Arkası So. 19, Sü.4'te Cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılması için ötekiparti genel başkanlarının görüşlerini alacak Ecevit, Demhel için devreyeginH# Başbakan Bülent Ecevit, Süleyman Demirel'le yaptığı haftalık görüşmenin ardından yaptığı açıklamada cumhurbaşkanının görev süresinin uzatılması için görüşmelere başlayacağını açıkladı. Ecevit, "Demirel'in cumhurbaşkanlığı bir dönem uzatılırsa bu istikrarın güçlenerek devam edeceği kanısındayım" diye konuştu. HP LİDERİALTAN ÖYMEN 'Dini hiçbir zaman istismar etmeyiz' # Altan Öymen, laikliği ısrarlı ve ciddi biçimde savunan CHP'den başka parti olmadığını belirterek "Laiklik anlayışımızda değişiklik yoktur, olamaz" dedi. Oymen, dinen kutsal olan konulan hiçbir zaman istismar etmedikJerini ve siyasi malzeme yapmadıklannı vurguladı. • 4. Sayfada ANKARA(CnmhuriyetBü- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- man DemireTe görev süresinı uzatmayı öneren Başbakan Bülent Ecevit, gerekli anayasa değişıkliği ıçın gelecek hafta nabız yokJayacağını açıkladı. Ecevit, uzatma formülünü cumhurbaşkanının 2 dönem 5 yıllığına seçılmesı olarak kay- dederken "Sayın Demirel'in cumhurbaşkanlığı süresi eğer bir dönem daha uzaûlabilirse bu istikrann güçlenerekdevam edeceği kanısındayım" dedi. Ecevit, Demırel ıle yaptığı haf- M Arkası Sa. 9, SHl'de lodos ne- • ikrve bölûnen ve Florya sahillerinin Fforya'iktmi^eçahşmalmsüri^ fueloil ile kaplanmasına neden olan Rus bandıralı Volganeft 248 adlı tankerin yarattığı kirlüiğin giderümesine çabşıkyor. Temizlik ihalesini kazanan Omur Gemi Kurtarma Şirketi Kaptanı Saffet Ayabakan, 4 tankerde bu- lunan 2 binftıeJoüinbir ay içinde boşalûlacağmı söyledL Kıyıdaki temizkme çahşmalarını yürüten Meke Marine Limited Şirketi Koordinatöni Yüksel Banş da krvıda kaü hale gelen fueloüin toplanarak tzmitteki Kaü Aüklan Değeriendirme Merkezi'ne (İZAYD.\Ş) götürülmeye başlandığını söyledL • 8. Sayfada Vıırgımda gözLer TEKEUdeı Ihraç edilmesi koşuluyla aldıklan tütûnü iç piyasaya satan R. J. Reynolds şirketi yöneticileri TEKEL'i suçladı. TEKELHe konuyu soruşturan müfettiş Mümin Sokat'ın değiştirildiği öğrenildi. Yeni müfettiş, kurumu olayın dışında tutmak için yolsuzluk raporuna muhalefet şerhi koydu. Izmir Cumhuriyet Savcılığı'nın açtığı 'gümrük kaçakçıhğı' soruşturmasının ise genişletildiği öğrenildi. CELALYILMAZ İ23VÜR- Ihraç edihnesı koşuluy- la aldıklan tütünden üretoğı sıgara- lan iç piyasaya satarak "gümrükka- çakçıhğı'' yaptığı savlanan ve savcı- lıkça hakkmda sonışturma başlatı- lan ABD'li R. J. Reynolds'm yetki- lileri, söz konusu tütünleri T£- KEL'in ihraç ettiğini savundu. Bu savlarla olaya yenı bir boyut katılu"- ken savcılığa suç duyurusunda bu- lunan ve soruşturma açılmasına ne- den olan gümrük müfettışleri, ABD'li fümanın "gümrük kaçakçı- hğı" yaptığı yolundaki ısrarlarıru sürdürüyor. TEKELÜe ise konuyu soruşturan müfettışlenn değiştiril- diği öğrenılırken yeni müfettişin, kurumu olayın dışında tutmak ama- cıyla yolsuzluk olduğuna ılışkin ra- pora muhalefet şerhi koyduğu bildi- rildi. Izmir serbest bölgede bulunan fabrikasında "ihraç koşuluyla" TE- KEUden aldıgı tütunlerden ürettiği sigaralan iç piyasaya süren R. J. Reynolds'ı incelemekle görevlendi- rilen TEKEL müfettişlerinden Mû- min Sokat'ın bir süre sonra bu gö- revden almdığı, yerine başkasının atandığı belırtildi. Soruşturmaya konu olan alımın 1996 yıhnda gerçekleştiği, o tarih- mArkasıSa.l9,SiL5te UNESCO 'nun bir numaralı adamı Federico Mayor 'Cesur YeniBir Dünycf # Soğuk Savaş sona ermiş olsa da mevcut banş hâlâ "el yakıyor". Gûnümüzde insanlann yansından fazlası giinde 2 dolardan dahaaz kazanıyor. Dünya nüfusunun tümünün, Kuzey Amerika'daki tüketim seviyesine ulaşabilmesi için 3 yeni dünya daha gerekiyor. Pek çok devlet, haritasını, pusulasını, hatta hedef belirleme ıradesini bile kaybetmişe benziyor. Yoksa tanh, "anonim efendilerin" eline mi geçti? • 10. Sayfada ISRAIL-SURIYE Görüşme yeniden tıkandı # ABD Washington'da süren Israil-Suriye banş görüşmeleri Golan Tepeleri yüzünden bir kez daha tıkandı. tsrail tarafı Golan Tepeleri'nin Suriye'ye iade edilmesinin tartışılmasına yanaşmadı. Suriye ise sırur konulannın masaya getırilmemesi hallnde görüşmelere son vereceğini açıkladı. Daha önce krizi şona erdirmek için kurulan ve güvenlik, toprak, ilişkilerin normalleştirilmesi ve su konulan üzerinde ayn ayn çalışan 4 komite de dün toplanamadı. • 11. Sayfada MOSKOVA Rusgizli servisine suçlama • The ûıdependent, Türk gazeteci Sedat Aral'ın Çeçenistan'da çektiği video görüntülerine dayanarak verdiği haberde, geçen eylül ayında Moskova'da yerleşım birimlerine karşı düzenlenen bombalı saldınlann sorumlusunun Rus gizli servisleri olduğunu öne sürdü. • 11. Sayfada Fener'de gruplar anlaşb Birleşik Fenerbahçe Vakfi, Kadıköy Grubu ve Birleşik Grup Deraeği liderleri bir araya gelerek Gürbüz Refiğoğlu'nu aday göstereceklerini açıkladılar. • Spor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Geceleri Düşler, Gündüzleri Gerçekler Öcalan'ın idamı sorununda liderlerin uzlaşmaya varmasını zorunlu görenler gerekçelerini bir cümleye sığdınyorlar "Ekonomi 15 yıl sonra nefes almaya başladı." Bu saptamanın mantığı açık; demek ki, tam 15yıldır • Arkası Sa. 19,Sû.l 'de Istanbul afet yönetimi toplandı Istanbul Valiliği'nce oluşturulan Istanbul Afet Yönetim Merkez Kurulu, Vali Çakır başkanlığında ilk toplantısını yaptı. • 6. Sayfada Türkiye'ye su tazminatı David Schenker, Israil'le Suriye'nin banş anlaşmasına imza atması duaımunda ilgili ülkelere tazminat ve yardım programı başlatılacağını belirtti. • 11. Sayfada Eğitime çevre düzenlernesi Mühendislik kültüründeki değişikliklerin temelini "daha az ile daha çok eide etme" oluşturuyor. • Arka Sayfada BORSA Dun 16.200 Öncekı 16.936 DOLAR Dun 535.000 Öncekı 536.000 MARK ûDun 283.800 öncekı 283.750 ALTIN Dun 4.850.000 Öncekı 4.865.000 Yargıtay: Zamanaşımı kararı yerinde Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı, ülkücü mafya lideri Alaattin Çakıcı'nın gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek suçundan yargılandığı davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine ilişkin Istanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi karannın onanmasını istedi. • 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Ortadoğu'da Sular Durulupken! Son dönemde "çevremizdeki sorunlar" deyince akla ilk, Kafkaslar ve Balkanlar geliyor. Sıcak geliş- meler bu bölgelerde yaşanıyor. Bir haftadır da Ortadoğu banşı için atılan adımlar gündemde... Dünya silah ücaretinin beşte bırinin dön- • Arkası Sa. 19,Sü.8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog