Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 OCAK 2000 PERŞEMB HABERLER DUNY4DA BUGÜN ALt SİRMEN NelerOluyon ŞuDünyada Sinirlerinize hâkim olmaya önceden karar ve- rip, olaylara biraz da başka yönünden bakma- yı kafaya koyduktan sonra açin gazeteleri. Göreceksiniz o zaman, normal ahvalde sizi çıldirtan, kimi zaman derin umutsuzluklara sü- rükleyecek olan olaylar gözünüze başka türiü görünmeye, hatta sizi güldürmeye başlayacak- tır. Toplumumuzun olay yaratmaktaki hünerinin yanı sıra bir de gazetelerin onlan algılama ve ha- berleştirme biçimi var ki evlere şenlik. Dünkü gazetelere bir bakın, hemen hepsinde Başkan Clinton'ın Ata'yı övmesi birinci sayfa- dahaber. Sevgili dostlar, bir ABD Başkanı'nın, örneğin Fransa'nın eski cumhurbaşkanı ve Beşinci Cumhuriyet'in kurucusu General De Gaulle hakkında ne düşündüğü, inanın hiçbir Fransız gazetesinin birinci sayfasında haber olmaz. 01- sa olsa, manikürcü kızlann ilgilendikleri maga- zin gazeteierinde yer alır böyle haberler. Şu aşağılık kompleksimizden ve Atatürk'ü ona alet etmekten kurtulalım. Hele hele, gaze- telerimizden biri, konuşmayı bile iyi kavrayama- yıp, Clinton sanki "Einstein hayal, Atatürk ise devlet kurdu" gibi bir laf etti sanmış ki, şaşma- mak elde değil. • • • " . - Tabii günün asılflaşhaberi, Dışişleri Bakanı Is- mail Cem'in DGM'de bölücülükle yargılanmak- tan kurtulmuş olması. Hatırlanacağı gibi, başanlı Dışişleri Bakanı- mız, son zamanlarda yaşamının büyük bötömü- nü dış ülkelerde ve Batı kuruluşlannda geçirmek zorunda kaldığı için, çok iyi tanıdığı ülkemizin koşullannı bir an için unutmuş olmalı ki, Kürtçe televizyonun olabileceği gibi sözlerfe, çağa ne kadar hızla açıldığımızı ele güne kanıtlamaya çalışırken az daha okkanın altına gidiveriyordu. Televizyonlannda Fransızca, ingilizce, Alman- ca haberler veren; radyolannda, okullannda Arapça, Italyanca eğitim yapan devlet, Kürtçe televizyondan söz edilince çok kızıyor. Hemen DGM'ler harekete geçiyor ve böyle bir öneride bulunanı bölücülükten yargılıyorlar. Nitekim Ismail Cem olayında da böyle oldu. .Dışişleri görevindeki başansıyla kendisine za- man içinde uluslararası platformda saygın bir yer edinmiş olan Ismail Cem, az daha son açık- lamasıyla, Türk demokrasisinin gerçek yerini bütün dünyaya gosteriyordu. Neyse ki son anda DGM savcısı, nasıl olmuş- sa, takipsizlik karan vermeyi akıl etmiş. • • • ; Dostlar, bu takipsizlik karan, Avrupa'dan kor- karak verilmiş birtakipsizlik karandır. Yoksa Tür- kiye'nin savctlan, kendiliklerinden katiyen ta- kipsizlik karan vermezler normal vatandaşlar için. Tabii mafya ve çıkar örgütleri gibi olaylar bu çerçeve içinde incelenemez. Nitekim, bundan birkaç yıl önce AJman Par- lamentosu Içişleri Komisyonu'nda Türkiye'de insan haklan görüşülürken, davalann çokluğu iteri sürüldüğünde, Türkiye konusunda uzman biraraştınmacı, "Birgerçeğiiyibilin, Türkiye'de savcılar hiçbir zaman takipsizlik vermezler, ve- remezler; onun için de birçokgarip dava açılır" diyordu. Nitekim, öğretmen istedikleri için pankart açan 11-13 yaşındaki gençleri mahkemeye sevk etmekte beis görmeyen savcı Atilla Ay- vacı, "Çocuğum da yapsa aynı kanunu uygu- lanm" diyerek, yaptıgını savunuyordu. Halbuki dünyanın her yerinde böylesi enti püf- ten davalariçin takipsizlik karan verilir. Ama Tür- kiye'nin yasalannı uygulayanların kafa, kültür yapılan da yasalannı yapanlardan ileri olmadığı için bizde böyle şeyler olmaz. Ailah'tan, Avrupa adaylığı var da el gün kor- kusundan, bir kez olsun takipsizlik karan çıktı. Bu işler Osmanlı'da da böyle yürürdü. Neler oluyor şu dünyada! Bayık ve Öcalan talimat verdi PKK'de bahar eylemi hazırlığı FERİTPEMİR TUNCELİ - PKK Baş- kanlıkKonseyi üyelen_Ce- mi Bayık ile Osman Öca- ton'ın telsiz aracılığıyla dağdaki adamlanna "fedai eytemleri için hazırbk ya- pm,bahardasavaşunızı ge- Iştireceğiz'' talimatı verdi- ği saptandı. Istihbarat bi- rimleri, örgütün Ayru- pa'daki adamlanna, Öca- lan'ın idamı için yoğun ça- ba içinde olduklan gerek- çesiyle özellikle MHP ile DYP milletvekillerine yö- nelik eylemler yapılması ve Avrupa ülkelerinde Türkiye'ye ait yolcu uçak- lannın kaçınlması için ta- limat verdiğini belirledi. Öcalan'ın yargı sürecin- de bir taraflan militanlan- nı Irak, İran ve Ermenistan sınınna çeken bir taraflan da güçlerini Tunceli kırsa- lına toplayan PKK'liler. i- daıu tarüşmalannın sürdü- ğü şu günlerde eylemlere hazırlanıyor. İstihbarat birimleri ile güvenlik güçleri, Cemil Bayık ile Osman Öca- lan'ın telsizle dağdaki adamlanyla yaptıklan gö- rüşmelerde, özellikle ba- hann başlangıcı ile birlik- te büyük şehirlerde bom- balı eylemler yapılması için şifreli talimatlar ver- diklerini, intihar saldınsı için adam hazırlamalannı istediklerini belirledi. Bu arada PKK Baskan- lık Konseyi'nin Avru- pa'daki adamlanna gön- derdikleri talimatlarda da Öcalan'uı idamı için yo- ğun çaba içinde olduklan gerekçesiyle özellikle MHP ile DYP milletvekil- lerine yönelik eylemlerya- pılmasını istediği saptan- dı. İstihbarat ka>naklanna ıılaşan bilgilere göre, P- KK'liler, Türk yolcusu ta- şıyan bir uçağı da kaçıra- rak karşılığında Ûcalan'ın serbest bırakılmasının sağ- lanması için militanlanna talimat gönderdi. Örgüt bu amaçla çeşitli çalışmalar içine girdi. İstihbarat bi- rimleri, bu amaçla bütün havaalanlarında güvenlik önlemlerinin arttınldığını ve Avrupa'da bazı PKK'li- lerin izlemeye alındığını bildirdiler. DSP, Öcalan dosyası TBMM'ye gelirse hızla infaz sürecine girileceğini düşünüyor DSP infazdankaygıbANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin DSP kanaduıda; Abdullah Öcalan dosyasuun TBMM'ye gönderilmesi durumunda "bekletümesinin güç olacağı ve hızla infaz sürecine girilmesinin engeBenemeyeceğj" kaygısı dile getirildi. DSP'li Adalet Komisyonu Başkanı Emin Karaa. "Hükümet, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi (AİHM) kararuu bekleyecekse, hükümette bekletümesinde yaran var. Meclis'e gelirse, sürece hâkim ohınamaz" dedi. Karaa, TBMM'de bekleyen idam dosyalannın 17'sinde Öcalan gibi TCY'nin vatana ihanetini düzenleyen 125. maddesinden hüküm giyildiğini vurgulayarak "Bu dosyalan atlayıp, Öcalan dosyasuu öne • Hakkında ölüm cezası verilen Abdullah Öcalan'ın dosyasının Meclis'e gönderilmesi tartışmasını değerlendiren Adalet Komisyonu Başkanı Karaa, "Meclis'e gelirse hâkim olamayız" dedi. çıkarmak ne derece hukıdd ohır" sorusunu yönelttı. Öcalan'la ilgili yargı karannm kesinleşmesi, gözleri hükümete çevirdi. Başbakan Bülent Ecevit, AİHM karanrun beklenmesinden yana tavır koyarken; MHP'nin ısran üzerine dosyanın TBMM'ye gönderilmesi olasılığı hükümetin DSP kanadmda tedirginlık yarattı. DSP'li milletvekilleri, "Dosya, Meclis'e getirse ok yaydan çıkar. Şehit aileleri baskj yapar, teievizyonlanu, medyanın öniûıde, asılmasın, diye oy kullanmak çok zor olur. Hızla idam yönünde karar aünıp infaza kadar gidebilecek bir süreç başlatılabilir. Özellikle de idama karşı olduğunu açıkça ortaya koyan tek parti olan bizim partimiz çok zor durumda kahr" görûşünü dile getirdi. Prosedür Dosyanın hükümet tarafından TBMM'ye göndenlmesi durumunda, konu Adalet Komisyonu'nun önüne gelecek. fçtüzük gereği, Adalet Komisyonu cezanrn yerine getrrihnesinin onaylanması ya da onaylanmaması yönünde bir yasa metni hazrrlayacak ve bu genel kurula indirilerek oylanacak. Hükümetin dosyayı TBMM'ye sevk etmesi durumunda; gerek muhalefetin, gerek hükümetin MHP kanadının baskısıyla Adalet Komisyonu'nda bekletmenin kolay olmayacağı vurgulandı. Adalet Komisyonu Başkam Emin Karaa, dosyanın hükümette bekletilmesi gerektiğinı kaydederek şunları söyledi: "Eğer hükümet AİHM kararuu tıekleyecekse, hükümette bekletilmesi daha doğru olur. Eğer Meclis'e intikal ederse, görüşülüp genel kuruldan çilap Cumhurbaşkaru'na gitmesi söz jtonusu oiabilir. Karar beklenecekse, (ükümette bekletiunesi bu açıdan daha uygun olur. Meclis"e geİirse , ; sûrece hâkim olunamaz." j^araa, Adalet Komisyonu'nda 57 kışiyle ilgili 39 idam dosyasuun beklediğini de vurguladı. Komisyonda bekleyen dosyalardan ]7'sinde TCY'nin 125. maddesinden hüküm giyüdiğine dikkat çeken Karaa, "Bu kisiJerin dosyası bekletitirken, Öcalan'ın dosyasuu bunlann önüne geçirmek ne derecede hukuki olur? Bu nedenle, çok dikkath' dfyranıhnah" dedi. Bahçeli nabız yoklayacak MHP, Öcalan konusunda ısrarlı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümetin MHP kanadı Abdulah Öcalan'ın idam dosyasuun bekletil- meksizin TBMM'ye gönde- rilmesi konusundaki tavnnı sürdürüyor. MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yar- dımcısı Devlet Bahçeü'nin 12 Ocak günü yapılacak li- derler zirvesine kadar taba- nınuı nabzuu yoklamaya de- vam edeceği belirtilirken, parti içinde "Öcalan'ın idam edümemesi edilmesindenda- ha çok zarar verir" görüşü dile getiriliyor. MHP lideri Bahçeli'nin, liderler zirvesine kadar il ör- gütleri, parti organlan ve partili beledıye başkanlany- la tabanımn nabzını yokla- mayı sürdüreceğı belirtildi. Öcalan'ın konusunun tartı- şıldığı Başkanlık Diva- nı'nda, "Sağduyulu düşün- mek gerekir. Apo'nun asü- masınegeanrnegötürûrhi- ce tarabnafc. MHP. hadi asa- lım keselım' görüntüsünden kurfulmalı" bıçuninde gö- rüşier ıfade edılmesine kar- şın bunlar azuılıkta kaldı. Liderler zirvesinde MHP'nin idam dosyasınuı Başbakanlık'ta bekletilme- sine kesınlikle karşı çıkma- sı oybirliğiyle kabul edıldı Bahçeli, 12 Ocak gününe kadar yapacağı değerlendir- melerin sonucunda liderler zirvesinde MHP'nin tavnnı ortaya koyacak. Türkiye'nin bir hukuk devletı, yargının da bagımsız olduğunu anla- tacak olan Bahçeli, Öca- lan'la ilgili yargı sürecinin tamamlandığını ve dosyanın bir an önce Meclıs'e gelme- si gerektiğini ifade edecek. Ülke yasalannda "vatana ihanet" suçunun cezasının ölüm olduğuna dikkat çeke- cek olan Bahçeli, hükümetin dosyayı Başbakanlık'ta bek- letmesi gibi bir yetkisinin söz konusu olmadıguu, böy- le bir uygulama olursa yasa- lann çiğneneceğini ve hal- kın devlete olan güveninin sarsılacağını dile getirecek. Bahçeli. hükümetin bu konuda sorumluluk üstlen- mesinin doğru olmadığını, bu sorumluluğu üstlenecek partiJerin halkın önünde yar- gılanacağını anlatarak ortak- lannı uyaracak. Bahçeli, li- derler zirvesinde DSP ve ANAP'ın, dosyanın Başba- kanlık'ta bekletilmesi konu- sunda ısrarcı olmalan duru- munda kamuoyuna MHP'- nin savunduğu ilkeleri dek- lare edecek. Türkiye'nın AB'ye aday- lığı ile Öcalan konusunun ilişkilendirilmesinden rahat- sız olan MHP'de bir grup, Türkiye'nin AB'ye üye ol- ması gerektiğini, ancak Öca- lan konusunun ayn tutulma- sını savunuyor. Bir grup MHP'li de AB üyeliğinin Türkiye'ye çok şey kaybet- tireceğini savunuyor. İĞNELİ FIRÇA ZAFERTEMOÇtN Parti yönetimi, Öcalan'ın idamı dosyasının TBMM'ye gönderilmesini istiyor FP Apo konusunda teıııldııliANKARA (Cumhurhet Büro- su) - Hükümeti ve özellikle MHP'yi köşeye sıkıştırmak ıste- yen FP'nin, Abdullah Öcalan'ın idamıyla ilgili dosyanın bir an ön- ce TBMM'ye gönderilmesi için bastırması, parti içinde aykın ses- lerin yükseunesine neden oldu. Parti yönetiminin izlediği politika özelüİcle Doğu ve Güneydoğu mil- letvekillerinde rahatsızlık yarattı. FP Bingöl Millenekili Hüsamet- tin Korkutata, dosyanın TB- MM'ye gönderilmesinin doğru ol- mayacağıru belirterek "AlHM ka- ran beklenilmelidir. Bu yapümaz- sa Türkiye sıkıotrva düşer" dedi. FP Gaziantep Milletveki- li Nurettin Aktaş da AB'ye üyelik sürecinde- ki bir ülkenin ölüm ceza- suıı savunamayacağını belirtti. DYP Grup Baş- kanvekili Turhan Gfiven ise Öcalan dosyasınuı Meclis'e gelmesinden yana olduklanru söyledi. Abdullah Öcalan'ın yargılanması sürecinde temkinli bir tavır izleyen FP'nin, son günlerde bu konuyu sık sık gündeme getirerek hükümeti, dos- yayı Meclis'e gönderme- si için zorlaması parti içinde tartışmalara yol açtı. FP Genel Başkanı Recai Kutan'ın yaptığı "Hak edenler idam edfl- meB" açıklaması parti içindeki rahatsızlığı art- tırdı. FP'nin Doğu ve Gü- neydoğu kökenli millet- vekilleri, FP'nin demok- ratikleşme söylemiyle ölüm cezasmı savunma- nuı bağdaştınlamayaca- ğuıa dikkat çekiyorlar. FP'nin son dönemdeki tavnyla ilgih' görüşlerini açıklayan FP Bingöl Mil- letvekili Hüsamettin Korkutata, hükümetin Öcalan dosyasuu he- men TBMM'ye göndermesinin dogru olmayacağını savundu. Kor- kutata, "Eğer Türkiye AB'ye gir- mek niyetinde>'se o zaman AİHM kararuu beklemek zorundadır. Bu yapdmazsa Türkiye sıkmhya dü- şer \e iheüklf ilgili süreç en az bir- kaçyıl dahauzar" dedi. TBMM de bekleyen ıdam dosyalan bulundu- ğuna dikkat çeken Korkutata, "Şimdi, yıflardan beri bekleven bu dosyalar dururken. bir tanesi öne çekilerek ona>lanırsa bunu dünya- va anlatanıa\ ız. Hissi da>Tanmak- la adaletfa' davranmak arasmda bir tercih yapmak zorundayız" diye konuşru. Korkutata, ölüm cezası- nın kaldınlmasından yana olduğu- nu belırtırken "Ashnda partimizin de görüşü bu yönde. Genel Başka- nunızkendi k^isel görüşlerini açık- lanuş" dedi. FP Gaziantep Milletvekıh Nu- rettın Aktaş da AB'ye üyelik süre- cindeki bir ülkenin ölüm cezasuıı sa\aınamayacağını belirterek "Bir yandan Hekinkizirvesi, Kopenhag kriterleri derken diğer yandan ida- mı savıınmak bir çelişkidir" görü- şünü savundu. Aktaş, Öcalan ka- dar, ona içte ve dışta destek veren- lerin de suçlu olduğunu beürterek "Şimdi seçimlerden önce bu konu- yu shasi malzeme olarak kuflan- mak için CIA ve MOSSAD deste- ğiyle .Apo'yu apar topar Türki- ye'ye getirenlere sormak laam. bu işbirüği karşıhğmda ne sözler ver- diler" diye konuşru. Aktaş, TB- MM gündeminde bekleyen diğer idam dosyalan dururken, Öca- lan'la ilgili dosyanın apar topar onaylanması durumunda Türki- ye'nin bunu kimseye açıklayama- yacağuu söyledi. Nurettin Aktaş, "Eğer hukukun evrensel ilkeleri bir kenara bıralaür. kişiye göre bir tutum takmıhrsa bu hukuk devie- tine yataşmaz" dedi. FP Genel Başkanı Kutan, Antalya'da gazetecilerin sorularını yanıtladı ( Öcalan kararuu devletveremez'ANTAL- YA (Cum- huriyet)-Fa- zilet Partisi Genel Baş- kanı Recai Kutan, Cumhurbaş- kam Süley- man Demi- rerin görev süresinin uzaüJması- Kutan, halkm kara- nın demok- nrun önemsenmesi ratik olma- gerektiğini söyledi. yacağını sa- vunarak, "Demirel'in görevde kahna süresinin uzanunası ihtimati, her geçen gün bi- raz daha azalıyor" dedi. Kutan, Öca- lan'ın idamıyla ilgili karan devletin veremeyeceğini savunarak, "Devlet keadine karşı işienen suclan affedebi- Kr. Birinin kardeşi öldürühnüş; öldü- renin affina, öldürülen kişinin karde- şi karar verebihr" diye konuştu. Kutan, Antalya'nrn Korkuteli Uçe- sine yapacağı gezi öncesi Anödya Ha- valimanı'nda gazetecilerin sorulannı yamtladı. Kutan, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Demirerin de kendi görev süresinin uzanlmasının demok- ratik olmadığı görüşünde olduğunu belirterek, bu konuda halkm karanrun önemli olduğunu söyledi. Kutan, söz- lerini şöyle sürdürdii: "Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel'ingöre\de kahna süresinin uzama- sı ihtimali, her gecen gün biraz daha azabyor. Öyie görünüyor_. Meclisiçin- den veya Mecüs dışından birinin Mec- lis tarafından seçilme ihtimali, her ge- çen gün güç kazamyor. Biz FP olarak diyoruz ki; cumhurbaşkanüğı seçi- minde herhangi bir kriz yaşanmasm. FP'nin teklifl şudun Bütün partiler bir araya gelmefidirler." Kutan, Abdullah Öcalan'uı idamıy- la ilgili karar verirken, TBMM'de bekleyen idam dosyalanmn da dikka- te alınması gerektiğini belirterek şöy- le konuştu: "AbduBah Öcalan fle ilgili karar verilirken, şu anda Parlamento'da bekleyen 20'nin üzerindeld idam ka- raruu da birlikfe mütalaa etme nıec- burrv'eti vardır. Türkiye Cumhuriyeti devlerj olarak, kısa bir dönem içeri- sinde20 kişinin birden idam karannm infaz edibnesinin, gerek Türk, gerek dünya kamuoyunda ne etki yarataca- ğuun nazan itibara ahnacağuu tah- min ediyorum." Kutan, Antalya'nın Korkuteli ilçe- sine bağlı Küçükköy beldesinde yap- tığı konuşmada da, Öcalan'rn idamıy- la ilgili karan verecek olanın devlet olmadığını savunarak."Devlet kendi- ne karşı işienen suçları affedcbinr. Bi- rinin kardeşi öldürülmüş: öldürenin affina, öldürülen kişinin kardeşi ka- rar verebffir" dedi. FP gibi DYP yönetimi de Öca- lan dosyasınuı ivedilikle TB- MM'ye gönderilmesinden yana tavır koydu. DYP Grup Başkanvekili Turhan Güven, dosyanın hemen Mecüs'e gönderilmesi gerektiğini bildirdi. DYP içinde bazı Doğu ve Güney- doğu kökenli milletvekillerinin ise farklı görüşler taşıdığına dikkat çekildi. Partinin bir toplantısuıda şehit analannın tepkılenyle karşı- laşan Tunceli Milletvekilı Kamer Genç, "Hükümet karar versin, so- nımtuluk onlarda. Ben öteden be- ri idam cezalanna karşıyım. Ama şimdi bir görüş beyun etmek iste- nıiyorum. Meclis'e geldiğinde bakanz" diyerek dikkatli bir dil kullanmayı yeğledı. ÇiDer: TBMVfd koymalı DYP Genel Başka- nı Tansu Çiller, bir ga- zetecinin Öcalan'ın idamuun Türkiye'nin AB üyeliğini engelle- yip engellemeyeceğı- ne ilişkin sorusu üze- rine, "AB'nmyohıböl- gelerden degil, DYP'nin ortaya koy- duğu ikinci demokra- siden geçer" dedi. Öcalan'la ilgilı ka- rann zaman geçinl- meden TBMM'ye ge- tirilmesini isteyen Çil- ler. "Hukuka savgıh, kendine sa>güı bir bü- yük dnletin yapıcağı şey budur. Hukuk ne diyorsa ohemenyapı). mah ve olava TBMM el koyup özgür indesi ik kendi kararmı \er- meHdir" görûjünü savundu. 10 günde 7 kişi Işadamları esrarengiz biçimde kayboluyor tstanbul Haber Servisi - Istanbul'da4 işadamı daha kayboldu. Fatihte faaliyet gösteren Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı tzzettin Yümnm'ın da aralarında bulunduğu 3 kişiyle birlikteson 10 günde kaybolan işadamlannın sayısı 7'ye yükseldi. Fatih/Kıztaşı'nda faaliyet gösteren Zehra Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı tzzettin Yıldınm ile Mehmet Kanhbıçak ve M. Şehit Ava'nın 27 Aralık 1999 tarihinde kaybolmalannın ardmdan, Şafak Otomotiv'in sahipleri Mehmet Salih Dündar, jsmail Akso>, Ramazan Yaşar ve Cihangir Gfrd d şeküde kayboldu. Kayıp olaylarmuı üzerine harekete geçen tstanbul Organize Suçlar ve Silah Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadeie Şube Müdürlüğü ve istihbarat birimkri. koordineli olarak çalışma başlattı. Kaybolan 7 işadamının ortak yönlerirû aıaştuan yetkililer, gözaltına alınanlardan Abk Taşan ve Raif Çiçek'm, yasadışı örgütlerle ilgilerinin olup olmadığının araştınlması için terörle mücadeie şube müdürlüğüne gönderildiğuıı bildirdi. Esenyurt'ta tuzağa düsürülen 4 işadarmndan 2'sinin öldürülmesi ve bu eyieme kansan bir kişinin cesedının bulunması olaylannda elebaşmın bir kadın olduğu ortaya çıktı. Esenyurt'ta bir depoda cesetleri bulunan işadamlan Eyüp Marangoz. Mesut Yaşar ile dün Avcılar Firuzköy'deki bir piknik alanında cesedi bulunan Kemal Barnkın öldürühnesi olaylanyla ilgili soruşfunna sürüyor. Soruşturma kapsamında depoda bulunan ve sağ olarak kurtulmayı başaran Hahık Şimşek ile Hikmet Toptaş'm ifadeleri doğrultusunda. Kemal Bartık'ın, Merter'de bir tekstil dükkâm bulunan Derya Sudun ile dost hayarı yaşadığı ve işadamlannın tuzağa düşürülmesi eylemini beraber planladıkian ortaya çıktı. Operasyon MüfitSahk öldürüldü SIVAS (AA)- Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal kesiminde bir süre önce yapılan operasyonda öldürülen 5 teröristten birinin, PKK'nin üst düzey komutanlanndan u ParmaksızZeki''kod adlı Şemdin Sakık'ın yeğeni "Fnat'' ve '"Baran" kod adlı M ö » Sakık olduğu belirlendi. Yetkililer, öldüriilenlerden birinin Müfit Sakık olduğunun, operasyonun arduıdan PKK'nin yaptığı telsiz görüşmelerinden anlaşıldığını söylediler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog