Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı: Orhan Erinç # Genel Yayın Koordınatöru Hikmet Çetinkaya • Yazıışlen Müdiını tbrahim Yıldız • Sorunılu Müdür Fikret Ükiz • Haber Merkezi Müdürü Hakan Kara • Görsel Yönetmen Fikret Eser îsnhbarat Ccngiz VUdırım 0 Ekonomı Ozlem Yüzak • Kültür Handan Şenköken • Spor Abdölkadir Yücelman • Makaleler Sami Karaören • Duzeltme Abdullah Yazıcı • Fotoğraf Erdoğan Köseoğlu • Bılgı-Belge Edibe Buğra • Yurt Haberlen- Mehmet Faraç Yayın Kurulu llhan Selçuk (Başkan), Orhan Erinç, Hikmet Çetinkaya, Şnkran Soner,tbrahim Yıldız,Orhan Bursah, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Temsılcısı: Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No. 125,Kat-4,Bakanlıklar-AakaraTel:4195020(7hat), Faks 4195027 • Izmır Temsılcısı. Serdar Kızık, H. Zıya Blv. 1352S 2/3Tel 4411220, Faks-44191l7«AdanaTemsılcısı Çetin Yiğenoğln, înönü Cd. 119 S. No 1 Kafl, Tel 363 12 11, Faks 363 12 15 Müessese Müdürü. Cstün Akmen 0 Koordınatör Ahmet Korulsan • Muhasebe Bölent Yener • tdare Hüseyin Gürer • Satış Fazilet Kuza MEDYA C: • Yönelım Kurulu Başkanı - Genel Mudür Gülbin Erduran 9 Koordınatör Reha Işıtman 9 Genel MüdürYardırocısı: Se>daÇoban Tel 514 07 53 - 5139580-513846(^61,Faks 5138463 \ a\ıoıla>an ve Basan: Yenı Gun Haber Ajansı, Basın ve Yayıncılık A Ş Türkocağı Cad 39 41 Cağaloglu 34334 tstanbul PK 246 - Sırkecı 34435 tstanbul Tei (0-712) 512 05 05 (20 hal) Faks (0'212) 513 85 95 www.cumhunyet.com.tr 6 OCAK 2000 îmsak: 5.49 Güneş: 7.22 Öğle-12.17 tkindi: 14.36 Aksam: 16.57 Yatsı: 18.25 AKUT'tan egitim seminerleri • ANKARA (AA)- Arama \ e Kurtarma Demeği (AKUT) tarafından, deraeğe bilgılenmek ıçin başvuru yapan gönüllülere depremle ilgilı eğitım semınerlen venlıyor. Deraeğe başvuru yapan kişı ve kuruluşlara eğitici semınerler veren dernek, son gûnlerde artış gösteren taleplen karşılamaya çahşıyor. Bugüne kadar 160-170 adet verilen semınerlere katılım gösterenler arasında, iiaıversıte ve orta dereceli okullann ılk sırayı aldığı öğrenıldı. AKUT hakkında tarutıcı bilgılerin de sunulduğu semınerler için herhangi bır ücret talep edılmiyor. Su kayağı keyti • Haber Merkezi-Yenı Zelanda'dakı turizm kampanyalanrun sembolü haline gelen 6 yaşındaki Avustralya Teriyer'i Spinnaker bir motor tarafindan çekılen şişme bir bot'un üzerine yatarak "su kayağı" yapabiliyor. Spinnaker'ınbu işi düşmeden becerebilmesinin nedeni onun bu sporu doğduğundan beri yapması. Auckland'ın 270 km kuzeyindekı adalarda keyfince su kayağı yapan Spınnaker'ın bölgeye gelen tunstleri fazlasıyla şaşuttığı söyleniyor. Sporlauyku gençleştiriyor • CHICAGO(AA)- Bilim adamlan, günde 6-8 saat arasında uyku uyuyan ve spor yapan insanların ortalama 3 yaş gençleştiğıni saptadılar. ABD'nın Arızona Üniversitesi'nde 722 erkek ve kadın arasında _, apılan araştırmalarda, deneklerin ıdman yoğunluklan ve aldıklan uyku oranını kaydeden araştırmacılar, uykudan ikı saat önce ıdman yapan insanlann uyku sorunlannı yendiklennı belırlediler. r i Rickv Martin Cher Carios Santana 2000'in Grammy adaykmbcllioldııLOS ANGELES (AFP)- Rock müziği- nin emektar gitaristi Carios Santana, ge- çen salı, en ıyi şarkı, en iyi şarkıcı ve en iyi albüm dahıl olmak üzere 10 ayn dal- da Grammy ödülü adayı oldu. Backstreet Boys, Dfcde Chicks, Emnry- louHarris,LaureoHffl, VVhkncy Houston ve prodüktör Kevin 'Shakespeare' Briggs de dört daldaaday gösterildi. 42. Grammy Ödûlleri Recordıng Academy tarafindan 23 Şubat'ta Los Angeles'ta verilecek. San- tana'nın 'Supernatural' albümü, Backst- reet Boys'un' Millenıum', Dixie Chıcks'ın 'FTy', Kanadalı cazpıyanisn Diaııa KraH'ın 'When 1 Look In Your Eyes' ve TLC'nin ' Fanmail' albümleri ile beraber en iyi al- büm dalında aday gösterildi. En iyi şarkı adaylanıse '!WantItthatWay' ile Backst- reetBoys, 'Believe' UeCher, 'LivinLa Vı- da Loca' ile Rkky Martin, 'No Scrubs' ile TLC ve 'SmootiV ile Santana. 'Smo- oth' aynı zamanda en iyi pop işbirligî da- lında da aday. En ıyi yenı sarkıcılara Chrb- tina AguOera, Macy Gray, KM Rock,Bre- atney Spears ve Susan Tedeschi aday ol- dular. 'Believe' albümüyle 1999'uneniyiti- cari başansını yakalayan Cher, yıhn albü- mû, en iyi dans albümü ve en iyi pop al- bümü daliannda aday oldu. En iyi erkek pop vokal dalında daha çok Latin müzi- ği yapan şarkıcüar; 'I Need to Know'ile Marc Antbony , 'Mambo No.5' ile Lou Bega, 'LivüT La Vida Loca* ile Ricky Martin, 'Sogno' ile Andrea Bocelli ve 'Brand New Day' ile Sting aday oldular. Pentagon'un bazı casus uydu verileri kaybolmuş Bilgisayarda 2000 sorıınu WASHESGTON (AA) - Bilgisa- yarlardaki 2000 yıü sorununa kar- şı yaptığı hazırlıklara 3.6 milyar dolar harcayan ABD Savunma Ba- kanlığı'nın (Pentagon) casus uy- dusunda ortaya çıkan birkaç saat- lik sorun sırasmda bazı verilerin si- lindiği bildirildı. ABD Savunma Bakan Yardımcı- sı John Hamre düzenledıği basın toplantısında, Pentagon'un karşı- laştığı tek bilgisayar sonmunun, casus uydudan birkaç saat bilgi alı- namaması olduğunu, ancak bu sı- rada bazı verilerin kaybolduğunu söyledi. Kayıp veriler hakkında aynntı vermekten kaçınan Hamre, kaybo- lan verilerin hiçbirinin Amerikan ulusal güvenliğini tehlikeye atacak önemdeolmadığını öne sürdü. Ham- re, "Çok önemli bir meseteydi, fa- kat şanshyız ki önemsizsonuçian ol- du" dedı. Hamre, Pentagon'un 2000 yılı sorunuyla mücadeleden başanyla çıktığını, bu yüzden de 'harcanan paraya değeceğini' söyledi ve "Güç- • ABD Savunma Bakanlığı'nın dünyada olup bitenleri izlemekte kullandığı casus uydusuyla ilgili bilgiler, Pentagon'un büyük bir gizlilik içinde koruduğu verileri içeriyor. lerimizi yerkştirdiğimiz hiçbir böl- gede sorunla karşdaşmadık" diye konuştu. Bakan Yardımcısı Hamre, casus uydudakı sorunun, 2000 yılı bilgi- sayar sorunuyla ilgili olduğu için ka- muoyuna anlatıldığını belirterek, Clinton yönetimimn 2000 yılı so- runuyla ilgili olarak halka açık dav- ranmaya söz verdiğim anımsattı. Hamre, casus uydudan toplanan verilerin algılanmasındakı sorun gıderilmeseydi böyle bir durumun kamuya açıîdanmasımn ımkânsız olacağını, çünkü bu durumdan ya- rarlanmak isteyen ülkeler çıkabı- leceğini de söyledi. Casus uydu sorunu dışında, ye- ni yıl kutlamalan sırasmda, bek- lendiği gibi bazı bılgısayar korsan- larının Savunma Bakanlığı'nın In- ternet programına müdahalede bu- lunmak istedığıni de belirten Ham- re, kuşkulu görülen dört ayn vaka- ya Pentagon uzmanlannca aniden müdahale edildiğini kaydetti. 2000 yılma gırmeye birkaç saat kala Pentagon'un casus uydusun- dan bir süre bilgi iletim ışlemi ya- pılamamış, konuyla ilgili olarak sa- dece ABD Baskanı Bill Clinton'a bilgi verilmişti. Uzmanlann soru- nu gidermesinin ardından casus uy- duda karşUaşüan sorunbasına açık- lanmıştı. Savunma Bakanlığı'nın dünyada olup bitenleri izlemekte kullandı- ğı casus uydusuyla ilgili bılgiler, Pentagon'un büyük bır hassasiyet ve gizlilik içinde koruduğu venle- ri içeriyor. Pentagon, casus uydu verilerinin toplanmasında çalışan hükümet ku- ruluşu Ulusal Keşif Bürosu'nun adını dahi birkaç yıl öncesine ka- dar su- olarak saklamıştı. Bilim adamlan hücrenin yapısını değiştiriyor Yaşamı yüzde 40 uzatma iddiasıNEW YORK (AA) - Uz- manlann, insan ömrünü yüz- de 40 uzatmanın yolunu bul- duklan bildirildi. " Journal ofLongevfty" ad- lı dergide yayımlanan bir ma- kalede, Colorado Üniversite- si ile "Massachussets Institu- teofTechnok»gv"de (MIT) ça- hşan uzmanlann, hücrelerin yapısmı değıştırmek suretıy- le, bunlann yüzde 40 daha fazla bölünmesini sağladık- lan, böylece yaşlanma süre- cinin yüzde 40 ertelendigi kay- dedildi. Dergi, bilim adamlannın, yakm gelecekte insan yaşa- mının kolayca "ikinci yûzyı- la sarkacağmdan" emin gö- züktüklerini vurguladı.Le- onardHayflfck ve PaulMoore- bead adlı 2 bilim adamı, 1961 yılında insan vücudundaki hücrelerin belli bir modeli iz- leyerek yaşlandığını ortaya çıkanmştı. Bu yöntemden ya- rarlanılarak, hücrelerinne ka- dar yaşadığını hesaplamak mürnkün olabiliyor. Bu veri- leri değerlendiren araşürma- cılar, hücrenin ölümüyle so- nuçlanan süreci geciktirme yolunda ilerleme kaydettiler. e-posta : tan @ prizma. net. tr . ÎASGELE / RAtFERTEM İnsanı Doyuran, Yaşatan Tarımdır 2000 yılma girdik. Yılları, yüzyıl- lan değiştirerek. Binyılı da değiş- tirdik. 6 milyar insanla. Her yıl 8 milyo- nu ölen. Çoğunluğu açlıktan. Günümüzde yaşayan bu kadar insan. Nasıl ayakta kalabildi. Nasıl mı? "Fasulye tepesi"ne çıkarak. Gazetemizin pazar eki Dergi'de. 5. sayfadaki karikatürde. Fasutye fıdanı. Bir kabuklunun ağzından yükselmiş. Fidanın tepesinde de, yaprakların üstünde kentler kurul- muş. Geçmişimiz, günümüzle birlik- te. Geleceğe uzanan... Tarihimizin simgesi yapılar. Gü- nümüzü canlandıran gökdelenler. Dergi'de Rita Urgan'ın bir çeviri- si var. The Guardian'dan alınmış. Umberto Eco'ya sorarsanız, çağdaş dünyamıza özelliğini ve- ren şey sıradan ve iddiasız bir bak- lagil. Fasulye idi. Emekçinin ömrü bu besinle uza- mış, bu sayede Avrupa'nın nüfu- su da artabilmişti. Biz fasulye sayesinde buraday- dık. Fasulye, Ege'nin iç kesimlerin- de lobye. Gariban yemeği olarak anılırdı. Ta lokantalarda meze oluncaya dek... Ondan sonrahem garibanyeme- ği hem de önemli bir meze... Bizleri getirdi bugünlere. 2000 yılına umutlagirdik. Tanm- la sanayinin fonksiyonlannı kavra- dıysak. Umutla girebiliriz. Nedir sanayinin amacı? Tarımdan daha çok ürün almak için. Insanoğlunun konforunu sağla- mak için. Araç yapan araçtır sanayi. Ama 1900'lü yıllar amaçla aracı, araçla amacı kanştırdı. Amaç olan tarımdan daha çok ürün almak şöyle dursun. Tanmı öldürdü. önce Avrupa|da, Amerika'da. Farkınavardılar. Ülkelerinden atma- nın yollarmı aradılar. 6O'lı yılların ikinci yansında başlayarak. "Ya- bancı Sermaye" adıyla ülkemize doldular. ûzellikle: Teneke uygarlığı. Otobüs, minibüs, kamyon, kam- yonet, arabafabrikalan. Fabrikalar- da montaj ışiyle yüklü. Marma- ra'ya, Ege'ye doldular. Trakya'da ekime elverişli toprak kalmadı de- sen yeri. Dünyada kendi olanaklanyla do- yunan 7 ülkeden biriydik. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'yı aç- lıktan, ölümden biz kurtardık. Şim- di etimizin ekmeğimizin yansı dı- şandan geliyor. Belki fasulye bile. 2000 yılına tanmın değerini an- layarak girdiysek mutlu günler bi- zi bekliyor. Bizim siyasi kadroların tam an- ladığını sanmıyorum. IMF'ye sun- duğumuz raporda: Tanmdan desteği çekmeyi vaat ettik. Anladılarsa da. Bizim dışımızdaki ülkeler. Tüm yryecekterimiz dışandan ge- lecek. Dtşa tam bağımlı bir ülke. Rasgele... TEKHESAP Tek Hesap'ta çok marifet! Vadesiz hesap gibi kullanın, vadeli hesap gibi kazanın. • Vadesiz hesabın tüm kolaylıklarını yaşarken, günlük bakiyelerinize göre aylık faiz kazanırsınız. • Tüm Bireysel Bankacılık işlemlerinizi Tek Hesap tan yapabilirsiniz. • Tek Hesap, kredili mevduat hesabı olarak da kullanılabiür. . Hemen bir İktisat şubesine uğrayın, Tek Hesap avantajlarından siz de faydalanın. (0212) 274 16 16 www.ıktısatbank.com.tr İKTİSAT Memnuniyetle Turizm canlandı Ege'nin Ud yokosı milenyumda şenlenecek MURATtLEM ATİNA-Türkiye ile Yuna- nistan arasında Helsinki zir- vesi ile boyut kazanan dost- luk süreci, ilk aşamada tu- rizm alanındakendini göster- meye başladı. Rodos Ada- sı'nda kış dola>ısıyla turist sıkmnsı çeken tesisleri, yılba- şında gelen Türk turistlerin doldurması memnun etti. Yunanistan Başbakanı Kos- tas Simitis'in Helsinki zirve- sinden sonra Yunan halkına yaptığı "Arbkyatakhnnızda rahatuyuyatMÎirsiniz'' çağn- sının ilk aşamada turizm ala- nmda kendini göstermesi bek- leniyor. Ûa ülke arasmda esen banş ve dostluk rüzgânnın getirdıği karşıhklı güven or- tamı sayesinde yeni yüzyüda Ege'nm her ikiyakasında kar- şıhklı turizm patlaması ya- şanacak. 15 Mart'tabaşlayacakolan Kurban Bayramı ıçin Türk turizm acentelerinden yapılan başvurularda, şimdiye dek 5 bin tunstin rezervasyon yap- tırdığı belırtildi. 4 günlük Kurban Bayramı tatilınden yararlanmak amacı ile Yu- nan adalannı seçen turistle- rin özelükle Rodos Adası'na ilgi gösterdikleri öğrenildi. Türk ve Yunan dışışleri yerkilileri arasındaaltı aydan bu yana süren görüşmelerde ikili ilişkiler alanında önem- li üerlemeler sağlanırken im- za aşamasına gelen anlaşma metinlerinde özelükle vize konusunda kolaylık sağlan- ması için Yunanlı turizm acenteleri, dışişleri yetkilile- rine baskı yapıyorlar. PASAPORT MURATYETKIN DIŞİŞLERİ BAKANI İSMAİL CEM, TÜRK DIŞ POLİTİKASININ 2000 YIU DÖNÜM NOKTALARINI AÇIKLIYOR www.ntv.com.tr BU AKŞAM 22:05
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog