Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

6 OCAK 2000 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Th. Orgeneral Ateş KKTC'ye gitti • ANKARA (Cumhurivet Bûrosu) - Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, denetlemelerde bulunmak üzere dün sabah KKTC'ye gittı. Kıbns Tûrk Banş Kuvvetlen Komutanhğı ile KKTC Güvenlık Kuvvetlen Komutanlığı'nı zıyaret eden Orgeneral Ateş, Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Cumhuriyet Meclısi Başkanı Ertuğrul Hasipoğlu ve Başbakan Derviş Eroğlu ile de görüştû. Orgeneral Ateş, bu akşam Ankara'ya dönecek. tTT indipim kartiarmı yeniiiyor • lstanbul Haber Servisi - İETT Işletmelen Genel Müdürlüğû'nce dağıülan 60 yaş indinmlı, 65 yaş ücretsız ve özürlü seyahat kartlannı 2000 yılı için yeniiiyor Seyahat kartlannı yenileyecek özürlü yurttaşlann lETT Genel Müdürlüğü Karaköy Gar Bınası'na, dığer yurttaşlann da Beşıktaş Işletme Amırlığı. Hasanpaşa Gazhane Bınası ve Topkapı Garajrna başvurabıleceğı belırtıldi. hteraktif tasapım eğitimi • lstanbul Haber Servisi - Yıldız Teknik Ünıversıtesı Insan Kaynaklannı Geliştirme Merkezı, klasik güzel sanatlar eğitimi alnuş 1 tasanmcılan, iriteraktif tasanm yapar hale getirmek amacıyla "Multımedya Tasanmı Uzmanlık Programı" başlatıyor. Programa son başvuru tanhi 8 Şubat 2000 olarak belirtüdi. Artçı sarsmtriar süpuyor • tstanbul Haber Servisi - Marmara ve Düzce depremlerinin artçı sarsıntılan sürüyor. Boğaziçi Üniversıtesi Kandıllı Rasathanesı ve Deprem Araştırma Enstıtüsü'nden yapılan açıklamaya göre dün Adapazan-Hendek'te saat 00.29'da 2.8, Bolu- Yığüca'da saat 06.14'te 3.3, ve Düzce'de saat 16.10'da 4.1 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. Karakaş'tan açridama • lstanbul Haber Servisi - SODEV Başkanı ve CHP Parti Meclisi üyesi Ercan Karakaş yaptığı açıklamada, "Dışişlen Bakanı Ismail Cem hakkında. bir televizyon programında "Türkıye'de yaşayan herkes kendı ana dilınde televizyon yayını yapma özgürlüğüne sahip olmalıdır" dedığı ıçın DGM savcıhğınca soruşturma açılmasının söz konnsu edilmiş olması bile Türkıye'nın ayıbıdır" dedi. Çocuklarnkötü ahşkanlıktarı • İstanbul Haber Servisi - Parmak emme, uzun süre yalancı emzik ve biberon kullanımı ile tırnak yeme gjbi çocukluk dönemi ahşkanhklannın, dış ve çene yapısının bozulmasuıa neden olduğu belirtildi. Dr. Aylin Yalçın, yalancı memelenn 1.5-2 yaşlannda bırakılması gerektiğinı ifade ederek uzun süre emzik kullanımının dişler arasında emzik boşluğu meydana getırdiğını bıldırdı İHD'den kınama • tstanbul Haber Servisi - Insan Haklan Demeğı (ÎHD) lstanbul Şubesi, ölüm cezasını savunduklan gerekçesiyle FP \e DYP'ye protesto mektubu gönderdi. lstanbul Şube Başkanı Eren Keskın, ıkı partinin ölüm cezasuu savunan tavnnı kınadıklanm, hukuk devletı ve ılkelennden bahsetmenin anlaşılamayacak bır durum olduğunu bildirdi. Kirada sınırlama hazırlıklan sürerken sözleşmeler serbestçe imzalanıyor Tasarı piyasaya yansımadıEkonomi Servisi -Kıralann 2000 ve 2001 yıllannda hedeflenen enflasyon oranlan öl- çüsünde arttınlması için yasa çıkarma ha- zırhklan sürürken gelişmelerin henüz piya- saya yansımadığı gözleniyor. Ev sahipleri- nin zaten "işlerine gebneyen'' söz konusu düzenlemelen benımsemek istemedikleri belırtılırken kıracılann da "sınırlamanın ya- şama gecirilmesi konusunda karariı bir ru- tum" sergilememeleri dikkat çekiyor. Ev sahiplerinı rahatsız eden tasannın ka- mu düzenini Ugilendirmesi nedeniyle ana- yasaya aykınlığından söz edilemeyeceğini dıle getıren yetkıliler, kimi gazeteler başta olmak üzere gayrimenkul sahıplerinin "bi- Knçli oiarak tarnşmayı sapanhğını'' belirtı- yorlar. Yetkıliler, tasannın yasalaşmasından sonra davalann artacağı yönündeki savlann Ankarada artış yüzde 75 Ev sahipleriyle kiracılar karşı karşıya geldi ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Hü- kümetin kira artışlanna yüzde 25 sınırla- ma geüren yasa tasansı TBMM'de bekle- tilirken e\ sahiplen kıra bedellerinde "key- fi artnnmlara" gidıyor. Ankara'da kira ar- tış oranlan yüzde 75 olarak gerçekleşiyor. Hükümetın, "enflasyonla mücadele" programı çerçevesınde, kıra artış oranlan- nı bu yıl yüzde 25,2001 yılı için de yüz- de 10'la sımrlamaya çalışması, ev sahip- len ile kiracılan karşı karşıya getirdi. Enf- lasyonun 2000 yüında yüzde 20'lere dü- şürûleceğı açıklamalanru 'ioamkna" bul- mayan ev sahiplen yaptıklan yeni sözleş- melerde yüzde 100'ü aşan oranlarda arüş yoluna gidiyorlar. Ankara Barosu Başkanı Hakla Sûha Okay, kiracılann yasal haklannı savunma- lannı isteyerek yasal mevzuatın kıracıyı koruduğunu söyledı. Okay, ev sahiplen- nin kıracılan ıstedıklen zaman evlerinden çıkaramayacaklanna dikkat çektı Okay, "Konuhın sadlması dunımunda boşaltma davasını evin yeni sahibi açabilir. Kirma, konut kirasını düzeıüi ödemhorsa, ev sahi- bi bir yıl içinde iki kere ihbamame gönder- dikten sonra boşahma davası için mahke- meye başvurabihr" diye konuştu. Emlakçı Safim Taşçı, hükümetm karan- nın Ankara'dakı ev kıralannı yükselmesi- ne neden olduğunu dikkat çekerek kıra ar- tış sınırlandırmasımn "hedefenflasyona" göre belırlendiği için hukuka u> gun olma- dığını kaydettı. Taşçı, "Konut açtğı olan Türkiye'de insanlara yüzde 25 arüşı dayat- mak olanaksızdır. Ev sahibi yüzde 25'i kâ- ğrt üzerinde kabul eder, ama geri katan pa- rayı kayıt dışından alır. Ev sahibi kendi mülkünün hırsızı dunımuna düşer" dedı. tstanbul Emlakçıler Odası Başkanı Ssto- ri Ateş. tasannın ardından ev sahıplerinin kira bedellerini yüzde 50'lere varan oran- larda yükselttığını söyledi. Ateş, "Ev sa- hibi evini Idraya verse bile eskisinden daha yüksek fiyat "istiyor. Beşiktaş'ta 300-325 mihon liraya giden evler, bu günlerde 450 rnirvon bradan kiralanryor" dıye konuştu. gerçeği yansıtmadığım ifade ediyorlar. Ancak ev sahipleri ile kiracılann sınır- landırma yönündeki düzenleme çabalanm "dddiye ahnamalanıını'' konut açığından kaynaklandığı dile getirilıyor. Bugünlerde yapılan kira sözleşmeleri, öngörülen düzen- lemeler dikkate alınmadan hazırlanırken ki- racılar konut açığı nedeniyle pazarlık güç- lerinin olmadığmı söylüyorlar. Tasanya öf- keli olan ev sahiplen ıse talebin sürekli art- ması nedeniyle "istedikleri parayı alabfle- cekkrine inanmanın rahathğV içindeler. Özellikle deprem nskının yüksek olduğu ve konut açığının da giderek büyüdüğü lstan- bul'da kiralar artmaya devam ediyor. He- men hemen her yıl yüzde 100'e yakın oran- da artan kiralar, yurttaşlann en yüksek gı- der kalemını oluşturuyor; buna paralel ola- rak tüketici enflasyonunu da en çok etkile- yen fıyat artışlannın başmda geliyor. Uzmanlar, kira artışlannın sınırlandınl- masınm "isabetfi" olacağım belirtirken ta- sannın anayasaya aykın olmadığma dikkat çekiyorlar. Prof. Dr. Aydm Aybay, ne Yargı- tay'm ne Anayasa Mahkemesi hâkimleri- nin önlerine somut bir şey gelmedikçe fıkır beyan etmelerinin söz konusu olmadığını kaydederek "Kiranm smırlanması, anayasa- ya aykm değiL Kiralann sınırlandınhp sı- nırlandınlmayacağı değiL, neye göre sınırla- nacağı tarnşılabilir" dedı Aybay, tasanmn yasalaşmasından sonra kıra davalanrun art- masının da söz konusu olmadığmı dile ge- tırerek "Mahkeme, dava açmav'a kalkışanu kanunu okumadm mı' dnerek kapı önüne koyabilir'' dıye konuştu. Mülk sahıplerinin tasandan rahatsız olduğunu söyleyen Ay- bay şunlan söyledi: "Gazetelerbundanson- ra hissi haberier yapmaya başlajacakbr; '80-100 milyon kirayla geçınen kadm' gibL Oysa avhk 2-3 milyar lira, 3-5 bin doiar kira geihi elde edenler var. Bu dunımda bu ke- simJerin avTÜmasını sağlayacak yeni düzen- lemeier de yapıhnau." Prof Dr OsmanAltuğ ise tasannın "eko- nomide oiağanüstfi hal Uanı" anlamına gel- dığını dıle getırerek "Ekonomik denetimi yapamayan hüknmet, fiyat kontrol sâstemi- ne geçiyor. Ancak bunu Uan etmeden. söyle- meden yapryor" dedı Altuğ, "Konut jiıp- mak cazip ohnaktan çıkacak. Bu tasanyla deviet, )> argunn yapbğı uyariama >etkisini, fark ettirmeden kendinde topluyor" diye konuştu. Florya sahilinde karaya oturan Rus bandırah "Volgajıeft 248" adlı tanktrin kurtarma ve çevre temizliği çahşmalan baslath. Çe\ıv temi:li<ğiIxışhttıhlılstanbul Haber Servisi - Şiddetlı lodos nedeniyle Florya sahilinde karaya oturan Rus bandralı "VoJganeft 248" adlı tankeri kurtarma ve çevre temizliği çahşmalan başladı. Gemide kalan petrolün boşalnl- ması için sigorta şırketi tarafından açüan ihaleyi kazanan Omur Gemi Kurtarma Şirketi, donan petrolün boşaltılması ama- cıyla tankerleri ısıtmaya başladı. Kıyı Em- niyeti ve Gemi Kurtarma Işletmelen Ge- nel Müdür Yardımcısı Erkan Ankan ça- lışmalarm, genel müdürlüğün denetunin- de gerçekleştinleceğini ve "Söndflren 5" römorkunca denetleneceğmı söyledi. Fir- maya her türlü yardmıda bulunacaklanm kaydeden Ankan, bugüne dek yapılan masraflann da ılgili şırketten tahsil edile- ceğin belirtti. Kıyıdaki temızleme çalışmalannı yürü- ten Meke Marine Ltd'nin koordinatörü Yüksel Banş, kıyıda katı hale gelen petro- lün toplanarak Izmit'teki tZAYDAŞ adlı depoda bertaraf edıleceğını kaydettı. llk olarak Atatürk Köşkü çevresını bariyerle kapladıklannı anlatan Banş, çevreye 600 metre bariyer çekildiğini kaydettı. Toplam 80 kişıyle çalışacaklanm ifade eden Banş, "Yeşüköy'den Avctlar'a olan kıyı şeridini temizleyeceğiz. Deniz içindeki aüklan da vidanjörter savesinde alacağtz" dedı. Gemide kalan petrolün boşaltılması ıçm sigorta şu-ken tarafından açılan ihaleyi ka- zanan Omur Gemi Kurtarma Şırkeu de do- nan petrolün boşaltılması amacıyla tanker- leri ısıtmaya başladı. Tankerlerdekı petro- lün boşaltma çahşmalan ve gemi enkazı- nın çıkanhnasımn 12 dalgıç ve 40 kışılık ekiple yaklaşık 1 ay süreceğini belirttiler. Dıaleyi kazanan Omur Gemi Kurtarma Şirketi'nin başdalgıcı Hikmet Bora, dört tankerde 2 bin ton petrol bulunduğu anla- tarak batan tankerlerden binndekı çatlağm kapatıldığını vurguladı. Bora, bundan son- ra tankerlerden herhangı bır petrol sızm- tısı olmayacağını ıddia ederek "Batan tan- kerierdeîd petrolü hortumlar vasıtasıvia alacağız. Daha sonra gemi enkazmı çevre- ye zarar vermeden kaldıracağız" diye ko- nuştu. Florya Sosyal ve Tunstik Tesisler Mü- dür Yarduncısı MahmutAltay, çevreyeya- yılan petrol nedeniyle yaklaşık 5 trilyon li- ralık zararlan olduğunu ifade ederek da- va açacaklannı kaydetti. Marmara Bölge- si Balıkçı Kooperatıfleri Bu-liğı'nin danış- manı Murat Çetintaş da bölgede balıkçı- lık yapılamayacak ohTiası nedeniyle sigor- ta şırketı hakkında en az 30 milyon dolar- lık tazmınat davası açacaklannı belirtti. Denizin 40 yıldan önce temizlenmesuıin mümkün ohnadığmı anlatan Çetintaş, de- niz kazalanndan en çok balıkçılann mağ- dur olduğuna dikkat çektı. Çetintaş. zarar tespit çalışmalannın sür- düğünü ifade etti. Veterinerleri ve bölge- de yaşayan yurttaşlan Boğaz'da meydana gelen kazalara karşı tepki göstermeye ça- ğıran Çetintaş. "Bahkçdarm ağbnna can- ü değfl, mazot takumaktadn-" dedi. İstanbul şubesi, Enerji Bakanlığı'nın Danıştay'ın karannı beklemediğini öne sürdü EMO, Aktaş'ın peşini bırakımyorlstanbul Haber Servisi-Elektrık Mühendisleri Odası (EMO) lstanbul Şubesi Yönetim Kurulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nm, Aktaş'm işletme faalıyetlenne el konulması işlemini Danıştay Dava Daireler Kurulu 'nun karannı beklemeden kaldırdığıru belirtti. EMO lstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Danıştay Dava Daireler Kurulu'nun karan üzerine 5 Ekim 1999 gecesi Aktaş'a el koyduğu anımsatılarak şöyle denildi: "Bu tarihten sonra dava yeniden Danıştay 10. Dairesi'nde görüldü ve 2 Kasnn günü yapılan dunışma sonrasında ahnan karar aralık başmda açddandL Danıştay 10. Dairesi iki kez odamızm itirazmı reddettiği gibi Danıştay Dava Daireler Kurulu'nun gerekçeterini de yok say-arak tekrar Aktaş'm lehine karar verdL EMO bu ısrar karşısında yeniden itiraz etti. Nihai sonuç, Danıştay Dava Daireler Kuruhı'nda verOecek. lktidar, Damştay Dava Daireler Kurulu'nun karannı beklemeden, zaten gönülsuzce yapbğı el koyma işlemini dûnün tarihi itibanvla ortadan kaktırmıştır. Danıştay Daireler Kurulu, 3 gün sonra EMO'nun hirazmı yerinde buhır ve Aktaş aleyhine karar verirse bugünkü oidubittinin sorumhüuğunu kim, nasd göğüsleyecek." Açıklamada, dün olduğu bugün de Aktaş'm, Aktaş vekillerinin ve tüm özelleştirme savunuculannm peşini bırakmayacaklan, her türlü hukuki, meşru mücadelelerini her platformda sürdürecekleri belirtildi. Posta İsletmesi 2000 yılı mektuplan gönderildi İSTANBUL (AA) - "2000 Yıhna Mek- tup" slogamyla o zamanki PTT, şimdiki Posta Işletmesı Genel Müdürlüğü tarafın- dan 1986'da başlatılan kampanya çerçeve- sınde gonderilen mektuplar, lstanbul"da sa- hiplerine ulaştınlmaya başlandı. lstanbul Avrupa Yakası Posta İsletmesi Başmüdür Yardımcısı Habip Korkmaz. Avrupa yaka- sına toplam 1295 adet 2000 yılı mektubu- nun geldığinı beluterek dönerrun başba- kanı olan eski Cumhurbaşkam lurgut Ozal'a da 4 mektup göndenldığıni ve bu mektuplann Özal ailesine teslim edilece- ğini kaydetti. Korkmaz, aynı adı taşıyan torununa gön- derdığı mektup henüz bulunamayan Özal'a, Kemer, Bartm, Trabzon ve Milas- Güllük'ten mektup gönderildığım söyledi. lstanbul Anadolu Yakası Posta îşletme- sı Başmüdür Yardımcısı Mehmet Eren ise Anadolu yakasına toplam 1249 adet 2000 yıh mektubunun ulaştığını belirtti. Eren, mektuplar arasında Sıvas'tan bir vatandaşın vefat eden işadamı Vehbi Koç'a gönderdiği mektubun da bulunduğunu açıkladı. KadıköyBelediyesiktşa ha&r Kadıköy Belediye Başkanbğı Fen Işleri Müdüriüğû, olası kar yağışı ve kış koşuDan hazırhklannı tamamladL Fen İşleri Müdürü Düzgün Meriç, 30 tonluk 10 ve 20 tonluk 5 kamyonu kış mevsimi için personenyle birükte hazır tuttuklannı belirterek "Bunlann yanında 3 kepçe, 2 grayder, 4 motopomp ve bir jeneratörümüz ile kış çalışmalannı yapacağız. Aynca 20 kişiük özel fim ve 42 kişilik temizleme küreme ekibimiz kar yağışlan için hazn* rjeklemektedir" dedi. Meriç, buzianmaya karşı 400 ton tuz stoklannın bulunduğunu da söyledi 'EZAEVLERÎNE ÇÖZÜMARAYIŞI ' Sorunlar 2000tie temelinden çözülecek'ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Başbakan Bülent Ecevit, Adalet Bakanı Hikmet Sami Tûrk, Içişleri Bakanı Sadettin Tantan, Sağlık Bakanı Osman Durmuş ile Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Rasim Betir'in katılumyla gerçekleştirilen toplantıda, cezaevlenndeki sorunlar için çözüm arayışlan tartışıldı. Ecevit, toplantıya katılan bakanlıklar ile Jandarma Komutanhğı arasmda önümüzdeki günlerde imzalanacak protokol ile cezaevlerindeki sorunlann gelecek yıl temelinden çözülmüş olacağım söyledi. Adalet Bakanı Türk, ınşaatı süren 6 cezaevinin mayıs aymda teslim alınacağını, 5'inm de ihale aşamasmda olduğunu bildirdi. Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan başkanlığmda toplanan adalet, içişlen, sağlık bakanlan ile Jandarma Genel Komutanı, cezaevlerindeki sorunlann gideribnesi amacıyla bır protokol imzalamayı kararlaştırdı. Toplantmm ardından açıklama yapan Ecevit, tutuklu ve hükümlülenn yaşam koşullannm lyıleştirihnesi amacıyla imzalanacak protokolün uygulanmasıyla cezaevlerindeki sorunlann büyük ölçüde çözüleceğmı savundu. Cezaevi sonınlannı "kanayanyara" olarak nıteleyen Bülent Ecevit; daha etkili güvenliğin sağlanabilmesı, sağlık koşullanmn daha elvenşli duruma getirilebihnesi, güvenlıkle ılgılı her türlü personehn eğituni için gereklı kararlann alınacağını söyledi. Ecevit, cezaevlerinde mimari düzenlemelenn en kısa sürede yapılacağım da kaydederek şöyle devam etti: "Cezaevi fizild güvenfik sistemmin elektronik sistemlerle donaülması sağianacakûr. Cezaevine girecek tüm personel ve kişileri arama daha etkin hale getirilecektir. Ziyaretçilere iliskin oiarak uygtuamada görülen aksaklıklar gkterikceknr. Tutuklu ve hükûmlülerin sevk ve nakflkrinde tespit edilen aksaklıklar giderilecektir. Tutuklu ve hükûmlülerin sağlık kontrolünden geçmeleri ve tedavikri etkili bir dûzene bağlanacaknr." Protokol çerçevesınde cezaevi olaylanna müdahale eden jandarma ve polis güçlennm eğıtimınm sağlanacağını belirten Ecevit, cezaevlerinin ıç güvenlığinden Adalet Bakanlığı'nm, dış güvenhğmden de Jandarma Genel Komutanhğı 'mn sorumlu • •• ohnaya devam edıp etmeyeceğinin sorulması üzenne, "Evet, ama aralanndaki eşgüdüm ve işbiruği çok daha etkili bir şekilde sağtanmış olacaknr" dedi. Bır gazetecınm, basın mensuplanrun cezaevlerinden görüntü ahnalannm engellendiğinı belirtmesı üzerine Bülent Ecevit, ziyaretçüere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldığını, basının da bu kapsama girdığim söyledi. Adalet Bakanı Türk de, 6 yeni cezaevinin inşaatının başladığını, 5 yeni cezaevinin ise ihale aşamasmda olduğunu belirtti. Türk, 6 cezaevının mayıs aymda teslim alınacağını, ihale aşamasmda olan 5 cezaevinin de ihale tarihınden itibaren 1 yıl ıçınde bitirileceğıni bildirdi. Ecevit, olağanüstü hal uygulamasının kaldınhnası yönünde bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin bır soru üzerine de, "O konunun Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde yer alması gerekiyor. Şu aşamada bir şey söyleyebüecek dunımda değüim" diye konuştu. YöNETlME SUÇLAMA 'Devlet cezaevlerine hâkim olamıyor' SEBAHAT KARAKOYLfN ANKARA - Cezaevlennde mcelemelerde bulunan TBMM Insan Haklan Alt Komisyonu rapor çalışmalannı sürdürürken FP'li üye Mehmet Bekaroğlu cezaevi yönetimlerini suçladı. Cezaevlerinde deviet hâkımıyetı buİunmadığım savunan Bekaroğlu, "Cezaev lerinde rant için bir araya gelmiş organize bir örgût var. Bu örgütûn içinde iç ve dış güvenlik görevlileri, hatta savcılar bile var. Bunlar, rant kapısı kapanmasm diye cezaevlerinde devletin hâkim olmasm istemiyorlar" dedı. Ankara Ulucanlar Cezaevi'nde meydana gelen olaylann ardmdan başlattiklan incelemeyi, başta lstanbul Metris ve Bayrampaşa olmak üzere diğer cezaevlerinde sürdüren TBMM însan Haklan Alt Komisyonu ızlenimler ve saptamalanm raporlaştınyor. Komisyonun FP'li üyesi Mehmet Bekaroğlu, cezaevlerinde kapsamlı düzenlemeye gereksinim duyulduğuna dikkat çekerken, bunun önündeki en önemli engelin cezaevi yönetımleri olduğunu savundu. Bekaroğlu, son zamanlarda meydana gelen cezaevi isyanlannın ardından yetkıîi makamlardan "cezaevlerinde deviet hâkimiyeti yok" itirafı yapıldığmı belurterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Cezaevlerinde deviet hâkimiyeti yok. Art arda me> dana gelen isyanlarda cezaevlerinde uzun namlulu silabJar bulundu. Bu silahlar nasıl gjrdi cezaevine? Bu silahlar duvann üstünden firlatüarak ya da peynirin içine saklanılarak sokulamaz içeri. Silahlar. bizzat cezaevi gûvenüğmden sorumlu olan görev uJerin oraşturduğu organize bir örgüt taranndan sokuluyor cezaevine. Ortada büviik bir rant var. Bu rantı paylaşan örgütün içinde iç ve dış güvenhk görev lileri, hatta savcılar bile var."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog