Bugünden 1930'a 5,438,300 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 6 OCAK 2000 PERŞEMBI 18 »^ i \J MX spor@cumhuriyet.com.tr Avrupa'da başanlı sonuçlar alan San-Kırmızılılar ödüllendiriliyor Tambm fonundan G. Saray'a 800 müyarSpor Servisi-Yaşanan mali kriz nedeniy- le yabancı oyunculannın bonservis bedel- lerini ödeyemeyen, futbolculardan da trans- fer taksitieri için 'süre' isteyen Galatasaray, umudunu Türkiye Tanıtma Fonu Kuru- lu'ndan gelecek paraya bağladı. ŞampiyonlarLigi'ni 3. sıradabitirip UE- FA Kupası'na geçiş yapan ve Kupa 2'de de Italya'nın FC Bologna ekibine üstünlûk sağlayıp 4. tura çıkan Galatasaray, Başba- kanlık Tanıtma Fonu'ndan 1.5 milyon do- lar para alacak. Bfilent Ecevit başkanlığında toplanan • Yabancı oyunculann bonservis bedellerini ve futbolculann transfer taksitlerini ödeyemeyen Galatasaray, umudunu Türkiye Tanıtma Fonu Kurulu'ndan gelecek paraya bağladı. Bakaniar Kurulu'nun G.Saray'ın yaptığı ülke tanıtımı gerekçesiyle bu para yardımı- nı onayladığı öğrenilirken, Başbakan Yar- dımcısı ve Devlet Bakanı Devlet Bahçe- B'nin de olumlu yönde görüş belirttıği bil- dirildi.Galatasaray'a ödenecek para ıle il- gıli olarak görüşlerini aldığımız Tanıtma Fonu Başkan Vekili Satdmış Uzun,"G.Sa- ray'a ödenecek para Ue ilgili bize gelen bir karar henûz yok" dedi. Yöneticüer: Onaylandı Galatasaraylı yöneticüer ise Türkiye'yi Tanıtma Fonu Kurulu'ndan kulübe aktan- lacak paranın Bakanlar Kurulu tarafindan onaylandığını ve ödemenin önümüzdeki gûnlerde yapılacağını açıkladılar. Bonservisler ödenecek G.Saray, devlet bütçesinden alacağı bu para ile büyük olasılıkla Brezilyalı futbol- culann bonservis ücretlerini ödeyecek. Bilindiği gibi San-Kırmızılüar Capone, Mario ve Taffarel için Brezilya'daki kulüp- lere borçlanmışlar ve banka teminatı ile 3 oyuncunun bonservis onay yazısını almış- lardı. EURO 2000e doğru Internet'te 400 bin bilet satıldı • "Sports Com 2000" şirketi aracılığı ile yapılan organizasyonda, dünya genelinde söz konusu 400 bin bilete en büyük talep ise Japonya'dan geldi. BRÜKSEL (Cumhuriyet) - 2000 Avru- pa Futbol Şampiyonası finallerinin bi- letlerine, büyük bir talep var. Şampiyona için bastınlan 1 milyon 200 bin adet biletın internet aracılığı ile satısa sunulan 400 binlik bölümü, şimdi- den tükendi. "Sports Com 2000" şirketi aracılığı ile yapılan organizasyonda, Dünya genelinde söz konusu 400 bin bi- lete en büyük talep ise Japonya'dan gel- dı. tligili şirketin yönetim kurulu üyesi Jan Degreave, konuyla ilgili olarak şöy- le konuştu: "Toplam 1 milyon 200 bin bi- let saülacak. Bunun yûzde 34'ü olan 400 bin adedi. ilk parti haünde internet ara- cüğı iledünyamn tüm ülkelerindeki insan- lara saülmış durumda.Avrupa dışında en çok bilet Japonya"da satıldı. 20 Aralık 1999 tarihinde de şampiyonaya katılacak 16 ülkenin futbol federasyonlanna yine 400 bin bilet dağıüldL Normakle bu 400 bin biletten her ülke için yüzde 16'hk pay aynldı. Ancak, Belçika ve Hollanda'ya karşı oynayacak ülkelerin futbol federas- yonlanna yüzde 20 pay verildi. Bir mihon 200 bin biletin kalan yüzde 14'ü, sponsor ve ortaklara dağmlacak. Yüzde 8'i akre- ditasyon yolu ile medyaya, yüzde 5'i MP, geri kalana yûzde S'nîk oran ise UEFA ve FIFA'ya veıîkcek." Galatasaraylı futbolcu için Glasgow evet dedi, iş imzaya kaldı Tugay kıymete biııcli ARİF KIZILYALIN Galatasaray- da uzun süredir yedek kalan mil- li futbolcu Tugay Kerimoğlu'nun lskoç Birinci Lig takımlanndan Glasgow Rangers'a transfe- ri için iki kulüp arasında yapılan pazarlıkta or- ta nokta bulunurken, iş karşılıklı atılacak imza- lara kaldı. Ligin ilk yansındaki Beşiktaş derbi- si sonrası özel uçakla lskoçya'ya giden ve Glas- govv'la el sıkışan Tugay için Galatasaray Kulü- bü 2.5 milyon dolar bonservis ücreti istemiş, Adalı yöneticiler ise 1.750 milyon dolan peşin 2.250 milyon dolar verebileceklerirü bıldırmiş- lerdi. Aradaki fark ve ödemeler konusunda dün menajerler aracılığı ile yapılan görüşmelerde olumlu adımlar atıldı. Transferin, banka teminat mektubunun gelmesi halinde çözümlenmesi bekleniyor. Dfirüst: Görüşüyoruz G.Saray Asbaşkanı AliDürüst Tugay'ınGlas- gow'a transferi konusunda ban adımlann anl- dığını ancak görüşmelerin de sürdüğünü açıkla- dL Dürüst, "Medya bu transferi bitti gibi göste- riyor ama daha ne gelen, ne giden bir şey var. Te- minat yaztsı geimeden bu transferc bitti dry eme- yiz. Ancak menajerler aracıhğı ile görûşmeler olumlu geçti" dedi. Ada'daküIkTürk Tugay, anlaşma sağlamr ve Glasgow Rangers adına sözleşme imzalarsa Türkiye'den Britanya Adalanna giden ilk Türk futbolcu unvanını da elde edecek. Tugay, sözleşme ımzalaması halin- de pazar günkü Kocaelispor maçım beklemeden lskoçya'ya gidecek ve yeni takımmın ABD kampına katılacak. Suat sevinci Pazar günü Kocaelispor'la oynayacağı 15. haf- ta maçının hazuiıklarmı sürdüren Galatasa- ray'da Suat'ın iyileşmesi sevinç yarattı. Ah- met'le Tugay ise bu maçta forma giyemeyecek. Tugay için G.Rangers ve CSaray arasmdaki pazarhklar sürûyor. GÖRÜŞ / DOĞAN HASOL Süren Niçin Öfkeli? Milliyet'te dokuz sütuna manşet: "Palavrayı Bırakın..." Bu deyiş, belki inanmayacaksınız ama, Faruk Süren'in. Galatasaray Başkam'nın ağzından bu sözlerçıkmamalı. Ne var ki, Başkan çok sinirii, çünkü hayaller gemisi karaya otur- du. O başlığın altında işte Süren'in söyledikleri: "Hem şam- piyonluk, hem Avrupa'da başan, hem transfer, hem de te- sis isteyeceksin. Yatınm yap, Florya 'yı çağdaş hale getirdi- yeceksin. Sonra da bu ne borç diye ortaya çıkacaksın. Böyle çelişki olmaz. Palavrayı bırakın." Aslında, alınan borçlann şampiyonlukla ilgisi yok. Bir büt- çe disiplini uygulanmaksızın paralar çok başka yeriere har- candı, adeta savruldu. Hem, "Ben kulübü bir borç batağı- na batırdım, ama şampiyonluklar sağladım" demeye kimin hakkı olabilir ki? Marifet, kulübü batirmadan şampiyon ol- mak. Galatasaray yakın tarihte, Alp Yalman'ın başkanlığı sırasında üst üste iki kez şampiyon olmuştu, yurtdışı başa- nlan vardı, ama kulüp mali bakımdan da güçlüydü. Banka- lara borcu olmadığı gibi, bankada parası vardı kulübün. Hatta bir süre, 'repocular' diye eleştirilmişti Yalman yöne- timi. Süren zaman zaman eski yönetimin borç bıraktığını söy- lüyor. Süren, Yalman'ın son iki yıllık döneminde yönetim ku- mlunda görevliydi. Belirttıği gibi bir borç bırakılmadığını, hele hele kulübün bankalara borcunun olmadığını bilmeme- si olanaksız. Kaldı ki, borç söz konusu ise bunda kendisi- nin de sorumluluğu olduğunu unutuyor. Süren yönetimi hayal üretti, ürettiği hayalleri gerçekleş- tiremedi. Stadyum işi askıda, kurulan şirket sürekli zararda. Hayaller borçlanma yoluyla sağlanan büyük paralarla bes- lendi. En kötüsü de, bankalara borçlandıldı. Hem de döviz bazına ve yüksek faizle. Bu, borçlann hergün daha da art- ması anlamına geliyor. Şimdi deniz bitti. Borçlar, faizler sı- kıştırdıkça sıkıştınyor. Yeni borçlanma olanağı kalmazken, ödemeler kapıya geldi. Şirket hisselerinin bir bölümünün bir yabancı firmaya satılması için çaba harcandi ama, satış ko- şullan öylesine kötüydü ki bunu da genel kurul kabul etme- di. İşte, Süren'in öfkesi bundan... Süren bu ruh hali içinde üyelerin bu konulardaki eleştiri- lerine çok kızryor, öfkesini, kendisini eleştirenlerden çıkar- mayaçalışıyor. Onlan susturmak için Disiplin Kurulu'nu kul- lanmayı deniyor. Bu yolu birkaç kez, gazete yazılanndan do- layı Turgay Şeren için denedi, şimdi de yine Şeren'in yanı sıra kulübün duayenlerinden Necdet Çobanlı için aynı yo- la başvuruyor. "Çobanlı Disiplin Kurulu'nda..." Inanılacak gibi değil... Çobanlı ne yaptı? Şirket hisselerinin satışı için yönetimin yaptığı ön anlaşmayı didik dtdik araştınp olum- suzluklan saptadı, sözlü ve yazılı olarak üyelere duyurdu. Herhalde, G.Saray'da 80 yaşında bir ağabey ilk kez Di- siplin Kurulu'nda yargılanacak. Çobanlı, G.Saray'a ve Türk sporuna hizmetleri tartışılmaz bir kişi, Jupp Denvall'in ki- tabındaki deyişiyle, 'yüzyılda birendergörülen futbol cen- tjlmenlerinden bin.' FIFA'da 12 yıl süreyle Yürütme Kurulu üyeliği yapmış sonra da 110 ülkenin katıldığı bir oylamada FIFA onur üyeliğine seçilmiş tek Türk'ü, Çobanlı'yı Disiplin Kurulu'na sevk etmekle Süren yönetimi bir 'ilk'e daha im- za atmış (!) olacak. Yapılan iş temelden yanlış. Disiplin Kurulu'na gönderme konusunda böyle bir çığır açılırsa kimleri nerelere götürür, bilinmez. Disiplin Kurulu'nun böyle bir kötü geleneğin ya- ratılmasına yeşil ışık yakacağını hiç sanmıyorum. e-posta: merkez@hasmimariik.com.tr faks: (0212) 211 34 20 Protokol imzalandı 'Tesisibitir odını ver y • Devlet Bakanı Fikret Ünlü ve îçişleri Bakanı Sadettin Tantan arasında spor tesislerinin kullanımına ilişkin protokol Ankara'da imzalandı. • Proje yanm kalmış spor tesislerinin bir an önce gençliğin hızmetine sunulması ve verimli kullanılmasını sağlamak için oluşturuldu. Spor Servisi - Spor- dan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlû ile Îçişleri Bakanı Saadet- tin Tantan arasında spor tesislerinin kulla- nımına ilişkin protokol Ankara'da imzalandı. A.A'nın haberine gö- re protokolle mülkiyeti ve kullanım hakkı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne (GS- GM) ait, yapımı yıllar- dır devam etmekte olan spor tesislerinin bir an önce tamamlanarak gençliğin hızmetine su- nulması, spor tesisleri- nin tam kapasite ile ça- lışrmlması, yerinden yönetimini tüm kural- lan ile gerçekleştiril- mesi, GSGM yatınm programında yer alıp da henüz ihalesi yapılma- yan veya ınşaatına baş- lanılmayan her türlü s- por tesisi projelerinin gerçekleştirme prose- dürünün il özel idarele- ri tarafindan sağlanma- sı amaçlanıyor. GSGM, il özel idare- leri ve yerel yönetimle- rin talebi halinde, tesis- ler için her türlü teknik proje yardunı yapacak. Tesislerde, spor fede- rasyonlan ile il spor müdürlüklerinin yıllık faaliyet programında y- er alan faaliyetler önce- likli ve ücretsiz olacak. Belediye başkanlık- lan, kamu tüzel kişi ve kuruluşlar dâ valilikler- le yapacaklan proto- kollerle kullanım hak- kından yararlanacak. Yanm kalmış tesisleri tamamlayan kişi veya kuruluşlann önerecek- leri isimler, il valileri- nin teklifi ve Spordan Sorumlu Devlet Baka- nı'mn onayı ile tesisle- re verilecek. Bakan Fikret Unlû. Bakan SadettinTantan. Protokol imza töre- nınde bir konuşma ya- pan Devlet Bakanı Fik- ret Ünlü, ülkenin dört bir yanında planlı plan- sız dağıtılmış, ihalesi yapılmış yapılmamış, yapunı yıllardır süren yüzlerce spor tesisi bu- lunduğunu belirterek, "Gfinümüz olanaklan Oe bu tesisierin tamam- lanıp,toplumun hizme- tme sunulması fçfn on- larca yıla gereksinim var" diye konuştu. Ün- lü, temel amaçlannın 30 yılda tamamlanma- sı beklenen yanm kal- mış spor tesislerini bir an önce gençliğin hiz- metıne sunmak ve ve- rimli kullanımlannı sağlamak olduğunu söyledi. Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için geriye sayım başlarken görüşmeler hızlandı Herkesin gönlünde ayrı başkan HİLMİTÜRKAY Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için genye sayım başlarken, gruplann, 'Sem- bol başkanın yönetiminde süper yönetim' iddiası camıada şok etkısi yarattı. San- Lacivertli kulübün önde gelenleri ve üye- ler, "Sembol başkan Idm" sorusuna ya- nıt ararlarken, Can Bartu. Erdoğan Şe- nay. AM Şen ve Kadir Has' ın adı, başkan- lık için geçmeye başladı. Şimdi herkesde meraklı bir bekleyiş söz konusu. 16 ocak tarihine kadar büyük bir hareketliük yaşanacağa benziyor. • Gruplar, "Sembol başkanın yönetiminde süper yönetim" iddiasını ortaya atarlarken, San-Lacivertli üyeler, "Sembol başkan kim" sorusuna yanıt anyor. GCTÇİ diğer kongrelere göre bu kongre- nin daha sessiz kaldığını ifade etmiştik fakat Aziz Ydmaz'uı yurt dışından dön- mesiyle hareketlenmenin olduğu bir ger- Görüşmeler hızlandı Dün başkan Aziz Yıldınm'Ia Kazun Bayûlken biraraya geldi. Karşıhkh fıkir alışverişi şeklinde geçen bu görüşmenin ardından Kazım Bayûlken , Birleşik Grup Derneği başkanı Onur Kayador'la buluştu. Bayûlken' in açıklamasına göre ne olursa olsun bu iki grup kongrede birlik- te hareket edecekler. Kazım Bayûlken bugün de Birleşik Fe- nerbahçe Vakfı lideri AzizYümaz'la bi- raraya gelecek. AzizYılmaz'ın grubunu- nun toplantısı da yine bu gece gerçekle- şecek. Bu görüşmelerin ardından Kadıköy grubu yann gelişmelerin ışığında karan- m verecek. Keza Aziz Yılmaz'da öyle. Ancak ortaya atılan 'sembol başkan' her- kes tarafindan merak uyandu"dı. Herkes birbirine kim olduğunu soruy- or. Son derece gizli tutulan bu sembol başkan AzizYıldınm aday olsun olmasın gruplar tarafindan ortaya çıkartüacak mı, yoksa gruplann AzizYıldmm'akarşı bir oyunu bu. tşte bu sorular yanıtnıı anyor. Trabzonspor Bulak 21. isim ÖMERGÜISER TRABZON - Sezon başında Ahmet Suat Öz- yazKi ile anlaşan, ancak daha sonra bu teknik ada- mm görevine son veren Trabzonspor, Trabzon doğumlu ve Özyazıcı'nın öğrenıcisı olan GirayBu- iak ile anlaşarak öze dö- nüş harekatını sürdürmüş oldu. Bulak, Trabzons- por'da görev yapacak 21. teknik adam olurken, Bordo-Mavıli kulüpte bugünedek 15'iyerli,5'i yabancı olmak üzere 20 çalıştıncı görev aldı. Giray Bulak, 32 yıllık tarihı bulunarı Bordo- Mavili kulüpte göre\? ya- pacak 6. Trabzonlu tek- nik adam oldu. Ahmet Suat Özyazıcı, Ozkan Sümer. byas Ak- çay, Şenol Güneş ve Ali Kemal Denizci daha önce Karadeniz ekibinde gö- rev yapan Trabzonlu tek- nik adamlardı. KUPADA ZORLU EŞLEŞMELER G. Saray-Samsunspor Unlü futbol yıkhn Diego Maradona'nın, yüksek hns:tnrtP\W tansiyonvedüzensizkahp nUMUnej/e teshisivle Urueu- kaldınldı p aüşı teşhisiyle Urugu- ay'ın Punta del Este ken- tindeki bir kliniğin yo- ğun bakım ünitesine ahndığı bildirildi. Marado- na'mn menajeri Guillermo Coppola, Marado- na'nın hastaneye kaldırumasuıın uyuşturucuyla ilişkisi bulunmadığını ve Maradona'da yüksek tansiyon olduğunu söyledi (REUTERS) Spor Servisi - Futbolda Türkiye Kupa- sı 4. kademe karşılaşmalannın kura çe- kimi dün yapıldı. Futbol Federasyo- nu'nun Beylerbeyi Tesisleri'nde yapdan kura çekiminde en ilginç kura Fenerbah- çe'yi eleyen Pendikspor ile Beşiktaş'ı saf dışı bıraİcan Çanakkale Dardanelspor ta- kunlanmn birbirleriyle eşleşmesi oldu. Bu iki takım bir üst tura çıkabilmek için Çanakkale'de mücadele edecek. Kupanın favori isimlerinden Galatasa- ray, birinci lig takımlanndan Samsunspor ile eşleşirken, Trabzonspor ise Kocaelis- por'la oynayacak. San - Kmnızıh takım kupa maçını tstanbul'da, Bordo - Mavi- liler ise deplasmanda yapacak. Maçlar 19 Ocak'ta Tek maçlı eleminasyon sistemine gö- re 19 Ocak Çarşamba günü oynanacak Türkiye Kupası 4. kademe maçlarında diğer eşleşmeler şöyle: Istanbulspor - Ankaragücü, Yeni Nazillispor - Erzu- nımspor, Bakırköyspor - Antalyaspor, Bursaspor- Vanspor, Gaziantepspor -Al- tay. SELLAMİ YOK; ALt EREN, RAHtM SAKAT Beşiktaş'ın defansı sorun Spor Servisi - Beşiktaş, Göztepe ile ya- pacağı lig maçının hazırlıklannı dün tek antrenmanla sürdürürken, savunmadaki boşluk teknik kadroyu endişelendirdı. Tek- nik Direktör Hans Peter Brigel yönetimin- de BJK Inönü Stadı'nda basına kapalı ger- çeldeştirilen idmanda, Briegel, Ertuğrul'u savunmada oynattı. Antrenmana. Afrika Kupası maçlan ne- deniyle ülkelerinde bulunan Nijeryalı Slıo- runmu, Faslı SeDami ıle ameliyat olan Ah Eren ve gribal enfeksiyona yakalanan Er- sen Martin katılmadılar. Kulüp Doktoru Gökhan Metin, Ersan Martin'in Göztepe maçında oynayamayaca- ğını, Rahim'i ise karşılaşmaya yetiştirmek için ellerinden geleni yaptıklannı söyledi. Metin, gerekirse Rahim'e ağn kesici iğne yaparak karşılaşmaya çıkaracaklannı da sözlerine ekledi. Siyah-beyazlılar yapacak- lan antrenmanla Göztepe maçının hazırlık- lann tamamlayacaklar. Bu arada (A) takıma alınması düşünülen Nijeryalı CristopherOhen ile BriegeFınbu- gün biraraya gelerek bu konuyu görüşmeleri bekleniyor. Hentbol takımı fark attı Türkiye: 37 Lüksemburg:23 SALON: AvniAkyol Lisesi HAKEMLER: Darko Repe usek (5), Janko Pozeznik (5 (Slovenya) TÜRKIYE:HüseyinAşçı (6) (Hüseyin Taşcan 6), Öme (5), Ökan (6)2, Cengiz (8)9 Emre (6)2, Mumt (7)4, Uth (7)9 Serdar (6)3, Tamer (6)3 Korer (6)2, Önder (6) 3 LÜKSEMBURG: Mike Ma jerus (4) (Georgen 4), Gu edes (4)1, Schuster (4)1 Thurmes (4)1, İVagner (4) Wner (6)4, Tom Majerus (7) 7 Affanassiev (6) 5, Gilles (5)2 Koller (5)2 İLKYARI: 19-8 (Türkiye) İZMİR (Cumhuriyet Eg Burosu) - Dünya Hentbo Şampiyonası Eleme Gru bu'ndaki ilk maçında Türki ye, Lüksemburg'u 37-23 yen di. Türkiye,bu maçın rövanşı nı 8 Ocak Cumartesi günı Lüksemburg'da oynayacak. Efes'ten bir transfer daha Spor Servisi - Basketbo Erkekler Avrupa Ligi'nde 2 tur mücadelesıni sürdüren E fes Pilsen, bir ABD'li oyun cuyu daha transfer ettı. Laci vert-Beyazlılar, ABD'de yen kurulan IBL Lıgı'ndekı Rjch mond Rhytme takımında for ma giyen 24 yaşında ve 1.7' metre boyundaki Kareem Re id ile sözleşme imzaladı. lsm FIBA'ya bildirilen oyun ku rucunun yer aldığı liste, FI BA tarafindan son anda onay landı. Dün lstanbul'a geleı Reid, Efes Pilsen'in sadeo Avrupa Ligi maçlarında for ma giyebilecek. Reid, geçeı sezon Arkansas Üniversite si'nden mezun oldu. Bu se zon 14 maç oynayan Reid bunlann 8'ine ilk beşte başla dı ve 369 dakika sahada kal dı. Bu maçlarda 42.3 iki sayı 29.2 üç sayı, 84.6 serbest atı: yüzdelerini tutturan Reid, 6> sayı. 2.4 ribaund ve 4.9 asis ortalamalanyla oynadı. M. United Necaxa önünde Spor Servisi-2000'lıyılla nn ilk dev randevusu olaı Dünya Kulüplerarası Futbo Şampiyonası 'na bugün Bre zilya'da devam edilecek. 8 ta kımın kahldığı şampiyonad; bugün B Grubu karşılaşmala n başlıyor. En büyük aday ola rak gösterilen Ingıliz Manc hester United, Meksika tem silcisi Necaxa ile karşıurkeı Vasco De Gama'nuı rakib Melbourne. 14maçtanoluşaı ve 14 Ocak'ta sona erecel şampiyona ile ilgili açıklama da bulunan FIFA Başkanı Jo seph Blatter, "Bu turnuva ta nhı bir başlangıcın ılkı oldu Önümüzdeki yıllarda bu tur nuvayı daha düzenli ve kap samlı bir hale getirmeyı hedef hyoruz" dedi. Manchester l) nited - Necaxa maçı saa 23.30'da Kanal D'de banttaı yayunlanacak. Altıhl.7 milyar verdi Spor Servisi- Adana at ya nşlannda altılı ganyan, 6-6 9-4-16-3 kombinesini bilen ler 1 milyar 765 milyonl3( bin 250'şer lira kazandılar. TV'de spor Kanal D 23J 0 Manchesteı United - Necaxa CESE5 19.00 Tofaş - CS KA Moskova l.KOŞU:F:Mıstık(3),P:Çu kuti (5). PP: Nağme (8), S Pantomime 1 (4). 2.KOŞL: F: Mehmetbeyli (3^ P: Melishanım (4), PP: Or fe(8),S:Askerkuıç(l). 3.KOŞU: F: Kariyer(9), P: Hı zırbey(8),PP:LaleU(4),S Ergi(7). 4.KOŞU:F:Fıratşan(10),P Kaptan 1 (4), PP: Ayaş (9) S:Martının Kıa(ll). 5. KOŞU: F: Maynatay (3), P Sümen (4), PP: Deep Bluı (l),S:Pianist (2). 6.KOŞU:F:Tiraje(12),P:To tur (13), PP: Tyranno Re: (1), S: Lucky Wınner (7) SS: Cicisülün (3). 7.M0ŞU: F: Alptug (2), P: Ars laneray (3), PP: Rişvanhaı (6), S: Göktuluy (4). Günön tkUisi: 5. Koşu: 3/4. Çifte Bahis: 6/7 Koşu: 12/12 Tabela Bahis: 12 13.1.7.3 ALTILI GANYAN 3 I 10 S 12 2 4 8 4 13 3 8 4 1 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog